2.Korinther 5:15
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
idet vi have sluttet saaledes: Een er død for alle, altsaa ere de alle døde; og han døde for alle, for at de levende ikke mere skulle leve for sig selv, men for ham, som er død og oprejst for dem.

Norsk (1930)
idet vi har opgjort dette med oss selv at én er død for alle, derfor er de alle død; og han døde for alle, forat de som lever, ikke lenger skal leve for sig selv, men for ham som er død og opstanden for dem.

Svenska (1917)
Och han har dött för alla, på det att de som leva icke mer må leva för sig själva, utan leva för honom som har dött och uppstått för dem.

King James Bible
And that he died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto him which died for them, and rose again.

English Revised Version
and he died for all, that they which live should no longer live unto themselves, but unto him who for their sakes died and rose again.
Bibel Viden Treasury

that they.

2.Korinther 3:6
som ogsaa gjorde os dygtige til at være en ny Pagts Tjenere, ikke Bogstavens, men Aandens; thi Bogstaven ihjelslaar, men Aanden levendegør.

Ezekiel 16:6
Men jeg kom forbi, og da jeg saa dig sprælle i Blod, sagde jeg til dig, som du laa der i Blodet: »Du skal leve

Ezekiel 37:9,14
Saa sagde han til mig: Profetér og tal til Aanden, profetér, du Menneskesøn, og sig til dem: Saa siger den Herre HERREN: Aand, kom fra de fire Verdenshjørner og blæs paa disse dræbte, at de maa blive levende!…

Habakkuk 2:4
Se, opblæst, uredelig er Sjælen i ham, men den retfærdige skal leve ved sin Tro.

Zakarias 10:9
Blandt Folkeslag strøede jeg dem ud, men de kommer mig i Hu i det fjerne og opfostrer Børn til Hjemfærd.

Johannes 3:15,16
for at hver den, som tror, skal have et evigt Liv i ham.…

Johannes 5:24
Sandelig, sandelig, siger jeg eder, den, som hører mit Ord og tror den, som sendte mig, har et evigt Liv og kommer ikke til Dom, men er gaaet over fra Døden til Livet.

Johannes 6:57
Ligesom den levende Fader udsendte mig, og jeg lever i Kraft af Faderen, ligesaa skal ogsaa den, som æder mig, leve i Kraft af mig.

Romerne 6:2,11,12
Det være langt fra! Vi, som jo ere døde fra Synden, hvorledes skulle vi endnu leve i den?…

Romerne 8:2,6,10
Thi Livets Aands Lov frigjorde mig i Kristus Jesus fra Syndens og Dødens Lov.…

Romerne 14:7,8
Thi ingen af os lever for sig selv, og ingen dør for sig selv;…

1.Korinther 6:19,20
Eller vide I ikke, at eders Legeme er et Tempel for den Helligaand, som er i eder, hvilken I have fra Gud, og at I ikke ere eders egne?…

Galaterne 2:20
Med Kristus er jeg korsfæstet, og det er ikke mere mig, der lever, men Kristus lever i mig; men hvad jeg nu lever, i Kødet, det lever jeg i Troen, paa Guds Søn, som elskede mig og gav sig selv hen for mig.

Galaterne 5:25
Naar vi leve ved Aanden, da lader os ogsaa vandre efter Aanden!

Efeserne 5:14
Derfor hedder det: »Vaagn op, du, som sover, og staa op fra de døde, og Kristus skal lyse for dig!«

Kolossenserne 2:12
idet I bleve begravne med ham i Daaben, i hvilken I ogsaa bleve medoprejste ved Troen paa Guds Virkekraft, som oprejste ham fra de døde.

Kolossenserne 3:1
Naar I altsaa, ere blevne oprejste med Kristus, da søger det, som er oventil, hvor Kristus sidder ved Guds højre Haand.

1.Peter 4:6
Thi derfor blev Evangeliet forkyndt ogsaa for døde, for at de vel skulde være dømte paa Menneskers Vis i Kødet, men leve paa Guds Vis i Aanden.

1.Johannes 4:9
Deri blev Guds Kærlighed aabenbaret iblandt os, at Gud har sendt sin Søn, den enbaarne, til Verden, for at vi skulle leve ved ham.

henceforth.

2.Korinther 5:16
Saaledes vide vi fra nu af ikke af nogen efter Kødet; om vi ogsaa have kendt Kristus efter Kødet, gøre vi det dog ikke mere nu.

2.Kongebog 5:17
Da sagde Na'aman: »Saa lad da være! Men lad din Træl faa saa meget Jord, som et Par Muldyr kan bære, thi din Træl vil aldrig mere ofre Brændoffer eller Slagtoffer til nogen anden Gud end HERREN!

Romerne 6:6
idet vi erkende dette, at vort gamle Menneske blev korsfæstet med ham, for at Syndens Legeme skulde blive til intet, for at vi ikke mere skulde tjene Synden.

Efeserne 4:17
Dette siger jeg da og vidner i Herren, at I skulle ikke mere vandre, saaledes som Hedningerne vandre i deres Sinds Tomhed,

1.Peter 1:14,15
Som lydige Børn skulle I ikke skikke eder efter de forrige Lyster i eders Vankundighed;…

1.Peter 4:2-4
saa at I ikke fremdeles leve den øvrige Tid i Kødet efter Menneskers Lyster, men efter Guds Villie.…

live unto.

Lukas 1:74
at vi, friede fra vore Fjenders Haand, skulde tjene ham uden Frygt,

Romerne 6:13
fremstiller ej heller eders Lemmer for Synden som Uretfærdigheds Vaaben; men fremstiller eder selv for Gud som saadanne, der fra døde ere blevne levende, og eders Lemmer som Retfærdigheds Vaaben for Gud.

Romerne 12:1
Jeg formaner eder altsaa, Brødre! ved Guds Barmhjertighed, til at fremstille eder Legemer som et levende, helligt, Gud velbehageligt Offer; dette er eders fornuftige Gudsdyrkelse.

Romerne 14:7-9
Thi ingen af os lever for sig selv, og ingen dør for sig selv;…

1.Korinther 6:20
Thi I bleve købte dyrt; ærer derfor Gud i eders Legeme!

1.Korinther 10:33
ligesom ogsaa jeg i alt stræber at tækkes alle, idet jeg ikke søger, hvad der gavner mig selv, men hvad der gavner de mange, for at de kunne frelses.

Galaterne 2:19
Thi jeg er ved Loven død fra Loven, for at jeg skal leve for Gud.

Filipperne 1:20,21
efter min Længsel og mit Haab, at jeg i intet skal blive til Skamme, men at Kristus skal med al Frimodighed, som altid, saa ogsaa nu, forherliges i mit Legeme, være sig ved Liv eller ved Død.…

Kolossenserne 3:17,23
Og alt, hvad I gøre i Ord eller i Handling, det gører alt i den Herres Jesu Navn, takkende Gud Fader ved ham.…

1.Thessaloniker 5:10
som døde for os, for at vi, hvad enten vi vaage eller sove, skulle leve sammen med ham.

Titus 2:14
han, som gav sig selv for os, for at han maatte forløse os fra al Lovløshed og rense sig selv et Ejendomsfolk, nidkært til gode Gerninger.

Hebræerne 13:20,21
Men Fredens Gud, som førte den store Faarenes Hyrde, vor Herre Jesus, op fra de døde med en evig Pagts Blod,…

Aabenbaring 1:18
Frygt ikke! Jeg er den første og den sidste og den levende; og jeg var død, og se, jeg er levende i Evighedernes Evigheder, og jeg har Dødens og Dødsrigets Nøgler.

Links
2.Korinther 5:15 Interlinear2.Korinther 5:15 Flersprogede2 Corintios 5:15 Spansk2 Corinthiens 5:15 Franske2 Korinther 5:15 Tysk2.Korinther 5:15 Kinesisk2 Corinthians 5:15 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2.Korinther 5
14Thi Kristi Kærlighed tvinger os, 15idet vi have sluttet saaledes: Een er død for alle, altsaa ere de alle døde; og han døde for alle, for at de levende ikke mere skulle leve for sig selv, men for ham, som er død og oprejst for dem. 16Saaledes vide vi fra nu af ikke af nogen efter Kødet; om vi ogsaa have kendt Kristus efter Kødet, gøre vi det dog ikke mere nu.…
Krydshenvisninger
Romerne 4:25
ham, som blev hengiven for vore Overtrædelsers Skyld og oprejst for vor Retfærdiggørelses Skyld.

Romerne 14:7
Thi ingen af os lever for sig selv, og ingen dør for sig selv;

2.Korinther 12:10
Derfor er jeg veltilfreds under Magtesløshed, under Overlast, under Nød, under Forfølgelser, under Angster for Kristi Skyld; thi naar jeg er magtesløs, da er jeg stærk.

2.Korinther 5:14
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden