2.Mosebog 40
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Og HERREN talede til Moses og sagde:1Og Herren talte til Moses og sa: 1Och HERREN talade till Mose och sade:
2Paa den første Dag i den første Maaned skal du rejse Aabenbaringsteltets Bolig.2I den første måned, på den første dag i måneden, skal du reise tabernaklet, sammenkomstens telt. 2»När den första månaden ingår, skall du på första dagen i månaden uppsätta uppenbarelsetältets tabernakel.
3Sæt saa Vidnesbyrdets Ark derind og hæng Forhænget op for Arken.3Der skal du sette vidnesbyrdets ark og dekke for arken med forhenget. 3Och du skall däri sätta vittnesbördets ark och hänga förlåten framför arken.
4Og du skal bringe Bordet ind og ordne, hvad dertil hører, og bringe Lysestagen ind og sætte Lamperne paa.4Så skal du sette inn bordet, og på det skal du legge alt som skal ligge på det; og du skal bære inn lysestaken og sette op lampene på den. 4Och du skall föra bordet ditin och lägga upp på detta vad där skall vara upplagt; och du skall föra ditin ljusstaken och sätta upp lamporna på den.
DANNORSVE
5Stil Guldalteret til Røgelsen op foran Vidnesbyrdets Ark og hæng Forhænget op foran Boligens Indgang.5Og du skal sette det gullklædde røkoffer-alter foran vidnesbyrdets ark og henge op teppet for inngangen til tabernaklet. 5Och du skall ställa det gyllene rökelsealtaret framför vittnesbördets ark; och du skall sätta upp förhänget för ingången till tabernaklet.
6Stil Brændofferalteret op foran Indgangen til Aabenbaringsteltets Bolig6Brennoffer-alteret skal du sette foran inngangen til tabernaklet, sammenkomstens telt. 6Och brännoffersaltaret skall du ställa framför ingången till uppenbarelsetältets tabernakel.
7og stil Vandkummen op mellem Aabenbaringsteltet og Alteret og hæld Vand deri.7Og tvettekaret skal du sette mellem sammenkomstens telt og alteret og ha vann i det. 7Och du skall ställa bäckenet mellan uppenbarelsetältet och altaret och gjuta vatten däri.
8Rejs Forgaarden rundt om og hæng Forhænget op foran Forgaardens Indgang.8Og så skal du sette op forgården rundt omkring og henge op teppet for porten til forgården. 8Och du skall sätta upp förgårdshägnaden runt omkring och hänga upp förhänget för porten till förgården.
9Tag Salveolien og salv Boligen og alle Ting deri, og du skal hellige den med alt dens Tilbehør, saa den bliver hellig.9Derefter skal du ta salvingsoljen og salve tabernaklet og alt som er i det, og du skal hellige tabernaklet og alt som hører det til, så det blir hellig. 9Och du skall taga smörjelseoljan och smörja tabernaklet och allt vad däri är och helga det jämte alla dess tillbehör, så att det bliver heligt.
DANNORSVE
10Du skal salve Brændofferalteret og alt dets Tilbehør og hellige Alteret, saa det bliver højhelligt.10Og du skal salve brennofferalteret og alt som hører det til, og du skal hellige alteret, og alteret skal være høihellig. 10Du skall ock smörja brännoffersaltaret jämte alla dess tillbehör och helga altaret; så bliver altaret högheligt.
11Og du skal salve Vandkummen og Fodstykket og hellige den.11Og du skal salve tvettekaret og dets fotstykke og hellige det. 11Du skall ock smörja bäckenet jämte dess fotställning och helga det.
12Lad saa Aron og hans Sønner træde hen til Aabenbaringsteltets Indgang, tvæt dem med Vand12Så skal du føre Aron og hans sønner frem til inngangen til sammenkomstens telt Og tvette dem med vann. 12Därefter skall du föra Aron och hans söner fram till uppenbarelsetältets ingång och två dem med vatten.
13og ifør Aron de hellige Klæder, salv og hellig ham til at gøre Præstetjeneste for mig.13Og du skal klæ Aron i de hellige klær og salve ham og hellige ham, og så skal han tjene mig som prest. 13Och du skall sätta på Aron del heliga kläderna, och smörja honom och helga honom till att bliva präst åt mig
14Lad saa hans Sønner træde frem, ifør dem Kjortler14Og hans sønner skal du også føre frem og klæ dem i underkjortlene. 14Och du skall föra fram hans söner och sätta livklädnader på dem.
DANNORSVE
15og salv dem, som du salver deres Fader, til at gøre Præstetjeneste for mig. Saaledes skal det ske, for at et evigt Præstedømme kan blive dem til Del fra Slægt til Slægt i Kraft af denne Salvning, som du foretager paa dem.15Og du skal salve dem, likesom du salvet deres far, og så skal de tjene mig som prester; og denne salving skal gi dem retten til prestedømmet for evig tid, slekt efter slekt. 15Och du skall smörja dem, såsom du smorde deras fader, till att bliva präster åt mig. Så skall denna deras smörjelse bliva för dem en invigning till ett evärdligt prästadöme, släkte efter släkte.
16Og Moses gjorde ganske som HERREN havde paalagt ham; saaledes gjorde han.16Og Moses gjorde så; han gjorde i ett og alt således som Herren befalte ham. 16Och Mose gjorde detta; han gjorde i alla stycken såsom HERREN hade bjudit honom.
17Paa den første Dag i den første Maaned i det andet Aar blev Boligen rejst.17I den første måned i det annet år, på den første dag i måneden, var det tabernaklet blev reist. 17Så blev då tabernaklet uppsatt i första månaden av andra året, på första dagen i månaden.
18Moses rejste Boligen, idet han anbragte Fodstykkerne, rejste Brædderne, stak Tværstængerne ind, rejste Pillerne,18Da reiste Moses tabernaklet: Han satte ned fotstykkene og stilte op plankene, la tverrstengene inn og reiste stolpene. 18Då satte Mose upp tabernaklet. Han lade ut dess fotstycken, ställde fast dess bräder, sköt in dess tvärstänger och satte upp dess stolpar.
19spændte Teltdækket ud over Boligen og lagde Teltdækkets Dække ovenover, som HERREN havde paalagt Moses.19Så bredte han ut dekket over tabernaklet og la varetaket ovenpå, således som Herren hadde befalt Moses. 19Och han bredde täckelset över tabernaklet och lade ovanpå täckelset dess överdrag allt såsom HERREN hade bjudit Mose.
DANNORSVE
20Derpaa tog han Vidnesbyrdet og lagde det i Arken, stak Bærestængerne i Arken og lagde Sonedækket oven paa den;20Derefter tok han og la vidnesbyrdet i arken og satte stengene i og satte nådestolen ovenpå arken. 20Och han tog vittnesbördet och lade det in i arken och satte stängerna på arken; och han satte nådastolen ovanpå arken.
21saa bragte han Arken ind i Boligen og hængte det indre Forhæng op og tilhyllede saaledes Vidnesbyrdets Ark, som HERREN havde paalagt Moses.21Og arken satte han inn i tabernaklet og hengte op det dekkende forheng foran vidnesbyrdets ark, således som Herren hadde befalt Moses. 21Sedan förde han arken in i tabernaklet och satte upp förlåten som skulle hänga framför arken, och hängde så för vittnesbördets ark, allt såsom HERREN hade bjudit Mose.
22Derpaa opstillede han Bordet i Aabenbaringsteltet ved Boligens nordre Væg uden for Forhænget,22Så satte han bordet i sammenkomstens telt ved den nordre vegg av tabernaklet utenfor forhenget 22Och han satte bordet i uppenbarelsetältet, vid tabernaklets norra sida, utanför förlåten,
23og han lagde Brødene i Række derpaa for HERRENS Aasyn, som HERREN havde paalagt Moses.23og la brødene i rad på det for Herrens åsyn, således som Herren hadde befalt Moses 23och lade upp på detta de bröd som skulle vara upplagda inför HERRENS ansikte, allt såsom HERREN hade bjudit Mose.
24Derpaa satte han Lysestagen ind i Aabenbaringsteltet lige over for Bordet, ved Boligens søndre Væg;24Lysestaken satte han i sammenkomstens telt midt imot bordet ved den søndre vegg av tabernaklet 24Och han ställde ljusstaken in i uppenbarelsetältet, mitt emot bordet, på tabernaklets södra sida,
DANNORSVE
25og han satte Lamperne derpaa for HERRENS Aasyn, som HERREN havde paalagt Moses.25og satte op lampene for Herrens åsyn, således som Herren hadde befalt Moses 25och satte upp lamporna inför HERRENS ansikte, såsom HERREN hade bjudit Mose.
26Derpaa stillede han Guldalteret op i Aabenbaringsteltet foran Forhænget,26Så satte han det gullklædde alter i sammenkomstens telt foran forhenget 26Och han ställde det gyllene altaret in i uppenbarelsetältet, framför förlåten,
27og han tændte vellugtende Røgelse derpaa, som HERREN havde paalagt Moses.27og brente velluktende røkelse på det, således som Herren hadde befalt Moses 27och antände välluktande rökelse därpå, såsom HERREN hade bjudit Mose.
28Derpaa hængte han Forhænget op for Boligens Indgang.28Derefter hengte han op teppet for inngangen til tabernaklet. 28Och han satte upp förhänget för ingången till tabernaklet.
29Brændofferalteret opstillede han foran Indgangen til Aabenbaringsteltets Bolig og ofrede Brændofferet og Afgrødeofferet derpaa, som HERREN havde paalagt Moses.29Brennoffer-alteret satte han ved inngangen til tabernaklet, sammenkomstens telt, og ofret brennoffer og matoffer på det, således som Herren hadde befalt Moses 29Och brännoffersaltaret ställde han vid ingången till uppenbarelsetältets tabernakel och offrade brännoffer och spisoffer därpå, såsom HERREN hade bjudit Mose.
DANNORSVE
30Derpaa opstillede han Vandkummen mellem Aabenbaringsteltet og Alteret og hældte Vand deri til Tvætning.30Tvettekaret satte han mellem sammenkomstens telt og alteret og hadde vann i det til å tvette sig med. 30Och han ställde bäckenet mellan uppenbarelsetältet och altaret och göt vatten till tvagning däri.
31Og Moses og Aron og hans Sønner tvættede deres Hænder og Fødder deri;31Og Moses og Aron og hans sønner tvettet sine hender og sine føtter i det. 31Och Mose och Aron och hans söner tvådde sedermera sina händer och fötter med vatten därur;
32naar de gik ind i Aabenbaringsteltet og traadte hen til Alteret, tvættede de sig, som HERREN havde paalagt Moses.32Når de gikk inn i sammenkomstens telt, og når de trådte nær til alteret, tvettet de sig, således som Herren hadde befalt Moses. 32så ofta de skulle gå in i uppenbarelsetältet eller träda fram till altaret, tvådde de sig, såsom HERREN hade bjudit Mose.
33Saa rejste han Forgaarden rundt om Boligen og Alteret og hængte Forhænget op for Forgaardens Indgang. Hermed var Moses færdig med Arbejdet.33Så reiste han op forgården omkring tabernaklet og alteret og hengte op teppet for porten til forgården. Således fullendte Moses verket. 33Och han satte upp förgårdshägnaden runt omkring tabernaklet och altaret, och hängde upp förhänget för porten till förgården. Så fullbordade Mose allt arbetet.
DANNORSVE
34Da dækkede Skyen Aabenbaringsteltet, og HERRENS Herlighed fyldte Boligen;34Da dekket skyen sammenkomstens telt, og Herrens herlighet fylte tabernaklet. 34Då övertäckte molnskyn uppenbarelsetältet, och HERRENS härlighet uppfyllde tabernaklet;
35og Moses kunde ikke gaa ind i Aabenbaringsteltet, fordi Skyen havde lagt sig derover, og HERRENS Herlighed fyldte Boligen.35Og Moses kunde ikke gå inn i sammenkomstens telt fordi skyen hvilte over det, og Herrens herlighet fylte tabernaklet. 35och Mose kunde icke gå in i uppenbarelsetältet, eftersom molnskyn vilade däröver och HERRENS härlighet uppfyllde tabernaklet.
36Men under hele deres Vandring brød Israeliterne op, naar Skyen løftede sig fra Boligen;36Og når skyen løftet sig fra tabernaklet, brøt Israels barn op; så gjorde de på alle sine tog. 36Och så ofta molnskyn höjde sig från tabernaklet, bröto Israels barn upp; så gjorde de under hela sin vandring.
37og naar Skyen ikke løftede sig, brød de ikke op, men ventede, til den atter løftede sig.37Men når skyen ikke løftet sig, brøt de ikke op, men ventet til den dag den atter løftet sig. 37Men så länge molnskyn icke höjde sig, bröto de icke upp, utan stannade ända till den dag då den åter höjde sig.
38Thi HERRENS Sky laa over Boligen om Dagen, og om Natten lyste Ild i Skyen for alle Israeliternes Øjne under hele deres Vandring.38For Herrens sky lå over tabernaklet om dagen, og om natten lyste den som ild, for alle Israels barns øine på alle deres tog. 38Ty HERRENS molnsky vilade om dagen över tabernaklet, och om natten var eld i den; så var det inför alla Israels barns ögon under hela deras vandring.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Exodus 39
Top of Page
Top of Page