1.Thessaloniker 5
Dansk (1917 / 1931)
1Men om Tid og Time, Brødre! have I ikke nødig, at der skrives til eder; 2thi I vide selv grant, at Herrens Dag kommer som en Tyv om Natten. 3Naar de sige: »Fred og ingen Fare!« da kommer Undergang pludselig, over dem ligesom Veerne over den frugtsommelige, og de skulle ingenlunde undfly. 4Men I, Brødre! I ere ikke i Mørke, saa at Dagen skulde overraske eder som en Tyv. 5Thi I ere alle Lysets Børn og Dagens Børn, vi ere ikke Nattens eller Mørkets Børn. 6Saa lader os da ikke sove ligesom de andre, men lader os vaage og være ædrue! 7Thi de, som sove, sove om Natten, og de, som beruse sig, ere berusede om Natten. 8Men da vi høre Dagen til, saa lader os være ædrue, iførte Troens og Kærlighedens Panser og Frelsens Haab som Hjelm! 9Thi Gud bestemte os ikke til Vrede, men til at vinde Frelse ved vor Herre Jesus Kristus, 10som døde for os, for at vi, hvad enten vi vaage eller sove, skulle leve sammen med ham. 11Formaner derfor hverandre og opbygger den ene den anden, ligesom I ogsaa gøre.

12Men vi bede eder, Brødre! at I skønne paa dem, som arbejde iblandt eder og ere eders Forstandere i Herren og paaminde eder, 13og agte dem højlig i Kærlighed for deres Gernings Skyld. Holder Fred med hverandre! 14Og vi formane eder, Brødre! paaminder de uskikkelige, trøster de modfaldne, tager eder af de skrøbelige, værer langmodige imod alle! 15Ser til, at ingen gengælder nogen ondt med ondt; men stræber altid efter det gode, baade imod hverandre og imod alle. 16Værer altid glade, 17beder uafladelig, 18takker i alle Forhold; thi dette er Guds Villie med eder i Kristus Jesus. 19Udslukker ikke Aanden, 20ringeagter ikke Profetier, 21prøver alt, beholder det gode! 22Holder eder fra det onde under alle Skikkelser!

23Men han selv, Fredens Gud, helliggøre eder ganske og aldeles, og gid eders Aand og Sjæl og Legeme maa bevares helt og holdent, uden Dadel i vor Herres Jesu Kristi Tilkommelse! 24Trofast er han, som kaldte eder, han skal ogsaa gøre det.

25Brødre! beder for os!

26Hilser alle Brødrene med et helligt Kys! 27Jeg besværger eder ved Herren, at dette Brev maa blive oplæst for alle de hellige Brødre.

28Vor Herres Jesu Kristi Naade være med eder!

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
1 Thessalonians 4
Top of Page
Top of Page