Matthæus 6:10
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
komme dit Rige; ske din Villie, som i Himmelen saaledes ogsaa paa Jorden;

Norsk (1930)
komme ditt rike; skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden;

Svenska (1917)
tillkomme ditt rike; ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden;

King James Bible
Thy kingdom come. Thy will be done in earth, as it is in heaven.

English Revised Version
Thy kingdom come. Thy will be done, as in heaven, so on earth.
Bibel Viden Treasury

Thy kingdom.

Matthæus 3:2
»Omvender eder, thi Himmeriges Rige er kommet nær.«

Matthæus 4:17
Fra den Tid begyndte Jesus at prædike og sige: »Omvender eder, thi Himmeriges Rige er kommet nær.«

Matthæus 16:28
Sandelig siger jeg eder, der er nogle af dem, som staa her, der ingenlunde skulle smage Døden, førend de se Menneskesønnen komme i sit Rige.«

Salmerne 2:6
»Jeg har dog indsat min Konge paa Zion, mit hellige Bjerg!«

Esajas 2:2
Det skal ske i de sidste Dage, at HERRENS Huses Bjerg, grundfæstet paa Bjergenes Top, skal løfte sig op over Højene. Did skal Folkene strømme

Jeremias 23:5
Se, Dage skal komme, lyder det fra HERREN, da jeg opvækker David en retfærdig Spire, og han skal herske som Konge og handle viselig og øve Ret og Retfærd i Landet.

Daniel 2:44
Men i hine Kongers Dage vil Himmelens Gud oprette et Rige, som aldrig i Evighed skal forgaa, og Herredømmet skal ikke gaa over til noget andet Folk; det skal knuse og tilintetgøre alle hine Riger, men selv staa i al Evighed;

Daniel 7:13,27
Jeg skuede videre i Nattesynerne: Og se, med Himlens Skyer kom en, der saa ud som en Menneskesøn. Han kom hen til den gamle af Dage og førtes frem for ham;…

Zakarias 9:9
Fryd dig saare, Zions Datter, raab med Glæde, Jerusalems Datter! Se, din Konge kommer til dig. Retfærdig og sejrrig er han, ydmyg, ridende paa et Æsel, paa en Asenindes Føl.

Markus 11:10
Velsignet være vor Fader Davids Rige, som kommer, Hosanna i det højeste!«

Lukas 19:11,38
Men medens de hørte paa dette, fortsatte han og sagde en Lignelse, fordi han var nær ved Jerusalem, og de mente, at Guds Rige skulde straks komme til Syne.…

Kolossenserne 1:13
han, som friede os ud af Mørkets Magt og satte os over i sin elskede Søns Rige,

Aabenbaring 11:15
Og den syvende Engel basunede, og der hørtes høje Røster i Himmelen, som sagde: Herredømmet over Verden er blevet vor Herres og hans Salvedes, og han skal være Konge i Evighedernes Evigheder.

Aabenbaring 12:10
Og jeg hørte en høj Røst i Himmelen sige: Nu er Frelsen og Kraften og Riget blevet vor Guds, og Magten hans Salvedes; thi nedstyrtet er vore Brødres Anklager, som anklagede dem for vor Gud Dag og Nat.

Aabenbaring 19:6
Og jeg hørte som en Røst af en stor Skare og som en Lyd af mange Vande og som en Lyd af stærke Tordener, der sagde: Halleluja! thi Herren, Gud, den almægtige, har tiltraadt Kongedømmet.

Aabenbaring 20:4
Og jeg saa Troner, og de satte sig paa dem, og Dommermagt blev given dem; og jeg saa deres Sjæle, som vare halshuggede for Jesu Vidnesbyrds og for Guds Ords Skyld, og dem, som ikke havde tilbedt; Dyret eller dets Billede og ikke havde taget Mærket paa deres Pande og paa deres Haand; og de bleve levende og bleve Konger med Kristus i tusinde Aar.

Thy will.

Matthæus 7:21
Ikke enhver, som siger til mig: Herre, Herre! skal komme ind i Himmeriges Rige, men den, der gør min Faders Villie, som er i Himlene.

Matthæus 12:50
Thi enhver, der gør min Faders Villie, som er i Himlene, han er min Broder og Søster og Moder.«

Matthæus 26:42
Han gik atter anden Gang hen, bad og sagde: »Min Fader! hvis denne Kalk ikke kan gaa mig forbi, uden jeg drikker den, da ske din Villie!«

Salmerne 40:8
at gøre din Vilje, min Gud, er min Lyst, og din Lov er i mit Indre.«

Markus 3:35
Thi den, som gør Guds Villie, det er min Broder og Søster og Moder.«

Johannes 4:34
Jesus siger til dem: »Min Mad er, at jeg gør hans Villie, som udsendte mig, og fuldbyrder hans Gerning.

Johannes 6:40
Thi dette er min Faders Villie, at hver den, som ser Sønnen og tror paa ham, skal have et evigt Liv, og jeg skal oprejse ham paa den yderste Dag.«

Johannes 7:17
Dersom nogen vil gøre hans Villie, skal han erkende, om Læren er fra Gud, eller jeg taler af mig selv.

Apostlenes G. 13:22
Og da han havde taget ham bort, oprejste han dem David til Konge, om hvem han ogsaa vidnede, og sagde: »Jeg har fundet David, Isajs Søn, en Mand efter mit Hjerte, som skal gøre al min Villie.«

Apostlenes G. 21:14
Da han nu ikke vilde lade sig overtale, bleve vi stille og sagde: »Herrens Villie ske!«

Apostlenes G. 22:14
Men han sagde: Vore Fædres Gud har udvalgt dig til at kende hans Villie og se den retfærdige og høre en Røst af hans Mund.

Romerne 12:2
Og skikker eder ikke lige med denne Verden, men vorder forvandlede ved Sindets Fornyelse, saa I maa skønne, hvad der er Guds Villie, det gode og velbehagelige og fuldkomne.

Efeserne 6:6
ikke med Øjentjeneste, som de, der ville tækkes Mennesker, men som Kristi Tjenere, saa I gøre Guds Villie af Hjertet,

Kolossenserne 1:9
Derfor have ogsaa vi fra den Dag, vi hørte det, ikke ophørt at bede for eder og begære, at I maatte fyldes med Erkendelsen af hans Villie i al Visdom og aandelige Indsigt

1.Thessaloniker 4:3
Thi dette er Guds Villie, eders Helliggørelse, at I afholde eder fra Utugt;

1.Thessaloniker 5:18
takker i alle Forhold; thi dette er Guds Villie med eder i Kristus Jesus.

Hebræerne 10:7,36
Da sagde jeg: Se, jeg er kommen (i Bogrullen er der skrevet om mig) for at gøre, Gud! din Villie.«…

Hebræerne 13:21
han bringe eder til Fuldkommenhed i alt godt, til at gøre hans Villie, og han virke i eder det, som er velbehageligt for hans Aasyn, ved Jesus Kristus: ham være Æren i Evighedernes Evigheder: Amen.

1.Peter 2:15
Thi saaledes er det Guds Villie, at I ved at gøre det gode skulle bringe de uforstandige Menneskers Vankundighed til at tie;

1.Peter 4:2
saa at I ikke fremdeles leve den øvrige Tid i Kødet efter Menneskers Lyster, men efter Guds Villie.

as.

Nehemias 9:6
Derpaa sagde Ezra: »Du, HERRE, er den eneste; du har skabt Himmelen, Himlenes Himle med al deres Hær, Jorden med alt, hvad der er paa den, Havene med alt, hvad der er i dem; du giver dem alle Liv, og Himmelens Hær tilbeder dig.

Salmerne 103:19-21
HERREN har rejst sin Trone i Himlen, alt er hans Kongedømme underlagt.…

Daniel 4:35
Alle, som bor paa Jorden, er for intet at regne; han handler efter sit Tykke med Himmelens Hær og med dem, som bor paa Jorden, og ingen kan holde hans Haand tilbage og sige til ham: »Hvad gør du?«

Hebræerne 1:14
Ere de ikke alle tjenende Aander, som udsendes til Hjælp for deres Skyld, der skulle arve Frelse?

Links
Matthæus 6:10 InterlinearMatthæus 6:10 FlersprogedeMateo 6:10 SpanskMatthieu 6:10 FranskeMatthaeus 6:10 TyskMatthæus 6:10 KinesiskMatthew 6:10 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Matthæus 6
9Derfor skulle I bede saaledes: Vor Fader, du, som er i Himlene! Helliget vorde dit Navn; 10komme dit Rige; ske din Villie, som i Himmelen saaledes ogsaa paa Jorden; 11giv os i Dag vort daglige Brød:…
Krydshenvisninger
Salmerne 103:20
Lov HERREN, I hans Engle, I vældige i Kraft, som gør, hvad han byder, saa snart I hører hans Røst.

Matthæus 3:2
»Omvender eder, thi Himmeriges Rige er kommet nær.«

Matthæus 4:17
Fra den Tid begyndte Jesus at prædike og sige: »Omvender eder, thi Himmeriges Rige er kommet nær.«

Matthæus 26:42
Han gik atter anden Gang hen, bad og sagde: »Min Fader! hvis denne Kalk ikke kan gaa mig forbi, uden jeg drikker den, da ske din Villie!«

Lukas 22:42
»Fader, vilde du dog tage denne Kalk fra mig! dog ske ikke min Villie, men din!«

Apostlenes G. 21:14
Da han nu ikke vilde lade sig overtale, bleve vi stille og sagde: »Herrens Villie ske!«

Matthæus 6:9
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden