Matteus 18
Norsk (1930)
1I samme stund kom disiplene til Jesus og sa: Hvem er den største i himlenes rike? 2Og han kalte et lite barn til sig og stilte det midt iblandt dem 3og sa: Sannelig sier jeg eder: Uten at I omvender eder og blir som barn, kommer I ingenlunde inn i himlenes rike. 4Derfor, den som gjør sig liten som dette barn, han er den største i himlenes rike; 5og den som tar imot ett sådant barn for mitt navns skyld, tar imot mig; 6men den som forfører en av disse små som tror på mig, for ham var det bedre at det var hengt en kvernsten om hans hals og han var nedsenket i havets dyp.

7Ve verden for forførelser! for forførelser må komme; men ve det menneske som forførelsen kommer fra!

8Men om din hånd eller din fot frister dig, da hugg den av og kast den fra dig! det er bedre for dig å gå halt eller vanfør inn til livet enn å ha to hender eller to føtter og bli kastet i den evige ild. 9Og om ditt øie frister dig, da riv det ut og kast det fra dig! det er bedre for dig å gå enøiet inn til livet enn å ha to øine og bli kastet i helvedes ild.

10Se til at I ikke forakter en av disse små! for jeg sier eder at deres engler i himmelen ser alltid min himmelske Faders åsyn. 11For Menneskesønnen er kommet for å frelse det som var fortapt.

12Hvad tykkes eder? om et menneske har hundre får, og ett av dem forviller sig, forlater han da ikke de ni og nitti i fjellet og går bort og leter efter det som har forvillet sig? 13Og hender det at han finner det, sannelig sier jeg eder: Han gleder sig mere over det enn over de ni og nitti som ikke har forvillet sig. 14Således er det ikke eders himmelske Faders vilje at en eneste av disse små skal fortapes.

15Men om din bror synder mot dig, da gå bort og irettesett ham i enrum! hører han på dig, da har du vunnet din bror; 16men vil han ikke høre, da ta ennu en eller to med dig, forat enhver sak skal stå fast ved to eller tre vidners ord. 17Men hører han ikke på dem, da si det til menigheten! men hører han heller ikke på menigheten, da skal han være for dig som en hedning og en tolder. 18Sannelig sier jeg eder: Alt det I binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og alt det I løser på jorden, skal være løst i himmelen.

19Atter sier jeg eder: Alt det to av eder på jorden blir enige om å bede om, det skal gis dem av min Fader i himmelen. 20For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblandt dem.

21Da gikk Peter til ham og sa: Herre! hvor ofte skal min bror synde mot mig og jeg tilgi ham det? så meget som syv ganger? 22Jesus sa til ham: Jeg sier dig: Ikke syv ganger, men sytti ganger syv ganger.

23Derfor er himlenes rike å ligne med en konge som vilde holde regnskap med sine tjenere. 24Men da han begynte på opgjøret, blev en ført frem for ham, som skyldte ti tusen talenter. 25Men da han ikke hadde noget å betale med, bød hans herre at han skulde selges, han og hans hustru og barn og alt det han hadde, og at der skulde betales. 26Da falt denne tjener ned for ham og sa: Vær langmodig med mig, så skal jeg betale dig alt sammen! 27Da ynkedes denne tjeners herre inderlig over ham, og lot ham løs og eftergav ham gjelden. 28Men da denne tjener gikk ut, traff han en av sine medtjenere som skyldte ham hundre penninger, og han tok fatt på ham og holdt på å kvele ham og sa: Betal det du skylder! 29Da falt hans medtjener ned og bad ham og sa: Vær langmodig med mig, så skal jeg betale dig! 30Men han vilde ikke; han gikk bort og kastet ham i fengsel, til han betalte det han var skyldig. 31Men da hans medtjenere så hvad som skjedde, blev de meget bedrøvet, og de kom og fortalte sin herre alt det som var skjedd. 32Da kalte hans herre ham for sig og sa til ham: Du onde tjener! all din gjeld eftergav jeg dig, fordi du bad mig; 33burde ikke også du forbarme dig over din medtjener, likesom jeg forbarmet mig over dig? 34Og hans herre blev vred, og overgav ham til dem som piner, inntil han betalte alt det han var ham skyldig. 35Således skal også min himmelske Fader gjøre med eder om ikke enhver av eder av hjertet tilgir sin bror.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Matthew 17
Top of Page
Top of Page