1.Thessaloniker 2:16
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
idet de forhindre os i at tale til Hedningerne til deres Frelse, for til enhver Tid at fylde deres Synders Maal; men Vreden er kommen over dem fuldtud.

Norsk (1930)
idet de hindrer oss fra å tale til hedningene, så de kan bli frelst, forat de alltid må fylle sine synders mål. Dog, vreden har endelig nådd dem!

Svenska (1917)
i det att de söka hindra oss att tala till hedningarna, så att dessa kunna bliva frälsta. Så uppfylla de alltjämt sina synders mått. Dock, vredesdomen har kommit över dem i all sin stränghet.

King James Bible
Forbidding us to speak to the Gentiles that they might be saved, to fill up their sins alway: for the wrath is come upon them to the uttermost.

English Revised Version
forbidding us to speak to the Gentiles that they may be saved; to fill up their sins alway: but the wrath is come upon them to the uttermost.
Bibel Viden Treasury

Forbidding.

Apostlenes G. 11:2,3,17,18
Og da Peter kom op til Jerusalem, tvistedes de af Omskærelsen med ham og sagde:…

Apostlenes G. 13:50
Men Jøderne ophidsede de fornemme gudfrygtige Kvinder og de første Mænd i Byen; og de vakte en Forfølgelse imod Paulus og Barnabas og joge dem ud fra deres Grænser.

Apostlenes G. 14:5,19
Men da der blev et Opløb, baade af Hedningerne og Jøderne med samt deres Raadsherrer, for at mishandle og stene dem,…

Apostlenes G. 17:5,6,13
Men Jøderne bleve nidkære og toge med sig nogle slette Mennesker af Lediggængerne paa Torvet, rejste et Opløb og oprørte Byen; og de stormede Jasons Hus og søgte efter dem for at føre dem ud til Folket.…

Apostlenes G. 18:12,13
Men medens Gallio var Statholder i Akaja, stode Jøderne endrægtigt op imod Paulus og førte ham for Domstolen og sagde:…

Apostlenes G. 19:9
Men da nogle forhærdede sig og strede imod og over for Mængden talte ilde om Vejen, forlod han dem og skilte Disciplene fra dem og holdt daglig Samtaler i Tyrannus's Skole.

Apostlenes G. 21:27-31
Men da de syv Dage næsten vare til Ende, satte Jøderne fra Asien, som havde set ham i Helligdommen, hele Mængden i Oprør og lagde Haand paa ham…

Apostlenes G. 22:21,22
Og han sagde til mig: Drag ud; thi jeg vil sende dig langt bort til Hedninger.«…

Galaterne 5:11
Men jeg, Brødre! dersom jeg endnu prædiker Omskærelse, hvor for forfølges jeg da endnu? Saa er jo Korsets Forargelse gjort til intet.

Efeserne 3:8,13
Mig, den allerringeste af alle hellige, blev denne Naade given at forkynde Hedningerne Evangeliet om Kristi uransagelige Rigdom…

that.

Esajas 45:22
Vend dig til mig og bliv frelst, du vide Jord, thi Gud er jeg, ellers ingen;

Markus 16:16
Den, som tror og bliver døbt, skal blive frelst; men den, som ikke tror, skal blive fordømt.

Apostlenes G. 4:12
Og der er ikke Frelse i nogen anden; thi der er ikke noget andet Navn under Himmelen, givet iblandt Mennesker, ved hvilket vi skulle blive frelste.«

Romerne 10:13-15
Thi hver den, som paakalder Herrens Navn, skal blive frelst.…

2.Thessaloniker 2:10
og med alt Uretfærdigheds Bedrag for dem, som fortabes, fordi de ikke toge imod Kærligheden til Sandheden, saa de kunde blive frelste.

1.Timotheus 2:4
som vil, at alle Mennesker skulle frelses og komme til Sandheds Erkendelse.

to fill.

1.Mosebog 15:16
I fjerde Slægtled skal de vende tilbage hertil; thi endnu er Amoriternes Syndeskyld ikke fuldmoden.«

Zakarias 5:6-8
Jeg spurgte: »Hvad er det?« Og han svarede: »Det er Efaen, som kommer.« Og han vedblev: »Det er deres Brøde i hele Landet.«…

Matthæus 23:32
Saa gører da ogsaa I eders Fædres Maal fuldt!

for.

Joel 2:30,31
Og jeg lader ske Tegn paa Himmelen og paa Jorden, Blod, Ild og Røgstøtter.…

Malakias 4:1,5
Thi se, Dagen kommer, luende som en Ovn; og alle de frække og alle, som øver Gudløshed, skal blive som Straa, og Dagen, som kommer, skal lade dem gaa op i Luer, siger Hærskarers HERRE, saa der ikke levnes Rod eller Gren af dem.…

Matthæus 3:7-10,12
Men da han saa mange af Farisæerne og Saddukæerne komme til hans Daab, sagde han til dem: »I Øgleunger! hvem har lært eder at fly fra den kommende Vrede?…

Matthæus 12:45
Saa gaar den hen og tager syv andre Aander med sig, som ere værre end den selv, og naar de ere komne derind, bo de der; og det sidste bliver værre med dette Menneske end det første. Saaledes skal det ogsaa gaa denne onde Slægt.«

Matthæus 21:41-44
De sige til ham: »Ilde vil han ødelægge de onde og leje sin Vingaard ud til andre Vingaardsmænd, som ville give ham Frugterne i deres Tid.«…

Matthæus 22:6,7
og de øvrige grebe hans Tjenere, forhaanede og ihjelsloge dem.…

Matthæus 24:6,14,21,22
Men I skulle faa at høre om Krige og Krigsrygter. Ser til, lader eder ikke forskrække; thi det maa ske; men Enden er ikke endda.…

Lukas 11:50,51
for at alle Profeternes Blod, som er udøst fra Verdens Grundlæggelse, skal kræves af denne Slægt,…

Lukas 19:42-44
»Vidste dog ogsaa du, ja, selv paa denne din Dag, hvad der tjener til din Fred! Men nu er det skjult for dine Øjne.…

Lukas 21:20-24
Men naar I se Jerusalem omringet af Krigshære, da forstaar, at dens Ødelæggelse er kommen nær.…

Hebræerne 6:8
men naar den bærer Torne og Tidsler, er den ubrugbar og Forbandelse nær; Enden med den er at brændes.

Hebræerne 10:27-30
men en frygtelig Forventelse at Dom og en brændende Nidkærhed, som skal fortære de genstridige.…

Jakob 5:1-6
Og nu, I rige! græder og jamrer over de Ulykker, som komme over eder.…

Aabenbaring 22:11
Lad den som gør Uret, fremdeles gøre Uret, og den urene fremdeles blive uren, og den retfærdige fremdeles øve Retfærdighed, og den hellige fremdeles blive helliggjort.

Links
1.Thessaloniker 2:16 Interlinear1.Thessaloniker 2:16 Flersprogede1 Tesalonicenses 2:16 Spansk1 Thessaloniciens 2:16 Franske1 Thessalonicher 2:16 Tysk1.Thessaloniker 2:16 Kinesisk1 Thessalonians 2:16 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1.Thessaloniker 2
15der baade ihjelsloge den Herre Jesus og Profeterne og udjoge os og ikke behage Gud og staa alle Mennesker imod, 16idet de forhindre os i at tale til Hedningerne til deres Frelse, for til enhver Tid at fylde deres Synders Maal; men Vreden er kommen over dem fuldtud.
Krydshenvisninger
1.Mosebog 15:16
I fjerde Slægtled skal de vende tilbage hertil; thi endnu er Amoriternes Syndeskyld ikke fuldmoden.«

Daniel 8:23
Men i deres Herredømmes sidste Tid, naar Overtrædelserne har gjort Maalet fuldt, skal en fræk og rænkefuld Konge fremstaa.

Matthæus 23:32
Saa gører da ogsaa I eders Fædres Maal fuldt!

Apostlenes G. 9:23
Men da nogle Dage vare forløbne, holdt Jøderne Raad om at slaa ham ihjel.

Apostlenes G. 13:45
Men da Jøderne saa Skarerne, bleve de fulde af Nidkærhed og modsagde det, som blev talt af Paulus, ja, baade sagde imod og spottede.

Apostlenes G. 13:50
Men Jøderne ophidsede de fornemme gudfrygtige Kvinder og de første Mænd i Byen; og de vakte en Forfølgelse imod Paulus og Barnabas og joge dem ud fra deres Grænser.

Apostlenes G. 14:2
Men de Jøder, som vare genstridige, ophidsede Hedningernes Sind og satte ondt i dem imod Brødrene.

Apostlenes G. 14:5
Men da der blev et Opløb, baade af Hedningerne og Jøderne med samt deres Raadsherrer, for at mishandle og stene dem,

Apostlenes G. 17:5
Men Jøderne bleve nidkære og toge med sig nogle slette Mennesker af Lediggængerne paa Torvet, rejste et Opløb og oprørte Byen; og de stormede Jasons Hus og søgte efter dem for at føre dem ud til Folket.

Apostlenes G. 17:13
Men da Jøderne i Thessalonika fik at vide, at Guds Ord blev forkyndt af Paulus ogsaa i Berøa, kom de og vakte ogsaa der Røre og Bevægelse iblandt Skarerne.

Apostlenes G. 18:12
Men medens Gallio var Statholder i Akaja, stode Jøderne endrægtigt op imod Paulus og førte ham for Domstolen og sagde:

Apostlenes G. 21:21
Men de have hørt om dig, at du lærer alle Jøderne ude iblandt Hedningerne at falde fra Moses og siger, at de ikke skulle omskære Børnene, ej heller vandre efter Skikkene.

Apostlenes G. 21:27
Men da de syv Dage næsten vare til Ende, satte Jøderne fra Asien, som havde set ham i Helligdommen, hele Mængden i Oprør og lagde Haand paa ham

Apostlenes G. 22:22
Men de hørte paa ham indtil dette Ord, da opløftede de deres Røst og sagde: »Bort fra Jorden med en saadan! thi han bør ikke leve.«

Apostlenes G. 23:12
Men da det var blevet Dag, sloge Jøderne sig sammen og forpligtede sig under Forbandelser til hverken at spise eller drikke, førend de havde slaaet Paulus ihjel.

Apostlenes G. 24:9
Men ogsaa Jøderne stemmede i med og paastode, at dette forholdt sig saaledes.

Apostlenes G. 25:2
Da førte Ypperstepræsterne og de fornemste af Jøderne Klage hos ham imod Paulus og henvendte sig til ham,

Apostlenes G. 25:7
Men da han kom til Stede, stillede de Jøder, som vare komne ned fra Jerusalem sig omkring ham og fremførte mange og svare Klagemaal, som de ikke kunde bevise,

1.Korinther 10:33
ligesom ogsaa jeg i alt stræber at tækkes alle, idet jeg ikke søger, hvad der gavner mig selv, men hvad der gavner de mange, for at de kunne frelses.

1.Thessaloniker 1:10
og vente paa hans Søn fra Himlene, hvem han oprejste fra de døde, Jesus, som frier os fra den kommende Vrede.

1.Thessaloniker 2:15
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden