Salmerne 17:3
Prøv mit Hjerte, se efter om Natten, ransag mig, du finder ej Svig hos mig.
Bibel Viden Treasury

proved

Salmerne 11:5
retfærdige og gudløse ransager HERREN; dem, der elsker Uret, hader hans Sjæl;

Salmerne 26:2
Ransag mig, HERRE, og prøv mig, gransk mine Nyrer og mit Hjerte;

Salmerne 66:10
Thi du ransaged os, o Gud, rensede os, som man renser Sølv;

Salmerne 139:1
Til Sangmesteren. Af David. En Salme. HERRE, du ransager mig og kender mig!

Job 23:10
Thi han kender min Vej og min Vandel, som Guld gaar jeg frem af hans Prøve.

Zakarias 13:9
Og denne Tredjedel fører jeg i Ild og renser den, som man renser Sølv, prøver den, som man prøver Guld. Den skal paakalde mit Navn, og jeg svarer; jeg siger: »Den er mit Folk.« Og den skal sige: »HERREN er min Gud.«

Malakias 3:2
Men hvo kan udholde den Dag, han kommer, og hvo kan staa, naar han kommer til Syne? Han er jo som Metalsmelterens Ild og Tvætternes Lud.

1.Korinther 4:4
Thi vel ved jeg intet med mig selv, dog er jeg ikke dermed retfærdiggjort; men den, som bedømmer mig, er Herren.

1.Peter 1:7
for at eders prøvede Tro, som er meget dyrebarere end det forgængelige Guld, der dog prøves ved Ild, maa findes til Ros og Herlighed og Ære i Jesu Kristi Aabenbarelse,

thou hast

Salmerne 16:7
Jeg vil prise HERREN, der gav mig Raad, mine Nyrer maner mig, selv om Natten.

Job 24:14
Før det lysner, staar Morderen op, han myrder arm og fattig; om Natten sniger Tyven sig om;

Hoseas 7:6
thi lumskelig nærmed de sig. Hjertet er som en Ovn; deres Vrede sover om Natten, men brænder i Lue ved Gry.

Mika 2:1
Ve dem, der paa Lejet udtænker Uret og Udaad, og sætter det i Værk, naar det dages, da det staar i deres Magt.

Apostlenes G. 16:9
Og et Syn viste sig om Natten for Paulus: En makedonisk Mand stod der og bad ham og sagde: »Kom over til Makedonien og hjælp os!«

Apostlenes G. 18:9,10
Men Herren sagde til Paulus i et Syn om Natten: »Frygt ikke, men tal og ti ikke,…

shalt

Salmerne 7:4
har jeg voldet dem ondt, der holdt Fred med mig, uden Aarsag gjort mine Fjender Men,

Salmerne 44:17-21
Alt det kom over os, skønt vi glemte dig ikke, sveg ikke heller din Pagt!…

1.Samuel 24:10,12
I Dag har du dog med egne Øjne set, at HERREN gav dig i min Haand inde i Hulen; og dog vilde jeg ikke dræbe dig, men skaanede dig og sagde: Jeg vil ikke lægge Haand paa min Herre, thi han er HERRENS Salvede!…

1.Samuel 26:11,23
HERREN lade det være langt fra mig at lægge Haand paa HERRENS Salvede! Men tag nu Spydet ved hans Hovedgærde og Vandkrukken, og lad os saa gaa vor Vej!«…

2.Korinther 1:12
Thi dette er vor Ros, vor Samvittigheds Vidnesbyrd, at i Guds Hellighed og Renhed, ikke i kødelig Visdom, men i Guds Naade have vi færdedes i Verden, men mest hos eder.

I am

Salmerne 39:1
Til Sangmesteren. Til Jedutun. En Salme af David. (2) Jeg sagde: »Mine Veje vil jeg vogte paa, saa jeg ikke synder med Tungen; min Mund vil jeg holde i Tømme, saa længe den gudløse er mig nær!«

Salmerne 119:106
Jeg svor en Ed og holdt den: at følge dine retfærdige Lovbud.

Ordsprogene 13:3
Vogter man Munden, bevarer man Sjælen, den aabenmundede falder i Vaade.

Apostlenes G. 11:23
Da han nu kom derhen og saa Guds Naade, glædede han sig og formanede alle til med Hjertets Forsæt at blive ved Herren.

Jakob 3:2
Thi vi støde alle an i mange Ting; dersom nogen ikke støder an i Tale, da er han en fuldkommen Mand, i Stand til ogsaa at holde hele Legemet i Tømme.

Links
Salmerne 17:3 InterlinearSalmerne 17:3 FlersprogedeSalmos 17:3 SpanskPsaume 17:3 FranskePsalm 17:3 TyskSalmerne 17:3 KinesiskPsalm 17:3 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.
Salmerne 17:2
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden