1.Krønikebog 16
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1De førte saa Guds Pagts Ark ind og stillede den midt i det Telt, David havde rejst den; og de ofrede Brændofre og Takofre for Guds Aasyn.1Så førte de Guds ark inn og satte den midt i det telt som David hadde reist for den, og de bar frem brennoffer og takkoffer for Guds åsyn. 1Sedan de hade fört Guds ark ditin, ställde de den i tältet som David hade slagit upp åt den, och framburo därefter brännoffer och tackoffer inför Guds ansikte.
2Og da David var færdig med Brændofrene og Takofrene, velsignede han Folket i HERRENS Navn2Og da David var ferdig med å ofre brennofferet og takkofferne, velsignet han folket i Herrens navn. 2När David hade offrat brännoffret och tackoffret, välsignade han folket i HERRENS namn.
3og uddelte til hver enkelt Israelit, baade Mand og Kvinde, en Brødskive, et Stykke Kød og en Rosinkage.3Og han utdelte til hver enkelt i Israel, både mann og kvinne, et brød og et stykke kjøtt og en rosinkake. 3Och åt var och en av alla israeliterna, både man och kvinna, gav han en kaka bröd, ett stycke kött och en druvkaka.
4Foran HERRENS Ark stillede han nogle af Leviterne til at gøre Tjeneste og til at takke, love og prise HERREN, Israels Gud;4Og han satte nogen av levittene til å gjøre tjeneste foran Herrens ark og til å prise og takke og love Herren, Israels Gud: 4Och han förordnade vissa leviter till att göra tjänst inför HERRENS ark, för att de skulle prisa, tacka och lova HERREN, Israels Gud:
DANNORSVE
5Asaf var Leder, og næst efter ham kom Zekarja, saa Uzziel, Sjemiramot, Jehiel, Mattitja, Eliab, Benaja, Obed-Edom og Je'iel med Harper og Citre, medens Asaf lod Cymblerne klinge,5Asaf var den øverste, næst efter ham kom Sakarja og så Je'iel og Semiramot og Jehiel og Mattitja og Eliab og Benaja og Obed-Edom og Je'iel med harper og citarer; Asaf skulde slå på cymblene 5Asaf såsom anförare, näst efter honom Sakarja, och vidare Jegiel, Semiramot, Jehiel, Mattitja, Eliab, Benaja, Obed-Edom och Jegiel med psaltare och harpor; och Asaf skulle slå cymbaler.
6og Præsterne Benaja og Jahaziel stadig blæste i Trompeterne foran Guds Pagts Ark.6og prestene Benaja og Jahasiel stadig blåse i trompetene foran Guds pakts-ark. 6Men prästerna Benaja och Jahasiel skulle beständigt stå med sina trumpeter framför Guds förbundsark.
DANNORSVE
7Den Dag, ved den Lejlighed, overdrog David for første Gang Asaf og hans Brødre at lovsynge HERREN.7Den dag satte David første gang Asaf og hans brødre til å synge Herrens pris: 7På den dagen var det som David först fastställde den ordningen att man genom Asaf och hans bröder skulle tacka HERREN på detta sätt:
8Pris HERREN, paakald hans Navn, gør hans Gerninger kendte blandt Folkeslag!8Pris Herren, påkall hans navn, kunngjør blandt folkene hans store gjerninger! 8»Tacken HERREN, åkallen hans namn, gören hans gärningar kunniga bland folken.
9Syng og spil til hans Pris, tal om alle hans Undere,9Syng for ham, lovsyng ham, grund på alle hans undergjerninger! 9Sjungen till hans ära, lovsägen honom, talen om alla hans under.
10ros jer af hans hellige Navn, eders Hjerte glæde sig, I, som søger HERREN,10Ros eder av hans hellige navn! Deres hjerte glede sig som søker Herren! 10Berömmen eder av hans heliga namn; glädje sig av hjärtat de som söka HERREN.
DANNORSVE
11spørg efter HERREN og hans Magt, søg bestandig hans Aasyn;11Spør efter Herren og hans makt, søk hans åsyn all tid! 11Frågen efter HERREN och hans makt, söken hans ansikte beständigt.
12kom i Hu de Undere, han øved, hans Tegn og hans Munds Domme,12Kom i hu hans undergjerninger som han har gjort, hans under og hans munns dommer, 12Tänken på de underbara verk som han har gjort, på hans under och hans muns domar,
13I, hans Tjener, Israels Sæd, hans udvalgte, Jakobs Sønner!13I, hans tjener Israels avkom, Jakobs barn, hans utvalgte! 13I Israels, hans tjänares, säd, I Jakobs barn, hans utvalda.
14Han, HERREN, er vor Gud, hans Domme naar ud over Jorden;14Han er Herren vår Gud; hans dommer er over all jorden. 14Han är HERREN, vår Gud; över hela jorden gå hans domar.
15han ihukommer for evigt sin Pagt, i tusind Slægter sit Tilsagn,15Kom evindelig hans pakt i hu, det ord han fastsatte for tusen slekter, 15Tänken evinnerligen på hans förbund, intill tusen släkten på vad han har stadgat,
DANNORSVE
16Pagten, han slutted med Abraham, Eden, han tilsvor Isak:16den pakt han gjorde med Abraham, og hans ed til Isak! 16på det förbund han slöt med Abraham och på hans ed till Isak.
17han holdt dem i Hævd som Ret for Jakob, en evig Pagt for Israel,17Han stadfestet den som en rett for Jakob, som en evig pakt for Israel, 17Han fastställde det för Jakob till en stadga, för Israel till ett evigt förbund;
18idet han sagde: »Dig giver jeg Kana'ans Land som eders Arvelod.«18idet han sa: Dig vil jeg gi Kana'ans land til arvelodd, 18han sade: 'Åt dig vill jag giva Kanaans land, det skall bliva eder arvedels lott.'
19Da de kun var en liden Hob, kun faa og fremmede der,19da I var en liten flokk, få og fremmede der. 19Då voren I ännu en liten hop, I voren ringa och främlingar därinne.
20og vandred fra Folk til Folk, fra et Rige til et andet,20Og de vandret fra folk til folk og fra et rike til et annet folk. 20Och de vandrade åstad ifrån folk till folk ifrån ett rike bort till ett annat.
DANNORSVE
21tillod han ingen at volde dem Men, men tugted for deres Skyld Konger:21Han tillot ikke nogen å gjøre vold imot dem, og han straffet konger for deres skyld: 21Han tillstadde ingen att göra dem skada, han straffade konungar för deras skull:
22»Rør ikke mine Salvede, gør ikke mine Profeter ondt!«22Rør ikke ved mine salvede, og gjør ikke mine profeter noget ondt! 22'Kommen icke vid mina smorda, och gören ej mina profeter något ont.'
23Syng for HERREN, al Jorden, fortæl om hans Frelse Dag efter Dag;23Syng for Herren, all jorden! Forkynn fra dag til dag hans frelse! 23Sjungen till HERRENS ära, alla länder, båden glädje var dag, förkunnen hans frälsning.
24kundgør hans Ære blandt Folkene, hans Undere blandt alle Folkeslag!24Fortell blandt hedningene hans ære, blandt alle folkene hans undergjerninger! 24Förtäljen bland hedningarna hans ära, bland alla folk hans under.
25Thi stor og højlovet er HERREN, forfærdelig over alle Guder;25For stor er Herren og høilovet, og forferdelig er han over alle guder. 25Ty stor är HERREN och högt lovad, och fruktansvärd är han mer än alla gudar.
DANNORSVE
26thi alle Folkeslagenes Guder er Afguder, HERREN er Himlens Skaber.26For alle folkenes guder er intet; men Herren har gjort himmelen. 26Ty folkens alla gudar äro avgudar, men HERREN är den som har gjort himmelen.
27For hans Aasyn er Højhed og Hæder, Pris og Fryd i hans Helligdom.27Høihet og herlighet er for hans åsyn, styrke og glede er på hans sted. 27Majestät och härlighet äro inför hans ansikte, makt och fröjd i hans boning.
28Giv HERREN, I Folkeslags Slægter, giv HERREN Ære og Pris,28Gi Herren, I folkeslekter, gi Herren ære og makt! 28Given åt HERREN, I folkens släkter, given åt HERREN ära och makt;
29giv HERREN hans Navns Ære, bring Gaver og kom for hans Aasyn, tilbed HERREN i helligt Skrud,29Gi Herren hans navns ære, bær frem gaver og kom for hans åsyn, tilbed Herren i hellig prydelse! 29given åt HERREN hans namns ära, bären fram skänker och kommen inför hans ansikte, tillbedjen HERREN i helig skrud.
30bæv for hans Aasyn, al Jorden! Han grundfæsted Jorden, den rokkes ikke.30Bev for hans åsyn, all jorden! Jorderike står fast, det rokkes ikke. 30Bäven för hans ansikte, alla länder; se, jordkretsen står fast och vacklar icke.
DANNORSVE
31Himlen glæde sig Jorden juble, det lyde blandt Folkene: »HERREN har vist, han er Konge!«31Himmelen glede sig, og jorden fryde Sig, og de skal si iblandt hedningene: Herren er blitt konge. 31Himmelen vare glad, och jorden fröjde sig, och bland hedningarna säge man: 'HERREN är nu konung!'
32Havet med dets Fylde bruse, Marken juble og alt, hvad den bærer.32Havet bruse og alt som fyller det! Marken fryde sig og alt som er på den! 32Havet bruse och allt vad däri är, marken glädje sig och allt som är därpå;
33Da fryder sig Skovens Træer for HERRENS Aasyn, thi han kommer, han kommer at dømme Jorden.33Da jubler trærne i skogen for Herrens åsyn; for han kommer for å dømme jorden. 33ja, då juble skogens träd inför HERREN, ty han kommer för att döma jorden.
34Lov HERREN, thi han er god, og hans Miskundhed varer evindelig!34Lov Herren! For han er god, hans miskunnhet varer evindelig. 34Tacken HERREN, ty han är god, ty hans nåd varar evinnerligen,
35Og sig: »Frels os, vor Frelses Gud, saml os og fri os fra Folkene, at vi maa love dit hellige Navn; med Stolthed synge din Pris!«35Og si: Frels oss, du vår frelses Gud, og samle oss og utfri oss fra hedningene til å love ditt hellige navn, rose oss av å kunne prise dig! 35och sägen: 'Fräls oss, du vår frälsnings Gud, församla oss och rädda oss från hedningarna, så att vi få prisa ditt heliga namn och berömma oss av ditt lov.'
36Lovet være HERREN, Israels Gud, fra Evighed og til Evighed! Da sagde hele Folket: »Amen!« og: »Lov HERREN!«36Lovet være Herren, Israels Gud, fra evighet og til evighet! Og alt folket sa amen og lovet Herren. 36Lovad vare HERREN, Israels Gud, från evighet till evighet!» Och allt folket sade: »Amen», och lovade HERREN.
DANNORSVE
37Saa lod han Asaf og hans Brødre blive der foran HERRENS Pagts Ark for altid at gøre Tjeneste foran Arken efter hver Dags Behov;37Så lot han Asaf og hans brødre bli der foran Herrens pakts-ark for stadig å gjøre tjeneste foran arken, hver dag det som skulde gjøres på den dag, 37Och han gav där, inför HERRENS förbundsark, åt Asaf och hans bröder uppdraget att beständigt göra tjänst inför arken, var dag med de för den dagen bestämda sysslorna.
38og Obed-Edom, Jedituns Søn, og Hosa med deres Brødre, i alt otte og tresindstyve, lod han blive som Dørvogtere.38og Obed-Edom og deres brødre, åtte og seksti, Obed-Edom, sønn av Jeditun, og Hosa som dørvoktere. 38Men Obed-Edom och deras bröder voro sextioåtta; och Obed-Edom, Jedituns son, och Hosa gjorde han till dörrvaktare.
39Men Præsten Zadok og hans Brødre Præsterne lod han blive foran HERRENS Bolig paa Offerhøjen i Gibeon39Men presten Sadok og hans brødre prestene lot han bli foran Herrens tabernakel på haugen i Gibeon. 39Och prästen Sadok och hans bröder, prästerna, anställde han inför HERRENS tabernakel, på offerhöjden i Gibeon,
40for daglig, baade Aften og Morgen, at ofre HERREN Brændofre paa Brændofferalteret ganske som det er foreskrevet i den Lov, HERREN havde paalagt Israel;40forat de stadig skulde ofre Herren brennoffer på brennofferalteret morgen og aften og gjøre alt det som skrevet står i den lov som Herren hadde gitt Israel, 40för att de beständigt skulle offra åt HERREN brännoffer på brännoffersaltaret, morgon och afton, och göra allt vad som var föreskrivet i HERRENS lag, den som han hade givit åt Israel;
DANNORSVE
41og sammen med dem Heman og Jedutun og de øvrige før nævnte udvalgte Mænd til at love HERREN med Ordene »thi hans Miskundhed varer evindelig!«41og sammen med dem Heman og Jedutun og de andre utvalgte, som var nevnt ved navn, forat de skulde love Herren, fordi hans miskunnhet varer evindelig, 41och jämte dem Heman och Jedutun och de övriga namngivna utvalda, på det att de skulle tacka HERREN, därför att hans nåd varar evinnerligen.
42Og de havde hos sig Trompeter og Cymbler til dem, der spillede, og Instrumenter til Guds Sange; men Jedutuns Sønner var Dørvogtere.42og hos dem - Heman og Jedutun - var der trompeter og cymbler til bruk for dem som skulde spille, og likeledes andre instrumenter til sangen ved gudstjenesten. Og Jedutuns sønner var dørvoktere. 42Och hos dessa, nämligen Heman och Jedutun, förvarades trumpeter och cymbaler åt dem som skulle spela, så ock andra instrumenter som hörde till gudstjänsten. Och Jedutuns söner gjorde han till dörrvaktare.
43Derpaa gik alt Folket hver til sit, og David vendte hjem for at velsigne sit Hus.43Derefter drog alt folket hver til sitt, og David vendte hjem for å velsigne sitt hus. 43Sedan gick allt folket hem, var och en till sitt; men David vände om för att hälsa sitt husfolk.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
1 Chronicles 15
Top of Page
Top of Page