Matthæus 3:2
»Omvender eder, thi Himmeriges Rige er kommet nær.«
Bibel Viden Treasury

Repent.

Matthæus 4:17
Fra den Tid begyndte Jesus at prædike og sige: »Omvender eder, thi Himmeriges Rige er kommet nær.«

Matthæus 11:20
Da begyndte han at skamme de Byer ud, i hvilke hans fleste kraftige Gerninger vare gjorte, fordi de ikke havde omvendt sig:

Matthæus 12:41
Mænd fra Ninive skulle opstaa ved Dommen sammen med denne Slægt og fordømme den; thi de omvendte sig ved Jonas's Prædiken; og se, her er mere end Jonas.

Matthæus 21:29-32
Men han svarede og sagde: Nej, jeg vil ikke; men bagefter fortrød han det og gik derhen.…

1.Kongebog 8:47
og de saa gaar i sig selv i det Land, de er bortført til, og omvender sig og raaber til dig i Sejrherrernes Land og siger: Vi har syndet, handlet ilde og været ugudelige!

Job 42:6
jeg tager det derfor tilbage og angrer i Støv og Aske!

Ezekiel 18:30-32
Derfor dømmer jeg enhver af eder efter hans Veje, Israels Hus, lyder det fra den Herre HERREN. Vend om og omvend eder fra alle eders Overtrædelser, at de ikke skal blive eder Aarsag til Skyld.…

Ezekiel 33:11
Sig til dem: Saa sandt jeg lever, lyder det fra den Herre HERREN: Jeg har ikke Lyst til den gudløses Død, men til at han omvender sig fra sin Vej, at han maa leve! Vend om, vend om fra eders onde Veje Hvorfor vil I dø, Israels Hus?

Markus 1:4,15
Johannes kom, han, som døbte i Ørkenen og prædikede Omvendelses-Daab til Syndernes Forladelse.…

Markus 6:12
Og de gik ud og prædikede, at man skulde omvende sig.

Lukas 13:3,5
Nej, siger jeg eder; men dersom I ikke omvende eder, skulle I alle omkomme ligesaa.…

Lukas 15:7,10
Jeg siger eder: Saaledes skal der være Glæde i Himmelen over een Synder, som omvender sig, mere end over ni og halvfemsindstyve retfærdige, som ikke trænge til Omvendelse.…

Lukas 16:30
Men han sagde: Nej, Fader Abraham! men dersom nogen fra de døde kommer til dem, ville de omvende sig.

Lukas 24:47
og at der i hans Navn skal prædikes Omvendelse og Syndernes Forladelse for alle Folkeslagene og begyndes fra Jerusalem.

Apostlenes G. 2:38
Men Peter sagde til dem: »Omvender eder, og hver af eder lade sig døbe paa Jesu Kristi Navn til eders Synders Forladelse; og I skulle faa den Helligaands Gave.

Apostlenes G. 3:19
Derfor fatter et andet Sind og vender om, for at eders Synder maa blive udslettede, for at Vederkvægelsens Tider maa komme fra Herrens Aasyn,

Apostlenes G. 11:18
Men da de hørte dette, bleve de rolige, og de priste Gud og sagde: »Saa har Gud ogsaa givet Hedningerne Omvendelsen til Liv.«

Apostlenes G. 17:30
Efter at Gud altsaa har baaret over med disse Vankundighedens Tider, byder han nu Menneskene at de alle og alle Vegne skulle omvende sig.

Apostlenes G. 20:21
idet jeg vidnede baade for Jøder og Grækere om Omvendelsen til Gud og Troen paa vor Herre Jesus Kristus.

Apostlenes G. 26:20
men jeg forkyndte baade først for dem i Damaskus og saa i Jerusalem og over hele Judæas Land og for Hedningerne, at de skulde fatte et andet Sind og omvende sig til Gud og gøre Gerninger, Omvendelsen værdige.

2.Korinther 7:10
Thi den Bedrøvelse, der er efter Guds Sind, virker Omvendelse til Frelse, som ikke fortrydes; men Verdens Bedrøvelse virker Død.

2.Timotheus 2:25
med Sagtmodighed irettesættende dem, som modsætte sig, om Gud dog engang vilde give dem Omvendelse til Sandheds Erkendelse,

Hebræerne 6:1
Lader os derfor forbigaa Begyndelsesordet om Kristus og skride frem til Fuldkommenhed uden atter at lægge Grundvold med Omvendelse fra døde Gerninger og med Tro paa Gud,

2.Peter 3:9
Herren forhaler ikke Forjættelsen (som nogle agte det for en Forhaling), men han er langmodig for eders Skyld, idet han ikke vil, at nogen skal fortabes, men at alle skulle komme til Omvendelse.

Aabenbaring 2:5,21
Kom derfor i Hu, hvorfra du er falden, og omvend dig, og gør de forrige Gerninger; men hvis ikke, da kommer jeg over dig, og jeg vil flytte din Lysestage fra dens Sted, hvis du ikke omvender dig.…

for.

Matthæus 5:3,10,19,20
»Salige ere de fattige i Aanden, thi Himmeriges Rige er deres.…

Matthæus 6:10,33
komme dit Rige; ske din Villie, som i Himmelen saaledes ogsaa paa Jorden;…

Matthæus 10:7
Men paa eders Vandring skulle I prædike og sige: Himmeriges Rige er kommet nær.

Matthæus 11:11,12
Sandelig, siger jeg eder, iblandt dem, som ere fødte af Kvinder, er ingen større fremstaaet end Johannes Døberen; men den mindste i Himmeriges Rige er større end han.…

Matthæus 13:11,24,31,33,44,45,47
Men han svarede og sagde til dem: »Fordi det er eder givet at kende Himmeriges Riges Hemmeligheder; men dem er det ikke givet.…

Matthæus 13:52
Men han sagde til dem: »Derfor er hver skriftklog, som er oplært for Himmeriges Rige, ligesom en Husbond, der tager nyt og gammelt frem af sit Forraad.«

Matthæus 18:1-4,23
I den samme Stund kom Disciplene hen til Jesus og sagde: »Hvem er da den største i Himmeriges Rige?«…

Matthæus 20:1
Thi Himmeriges Rige ligner en Husbond, som gik ud tidligt om Morgenen for at leje Arbejdere til sin Vingaard.

Matthæus 22:2
»Himmeriges Rige lignes ved en Konge, som gjorde Bryllup for sin Søn.

Matthæus 23:13
Men ve eder, I skriftkloge og Farisæere, I Hyklere! thi I tillukke Himmeriges Rige for Menneskene; thi I gaa ikke derind, og dem, som ville gaa ind, tillade I det ikke.

Matthæus 25:1,14
Da skal Himmeriges Rige lignes ved ti Jomfruer, som toge deres Lamper og gik Brudgommen i Møde.…

Daniel 2:44
Men i hine Kongers Dage vil Himmelens Gud oprette et Rige, som aldrig i Evighed skal forgaa, og Herredømmet skal ikke gaa over til noget andet Folk; det skal knuse og tilintetgøre alle hine Riger, men selv staa i al Evighed;

Lukas 6:20
Og han opløftede sine Øjne paa sine Disciple og sagde: »Salige ere I fattige, thi eders er Guds Rige.

Lukas 9:2
Og han sendte dem ud for at prædike Guds Rige og helbrede de syge.

Lukas 10:9-11
og Helbreder de syge, som ere der, og siger dem: Guds Rige er kommet nær til eder.…

Johannes 3:3-5
Jesus svarede og sagde til ham: »Sandelig, sandelig, siger jeg dig, uden nogen bliver født paa ny, kan han ikke se Guds Rige.«…

Kolossenserne 1:13
han, som friede os ud af Mørkets Magt og satte os over i sin elskede Søns Rige,

Links
Matthæus 3:2 InterlinearMatthæus 3:2 FlersprogedeMateo 3:2 SpanskMatthieu 3:2 FranskeMatthaeus 3:2 TyskMatthæus 3:2 KinesiskMatthew 3:2 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.
Matthæus 3:1
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden