Matthæus 15
Dansk (1917 / 1931)
1Da kommer der fra Jerusalem Farisæere og skriftkloge til Jesus og sige: 2»Hvorfor overtræde dine Disciple de gamles Overlevering? thi de to ikke deres Hænder, naar de holde Maaltid.« 3Men han svarede og sagde til dem: »Hvorfor overtræde ogsaa I Guds Bud for eders Overleverings Skyld? 4Thi Gud har paabudt og sagt: »Ær din Fader og Moder;« og: »Den, som hader Fader eller Moder, skal visselig dø.« 5Men I sige: »Den, som siger til sin Fader eller sin Moder: »Det, hvormed du skulde være hjulpet af mig, skal være en Tempelgave,« han skal ingenlunde ære sin Fader eller sin Moder.« 6Og I have ophævet Guds Lov for eders Overleverings Skyld. 7I Hyklere! Rettelig profeterede Esajas om eder, da han sagde:

8»Dette Folk ærer mig med Læberne; men deres Hjerte er langt borte fra mig.

9Men de dyrke mig forgæves, idet de lære Lærdomme, som ere Menneskers Bud.«

10Og han kaldte Folkeskaren til sig og sagde til dem: »Hører og forstaar! 11Ikke det, som gaar ind i Munden, gør Mennesket urent, men det, som gaar ud af Munden, dette gør Mennesket urent.«

12Da kom hans Disciple hen og sagde til ham: »Ved du, at Farisæerne bleve forargede, da de hørte den Tale?« 13Men han svarede og sagde: »Enhver Plantning, som min himmelske Fader ikke har plantet, skal oprykkes med Rode. 14Lader dem fare, det er blinde Vejledere for blinde; men naar en blind leder en blind, falde de begge i Graven.«

15Men Peter svarede og sagde til ham: »Forklar os Lignelsen!« 16Og han sagde: »Ere ogsaa I endnu saa uforstandige? 17Forstaar I endnu ikke, at alt, hvad der gaar ind i Munden, gaar i Bugen og føres ud ad den naturlige Vej? 18Men det, som gaar ud af Munden, kommer ud fra Hjertet, og det gør Mennesket urent. 19Thi ud fra Hjertet kommer der onde Tanker, Mord, Hor, Utugt, Tyverier, falske Vidnesbyrd, Forhaanelser. 20Det er disse Ting, som gøre Mennesket urent; men at spise med utoede Hænder gør ikke Mennesket urent.«

21Og Jesus gik bort derfra og drog til Tyrus's og Sidons Egne. 22Og se, en kananæisk Kvinde kom fra disse Egne, raabte og sagde: »Herre, Davids Søn! forbarm dig over mig! min Datter plages ilde af en ond Aand.« 23Men han svarede hende ikke et Ord. Da traadte hans Disciple til, bade ham og sagde: »Skil dig af med hende, thi hun raaber efter os.« 24Men han svarede og sagde: »Jeg er ikke udsendt uden til de fortabte Faar af Israels Hus.« 25Men hun kom og kastede sig ned for ham og sagde: »Herre, hjælp mig!« 26Men han svarede og sagde: »Det er ikke smukt at tage Børnenes Brød og kaste det for de smaa Hunde.« 27Men hun sagde: »Jo, Herre! de smaa Hunde æde jo dog ogsaa af de Smuler, som falde fra deres Herrers Bord.« 28Da svarede Jesus og sagde til hende: »O Kvinde, din Tro er stor, dig ske, som du vil!« Og hendes Datter blev helbredt fra samme Time.

29Og Jesus gik bort derfra og kom hen til Galilæas Sø, og han gik op paa Bjerget og satte sig der. 30Og store Skarer kom til ham og havde lamme, blinde, stumme, Krøblinge og mange andre med sig; og de lagde dem for hans Fødder, og han helbredte dem, 31saa at Skaren undrede sig, da de saa, at stumme talte, Krøblinge bleve raske, lamme gik, og blinde saa; og de priste Israels Gud.

32Men Jesus kaldte sine Disciple til sig og sagde: »Jeg ynkes inderligt over Skaren; thi de have allerede tøvet hos mig tre Dage og have intet at spise; og lade dem gaa fastende bort, vil jeg ikke, for at de ikke skulle vansmægte paa Vejen.« 33Og hans Disciple sige til ham: »Hvorfra skulle vi faa saa mange Brød i en Ørken, at vi kunne mætte saa mange Mennesker?« 34Og Jesus siger til dem: »Hvor mange Brød have I?« Men de sagde: »Syv og nogle faa Smaafisk.« 35Og han bød Skaren at sætte sig ned paa Jorden 36og tog de syv Brød og Fiskene, takkede, brød dem og gav Disciplene dem, og Disciplene gave dem til Skarerne. 37Og de spiste alle og bleve mætte; og de opsamlede det, som blev tilovers af Stykkerne, syv Kurve fulde. 38Men de, som spiste, vare fire Tusinde Mænd, foruden Kvinder og Børn.

39Og da han havde ladet Skarerne gaa bort, gik han om Bord i Skibet og kom til Magadans Egne.

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Matthew 14
Top of Page
Top of Page