Salmerne 10:17
du har hørt de ydmyges Ønske, HERRE, du styrker deres Hjerte, vender Øret til
Bibel Viden Treasury

Lord

Salmerne 9:12,18
Lovsyng HERREN, der bor paa Zion, kundgør blandt Folkene, hvad han har gjort!…

Salmerne 37:4
da skal du have din Fryd i HERREN, og han skal give dig, hvad dit Hjerte attraar.

Salmerne 145:19
Han gør, hvad de, der frygter ham, ønsker, hører deres Raab og frelser dem,

Ordsprogene 10:24
Hvad en gudløs frygter, kommer over hans Hoved, hvad retfærdige ønsker, bliver dem givet.

humble

2.Krønikebog 33:12,13
Men da han var i Nød, bad han HERREN sin Gud om Naade og ydmygede sig dybt for sine Fædres Gud.…

2.Krønikebog 34:27
men efterdi dit Hjerte bøjede sig og du ydmygede dig for Gud, da du hørte hans Ord mod dette Sted og dets Indbyggere, og efterdi du ydmygede dig for mit Aasyn og sønderrev, dine Klæder og græd for mit Aasyn, saa har ogsaa jeg hørt dig, lyder det fra HERREN!

Ordsprogene 15:8
Gudløses Offer er HERREN en Gru, retsindiges Bøn har han Velbehag i.

Matthæus 5:3
»Salige ere de fattige i Aanden, thi Himmeriges Rige er deres.

Lukas 18:13,14
Men Tolderen stod langt borte og vilde end ikke opløfte Øjnene til Himmelen, men slog sig for sit Bryst og sagde: Gud, vær mig Synder naadig!…

Jakob 4:6,10
Derfor siger Skriften: »Gud staar de hoffærdige imod, men de ydmyge giver han Naade.«…

1.Peter 5:5
Ligesaa, I unge! underordner eder under de ældre; og ifører eder alle Ydmyghed imod hverandre; thi »Gud staar de hoffærdige imod, men de ydmyge giver han Naade.«

thou wilt prepare.

Salmerne 112:7,8
han frygter ikke for onde Tidender, hans Hjerte er trøstigt i Tillid til HERREN;…

1.Krønikebog 29:18
HERRE, vore Fædre Abrahams, Isaks og Israels Gud, bevar til evig Tid et saadant Sind og saadanne Tanker i dit Folks Hjerte og vend deres Hjerter til dig!

2.Krønikebog 29:36
Og Ezekias og alt Folket glædede sig over, hvad Gud havde beredt Folket, thi det hele var sket saa hurtigt.

2.Krønikebog 30:12
ogsaa i Juda virkede Guds Haand, saa at han gav dem et endrægtigt Hjerte til at udføre, hvad Kongen og Øversterne havde paabudt i Kraft af HERRENS Ord.

Ordsprogene 16:1
Hjertets Raad er Menneskets sag. Tungens Svar er fra HERREN.

Romerne 8:26
Og ligeledes kommer ogsaa Aanden vor Skrøbelighed til Hjælp; thi vi vide ikke, hvad vi skulle bede om, som det sig bør, men Aanden selv gaar i Forbøn for os med uudsigelige Sukke.

Efeserne 2:18
Thi ved ham have vi begge i een Aand Adgang til Faderen.

Efeserne 3:12
i hvem vi have Frimodigheden og Adgang med Tillid ved Troen paa ham.

Jakob 1:16,17
Farer ikke vild, mine elskede Brødre!…

cause

Salmerne 102:17
han vender sig til de hjælpeløses Bøn, lader ej deres Bøn uænset.

Esajas 65:24
Førend de kalder, svarer jeg; endnu mens de taler, hører jeg.

Apostlenes G. 4:24-31
Men da de hørte dette, opløftede de endrægtigt Røsten til Gud og sagde: »Herre, du, som har gjort Himmelen og Jorden og Havet og alle Ting, som ere i dem,…

Apostlenes G. 12:5
Saa blev da Peter bevogtet i Fængselet; men der blev af Menigheden holdt inderlig Bøn til Gud for ham.

1.Peter 3:12
Thi Herrens Øjne ere over de retfærdige, og hans Øren til deres Bøn; men Herrens Ansigt er over dem, som gøre ondt.«

Links
Salmerne 10:17 InterlinearSalmerne 10:17 FlersprogedeSalmos 10:17 SpanskPsaume 10:17 FranskePsalm 10:17 TyskSalmerne 10:17 KinesiskPsalm 10:17 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.
Salmerne 10:16
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden