1.Mosebog 1:1
I Begyndelsen skabte Gud Himmelen og Jorden.
Bibel Viden Treasury

beginning.

Ordsprogene 8:22-24
Mig skabte HERREN først blandt sine Værker, i Urtid, førend han skabte andet;…

Ordsprogene 16:4
Alt skabte HERREN, hvert til sit, den gudløse ogsaa for Ulykkens Dag.

Markus 13:19
thi i de Dage skal der være en saadan Trængsel som der ikke har været fra Skabningens Begyndelse, da Gud skabte den, indtil nu, og som der heller ikke skal komme.

Johannes 1:1-3
I Begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.…

Hebræerne 1:10
Og: »Du, Herre! har i Begyndelsen grundfæstet Jorden, og Himlene ere dine Hænders Gerninger.

1.Johannes 1:1
Det, som var fra Begyndelsen, det, vi have hørt, det, vi have set med vore Øjne, det, vi skuede og vore Hænder følte paa, nemlig om Livets Ord; —

God.

2.Mosebog 20:11
Thi i seks Dage gjorde HERREN Himmelen, Jorden og Havet med alt, hvad der er i dem, og paa den syvende Dag hvilede han; derfor har HERREN velsignet Hviledagen og helliget den.

2.Mosebog 31:18
Da han nu var færdig med at tale til Moses paa Sinaj Bjerg, overgav han ham Vidnesbyrdets to Tavler, Stentavler, der var beskrevet med Guds Finger.

1.Krønikebog 16:26
thi alle Folkeslagenes Guder er Afguder, HERREN er Himlens Skaber.

Nehemias 9:6
Derpaa sagde Ezra: »Du, HERRE, er den eneste; du har skabt Himmelen, Himlenes Himle med al deres Hær, Jorden med alt, hvad der er paa den, Havene med alt, hvad der er i dem; du giver dem alle Liv, og Himmelens Hær tilbeder dig.

Job 26:13
ved hans Aande klarede Himlen op hans Haand gennembored den flygtende Slange.

Job 38:4
Hvor var du, da jeg grundede Jorden? Sig frem, om du har nogen Indsigt!

Salmerne 8:3
Naar jeg ser din Himmel, dine Fingres Værk, Maanen og Stjernerne, som du skabte,

Salmerne 33:6,9
Ved HERRENS Ord blev Himlen skabt og al dens Hær ved hans Munds Aande.…

Salmerne 89:11,12
Din er Himlen, og din er Jorden, du grunded Jorderig med dets Fylde.…

Salmerne 96:5
thi alle Folkeslagenes Guder er Afguder, HERREN er Himlens Skaber.

Salmerne 102:25
Du grundfæsted fordum Jorden, Himlene er dine Hænders Værk;

Salmerne 104:24,30
Hvor mange er dine Gerninger, HERRE, du gjorde dem alle med Visdom; Jorden er fuld af, hvad du har skabt!…

Salmerne 115:15
velsignet er I af HERREN, Himlens og Jordens Skaber.

Salmerne 121:2
Fra HERREN kommer min Hjælp, fra Himlens og Jordens Skaber.

Salmerne 124:8
Vor Hjælp er HERRENS Navn, Himlens og Jordens Skaber.

Salmerne 134:3
HERREN velsigne dig fra Zion, han, som skabte Himmel og Jord.

Salmerne 136:5
Som skabte Himlen med Indsigt; thi hans Miskundhed varer evindelig!

Salmerne 146:6
som skabte Himmel og Jord, Havet og alt, hvad de rummer, som evigt bevarer sin Trofasthed

Salmerne 148:4,5
pris ham, Himlenes Himle og Vandene over Himlene!…

Ordsprogene 3:19
HERREN grundlagde Jorden med Visdom, grundfæsted Himlen med Indsigt;

Ordsprogene 8:22-30
Mig skabte HERREN først blandt sine Værker, i Urtid, førend han skabte andet;…

Prædikeren 12:1
Tænk Paa din Skaber i Ungdommens Dage, førend de onde Dage kommer og Aarene nærmer sig, om hvilke du vil sige: »I dem har jeg ikke Behag!«

Esajas 37:16
»Hærskarers HERRE, Israels Gud, du, som troner over Keruberne, du alene er Gud over alle Jordens Riger; du har gjort Himmelen og Jorden!

Esajas 40:26
Løft eders Blik til Himlen og se: Hvo skabte disse? Han mønstrer deres Hær efter Tal, kalder hver enkelt ved Navn; saa stor er hans Kraft og Vælde, at ikke en eneste mangler.

Esajas 40:28
Ved du, hørte du ikke, at HERREN er en evig Gud, den vide Jord har han skabt? Han trættes og mattes ikke, hans Indsigt udgrundes ikke;

Esajas 42:5
Saa siger Gud HERREN, som skabte og udspændte Himlen, udbredte Jorden med dens Grøde, gav Folkene paa den Aandedræt og dem, som vandrer der, Aande.

Esajas 44:24
Saa siger HERREN, din Genløser, som danned dig fra Moders Liv: Jeg er HERREN, som skabte alt, som ene udspændte Himlen, udbredte Jorden, hvo hjalp mig?

Esajas 45:18
Thi saa siger HERREN, Himlens Skaber, han, som er Gud, som dannede Jorden, frembragte, grundfæsted den, ej skabte den øde, men danned den til at bebos: HERREN er jeg, ellers ingen.

Esajas 51:13,16
at du glemmer HERREN, din Skaber, der udspændte Himlen og grundfæsted Jorden, at du altid Dagen lang frygter for Undertrykkerens Vrede. Saa snart han vil til at lægge øde, hvor er da Undertrykkerens Vrede?…

Esajas 65:17
Thi se, jeg skaber nye Himle og en ny Jord, det gamle huskes ej mer, rinder ingen i Hu;

Jeremias 10:12
Han skabte Jorden i sin Vælde, grundfæstede Jorderig i sin Visdom, og i sin Indsigt udspændte han Himmelen.

Jeremias 32:17
Ak, Herre, HERRE, du har jo skabt Himmelen og Jorden ved din vældige Styrke og din udstrakte Arm, intet er dig for underfuldt,

Jeremias 51:15
Han skabte Jorden i sin Vælde, grundfæstede Jorderig i sin Visdom, og i sin indsigt udspændte han Himmelen.

Zakarias 12:1
Et Udsagn; HERRENS Ord om Israel. Det lyder fra HERREN, som udspændte Himmelen, grundfæstede Jorden og dannede Menneskets Aand i dets Indre:

Matthæus 11:25
Paa den Tid udbrød Jesus og sagde: »Jeg priser dig, Fader, Himmelens og Jordens Herre! fordi du har skjult dette for vise og forstandige og aabenbaret det for umyndige.

Apostlenes G. 4:24
Men da de hørte dette, opløftede de endrægtigt Røsten til Gud og sagde: »Herre, du, som har gjort Himmelen og Jorden og Havet og alle Ting, som ere i dem,

Apostlenes G. 14:15
raabte og sagde: »I Mænd! hvorfor gøre I dette? Vi ere ogsaa Mennesker, lige Kaar undergivne med eder, og vi forkynde eder Evangeliet om at vende om fra disse tomme Ting til den levende Gud, som har gjort Himmelen og Jorden og Havet og alt, hvad der er i dem;

Apostlenes G. 17:24
Gud, som har gjort Verden og alle Ting, som ere i den, han, som er Himmelens og Jordens Herre, bor ikke i Templer, gjorte med Hænder,

Romerne 1:19,20
thi det, som man kan vide om Gud, er aabenbart iblandt dem; Gud har jo aabenbaret dem det.…

Romerne 11:36
Thi af ham og ved ham og til ham ere alle Ting; ham være Ære i Evighed! Amen.

1.Korinther 8:6
saa er der for os dog kun een Gud, Faderen, af hvem alle Ting ere, og vi til ham, og een Herre, Jesus Kristus, ved hvem alle Ting ere, og vi ved ham.

Efeserne 3:9
og at oplyse alle om, hvilken Husholdningen med den Hemmelighed er, som fra Evighed har været skjult i Gud, der skabte alle Ting,

Kolossenserne 1:16,17
thi i ham bleve alle Ting skabte i Himlene og paa Jorden, de synlige og de usynlige, være sig Troner eller Herredømmer eller Magter eller Myndigheder. Alle Ting ere skabte ved ham og til ham;…

Hebræerne 1:2
hvem han har sat til Arving af alle Ting, ved hvem han ogsaa har skabt Verden;

Hebræerne 3:4
Thi hvert Hus indrettes af nogen; men den, som har indrettet alt, er Gud.

Hebræerne 11:3
Ved Tro fatte vi, at Verden er bleven skabt ved Guds Ord, saa det ikke er af synlige Ting, at det, som ses, er blevet til.

2.Peter 3:5
Thi med Villie ere de blinde for dette, at fra fordums Tid var der Himle og en Jord, som var fremstaaet af Vand og ved Vand i Kraft af Guds Ord,

Aabenbaring 3:14
Og skriv til Menighedens Engel i Laodikea: Dette siger han, som er Amen, det troværdige og sanddru Vidne, Guds Skabnings Begyndelse:

Aabenbaring 4:11
Værdig er du, vor Herre og Gud, til at faa Prisen og Æren og Magten; thi du har skabt alle Ting, og paa Grund af din Villie vare de, og bleve de skabte.

Aabenbaring 10:6
og svor ved ham, som lever i Evighedernes Evigheder, som bar skabt Himmelen, og hvad deri er, og Jorden, og hvad derpaa er, og Havet, og hvad deri er, at der ikke mere skal gives Tid;

Aabenbaring 14:7
og han sagde med høj Røst: Frygter Gud og giver ham Ære, thi hans Doms Time er kommen, og tilbeder ham, som har gjort Himmelen og Jorden og Havet og Vandenes Kilder.

Aabenbaring 21:6
Og han sagde til mig: De ere skete. Jeg er Alfa og Omega, Begyndelsen og Enden. Jeg vil give den tørstige af Livets Vands Kilde uforskyldt.

Aabenbaring 22:13
Jeg er Alfa og Omega, den første og den sidste, Begyndelsen og Enden.

Links
1.Mosebog 1:1 Interlinear1.Mosebog 1:1 FlersprogedeGénesis 1:1 SpanskGenèse 1:1 Franske1 Mose 1:1 Tysk1.Mosebog 1:1 KinesiskGenesis 1:1 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.
Aabenbaring 22:21
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden