Romerne 3:25
hvem Gud fremstillede som Sonemiddel ved Troen paa hans Blod for at vise sin Retfærdighed, fordi Gud i sin Langmodighed havde baaret over med de forhen begaaede Synder,
Bibel Viden Treasury

set forth.

Apostlenes G. 2:23
ham, som efter Guds bestemte Raadslutning og Forudviden var bleven forraadt, ham have I ved lovløses Haand korsfæstet og ihjelslaaet.

Apostlenes G. 3:18
Men Gud har saaledes fuldbyrdet, hvad han forud forkyndte ved alle Profeternes Mund, at hans Salvede skulde lide.

Apostlenes G. 4:28
for at gøre det, som din Haand og dit Raad forud havde bestemt skulde ske.

Apostlenes G. 15:18
Gud kender fra Evighed af alle sine Gerninger.

1.Peter 1:18-20
vel vidende, at det ikke var med forkrænkelige Ting, Sølv eller Guld, at I bleve løskøbte fra eders tomme Vandel, som var overleveret eder fra Fædrene,…

Aabenbaring 13:8
Og alle, som bo paa Jorden, skulle tilbede ham, enhver, hvis Navn ikke fra Verdens Grundlæggelse er skrevet i Lammets, det slagtedes, Livets Bog.

to be.

2.Mosebog 25:17-22
Saa skal du lave et Sonedække af purt Guld, halvtredje Alen langt og halvanden Alen bredt;…

3.Mosebog 16:15
Derefter skal han slagte Folkets Syndofferbuk, bære dens Blod inden for Forhænget og gøre med det som med Tyrens Blod, stænke det paa Sonedækket og foran Sonedækket.

Hebræerne 9:5
men oven over den var Herlighedens Keruber, som overskyggede Naadestolen, hvorom der nu ikke skal tales enkeltvis.

*Gr:

1.Johannes 2:2
og han er en Forsoning for vore Synder, dog ikke alene for vore, men ogsaa for hele Verdens.

1.Johannes 4:10
Deri bestaar Kærligheden: ikke at vi have elsket Gud, men at han har elsket os og udsendt sin Søn til en Forsoning for vore Synder.

through.

Romerne 5:1,9,11
Altsaa retfærdiggjorte af Tro have vi Fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus,…

Esajas 53:11
Fordi hans Sjæl har haft Møje, skal han se det, hvorved han skal mættes. Naar han kendes, skal min retfærdige Tjener retfærdiggøre de mange, han, som bar deres Overtrædelser.

Johannes 6:47,53-58
Sandelig, sandelig, siger jeg eder, den, som tror paa mig, har et evigt Liv.…

Kolossenserne 1:20-23
og ved ham at forlige alle Ting med sig, være sig dem paa Jorden eller dem i Himlene, idet han stiftede Fred ved hans Kors's Blod.…

Hebræerne 10:19,20
Efterdi vi da, Brødre! have Frimodighed til den Indgang i Helligdommen ved Jesu Blod,…

to declare.

Romerne 3:26
for at vise sin Retfærdighed i den nærværende Tid, for at han kunde være retfærdig og retfærdiggøre den, som er af Tro paa Jesus.

Salmerne 22:31
de skal forkynde et Folk, der fødes, hans Retfærd. Thi han greb ind.

Salmerne 40:10
Din Retfærd dulgte jeg ej i mit Hjerte, din Trofasthed og Frelse talte jeg Om, din Naade og Sandhed fornægted jeg ej i en stor Forsamling.

Salmerne 50:6
Og Himlen forkyndte hans Retfærd, at Gud er den, der dømmer. — Sela.

Salmerne 97:6
Himlen forkyndte hans Retfærd, alle Folkeslag skued hans Herlighed.

Salmerne 119:142
Din Retfærd er Ret for evigt, din Lov er Sandhed.

1.Johannes 1:10
Dersom vi sige, at vi ikke have syndet, gøre vi ham til en Løgner, og hans Ord er ikke i os.

remission.

Romerne 3:23,24
Alle have jo syndet, og dem fattes Æren fra Gud,…

Romerne 4:1-8
Hvad skulle vi da sige, at vor Stamfader Abraham har vundet efter Kødet?…

Apostlenes G. 13:38,39
Saa være det eder vitterligt, I Mænd, Brødre! at ved ham forkyndes der eder Syndernes Forladelse;…

Apostlenes G. 17:30
Efter at Gud altsaa har baaret over med disse Vankundighedens Tider, byder han nu Menneskene at de alle og alle Vegne skulle omvende sig.

1.Timotheus 1:15
Den Tale er troværdig og al Modtagelse værd, at Kristus Jesus kom til Verden for at frelse Syndere, iblandt hvilke jeg er den største.

Hebræerne 9:15-22,25,26
Og derfor er han Mellemmand for en ny Pagt, for at de kaldede, da der har fundet Død Sted til Genløsning fra Overtrædelserne under den første Pagt, maa faa den evige Arvs Forjættelse.…

Hebræerne 10:4
Thi det er umuligt, at Blod af Tyre og Bukke kan borttage Synder.

Hebræerne 11:7
Ved Tro var det, at Noa, advaret af Gud om det, som endnu ikke saas, i Gudsfrygt indrettede en Ark til Frelse for sit Hus; ved den domfældte han Verden og blev Arving til Retfærdigheden ifølge Tro.

Hebræerne 11:14,17,39,40
De, som sige saadant, give jo klarlig til Kende, at de søge et Fædreland.…

Aabenbaring 5:9
Og de sang en ny Sang og sagde: Du er værdig til at tage Bogen og aabne dens Segl, fordi du blev slagtet og med dit Blod købte til Gud Mennesker af alle Stammer og Tungemaal og Folk og Folkeslag,

Aabenbaring 13:8
Og alle, som bo paa Jorden, skulle tilbede ham, enhver, hvis Navn ikke fra Verdens Grundlæggelse er skrevet i Lammets, det slagtedes, Livets Bog.

Aabenbaring 20:15
Og dersom nogen ikke fandtes skreven i Livets Bog, blev han kastet i Ildsøen.

Links
Romerne 3:25 InterlinearRomerne 3:25 FlersprogedeRomanos 3:25 SpanskRomains 3:25 FranskeRoemer 3:25 TyskRomerne 3:25 KinesiskRomans 3:25 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.
Romerne 3:24
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden