Romerne 6:21
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Hvad for Frugt havde I da dengang? Ting, ved hvilke I nu skamme eder; Enden derpaa er jo Død.

Norsk (1930)
Hvad frukt hadde I da dengang? Slikt som I nu skammer eder over; for utgangen på det er døden.

Svenska (1917)
men vilken frukt skördaden I då därav? Jo, det som I nu blygens för; änden på sådant är ju döden.

King James Bible
What fruit had ye then in those things whereof ye are now ashamed? for the end of those things is death.

English Revised Version
What fruit then had ye at that time in the things whereof ye are now ashamed? for the end of those things is death.
Bibel Viden Treasury

What.

Romerne 7:5
Thi da vi vare i Kødet, vare de syndige Lidenskaber, som vaktes ved Loven, virksomme i vore Lemmer til at bære Frugt for Døden,

Ordsprogene 1:31
Frugt af deres Færd skal de nyde og mættes med egne Raad;

Ordsprogene 5:10-13
at ikke dit Gods skal mætte fremmede, din Vinding ende i Andenmands Hus,…

Ordsprogene 9:17,18
Stjaalen Drik er sød, lønligt Brød er lækkert!…

Esajas 3:10
Salige de retfærdige, dem gaar det godt, deres Gerningers Frugt skal de nyde;

Jeremias 17:10
Jeg, HERREN, jeg ransager Hjerte og prøver Nyrer for at gengælde hver hans Færd, hans Gerningers Frugt.

Jeremias 44:20-24
Jeremias sagde til alt Folket, Mændene, Kvinderne og alt Folket, som havde svaret ham saaledes:…

Galaterne 6:7,8
Farer ikke vild; Gud lader sig ikke spotte; thi hvad et Menneske saar, det skal han ogsaa høste.…

whereof.

Ezra 9:6
og sagde: »Min Gud, jeg skammer mig og blues ved at løfte mit Ansigt til dig, min Gud, thi vore Misgerninger er vokset os over Hovedet, og vor Skyld er saa stor, at den rækker til Himmelen!

Job 40:4
Se, jeg er ringe, hvad skal jeg svare? Jeg lægger min Haand paa min Mund!

Job 42:6
jeg tager det derfor tilbage og angrer i Støv og Aske!

Jeremias 3:3
en Snare blev dine mange Elskere for dig. En Horkvindes Pande har du, trodser al Skam.

Jeremias 8:12
De skal faa Skam, thi de har gjort vederstyggelige Ting, og dog blues de ikke, dog kender de ikke til Skam. Derfor skal de falde paa Valen; paa Hjemsøgelsens Dag skal de snuble, siger HERREN.

Jeremias 31:19
Thi nu jeg er omvendt, angrer jeg; nu jeg har besindet mig, slaar jeg mig paa Hofte; jeg er skamfuld og beskæmmet, thi jeg bærer min Ungdoms Skændsel.«

Ezekiel 16:61-63
Og du skal komme dine Veje i Hu og blues, naar jeg tager dine Søstre, baade dem, der er større, og dem, der er mindre end du, og giver dig dem til Døtre, men ikke fordi du var tro i Pagten.…

Ezekiel 36:31,32
Da skal I ihukomme eders onde Veje og eders Gerninger, som ikke var gode, og ledes ved eder selv over eders Misgerninger og Vederstyggeligheder.…

Ezekiel 43:11
Og dersom de skammer sig over alt, hvad de har gjort, saa kundgør dem Templets Omrids og Indretning, dets Udgange og Indgange, et helt Billede deraf; ligeledes alle Vedtægter og Love derom; og skriv det op for deres Øjne, at de maa mærke sig Billedet i sin Helhed og alle Vedtægterne og holde dem.

Daniel 9:7,8
Du staar med Retten, Herre, vi med vort Ansigts Blusel, som det nu viser sig, vi Judas Mænd, Jerusalems Borgere, ja alt Israel fjernt og nær i alle Lande, hvor du drev dem hen for deres Troløshed imod dig.…

Daniel 12:2
Og mange af dem, der sover under Mulde, skal vaagne, nogle til evigt Liv, andre til Skam, til evig Afsky.

Lukas 15:17-21
Men han gik i sig selv og sagde: Hvor mange Daglejere hos min Fader have ikke Brød i Overflødighed? men jeg omkommer her af Hunger.…

2.Korinther 7:11
Thi se, just dette, at I bleve bedrøvede efter Guds Sind, hvor stor en Iver virkede det ikke hos eder, ja Forsvar, ja Harme, ja Frygt, ja Længsel, ja Nidkærhed, ja Straf! Paa enhver Maade beviste I, at I selv vare rene i den Sag.

1.Johannes 2:28
Og nu mine Børn! bliver i ham, for at vi, naar han aabenbares, kunne have Frimodighed og ikke skulle blive til Skamme for ham ved hans Tilkommelse.

for the.

Romerne 6:23
thi Syndens Sold er Død, men Guds Naadegave er et evigt Liv i Kristus Jesus, vor Herre.

Romerne 1:32
— hvilke jo, skønt de erkende Guds retfærdige Dom, at de, der øve saadanne Ting, fortjene Døden, dog ikke alene gøre det, men ogsaa give dem, som øve det, deres Bifald.

5.Mosebog 17:6
Paa to eller tre Vidners Udsagn skal Dødsdommen udføres; den maa ikke udføres paa et enkelt Vidnes Udsagn.

5.Mosebog 21:22
Naar en Mand har gjort sig skyldig i en Synd, der straffes med Døden, og aflives, og du hænger ham op i et Træ,

2.Samuel 12:5-7
Da blussede Davids Vrede heftigt op mod den Mand, og han sagde til Natan: »Saa sandt HERREN lever: Den Mand, som gjorde det, er dødsens,…

1.Kongebog 2:26
Men til Præsten Ebjatar sagde Kongen: »Begiv dig til din Landejendom i Anatot, thi du har forbrudt dit Liv; og naar jeg ikke dræber dig i Dag, er det, fordi du bar den Herre HERRENS Ark foran min Fader David og delte alle min Faders Lidelser!«

Salmerne 73:17
Til jeg kom ind i Guds Helligdomme, skønned, hvordan deres Endeligt bliver:

Ordsprogene 14:12
Mangen Vej synes Manden ret, og saa er dens Ende dog Dødens Veje.

Ordsprogene 16:25
Mangen Vej synes Manden ret, og saa er dens Ende dog Dødens Veje.

Filipperne 3:19
hvis Ende er Fortabelse, hvis Gud er Bugen, og hvis Ære er i deres Skændsel, de, som tragte efter de jordiske Ting.

Hebræerne 6:8
men naar den bærer Torne og Tidsler, er den ubrugbar og Forbandelse nær; Enden med den er at brændes.

Hebræerne 10:29
hvor meget værre Straf mene I da, at den skal agtes værd, som træder Guds Søn under Fod og agter Pagtens Blod, hvormed han blev helliget, for urent og forhaaner Naadens Aand?

Jakob 1:15
derefter, naar Begæringen har undfanget, føder den Synd, men naar Synden er fuldvoksen, føder den Død.

Jakob 5:20
han vide, at den, som omvender en Synder fra hans Vejs Vildfarelse, han Frelser en Sjæl fra Døden og skjuler en Mangfoldighed af Synder.

1.Peter 4:17
Thi det er Tiden til, at Dommen skal begynde med Guds Hus: men begynder den først med os, hvad Ende vil det da faa med dem, som ere genstridige imod Guds Evangelium?

Aabenbaring 16:6
thi de have udøst helliges og Profeters Blod, og du har givet dem Blod at drikke; de ere det værd.

Aabenbaring 20:14
Og Døden og Dødsriget bleve kastede i Ildsøen. Dette er den anden Død, Ildsøen.

Links
Romerne 6:21 InterlinearRomerne 6:21 FlersprogedeRomanos 6:21 SpanskRomains 6:21 FranskeRoemer 6:21 TyskRomerne 6:21 KinesiskRomans 6:21 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Romerne 6
20Thi da I vare Syndens Tjenere, vare I frie over for Retfærdigheden. 21Hvad for Frugt havde I da dengang? Ting, ved hvilke I nu skamme eder; Enden derpaa er jo Død. 22Men nu, da I ere blevne frigjorde fra Synden og ere blevne Guds Tjenere, have I eders Frugt til Helliggørelse og som Enden derpaa et evigt Liv;…
Krydshenvisninger
Job 33:27
Han synger det ud for Folk: »Jeg synded og krænkede Retten og fik dog ej Løn som forskyldt!

Ordsprogene 14:12
Mangen Vej synes Manden ret, og saa er dens Ende dog Dødens Veje.

Jeremias 12:13
De saaede Hvede og høstede Torne, sled til ingen Gavn og blev til Skamme med deres Afgrøde for HERRENS glødende Vredes Skyld.

Ezekiel 16:63
for at du skal komme det i Hu med Skam og ikke mere kunne aabne din Mund, fordi du blues, naar jeg tilgiver dig alt, hvad du har gjort, lyder det fra den Herre HERREN.

Romerne 1:32
— hvilke jo, skønt de erkende Guds retfærdige Dom, at de, der øve saadanne Ting, fortjene Døden, dog ikke alene gøre det, men ogsaa give dem, som øve det, deres Bifald.

Romerne 5:12
Derfor, ligesom Synden kom ind i Verden ved eet Menneske, og Døden ved Synden, og Døden saaledes trængte igennem til alle Mennesker, efterdi de syndede alle;

Romerne 6:16
Vide I ikke, at naar I fremstille eder for en som Tjenere til Lydighed, saa ere I hans Tjenere, hvem I lyde, enten Syndens til Død, eller Lydighedens til Retfærdighed?

Romerne 6:23
thi Syndens Sold er Død, men Guds Naadegave er et evigt Liv i Kristus Jesus, vor Herre.

Romerne 7:5
Thi da vi vare i Kødet, vare de syndige Lidenskaber, som vaktes ved Loven, virksomme i vore Lemmer til at bære Frugt for Døden,

Romerne 8:6
Thi Kødets Higen er Død, men Aandens Higen er Liv og Fred,

Romerne 8:13
thi dersom I leve efter Kødet, skulle I dø, men dersom I ved Aanden døde Legemets Gerninger, skulle I leve.

2.Korinther 4:2
men vi have frasagt os de skammelige Smugveje, saa vi ikke vandre i Træskhed, ej heller forfalske Guds Ord, men ved Sandhedens Aabenbarelse anbefale os til alle Menneskers Samvittighed for Guds Aasyn.

Galaterne 6:8
Thi den, som saar i sit Kød, skal høste Fordærvelse af Kødet; men den, som saar i Aanden, skal høste evigt Liv af Aanden.

Filipperne 3:19
hvis Ende er Fortabelse, hvis Gud er Bugen, og hvis Ære er i deres Skændsel, de, som tragte efter de jordiske Ting.

Romerne 6:20
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden