Markus 13
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Og da han gik ud af Helligdommen, siger en af hans Disciple til ham: »Mester, se, hvilke Sten og hvilke Bygninger!«1Og da han gikk ut av templet, sa en av hans disipler til ham: Mester! se, hvilke stener og hvilke bygninger! 1Då han nu gick ut ur helgedomen, sade en av hans lärjungar till honom: »Mästare, se hurudana stenar och hurudana byggnader!»
2Og Jesus sagde til ham: »Ser du disse store Bygninger? der skal ikke lades Sten paa Sten, som jo skal nedbrydes.«2Og Jesus sa til ham: Ser du disse store bygninger? Det skal ikke levnes sten på sten som ikke skal brytes ned. 2Jesus svarade honom: »Ja, du ser nu dessa stora byggnader; men här skall förvisso icke lämnas sten på sten; allt skall bliva nedbrutet.»
3Og da han sad paa Oliebjerget, lige over for Helligdommen, spurgte Peter og Jakob og Johannes og Andreas ham afsides:3Og da han satt på Oljeberget rett imot templet, spurte Peter og Jakob og Johannes og Andreas ham i enrum: 3När han sedan satt på Oljeberget, mitt emot helgedomen, frågade honom Petrus och Jakob och Johannes och Andreas, då de voro allena:
4»Sig os, naar skal dette ske, og hvilket er Tegnet, naar alt dette skal til at fuldbyrdes?«4Si oss: Når skal dette skje? og hvad er tegnet når alt dette skal fullbyrdes? 4»Säg oss när detta skall ske, och vad som bliver tecknet till att tiden är inne, då allt detta skall gå i fullbordan.»
DANNORSVE
5Men Jesus begyndte at sige til dem: »Ser til, at ingen forfører eder!5Jesus tok til orde og sa til dem: Se til at ikke nogen fører eder vill! 5Då begynte Jesus tala till dem och sade: »Sen till, att ingen förvillar eder.
6Mange skulle paa mit Navn komme og sige: Det er mig; og de skulle forføre mange.6For mange skal komme i mitt navn og si: Det er mig; og de skal føre mange vill. 6Många skola komma under mitt namn och säga: 'Det är jag' och skola förvilla många.
7Men naar I høre om Krige og Krigsrygter, da lader eder ikke forskrække, thi det maa ske; men Enden er ikke endda.7Men når I hører krig og rykter om krig, da la eder ikke skremme! for det må så skje, men enden er ikke enda. 7Men när I fån höra krigslarm och rykten om krig, så förloren icke besinningen; sådant måste komma, men därmed är ännu icke änden inne.
8Thi Folk skal rejse sig mod Folk, og Rige mod Rige, og der skal være Jordskælv her og der, og der skal være Hungersnød og Oprør. Dette er Veernes Begyndelse.8For folk skal reise sig mot folk, og rike mot rike; det skal være jordskjelv både her og der; det skal være hunger og oprør. Dette er begynnelsen til veene. 8Ja, folk skall resa sig upp mot folk och rike mot rike, och det skall bliva jordbävningar på den ena orten efter den andra, och hungersnöd skall uppstå; detta är begynnelsen till 'födslovåndorna'.
9Men I, tager Vare paa eder selv; de skulle overgive eder til Raadsforsamlinger og til Synagoger; I skulle piskes og stilles for Landshøvdinger og Konger for min Skyld, dem til et Vidnesbyrd.9Men ta eder i vare! De skal overgi eder til domstolene, og I skal hudstrykes i synagoger og stilles for landshøvdinger og konger for min skyld, til vidnesbyrd for dem. 9Men tagen I eder till vara. Man skall då draga eder inför domstolar, och I skolen bliva gisslade i synagogor och ställas fram inför landshövdingar och konungar, för min skull, till ett vittnesbörd för dem.
DANNORSVE
10Og Evangeliet bør først prædikes for alle Folkeslagene.10Og først må evangeliet forkynnes for alle folkeslag. 10Men evangelium måste först bliva predikat för alla folk.
11Og naar de føre eder hen og overgive eder, da bekymrer eder ikke forud for, hvad I skulle tale; men hvad der bliver givet eder i den samme Time, det skulle I tale; thi I ere ikke de, som tale, men den Helligaand.11Og når de fører eder frem og overgir eder, da vær ikke forut bekymret for hvad I skal tale! men det som gis eder i samme stund, det skal I tale; for det er ikke I som taler, men den Hellige Ånd. 11När man nu för eder åstad och drager eder inför rätta, så gören eder icke förut bekymmer om vad I skolen tala; utan vad som bliver eder givet i den stunden, det mån I tala. Ty det är icke I som skolen tala, utan den helige Ande.
12Og Broder skal overgive Broder til Døden, og Fader sit Barn og Børn skulle staa op mod Forældre og slaa dem ihjel.12Og bror skal overgi bror til døden, og en far sitt barn, og barn skal reise sig mot foreldre og volde deres død. 12Och den ene brodern skall då överlämna den andre till att dödas, ja ock fadern sitt barn; och barn skola sätta sig upp mot sina föräldrar och skola döda dem.
13Og I skulle hades af alle for mit Navns Skyld; men den, som holder ud indtil Enden, han skal blive frelst.13Og I skal hates av alle for mitt navns skyld; men den som holder ut inntil enden, han skal bli frelst. 13Och I skolen bliva hatade av alla, för mitt namns skull. Men den som är ståndaktig intill änden, han skall bliva frälst.
DANNORSVE
14Men naar I se Ødelæggelsens Vederstyggelighed staa, hvor den ikke bør, (den, som læser det, han give Agt!) da skulle de, som ere i Judæa, fly til Bjergene;14Men når I ser ødeleggelsens vederstyggelighet stå der hvor den ikke bør - den som leser det, han se til å skjønne det! - da må de som er i Judea, fly til fjells, 14Men när I fån se 'förödelsens styggelse' stå där han icke borde stå -- den som läser detta, han give akt därpå -- då må de som äro i Judeen fly bort till bergen,
15men den, som er paa Taget, stige ikke ned eller gaa ind for at hente noget fra sit Hus;15og den som er på taket, ikke stige ned i huset og ikke gå inn for å hente noget fra sitt hus, 15och den som är på taket må icke stiga ned och gå in för att hämta något ur sitt hus,
16og den, som er paa Marken, vende ikke tilbage for at hente sine Klæder!16og den som er ute på marken, ikke vende tilbake for å hente sin kappe. 16och den som är ute på marken må icke vända tillbaka för att hämta sin mantel.
17Men ve de frugtsommelige og dem, som give Die, i de Dage!17Ve de fruktsommelige og dem som gir die, i de dager! 17Och ve de som äro havande, eller som giva di på den tiden!
DANNORSVE
18Men beder om, at det ikke skal ske om Vinteren;18Men bed at det ikke må skje om vinteren! 18Men bedjen att det icke må ske om vintern.
19thi i de Dage skal der være en saadan Trængsel som der ikke har været fra Skabningens Begyndelse, da Gud skabte den, indtil nu, og som der heller ikke skal komme.19for i de dager skal det være så stor en trengsel som ikke har vært inntil nu fra skapningens begynnelse, fra den tid da Gud skapte verden, og som heller ikke skal bli. 19Ty den tiden skall bliva 'en tid av vedermöda, så svår att dess like icke har förekommit allt ifrån världens begynnelse, från den tid då Gud skapade världen, intill nu', ej heller någonsin skall förekomma.
20Og dersom Herren ikke afkortede de Dage, da blev intet Kød frelst; men for de udvalgtes Skyld, som han har udvalgt, har han afkortet de Dage.20Og dersom ikke Herren forkortet de dager, da blev intet kjød frelst; men for de utvalgtes skyld, for deres skyld som han har utvalgt, har han forkortet de dager. 20Och om Herren icke förkortade den tiden, så skulle intet kött bliva frälst; men för de utvaldas skull, för de människors skull, som han har utvalt, har han förkortat den tiden.
21Og dersom nogen da siger til eder: Se, her er Kristus, eller se der! da tror det ikke.21Og om nogen da sier til eder: Se, her er Messias, eller: Se der - da skal I ikke tro det. 21Och om någon då säger till eder: 'Se här är Messias', eller: 'Se där är han', så tron det icke.
22Thi falske Krister og falske Profeter skulle fremstaa og gøre Tegn og Undergerninger for at forføre, om det var muligt, de udvalgte.22For falske messiaser og falske profeter skal opstå og gjøre tegn og under for å føre de utvalgte vill, om det var mulig. 22Ty människor som falskeligen säga sig vara Messias skola uppstå, så ock falska profeter, och de skola göra tecken och under, för att, om möjligt, förvilla de utvalda.
23Men I, vogter eder; jeg har sagt eder alt forud.23Men ta I eder i vare! Jeg har sagt eder alt forut. 23Men tagen I eder till vara. Jag har nu sagt eder allt förut.
DANNORSVE
24Men i de Dage, efter den Trængsel, skal Solen formørkes, og Maanen ikke give sit Skin,24Men i de dager, efter den trengsel, skal solen bli formørket og månen ikke gi sitt skinn, 24Men på den tiden, efter den vedermödan, skall solen förmörkas och månen upphöra att giva sitt sken,
25og Stjernerne skulle falde ned fra Himmelen, og de Kræfter, som ere i Himlene, skulle rystes.25og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 25och stjärnorna skola falla ifrån himmelen, och makterna i himmelen skola bäva.
26Og da skulle de se Menneskesønnen komme i Skyerne med megen Kraft og Herlighed.26Og da skal de se Menneskesønnen komme i skyene med megen kraft og herlighet. 26Och då skall man få se 'Människosonen komma i skyarna' med stor makt och härlighet.
27Og da skal han udsende sine Engle og samle sine udvalgte fra de fire Vinde, fra Jordens Ende indtil Himmelens Ende.27Og da skal han sende ut englene og samle sine utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra jordens ende til himmelens ende. 27Och han skall då sända ut sina änglar och församla sina utvalda från de fyra väderstrecken, från jordens ända till himmelens ända.
DANNORSVE
28Men lærer Lignelsen af Figentræet: Naar dets Gren allerede er bleven blød, og Bladene skyde frem, da skønne I, at Sommeren er nær.28Lær en lignelse av fikentreet: Så snart det kommer saft i dets grener, og dets blader springer ut, da vet I at sommeren er nær; 28Ifrån fikonträdet mån I här hämta en liknelse. När dess kvistar begynna att få save och löven spricka ut, då veten I att sommaren är nära.
29Saaledes skulle ogsaa I, naar I se disse Ting, skønne, af han er nær for Døren.29således skal også I, når I ser dette skje, vite at han er nær for døren. 29Likaså, när I sen detta ske, då kunnen I ock veta att han är nära och står för dörren.
30Sandelig, siger jeg eder, denne Slægt skal ingenlunde forgaa, førend alle disse Ting ere skete.30Sannelig sier jeg eder: Denne slekt skal ingenlunde forgå før alt dette skjer. 30Sannerligen säger jag eder: Detta släkte skall icke förgås, förrän allt detta sker.
31Himmelen og Jorden skulle forgaa, men mine Ord skulle ingenlunde forgaa.31Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ingenlunde forgå. 31Himmel och jord skola förgås, men mina ord skola icke förgås.
DANNORSVE
32Men om den Dag og Time ved ingen, end ikke Englene i Himmelen, heller ikke Sønnen, men alene Faderen.32Men hin dag eller time vet ingen, ikke engang englene i himmelen, ikke engang Sønnen, men alene min Fader. 32Men om den dagen och den stunden vet ingen något, icke änglarna i himmelen, icke ens Sonen -- ingen utom Fadern.
33Ser til, vaager og beder; thi I vide ikke, naar Tiden er der.33Ta eder i vare, våk! For I vet ikke når tiden er. 33Tagen eder till vara, vaken; ty I veten icke när tiden är inne.
34Ligesom en Mand, der drog udenlands, forlod sit Hus og gav sine Tjenere Fuldmagt, hver sin Gerning, og bød Dørvogteren, at han skulde vaage,34Likesom en mann som drog utenlands og forlot sitt hus og overgav sine tjenere styret, enhver sin gjerning, og bød dørvokteren at han skulde våke, 34Såsom när en man reser utrikes och lämnar sitt hus och giver sina tjänare makt och myndighet däröver, åt var och en hans särskilda syssla, och därvid ock bjuder portvaktaren att vaka.
35vaager derfor; thi I vide ikke, naar Husets Herre kommer, enten om Aftenen eller ved Midnat eller ved Hanegal eller om Morgenen;35således skal I våke - for I vet ikke når husets herre kommer, enten det blir om aftenen eller ved midnatt eller ved hanegal eller om morgenen - 35likaså bjuder jag eder: Vaken; ty I veten icke när husets herre kommer, om han kommer på aftonen eller vid midnattstiden eller i hanegället eller på morgonen;
DANNORSVE
36for at han ikke, naar han kommer pludseligt, skal finde eder sovende!36forat han ikke skal finne eder sovende, når han kommer uforvarende. 36vaken, så att han icke finner eder sovande, när han oförtänkt kommer.
37Men hvad jeg siger eder, det siger jeg alle: Vaager!«37Men det jeg sier til eder, det sier jeg til alle: Våk! 37Men vad jag säger till eder, det säger jag till alla: Vaken!»
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Mark 12
Top of Page
Top of Page