1.Thessaloniker 5:14
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Og vi formane eder, Brødre! paaminder de uskikkelige, trøster de modfaldne, tager eder af de skrøbelige, værer langmodige imod alle!

Norsk (1930)
Og vi formaner eder, brødre, påminn de uskikkelige, trøst de mismodige, hjelp de skrøpelige, vær langmodige mot alle!

Svenska (1917)
Vi bjuda eder, käre bröder: Förmanen de oordentliga, uppmuntren de klenmodiga, tagen eder an de svaga, visen tålamod mot var man.

King James Bible
Now we exhort you, brethren, warn them that are unruly, comfort the feebleminded, support the weak, be patient toward all men.

English Revised Version
And we exhort you, brethren, admonish the disorderly, encourage the fainthearted, support the weak, be longsuffering toward all.
Bibel Viden Treasury

exhort.

Romerne 12:1
Jeg formaner eder altsaa, Brødre! ved Guds Barmhjertighed, til at fremstille eder Legemer som et levende, helligt, Gud velbehageligt Offer; dette er eders fornuftige Gudsdyrkelse.

you.

1.Thessaloniker 5:12
Men vi bede eder, Brødre! at I skønne paa dem, som arbejde iblandt eder og ere eders Forstandere i Herren og paaminde eder,

warn.

Jeremias 6:12
deres Huse, Marker og Kvinder skal alle tilfalde andre; thi jeg udrækker Haanden mod Landets Folk, saa lyder det fra HERREN.

Ezekiel 3:17-21
Menneskesøn! Jeg sætter dig til Vægter for Israels Hus; hører du et Ord af min Mund, skal du advare dem fra mig.…

Ezekiel 33:3-9
og han ser Sværdet komme over Landet og støder i Hornet og advarer Folket,…

Apostlenes G. 20:27,31
thi jeg unddrog mig ikke fra at forkynde eder hele Guds Raad.…

1.Korinther 4:14
Ikke for at beskæmme eder skriver jeg dette; men jeg paaminder eder som mine elskede Børn.

Kolossenserne 1:28
hvem vi forkynde, idet vi paaminde hvert Menneske og lære hvert Menneske med al Visdom, for at vi kunne fremstille hvert Menneske som fuldkomment i Kristus;

that.

Titus 1:6,10
saafremt en er ustraffelig, een Kvindes Mand og har troende Børn, der ikke ere beskyldte for Ryggesløshed eller ere genstridige.…

unruly.

2.Thessaloniker 3:11-13
Vi høre nemlig, at nogle vandre uskikkeligt iblandt eder, idet de ikke arbejde, men tage sig uvedkommende Ting for.…

comfort.

1.Thessaloniker 2:7-12
Men vi færdedes med Mildhed iblandt eder. Som naar en Moder ammer sine egne Børn,…

Esajas 35:3,4
Styrk de slappe Hænder, lad de vaklende Knæ blive faste,…

Esajas 40:1,2,11
Trøst, ja trøst mit Folk, saa siger eders Gud,…

Ezekiel 34:16
De vildfarende Dyr vil jeg opsøge, de adsplittede vil jeg bringe tilbage, de saarede vil jeg forbinde de svage vil jeg styrke, og de fede og kraftige vil jeg vogte; jeg vil røgte dem, som det er ret.

Matthæus 12:20
Han skal ikke sønderbryde det knækkede Rør og ikke udslukke den rygende Tande, indtil han faar ført Retten frem til Sejr.

Lukas 22:32
Men jeg bad for dig, at din Tro ikke skal svigte; og naar du engang omvender dig, da styrk dine Brødre!«

Johannes 21:15-17
Da de nu havde holdt Maaltid, siger Jesus til Simon Peter: »Simon, Johannes's Søn, elsker du mig mere end disse?« Han siger til ham: »Ja, Herre! du ved, at jeg har dig kær.« Han siger til ham: »Vogt mine Lam!«…

Romerne 14:1
Men tager eder af den, som er skrøbelig i Troen, og dømmer ikke hans Meninger!

Romerne 15:1-3
Men vi, som ere stærke, bør bære de svages Skrøbeligheder og ikke være os selv til Behag.…

Galaterne 6:1,2
Brødre! om ogsaa et Menneske bliver overrasket af nogen Forsyndelse, da hjælper en saadan til Rette, I aandelige! med Sagtmodigheds Aand, og se til dig selv, at ikke ogsaa du bliver fristet!…

Hebræerne 12:12
Derfor, retter de slappede Hænder og de lammede Knæ,

support.

Apostlenes G. 20:35
Jeg viste eder i alle Ting, at saaledes bør vi arbejde og tage os af de skrøbelige og ihukomme den Herres Jesu Ord, at han selv har sagt: »Det er saligere at give end at tage.«

*Gr:

be.

Esajas 63:9
i al deres Trængsel; intet Bud, ingen Engel, hans Aasyn frelste dem. I sin Kærlighed og Skaansel genløste han dem, han løfted og bar dem alle Fortidens Dage.

1.Korinther 13:4,5
Kærligheden er langmodig, er velvillig; Kærligheden bærer ikke Nid; Kærligheden praler ikke, opblæses ikke,…

Galaterne 5:22
Men Aandens Frugt er Kærlighed, Glæde, Fred, Langmodighed, Mildhed, Godhed, Trofasthed,

Efeserne 4:2,32
med al Ydmyghed og Sagtmodighed, med Langmodighed, saa I bære over med hverandre i Kærlighed…

Efeserne 5:1,2
Vorder derfor Guds Efterlignere som elskede Børn,…

Kolossenserne 3:12,13
Saa ifører eder da som Guds udvalgte, hellige og elskede inderlig Barmhjertighed, Godhed, Ydmyghed, Sagtmodighed, Langmodighed,…

1.Timotheus 3:3
ikke hengiven til Vin, ikke til Slagsmaal, men mild, ikke kivagtig, ikke pengegridsk;

1.Timotheus 6:11
Men du, o Guds Menneske! fly disse Ting; jag derimod efter Retfærdighed, Gudsfrygt, Tro, Kærlighed, Udholdenhed, Sagtmodighed;

2.Timotheus 2:24,25
men en Herrens Tjener bør ikke strides, men være mild imod alle, dygtig til at lære, i Stand til at taale ondt,…

2.Timotheus 4:2
Prædike Ordet, vær rede i Tide og i Utide, irettesæt, straf, forman med al Langmodighed og Belæring!

Hebræerne 5:2,3
som en, der kan bære over med de vankundige og vildfarende, eftersom han ogsaa selv er stedt i Skrøbelighed…

Hebræerne 13:3
Kommer de fangne i Hu, som vare I selv medfangne; dem, der lide ilde, som de, der ogsaa selv ere i et Legeme.

Links
1.Thessaloniker 5:14 Interlinear1.Thessaloniker 5:14 Flersprogede1 Tesalonicenses 5:14 Spansk1 Thessaloniciens 5:14 Franske1 Thessalonicher 5:14 Tysk1.Thessaloniker 5:14 Kinesisk1 Thessalonians 5:14 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1.Thessaloniker 5
13og agte dem højlig i Kærlighed for deres Gernings Skyld. Holder Fred med hverandre! 14Og vi formane eder, Brødre! paaminder de uskikkelige, trøster de modfaldne, tager eder af de skrøbelige, værer langmodige imod alle! 15Ser til, at ingen gengælder nogen ondt med ondt; men stræber altid efter det gode, baade imod hverandre og imod alle.…
Krydshenvisninger
Esajas 35:4
sig til de ængstede Hjerter: Vær stærke, vær uden Frygt! Se eders Gud! Han kommer med Hævn, Gengæld kommer fra Gud; han kommer og frelser eder.

Romerne 14:1
Men tager eder af den, som er skrøbelig i Troen, og dømmer ikke hans Meninger!

Romerne 15:1
Men vi, som ere stærke, bør bære de svages Skrøbeligheder og ikke være os selv til Behag.

1.Korinther 8:7
Dog ikke alle have den Kundskab. Men der er nogle, som ifølge deres hidtidige Afgudsvane spise det som Afgudsofferkød, og deres Samvittighed, som er skrøbelig, besmittes.

1.Korinther 13:4
Kærligheden er langmodig, er velvillig; Kærligheden bærer ikke Nid; Kærligheden praler ikke, opblæses ikke,

1.Thessaloniker 2:11
ligesom I vide, hvorledes vi formanede og opmuntrede hver enkelt af eder som en Fader sine Børn

2.Thessaloniker 3:6
Men vi byde eder, Brødre! i vor Herres Jesu Kristi Navn, at I holde eder borte fra enhver Broder, som vandrer uskikkeligt og ikke efter den Overlevering, som de modtoge af os.

2.Thessaloniker 3:7
I vide jo selv, hvorledes I bør efterfølge os. Thi vi have ikke levet uskikkeligt iblandt eder,

2.Thessaloniker 3:15
Dog skulle I ikke agte ham for en Fjende, men paaminde ham som en Broder!

1.Thessaloniker 5:13
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden