Johannes 3
Dansk (1917 / 1931)
1Men der var en Mand af Farisæerne, han hed Nikodemus, en Raadsherre iblandt Jøderne. 2Denne kom til ham om Natten og sagde til ham: »Rabbi! vi vide, at du er en Lærer kommen fra Gud; thi ingen kan gøre disse Tegn, som du gør, uden Gud er med ham.« 3Jesus svarede og sagde til ham: »Sandelig, sandelig, siger jeg dig, uden nogen bliver født paa ny, kan han ikke se Guds Rige.«

4Nikodemus siger til ham: »Hvorledes kan et Menneske fødes, naar han er gammel? Mon han kan anden Gang komme ind i sin Moders Liv og fødes?« 5Jesus svarede: »Sandelig, sandelig, siger jeg dig, uden nogen bliver født af Vand og Aand, kan han ikke komme ind i Guds Rige. 6Hvad der er født af Kødet, er Kød; og hvad der er født af Aanden, er Aand. 7Forundre dig ikke over, at jeg sagde til dig: I maa fødes paa ny. 8Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører dens Susen, men du ved ikke, hvorfra den kommer, og hvor den farer hen; saaledes er det med hver den, som er født af Aanden.«

9Nikodemus svarede og sagde til ham: »Hvorledes kan dette ske?« 10Jesus svarede og sagde til ham: »Er du Israels Lærer og forstaar ikke dette? 11Sandelig, sandelig, siger jeg dig vi tale det, vi vide, og vidne det, vi have set; og I modtage ikke vort Vidnesbyrd. 12Naar jeg siger eder de jordiske Ting, og I ikke tro, hvorledes skulle I da tro, naar jeg siger eder de himmelske? 13Og ingen er faren op til Himmelen, uden han, som for ned fra Himmelen, Menneskesønnen, som er i Himmelen. 14Og ligesom Moses ophøjede Slangen i Ørkenen, saaledes bør Menneskesønnen ophøjes, 15for at hver den, som tror, skal have et evigt Liv i ham.

16Thi saaledes elskede Gud Verden, at han gav sin Søn den enbaarne, for at hver den, som tror paa ham, ikke skal fortabes, men have et evigt Liv. 17Thi Gud sendte ikke sin Søn til Verden, for at han skal dømme Verden, men for at Verden skal frelses ved ham. 18Den, som tror paa ham, dømmes ikke; men den, som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet paa Guds enbaarne Søns Navn. 19Og dette er Dommen, at Lyset er kommet til Verden, og Menneskene elskede Mørket mere end Lyset; thi deres Gerninger vare onde. 20Thi hver den, som øver ondt, hader Lyset og kommer ikke til Lyset, for at hans Gerninger ikke skulle revses. 21Men den, som gør Sandheden, kommer til Lyset, for at hans Gerninger maa blive aabenbare; thi de ere gjorte i Gud.«

22Derefter kom Jesus og hans Disciple ud i Judæas Land, og han opholdt sig der med dem og døbte. 23Men ogsaa Johannes døbte i Ænon, nær ved Salem, fordi der var meget Vand der; og man kom derhen og lod sig døbe. 24Thi Johannes var endnu ikke kastet i Fængsel.

25Da opkom der en Strid imellem Johannes's Disciple og en Jøde om Renselse. 26Og de kom til Johannes og sagde til ham: »Rabbi! han, som var hos dig hinsides Jordan, han, hvem du gav Vidnesbyrd, se, han døber, og alle komme til ham.« 27Johannes svarede og sagde: »Et Menneske kan slet intet tage, uden det er ham givet fra Himmelen. 28I ere selv mine Vidner paa, at jeg sagde: Jeg er ikke Kristus, men jeg er udsendt foran ham. 29Den, som har Bruden, er Brudgom; men Brudgommens Ven, som staar og hører paa ham, glæder sig meget over Brudgommens Røst. Saa er da denne min Glæde bleven fuldkommen. 30Han bør vokse, men jeg forringes.

31Den, som kommer ovenfra, er over alle; den, som er af Jorden, er af Jorden og taler af Jorden; den, som kommer fra Himmelen, er over alle. 32Og det, som han har set og hørt, vidner han; og ingen modtager hans Vidnesbyrd. 33Den, som har modtaget hans Vidnesbyrd, har beseglet, at Gud er sanddru. 34Thi han, hvem Gud udsendte, taler Guds Ord; Gud giver nemlig ikke Aanden efter Maal. 35Faderen elsker Sønnen og har givet alle Ting i hans Haand. 36Den, som tror paa Sønnen, har et evigt Liv; men den, som ikke vil tro Sønnen, skal ikke se Livet, men Guds Vrede bliver over ham.«

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
John 2
Top of Page
Top of Page