Salmerne 103
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Af David. Min Sjæl, lov HERREN, og alt i mig love hans hellige Navn!1Av David. Min sjel, lov Herren, og alt som i mig er, love hans hellige navn! 1Av David. Lova HERREN, min själ, och allt det i mig är hans heliga namn.
2Min Sjæl, lov HERREN, og glem ikke alle hans Velgerninger!2Min sjel, lov Herren og glem ikke alle hans velgjerninger! 2Lova HERREN, min själ, och förgät icke vad gott han har gjort,
3Han, som tilgiver alle dine Misgerninger og læger alle dine Sygdomme,3Han som forlater all din misgjerning, som læger alle dine sykdommer, 3han som förlåter dig alla dina missgärningar och helar alla dina brister,
4han, som udløser dit Liv fra Graven og kroner dig med Miskundhed og Barmhjertighed,4han som forløser ditt liv fra graven, som kroner dig med miskunnhet og barmhjertighet, 4han som förlossar ditt liv från graven och kröner dig med nåd och barmhärtighet,
DANNORSVE
5han, som mætter din Sjæl med godt, saa du bliver ung igen som Ørnen!5han som metter din sjel* med det som godt er, så du blir ung igjen likesom ørnen**.5han som mättar ditt begär med sitt goda, så att du bliver ung på nytt såsom en örn.
6HERREN øver Retfærdighed og Ret mod alle fortrykte.6Herren gjør rettferd og rett mot alle undertrykte. 6HERREN gör rättfärdighetens verk och skaffar rätt åt alla förtryckta.
7Han lod Moses se sine Veje, Israels Børn sine Gerninger;7Han kunngjorde sine veier for Moses, sine gjerninger for Israels barn. 7Han lät Mose se sina vägar, Israels barn sina gärningar.
8barmhjertig og naadig er HERREN, langmodig og rig paa Miskundhed;8Herren er barmhjertig og nådig, langmodig og rik på miskunnhet. 8Barmhärtig och nådig är HERREN, långmodig och stor i mildhet.
9han gaar ikke bestandig i Rette, gemmer ej evigt paa Vrede;9Han går ikke alltid i rette og gjemmer ikke på vrede evindelig. 9Han går icke ständigt till rätta och behåller ej vrede evinnerligen.
DANNORSVE
10han handled ej med os efter vore Synder, gengældte os ikke efter vor Brøde.10Han gjør ikke med oss efter våre synder og gjengjelder oss ikke efter våre misgjerninger. 10Han handlar icke med oss efter våra synder och vedergäller oss icke efter våra missgärningar.
11Men saa højt som Himlen er over Jorden, er hans Miskundhed stor over dem, der frygter ham.11For så høi som himmelen er over jorden, er hans miskunnhet mektig over dem som frykter ham. 11Ty så hög som himmelen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som frukta honom.
12Saa langt som Østen er fra Vesten, har han fjernet vore Synder fra os.12Så langt som øst er fra vest, lar han våre misgjerninger være langt fra oss. 12Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara från oss.
13Som en Fader forbarmer sig over sine Børn, forbarmer HERREN sig over dem, der frygter ham.13Som en far forbarmer sig over sine barn, forbarmer Herren sig over dem som frykter ham. 13Såsom en fader förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig HERREN över dem som frukta honom.
14Thi han kender vor Skabning, han kommer i Hu, vi er Støv;14For han vet hvorledes vi er skapt, han kommer i hu at vi er støv. 14Ty han vet vad för ett verk vi äro, han tänker därpå att vi äro stoft.
DANNORSVE
15som Græs er Menneskets Dage, han blomstrer som Markens Blomster;15Et menneskes dager er som gresset; som blomsten på marken, således blomstrer han. 15En människas dagar äro såsom gräset, hon blomstrar såsom ett blomster på marken.
16naar et Vejr farer over ham, er han ej mere, hans Sted faar ham aldrig at se igen.16Når vinden farer over ham, er han ikke mere, og hans sted kjenner ham ikke mere. 16När vinden går däröver, då är det icke mer, och dess plats vet icke mer därav.
17Men HERRENS Miskundhed varer fra Evighed og til Evighed over dem, der frygter ham, og hans Retfærd til Børnenes Børn17Men Herrens miskunnhet er fra evighet og inntil evighet over dem som frykter ham, og hans rettferdighet mot barnebarn, 17Men HERRENS nåd varar från evighet till evighet över dem som frukta honom, och hans rättfärdighet intill barnbarn,
18for dem, der holder hans Pagt og kommer hans Bud i Hu, saa de gør derefter.18mot dem som holder hans pakt, og dem som kommer hans bud i hu, så de gjør efter dem. 18när man håller hans förbund och tänker på hans befallningar och gör efter dem.
19HERREN har rejst sin Trone i Himlen, alt er hans Kongedømme underlagt.19Herren har reist sin trone i himmelen, og hans rike hersker over alle ting. 19HERREN har ställt sin tron i himmelen, och hans konungavälde omfattar allt.
DANNORSVE
20Lov HERREN, I hans Engle, I vældige i Kraft, som gør, hvad han byder, saa snart I hører hans Røst.20Lov Herren, I hans engler, I veldige i makt, som fullbyrder hans ord, idet I adlyder hans ords røst! 20Loven HERREN, I hans änglar, I starke hjältar, som uträtten hans befallning, så snart I hören ljudet av hans befallning.
21Lov HERREN, alle hans Hærskarer, hans Tjenere, som fuldbyrder hans Vilje.21Lov Herren, alle hans hærskarer, I hans tjenere som gjør hans vilje! 21Loven HERREN, I alla hans härskaror, I hans tjänare, som uträtten hans vilja.
22Lov HERREN, alt, hvad han skabte, paa hvert eneste Sted i hans Rige! Min Sjæl, lov HERREN!22Lov Herren, alle hans gjerninger, på alle steder hvor han hersker! Min sjel, lov Herren! 22Loven HERREN, I alla hans verk, varhelst hans herradöme är. Min själ, lova HERREN.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Psalm 102
Top of Page
Top of Page