2.Timotheus 4:18
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Herren vil fri mig fra al ond Gerning og frelse mig til sit himmelske Rige; ham være Æren i Evighedernes Evigheder! Amen.

Norsk (1930)
Herren skal fri mig fra all ond gjerning og frelse mig inn i sitt himmelske rike; ham være æren i all evighet! Amen.

Svenska (1917)
Ja, Herren skall rädda mig från alla ondskans tilltag och frälsa mig till sitt himmelska rike. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen.

King James Bible
And the Lord shall deliver me from every evil work, and will preserve me unto his heavenly kingdom: to whom be glory for ever and ever. Amen.

English Revised Version
The Lord will deliver me from every evil work, and will save me unto his heavenly kingdom: to whom be the glory for ever and ever. Amen.
Bibel Viden Treasury

deliver.

1.Mosebog 48:16
den Engel, der har udløst mig fra alt ondt, velsigne Drengene, saa at mit Navn og mine Fædre Abrahams og Isaks Navn maa blive nævnet ved dem, og de maa vokse i Mængde i Landet!«

1.Samuel 25:39
Da David fik at vide, at Nabal var død, sagde han: »Lovet være HERREN, som har hævnet den Krænkelse, Nabal tilføjede mig, og holdt sin Tjener fra at gøre ondt; HERREN har ladet Nabals Ondskab falde tilbage paa hans eget Hoved!« Derpaa sendte David Bud og bejlede til Abigajil.

1.Krønikebog 4:10
Jabez paakaldte Israels Gud saaledes: »Gid du vilde velsigne mig rigeligt og gøre mit Omraade stort, lade din Haand være med mig og fri mig fra Ulykke, saa der ikke voldes mig Smerte!« Og Gud gav ham alt, hvad han bad om.

Salmerne 121:7
HERREN bevarer dig mod alt ondt, han bevarer din Sjæl;

Matthæus 6:13
og led os ikke i Fristelse; men fri os fra det onde; [thi dit er Riget og Magten og Æren i Evighed! Amen.]

Lukas 11:4
og forlad os vore Synder, thi ogsaa vi forlade hver, som er os skyldig; og led os ikke i Fristelse!«

Johannes 17:15
Jeg beder ikke om, at du vil tage dem ud af Verden, men at du vil bevare dem fra det onde.

1.Korinther 10:13
Der er ikke kommet andre end menneskelige Fristelser over eder, og trofast er Gud, som ikke vil tillade, at I fristes over Evne, men som sammen med Fristelsen vil skabe ogsaa Udgangen af den, for at I maa kunne udholde den.

2.Korinther 1:10
han, som friede os ud af saa stor en Dødsfare og vil fri os, til hvem vi have sat vort Haab, at han ogsaa fremdeles vil fri os,

2.Thessaloniker 3:3
Men trofast er Herren, som skal styrke eder og bevare eder fra det onde;

and will.

2.Timotheus 1:12
hvorfor jeg ogsaa lider dette, men jeg skammer mig ikke derved; thi jeg ved, til hvem jeg har sat min Tro, og jeg er vis paa, at han er mægtig til at vogte paa den mig betroede Skat til hin Dag.

Salmerne 37:28
thi HERREN elsker Ret og svigter ej sine fromme. De onde udslettes for evigt, de gudløses Afkom udryddes;

Salmerne 73:24
du leder mig med dit Raad og tager mig siden bort i Herlighed.

Salmerne 92:10
Du har løftet mit Horn som Vildoksens, kvæget mig med den friskeste Olie;

Matthæus 13:43
Da skulle de retfærdige skinne som Solen i deres Faders Rige. Den, som har Øren, han høre!

Matthæus 25:34
Da skal Kongen sige til dem ved sin højre Side: Kommer hid. I min Faders velsignede! arver det Rige, som har været eder beredt fra Verdens Grundlæggelse.

Lukas 12:32
Frygt ikke, du lille Hjord! thi det var eders Fader velbehageligt at give eder Riget.

Lukas 22:29
Og ligesom min Fader har tildelt mig Kongedømme, tildeler jeg eder

Johannes 10:28-30
og jeg giver dem et evigt Liv, og de skulle i al Evighed ikke fortabes, og ingen skal rive dem ud af min Haand.…

1.Thessaloniker 5:23
Men han selv, Fredens Gud, helliggøre eder ganske og aldeles, og gid eders Aand og Sjæl og Legeme maa bevares helt og holdent, uden Dadel i vor Herres Jesu Kristi Tilkommelse!

Jakob 2:5
Hører, mine elskede Brødre! Har Gud ikke udvalgt de for Verden fattige til at være rige i Tro og Arvinger til det Rige, som han har forjættet dem, der elske ham?

1.Peter 1:5
I, som ved Guds Kraft bevogtes ved Tro til en Frelse, som er rede til at aabenbares i den sidste Tid,

Judas 1:1,24
Judas, Jesu Kristi Tjener og Broder til Jakob, til de kaldede, som ere elskede i Gud Fader og bevarede for Jesus Kristus:…

to whom.

Romerne 11:36
Thi af ham og ved ham og til ham ere alle Ting; ham være Ære i Evighed! Amen.

Romerne 16:27
den ene vise Gud ved Jesus Kristus, ham være Ære i Evigheders Evighed! Amen.

Galaterne 1:5
ham være Æren i Evigheders Evighed! Amen.

1.Timotheus 1:17
Men Evighedens Konge, den uforkrænkelige, usynlige, eneste Gud være Pris og Ære i Evighedernes Evigheder! Amen.

1.Timotheus 6:16
han, som alene har Udødelighed, som bor i et utilgængeligt Lys, hvem intet Menneske har set, ikke heller kan se; ham være Ære og evig Magt! Amen!

Hebræerne 13:21
han bringe eder til Fuldkommenhed i alt godt, til at gøre hans Villie, og han virke i eder det, som er velbehageligt for hans Aasyn, ved Jesus Kristus: ham være Æren i Evighedernes Evigheder: Amen.

1.Peter 5:11
Ham tilhører Magten i Evighedernes Evigheder! Amen.

Judas 1:25
den eneste Gud, vor Frelser ved vor Herre Jesus Kristus, tilkommer Ære og Majestæt, Vælde og Magt, forud for al Tid og nu og i alle Evigheder! Amen.

Links
2.Timotheus 4:18 Interlinear2.Timotheus 4:18 Flersprogede2 Timoteo 4:18 Spansk2 Timothée 4:18 Franske2 Timotheus 4:18 Tysk2.Timotheus 4:18 Kinesisk2 Timothy 4:18 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2.Timotheus 4
17Men Herren stod hos mig og styrkede mig, for at Ordets Prædiken skulde fuldbyrdes ved mig, og alle Hedningerne høre det; og jeg blev friet fra Løvens Gab. 18Herren vil fri mig fra al ond Gerning og frelse mig til sit himmelske Rige; ham være Æren i Evighedernes Evigheder! Amen.
Krydshenvisninger
1.Samuel 17:37
Fremdeles sagde David: »HERREN, som har reddet mig fra Løvers og Bjørnes Vold, vil ogsaa redde mig fra denne Filisters Haand!« Da sagde Saul til David: »Gaa! HERREN være med dig!«

Ordsprogene 14:32
Ved sin Ondskab styrtes den gudløse, ved lydefri Færd er retfærdige trygge.

Matthæus 6:13
og led os ikke i Fristelse; men fri os fra det onde; [thi dit er Riget og Magten og Æren i Evighed! Amen.]

Romerne 11:36
Thi af ham og ved ham og til ham ere alle Ting; ham være Ære i Evighed! Amen.

1.Korinther 1:21
Thi efterdi Verden ved sin Visdom ikke erkendte Gud i hans Visdom, behagede det Gud ved Prædikenens Daarskab at frelse dem, som tro,

1.Korinther 15:50
Men dette siger jeg, Brødre! at Kød og Blod kan ikke arve Guds Rige, ej heller arver Forkrænkeligheden Uforkrænkeligheden.

2.Timotheus 4:1
Jeg besværger dig for Guds og Kristi Jesu Aasyn, som skal dømme levende og døde, og ved hans Aabenbarelse og hans Rige:

Hebræerne 11:16
men nu hige de efter et bedre, det er et himmelsk; derfor skammer Gud sig ikke ved dem, ved at kaldes deres Gud; thi han har beredt dem en Stad.

Hebræerne 12:22
Men I ere komne til Zions Bjerg og til den levende Guds Stad, til det himmelske Jerusalem og til Englenes Titusinder i Højtidsskare

2.Peter 1:11
Thi saa skal der rigelig gives eder Indgang i vor Herres og Frelsers Jesu Kristi evige Rige.

2.Peter 3:18
men vokser i vor Herres og Frelsers Jesu Kristi Naade og Kundskab! Ham tilhører Herligheden baade nu og indtil Evighedens Dag!

2.Timotheus 4:17
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden