3.Mosebog 26:43
Men først maa Landet forlades af dem og have sine Sabbater godtgjort, medens det ligger øde og forladt af dem, og de skal undgælde for deres Skyld, fordi, ja, fordi de lod haant om mine Lovbud og væmmedes ved mine Anordninger.
Bibel Viden Treasury

shall enjoy

3.Mosebog 26:34,35
Da skal Landet, medens det ligger øde, og I er i eders Fjenders Land, faa sine Sabbater godtgjort, da skal Landet hvile og faa sine Sabbater godtgjort;…

and they

3.Mosebog 26:41
maatte ogsaa jeg handle genstridigt mod dem og føre dem bort til deres Fjenders Land; ja, da skal deres uomskaarne Hjerter ydmyges, og de skal undgælde for deres Skyld.

1.Kongebog 8:46-48
Naar de synder imod dig — thi der er intet Menneske, som ikke synder — og du vredes paa dem og giver dem i Fjendens Magt, og Sejrherrerne fører dem fangne til Fjendens Land, det være sig fjernt eller nær,…

2.Krønikebog 33:12
Men da han var i Nød, bad han HERREN sin Gud om Naade og ydmygede sig dybt for sine Fædres Gud.

Job 5:17
Held den Mand, som revses at Gud; ringeagt ej den Almægtiges Tugt!

Job 34:31,32
Siger da en til Gud: »Fejlet har jeg, men synder ej mer,…

Salmerne 50:15
Og kald paa mig paa Nødens Dag; jeg vil udfri dig, og du skal ære mig,

Salmerne 119:67,71,75
Før jeg blev ydmyget, for jeg vild, nu holder jeg dit Ord.…

Esajas 26:16
HERRE, i Nøden søgte de dig; de udgød stille Bønner, medens din Tugtelse var over dem.

Jeremias 31:19
Thi nu jeg er omvendt, angrer jeg; nu jeg har besindet mig, slaar jeg mig paa Hofte; jeg er skamfuld og beskæmmet, thi jeg bærer min Ungdoms Skændsel.«

Daniel 9:7-9,14
Du staar med Retten, Herre, vi med vort Ansigts Blusel, som det nu viser sig, vi Judas Mænd, Jerusalems Borgere, ja alt Israel fjernt og nær i alle Lande, hvor du drev dem hen for deres Troløshed imod dig.…

Hebræerne 12:5-11
og I have glemt Formaningen, der jo dog taler til eder som til Sønner: »Min Søn! agt ikke Herrens Tugtelse ringe, vær heller ikke forsagt, naar du revses af ham;…

they despised

3.Mosebog 26:15
hvis I lader haant om mine Anordninger og væmmes ved mine Lovbud, saa I ikke handler efter alle mine Bud, men bryder min Pagt,

2.Kongebog 17:7-17
Saaledes gik det, fordi Israeliterne syndede mod HERREN deres Gud, der havde ført dem op fra Ægypten og udfriet dem af Ægypterkongen Faraos Haand, og fordi de frygtede andre Guder;…

2.Krønikebog 36:14-16
Ligeledes gjorde alle Judas Øverster og Præsterne og Folket sig skyldige i megen Troløshed ved at efterligne alle Hedningefolkenes Vederstyggeligheder, og de besmittede HERRENS Hus, som han havde helliget i Jerusalem.…

their soul

3.Mosebog 26:15,30
hvis I lader haant om mine Anordninger og væmmes ved mine Lovbud, saa I ikke handler efter alle mine Bud, men bryder min Pagt,…

Salmerne 50:17
naar du dog hader Tugt og kaster mine Ord bag din Ryg?

Amos 5:10
De hader Rettens Talsmand i Porten og afskyr den, som taler sandt.

Zakarias 11:8
(Og jeg ryddede de tre Hyrder af Vejen i een Maaned). Saa tabte jeg Taalmodigheden med dem, og de blev ogsaa kede af mig.

Johannes 7:7
Verden kan ikke hade eder; men mig hader den, fordi jeg vidner om den, at dens Gerninger ere onde.

Johannes 15:23,24
Den, som hader mig, hader ogsaa min Fader.…

Romerne 8:7
efterdi Kødets Higen er Fjendskab imod Gud, thi det er ikke Guds Lov lydigt, det kan jo ikke heller være det.

Links
3.Mosebog 26:43 Interlinear3.Mosebog 26:43 FlersprogedeLevítico 26:43 SpanskLévitique 26:43 Franske3 Mose 26:43 Tysk3.Mosebog 26:43 KinesiskLeviticus 26:43 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.
3.Mosebog 26:42
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden