649. ἀποστέλλω (apostelló)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 649. ἀποστέλλω (apostelló) — 133 Occurrences

Matthew 2:16 V-APA-NMS
GRK: λίαν καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλεν πάντας
NAS: enraged, and sent and slew
KJV: wroth, and sent forth, and slew all
INT: greatly and having sent forth he put to death all

Matthew 8:31 V-AMA-2S
GRK: ἐκβάλλεις ἡμᾶς ἀπόστειλον ἡμᾶς εἰς
NAS: You [are] [going to] cast us out, send us into the herdINT: you cast out us send away us into

Matthew 10:5 V-AIA-3S
GRK: τοὺς δώδεκα ἀπέστειλεν ὁ Ἰησοῦς
NAS: Jesus sent out after instructing
KJV: Jesus sent forth, and commanded
INT: twelve sent forth Jesus

Matthew 10:16 V-PIA-1S
GRK: Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς
NAS: Behold, I send you out as sheep
KJV: send you forth as sheep
INT: Behold I send forth you as

Matthew 10:40 V-APA-AMS
GRK: δέχεται τὸν ἀποστείλαντά με
NAS: Me receives Him who sent Me.
KJV: me receiveth him that sent me.
INT: receives the [one] having sent me

Matthew 11:10 V-PIA-1S
GRK: Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν
NAS: BEHOLD, I SEND MY MESSENGER
KJV: Behold, I send my messenger
INT: Behold I send the messenger

Matthew 13:41 V-FIA-3S
GRK: ἀποστελεῖ ὁ υἱὸς
NAS: of Man will send forth His angels,
KJV: of man shall send forth his
INT: will send forth the Son

Matthew 14:35 V-AIA-3P
GRK: τόπου ἐκείνου ἀπέστειλαν εἰς ὅλην
NAS: recognized Him, they sent [word] into all
KJV: of him, they sent out into
INT: place of that sent to all

Matthew 15:24 V-AIP-1S
GRK: εἶπεν Οὐκ ἀπεστάλην εἰ μὴ
NAS: and said, I was sent only
KJV: I am not sent but unto
INT: he said not I was sent if not

Matthew 20:2 V-AIA-3S
GRK: τὴν ἡμέραν ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς
NAS: for the day, he sent them into his vineyard.
KJV: a penny a day, he sent them into
INT: the day he sent them into

Matthew 21:1 V-AIA-3S
GRK: τότε Ἰησοῦς ἀπέστειλεν δύο μαθητὰς
NAS: then Jesus sent two disciples,
KJV: of Olives, then sent Jesus two
INT: then Jesus sent two disciples

Matthew 21:3 V-FIA-3S
GRK: εὐθὺς δὲ ἀποστελεῖ αὐτούς
NAS: of them,' and immediately he will send them.
KJV: and straightway he will send them.
INT: immediately moreover he will send them

Matthew 21:34 V-AIA-3S
GRK: τῶν καρπῶν ἀπέστειλεν τοὺς δούλους
NAS: approached, he sent his slaves
KJV: drew near, he sent his
INT: of the fruits he sent the servants

Matthew 21:36 V-AIA-3S
GRK: πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους
NAS: Again he sent another group of slaves
KJV: Again, he sent other servants
INT: Again he sent other servants

Matthew 21:37 V-AIA-3S
GRK: ὕστερον δὲ ἀπέστειλεν πρὸς αὐτοὺς
NAS: But afterward he sent his son
KJV: But last of all he sent unto them
INT: afterward moreover he sent to them

Matthew 22:3 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἀπέστειλεν τοὺς δούλους
NAS: And he sent out his slaves to call
KJV: And sent forth his servants
INT: and sent those servants

Matthew 22:4 V-AIA-3S
GRK: πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους
NAS: Again he sent out other slaves
KJV: Again, he sent forth other servants,
INT: Again he sent other servants

Matthew 22:16 V-PIA-3P
GRK: καὶ ἀποστέλλουσιν αὐτῷ τοὺς
NAS: And they sent their disciples
KJV: And they sent out unto him their
INT: And they send to him the

Matthew 23:34 V-PIA-1S
GRK: ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω πρὸς ὑμᾶς
NAS: behold, I am sending you prophets
KJV: behold, I send unto you
INT: behold I send to you

Matthew 23:37 V-RPM/P-AMP
GRK: λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτὴν
NAS: those who are sent to her! How often
KJV: stonest them which are sent unto
INT: stone those who have been sent to her

Matthew 24:31 V-FIA-3S
GRK: καὶ ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους
NAS: And He will send forth His angels
KJV: And he shall send his angels
INT: And he will send the angels

Matthew 27:19 V-AIA-3S
GRK: τοῦ βήματος ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν
NAS: his wife sent him [a message], saying,
KJV: his wife sent unto him,
INT: the judgment seat sent to him

Mark 1:2 V-PIA-1S
GRK: προφήτῃ Ἰδοὺ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν
NAS: BEHOLD, I SEND MY MESSENGER
KJV: Behold, I send my messenger
INT: prophet Behold I send the messenger

Mark 3:14 V-PSA-3S
GRK: καὶ ἵνα ἀποστέλλῃ αὐτοὺς κηρύσσειν
NAS: so that they would be with Him and that He [could] send them out to preach,
KJV: he might send them forth to preach,
INT: and that he might send them to preach

Mark 3:31 V-AIA-3P
GRK: ἔξω στήκοντες ἀπέστειλαν πρὸς αὐτὸν
NAS: outside they sent [word] to Him and called
KJV: standing without, sent unto him,
INT: outside standing sent to him

Mark 4:29 V-PIA-3S
GRK: καρπός εὐθὺς ἀποστέλλει τὸ δρέπανον
NAS: he immediately puts in the sickle,
KJV: immediately he putteth in the sickle,
INT: fruit immediately he sends the sickle

Mark 5:10 V-ASA-3S
GRK: μὴ αὐτὰ ἀποστείλῃ ἔξω τῆς
NAS: Him earnestly not to send them out of the country.
KJV: send them away out of the country.
INT: not them he would send out of the

Mark 6:7 V-PNA
GRK: ἤρξατο αὐτοὺς ἀποστέλλειν δύο δύο
NAS: and began to send them out in pairs,
KJV: to send them forth by two and two;
INT: began them to send forth two [by] two

Mark 6:17 V-APA-NMS
GRK: ὁ Ἡρῴδης ἀποστείλας ἐκράτησεν τὸν
NAS: himself had sent and had John
KJV: himself had sent forth and laid hold
INT: Herod having sent seized

Mark 6:27 V-APA-NMS
GRK: καὶ εὐθὺς ἀποστείλας ὁ βασιλεὺς
NAS: the king sent an executioner
KJV: the king sent an executioner,
INT: And immediately having sent the king

Mark 8:26 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἀπέστειλεν αὐτὸν εἰς
NAS: And He sent him to his home, saying,
KJV: he sent him away to his
INT: And he sent him to

Mark 9:37 V-APA-AMS
GRK: ἀλλὰ τὸν ἀποστείλαντά με
NAS: Me does not receive Me, but Him who sent Me.
KJV: me, but him that sent me.
INT: but the [one] having sent me

Mark 11:1 V-PIA-3S
GRK: τῶν Ἐλαιῶν ἀποστέλλει δύο τῶν
NAS: of Olives, He sent two
KJV: of Olives, he sendeth forth two
INT: of Olives he sends two of the

Mark 11:3 V-PIA-3S
GRK: εὐθὺς αὐτὸν ἀποστέλλει πάλιν ὧδε
NAS: of it'; and immediately he will send it back
KJV: straightway he will send him
INT: immediately it he will send back here

Mark 12:2 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἀπέστειλεν πρὸς τοὺς
NAS: At the [harvest] time he sent a slave
KJV: at the season he sent to
INT: And he sent to the

Mark 12:3 V-AIA-3P
GRK: ἔδειραν καὶ ἀπέστειλαν κενόν
NAS: him, and beat him and sent him away empty-handed.
KJV: him, and sent [him] away empty.
INT: they beat [him] and sent [him] away empty-handed

Mark 12:4 V-AIA-3S
GRK: καὶ πάλιν ἀπέστειλεν πρὸς αὐτοὺς
NAS: Again he sent them another slave,
KJV: And again he sent unto them
INT: And again he sent to them

Mark 12:5 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἄλλον ἀπέστειλεν κἀκεῖνον ἀπέκτειναν
NAS: And he sent another, and that one
KJV: And again he sent another; and him
INT: And another he sent and him they killed

Mark 12:6 V-AIA-3S
GRK: υἱὸν ἀγαπητόν ἀπέστειλεν αὐτὸν ἔσχατον
NAS: son; he sent him last
KJV: his wellbeloved, he sent him also
INT: son beloved he sent him last

Mark 12:13 V-PIA-3P
GRK: Καὶ ἀποστέλλουσιν πρὸς αὐτόν
NAS: Then they sent some of the Pharisees
KJV: And they send unto him
INT: And they send to him

Mark 13:27 V-FIA-3S
GRK: καὶ τότε ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους
NAS: And then He will send forth the angels,
KJV: And then shall he send his angels,
INT: and then he will send the angels

Mark 14:13 V-PIA-3S
GRK: καὶ ἀποστέλλει δύο τῶν
NAS: And He sent two of His disciples
KJV: And he sendeth forth two of his
INT: And he sends forth two of the

Luke 1:19 V-AIP-1S
GRK: θεοῦ καὶ ἀπεστάλην λαλῆσαι πρὸς
NAS: of God, and I have been sent to speak
KJV: of God; and am sent to speak unto
INT: God and I was sent to speak to

Luke 1:26 V-AIP-3S
GRK: τῷ ἕκτῳ ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος
NAS: Gabriel was sent from God
KJV: the angel Gabriel was sent from God
INT: sixth was sent the angel

Luke 4:18 V-RIA-3S
GRK: εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς ἀπέσταλκέν με ἰὰσασθαι
NAS: TO THE POOR. HE HAS SENT ME TO PROCLAIM
KJV: to the poor; he hath sent me
INT: to preach good news to [the] poor he has sent me to heal

Luke 4:18 V-ANA
GRK: τυφλοῖς ἀνάβλεψιν ἀποστεῖλαι τεθραυσμένους ἐν
NAS: TO THE BLIND, TO SET FREE
KJV: to the blind, to set at
INT: to [the] blind recovery of sight to send forth [the] oppressed in

Luke 4:43 V-AIP-1S
GRK: ἐπὶ τοῦτο ἀπεστάλην
NAS: also, for I was sent for this
KJV: for therefore am I sent.
INT: for this have I been sent forth

Luke 7:3 V-AIA-3S
GRK: τοῦ Ἰησοῦ ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν
NAS: Jesus, he sent some Jewish
KJV: of Jesus, he sent unto him
INT: Jesus he sent to him

Luke 7:20 V-AIA-3S
GRK: ὁ βαπτιστὴς ἀπέστειλεν ἡμᾶς πρὸς
NAS: the Baptist has sent us to You, to ask,
KJV: John Baptist hath sent us unto
INT: the Baptist has sent us to

Luke 7:27 V-PIA-1S
GRK: γέγραπται Ἰδοὺ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν
NAS: BEHOLD, I SEND MY MESSENGER
KJV: Behold, I send my messenger
INT: it has been written Behold I send the messenger

Luke 9:2 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς κηρύσσειν
NAS: And He sent them out to proclaim
KJV: And he sent them to preach
INT: and sent them to proclaim

Luke 9:48 V-APA-AMS
GRK: δέχεται τὸν ἀποστείλαντά με ὁ
NAS: Me receives Him who sent Me; for the one
KJV: me receiveth him that sent me: for
INT: receives the [one] having sent me the [one who]

Luke 9:52 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἀπέστειλεν ἀγγέλους πρὸ
NAS: and He sent messengers on ahead
KJV: And sent messengers before
INT: And he sent messengers before

Luke 10:1 V-AIA-3S
GRK: δύο καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἀνὰ
NAS: others, and sent them in pairs
KJV: also, and sent them two
INT: two and sent them in

Luke 10:3 V-PIA-1S
GRK: ὑπάγετε ἰδοὺ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς
NAS: behold, I send you out as lambs
KJV: send you forth as lambs
INT: Go Behold I send forth you as

Luke 10:16 V-APA-AMS
GRK: ἀθετεῖ τὸν ἀποστείλαντά με
NAS: Me rejects the One who sent Me.
KJV: me despiseth him that sent me.
INT: rejects the [one] having sent me

Luke 11:49 V-FIA-1S
GRK: θεοῦ εἶπεν Ἀποστελῶ εἰς αὐτοὺς
NAS: said, I will send to them prophets
KJV: of God, I will send them
INT: of God said I will send to them

Luke 13:34 V-RPM/P-AMP
GRK: λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτήν
NAS: those sent to her! How often
KJV: stonest them that are sent unto
INT: stone those who have been sent to her

Luke 14:17 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἀπέστειλεν τὸν δοῦλον
NAS: hour he sent his slave
KJV: And sent his servant
INT: And he sent the servant

Luke 14:32 V-APA-NMS
GRK: ὄντος πρεσβείαν ἀποστείλας ἐρωτᾷ τὰ
NAS: far away, he sends a delegation
KJV: a great way off, he sendeth an ambassage,
INT: being an embassy having sent he asks

Luke 19:14 V-AIA-3P
GRK: αὐτόν καὶ ἀπέστειλαν πρεσβείαν ὀπίσω
NAS: hated him and sent a delegation
KJV: him, and sent a message after
INT: him and sent a delegation after

Luke 19:29 V-AIA-3S
GRK: καλούμενον Ἐλαιῶν ἀπέστειλεν δύο τῶν
NAS: Olivet, He sent two
KJV: [the mount] of Olives, he sent two
INT: called of Olives he sent two of the

Luke 19:32 V-RPM/P-NMP
GRK: δὲ οἱ ἀπεσταλμένοι εὗρον καθὼς
NAS: those who were sent went away
KJV: And they that were sent went their way,
INT: moreover those who had been sent found as

Luke 20:10 V-AIA-3S
GRK: καὶ καιρῷ ἀπέστειλεν πρὸς τοὺς
NAS: At the [harvest] time he sent a slave
KJV: at the season he sent a servant to
INT: And [in the] season he sent to the

Luke 20:20 V-AIA-3P
GRK: Καὶ παρατηρήσαντες ἀπέστειλαν ἐνκαθέτους ὑποκρινομένους
NAS: they watched Him, and sent spies
KJV: they watched [him], and sent forth spies,
INT: And having watched [him] they sent spies feigning

Luke 22:8 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἀπέστειλεν Πέτρον καὶ
NAS: And Jesus sent Peter and John,
KJV: And he sent Peter and
INT: And he sent Peter and

Luke 22:35 V-AIA-1S
GRK: αὐτοῖς Ὅτε ἀπέστειλα ὑμᾶς ἄτερ
NAS: to them, When I sent you out without
KJV: unto them, When I sent you without
INT: to them when I sent you without

Luke 24:49 V-PIA-1S
GRK: ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὴν ἐπαγγελίαν
INT: Behold I send the promise

John 1:6 V-RPM/P-NMS
GRK: Ἐγένετο ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρὰ θεοῦ
NAS: There came a man sent from God, whose
KJV: There was a man sent from God,
INT: There was a man sent from God

John 1:19 V-AIA-3P
GRK: Ἰωάννου ὅτε ἀπέστειλαν πρὸς αὐτὸν
NAS: the Jews sent to him priests
KJV: when the Jews sent priests and
INT: of John when sent to him

John 1:24 V-RPM/P-NMP
GRK: Καὶ ἀπεσταλμένοι ἦσαν ἐκ
NAS: they had been sent from the Pharisees.
KJV: And they which were sent were of
INT: And [those who] had been sent were from among

John 3:17 V-AIA-3S
GRK: οὐ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ θεὸς
NAS: For God did not send the Son
KJV: For God sent not his
INT: not indeed sent God

John 3:28 V-RPM/P-NMS
GRK: ἀλλ' ὅτι Ἀπεσταλμένος εἰμὶ ἔμπροσθεν
NAS: but, 'I have been sent ahead
KJV: that I am sent before him.
INT: but that sent I am before

John 3:34 V-AIA-3S
GRK: ὃν γὰρ ἀπέστειλεν ὁ θεὸς
NAS: God has sent speaks
KJV: God hath sent speaketh
INT: whom indeed sent God

John 4:38 V-AIA-1S
GRK: ἐγὼ ἀπέστειλα ὑμᾶς θερίζειν
NAS: I sent you to reap that for which
KJV: I sent you to reap
INT: I sent you to reap

John 5:33 V-RIA-2P
GRK: ὑμεῖς ἀπεστάλκατε πρὸς Ἰωάννην
NAS: You have sent to John,
KJV: Ye sent unto John,
INT: You have sent unto John

John 5:36 V-RIA-3S
GRK: πατήρ με ἀπέσταλκεν
NAS: about Me, that the Father has sent Me.
KJV: that the Father hath sent me.
INT: Father me has sent

John 5:38 V-AIA-3S
GRK: ὅτι ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος τούτῳ
NAS: Him whom He sent.
KJV: for whom he hath sent, him ye
INT: for whom sent he him

John 6:29 V-AIA-3S
GRK: εἰς ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος
NAS: in Him whom He has sent.
KJV: him whom he hath sent.
INT: on him whom sent he

John 6:57 V-AIA-3S
GRK: καθὼς ἀπέστειλέν με ὁ
NAS: Father sent Me, and I live
KJV: the living Father hath sent me, and I
INT: As sent me the

John 7:29 V-AIA-3S
GRK: κἀκεῖνός με ἀπέστειλεν
NAS: I am from Him, and He sent Me.
KJV: him, and he hath sent me.
INT: and he me sent

John 7:32 V-AIA-3P
GRK: ταῦτα καὶ ἀπέστειλαν οἱ ἀρχιερεῖς
NAS: and the Pharisees sent officers
KJV: and the chief priests sent officers to
INT: these things and sent the chief priests

John 8:42 V-AIA-3S
GRK: ἐκεῖνός με ἀπέστειλεν
NAS: on My own initiative, but He sent Me.
KJV: but he sent me.
INT: he me sent

John 9:7 V-RPM/P-NMS
GRK: ὃ ἑρμηνεύεται Ἀπεσταλμένος ἀπῆλθεν οὖν
NAS: is translated, Sent). So
KJV: is by interpretation, Sent.) He went his way
INT: which means Sent He went therefore

John 10:36 V-AIA-3S
GRK: ἡγίασεν καὶ ἀπέστειλεν εἰς τὸν
NAS: sanctified and sent into the world,
KJV: and sent into
INT: sanctified and sent into the

John 11:3 V-AIA-3P
GRK: ἀπέστειλαν οὖν αἱ
NAS: the sisters sent [word] to Him, saying,
KJV: Therefore his sisters sent unto him,
INT: Sent therefore the

John 11:42 V-AIA-2S
GRK: σύ με ἀπέστειλας
NAS: that they may believe that You sent Me.
KJV: that thou hast sent me.
INT: you me did send

John 17:3 V-AIA-2S
GRK: καὶ ὃν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν
NAS: Christ whom You have sent.
KJV: Christ, whom thou hast sent.
INT: and whom you did send Jesus Christ

John 17:8 V-AIA-2S
GRK: σύ με ἀπέστειλας
NAS: from You, and they believed that You sent Me.
KJV: that thou didst send me.
INT: you me did send

John 17:18 V-AIA-2S
GRK: καθὼς ἐμὲ ἀπέστειλας εἰς τὸν
NAS: As You sent Me into the world, I also
KJV: As thou hast sent me into
INT: As me you did send into the

John 17:18 V-AIA-1S
GRK: κόσμον κἀγὼ ἀπέστειλα αὐτοὺς εἰς
NAS: I also have sent them into the world.
KJV: have I also sent them into
INT: world I also sent them into

John 17:21 V-AIA-2S
GRK: σύ με ἀπέστειλας
NAS: may believe that You sent Me.
KJV: that thou hast sent me.
INT: you me did send

John 17:23 V-AIA-2S
GRK: σύ με ἀπέστειλας καὶ ἠγάπησας
NAS: may know that You sent Me, and loved
KJV: that thou hast sent me, and
INT: you me did send and loved

John 17:25 V-AIA-2S
GRK: σύ με ἀπέστειλας
NAS: have known that You sent Me;
KJV: that thou hast sent me.
INT: you me did send

John 18:24 V-AIA-3S
GRK: Ἀπέστειλεν οὖν αὐτὸν
NAS: So Annas sent Him bound to Caiaphas
KJV: Now Annas had sent him bound
INT: Sent then him

John 20:21 V-RIA-3S
GRK: ὑμῖν καθὼς ἀπέσταλκέν με ὁ
NAS: [be] with you; as the Father has sent Me, I also
KJV: as [my] Father hath sent me, even so
INT: to you as he sent forth me the

Acts 3:20 V-ASA-3S
GRK: κυρίου καὶ ἀποστείλῃ τὸν προκεχειρισμένον
NAS: and that He may send Jesus, the Christ
KJV: And he shall send Jesus Christ,
INT: Lord and [that] he might send him who was foretold

Acts 3:26 V-AIA-3S
GRK: παῖδα αὐτοῦ ἀπέστειλεν αὐτὸν εὐλογοῦντα
NAS: up His Servant and sent Him to bless
KJV: Son Jesus, sent him to bless
INT: servant of him sent him blessing

Acts 5:21 V-AIA-3P
GRK: Ἰσραήλ καὶ ἀπέστειλαν εἰς τὸ
NAS: of Israel, and sent [orders] to the prison house
KJV: of Israel, and sent to the prison
INT: of Israel and sent to the

Acts 7:14 V-APA-NMS
GRK: ἀποστείλας δὲ Ἰωσὴφ
NAS: Joseph sent [word] and invited
KJV: Then sent Joseph, and called
INT: having sent moreover Joseph

Acts 7:34 V-ASA-1S
GRK: νῦν δεῦρο ἀποστείλω σε εἰς
NAS: NOW, AND I WILL SEND YOU TO EGYPT.'
KJV: now come, I will send thee into
INT: now come I will send you to

Acts 7:35 V-RIA-3S
GRK: καὶ λυτρωτὴν ἀπέσταλκεν σὺν χειρὶ
NAS: God sent [to be] both
KJV: did God send [to be] a ruler
INT: and redeemer sent by [the] hand

Acts 8:14 V-AIA-3P
GRK: τοῦ θεοῦ ἀπέστειλαν πρὸς αὐτοὺς
NAS: of God, they sent them Peter
KJV: the word of God, they sent unto them
INT: of God they sent to them

Acts 9:17 V-RIA-3S
GRK: ὁ κύριος ἀπέσταλκέν με Ἰησοῦς
NAS: you were coming, has sent me so
KJV: as thou camest, hath sent me, that
INT: the Lord has sent me Jesus

Acts 9:38 V-AIA-3P
GRK: ἐν αὐτῇ ἀπέστειλαν δύο ἄνδρας
NAS: that Peter was there, sent two men
KJV: was there, they sent unto him
INT: in it sent two men

Acts 10:8 V-AIA-3S
GRK: ἅπαντα αὐτοῖς ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς
NAS: everything to them, he sent them to Joppa.
KJV: unto them, he sent them
INT: all things to them he sent them to

Acts 10:17 V-RPM/P-NMP
GRK: ἄνδρες οἱ ἀπεσταλμένοι ὑπὸ τοῦ
NAS: the men who had been sent by Cornelius,
KJV: the men which were sent from Cornelius
INT: men who were sent from

Acts 10:20 V-RIA-1S
GRK: ὅτι ἐγὼ ἀπέσταλκα αὐτούς
NAS: misgivings, for I have sent them Myself.
KJV: for I have sent them.
INT: because I have sent them

Acts 10:21 V-RPP-AMP
GRK: ἄνδρας τοὺς ἀπεσταλμενοῦς ἀπὸ τοῦ
KJV: which were sent unto
INT: men who were sent from

Acts 10:36 V-AIA-3S
GRK: λόγον ὃν ἀπέστειλεν τοῖς υἱοῖς
NAS: which He sent to the sons
KJV: which [God] sent unto the children
INT: word which he sent to the sons

Acts 11:11 V-RPM/P-NMP
GRK: ᾗ ἦμεν ἀπεσταλμένοι ἀπὸ Καισαρείας
NAS: in which we were [staying], having been sent to me from Caesarea.
KJV: where I was, sent from Caesarea
INT: which I was sent from Caesarea

Acts 11:13 V-AMA-2S
GRK: καὶ εἰπόντα Ἀπόστειλον εἰς Ἰόππην
NAS: and saying, 'Send to Joppa
KJV: said unto him, Send men to
INT: and having said send forth to Joppa

Acts 11:30 V-APA-NMP
GRK: καὶ ἐποίησαν ἀποστείλαντες πρὸς τοὺς
NAS: they did, sending it in charge
KJV: they did, and sent it to
INT: also they did having sent [it] to the

Acts 13:15 V-AIA-3P
GRK: τῶν προφητῶν ἀπέστειλαν οἱ ἀρχισυνάγωγοι
NAS: the synagogue officials sent to them, saying,
KJV: the rulers of the synagogue sent unto
INT: of the prophets sent the rulers of the synagogue

Acts 15:27 V-RIA-1P
GRK: ἀπεστάλκαμεν οὖν Ἰούδαν
NAS: Therefore we have sent Judas
KJV: We have sent therefore Judas
INT: We have sent therefore Judas

Acts 15:33 V-APA-AMP
GRK: πρὸς τοὺς ἀποστείλαντας αὐτούς
NAS: to those who had sent them out.
INT: to the [ones] having sent them

Acts 16:35 V-AIA-3P
GRK: δὲ γενομένης ἀπέστειλαν οἱ στρατηγοὶ
NAS: the chief magistrates sent their policemen,
KJV: the magistrates sent the serjeants,
INT: moreover having come sent the magistrates

Acts 16:36 V-RIA-3P
GRK: Παῦλον ὅτι Ἀπέσταλκαν οἱ στρατηγοὶ
NAS: [saying], The chief magistrates have sent to release
KJV: The magistrates have sent to
INT: Paul Have sent the captains

Acts 19:22 V-APA-NMS
GRK: ἀποστείλας δὲ εἰς
NAS: And having sent into Macedonia two
KJV: So he sent into Macedonia
INT: having sent moreover into

Acts 26:17 V-PIA-1S
GRK: οὓς ἐγὼ ἀποστέλλω σε
NAS: to whom I am sending you,
KJV: whom now I send thee,
INT: whom I send you

Acts 28:28 V-AIP-3S
GRK: τοῖς ἔθνεσιν ἀπεστάλη τοῦτο τὸ
NAS: of God has been sent to the Gentiles;
KJV: of God is sent unto the Gentiles,
INT: to the Gentiles is sent this

Romans 10:15 V-ASP-3P
GRK: ἐὰν μὴ ἀποσταλῶσιν καθὼς γέγραπται
NAS: unless they are sent? Just
KJV: except they be sent? as
INT: if not they be sent as it has been written

1 Corinthians 1:17 V-AIA-3S
GRK: οὐ γὰρ ἀπέστειλέν με Χριστὸς
NAS: For Christ did not send me to baptize,
KJV: For Christ sent me not
INT: not indeed sent me Christ

2 Corinthians 12:17 V-RIA-1S
GRK: τινα ὧν ἀπέσταλκα πρὸς ὑμᾶς
NAS: of those whom I have sent to you, have I?
KJV: of them whom I sent unto you?
INT: Any of whom I have sent to you

2 Timothy 4:12 V-AIA-1S
GRK: Τύχικον δὲ ἀπέστειλα εἰς Ἔφεσον
NAS: But Tychicus I have sent to Ephesus.
KJV: And Tychicus have I sent to Ephesus.
INT: Tychicus moreover I sent to Ephesus

Hebrews 1:14 V-PPM/P-NNP
GRK: εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα διὰ τοὺς
NAS: spirits, sent out to render service
KJV: spirits, sent forth to
INT: for service being sent forth on account of those

1 Peter 1:12 V-APP-DNS
GRK: πνεύματι ἁγίῳ ἀποσταλέντι ἀπ' οὐρανοῦ
NAS: Spirit sent from heaven--
KJV: the Holy Ghost sent down from heaven;
INT: [the] Spirit Holy having been sent from heaven

1 John 4:9 V-RIA-3S
GRK: τὸν μονογενῆ ἀπέσταλκεν ὁ θεὸς
NAS: in us, that God has sent His only begotten
KJV: that God sent his
INT: the only-begotten has sent God

1 John 4:10 V-AIA-3S
GRK: ἡμᾶς καὶ ἀπέστειλεν τὸν υἱὸν
NAS: but that He loved us and sent His Son
KJV: us, and sent his Son
INT: us and sent the Son

1 John 4:14 V-RIA-3S
GRK: ὁ πατὴρ ἀπέσταλκεν τὸν υἱὸν
NAS: that the Father has sent the Son
KJV: the Father sent the Son
INT: the Father has sent the Son [as]

Revelation 1:1 V-APA-NMS
GRK: καὶ ἐσήμανεν ἀποστείλας διὰ τοῦ
NAS: take place; and He sent and communicated
KJV: and he sent and signified
INT: and he signified [it] having sent by the

Revelation 5:6 V-RPM/P-NMP
GRK: τοῦ θεοῦ ἀπεσταλμένοι εἰς πᾶσαν
NAS: of God, sent out into all
KJV: Spirits of God sent forth into all
INT: of God sent into all

Revelation 22:6 V-AIA-3S
GRK: τῶν προφητῶν ἀπέστειλεν τὸν ἄγγελον
NAS: of the prophets, sent His angel
KJV: of the holy prophets sent his angel
INT: of the prophets sent the angel

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 649

ἀπεστάλη — 2 Occ.
ἀπεστάλην — 3 Occ.
ἀπέσταλκα — 2 Occ.
ἀπεστάλκαμεν — 1 Occ.
Ἀπέσταλκαν — 1 Occ.
ἀπεστάλκατε — 1 Occ.
ἀπέσταλκέν — 7 Occ.
ἀπεσταλμένοι — 5 Occ.
ἀπεσταλμένος — 3 Occ.
ἀπεσταλμένους — 3 Occ.
ἀπέστειλα — 4 Occ.
ἀπέστειλαν — 13 Occ.
ἀπέστειλας — 7 Occ.
ἀπέστειλεν — 38 Occ.
ἀποσταλέντι — 1 Occ.
ἀποσταλῶσιν — 1 Occ.
ἀποστεῖλαι — 1 Occ.
ἀποστείλαντά — 4 Occ.
ἀποστείλαντας — 1 Occ.
ἀποστείλαντες — 1 Occ.
ἀποστείλας — 7 Occ.
ἀποστείλῃ — 2 Occ.
ἀποστείλω — 1 Occ.
ἀπόστειλον — 2 Occ.
ἀποστελεῖ — 4 Occ.
ἀποστέλλῃ — 1 Occ.
ἀποστέλλει — 4 Occ.
ἀποστέλλειν — 1 Occ.
ἀποστέλλω — 8 Occ.
ἀποστελλόμενα — 1 Occ.
ἀποστέλλουσιν — 2 Occ.
Ἀποστελῶ — 1 Occ.
Additional Entries
ἀποσταλῶσιν — 1 Occ.
ἀποστεῖλαι — 1 Occ.
ἀποστείλαντά — 4 Occ.
ἀποστείλαντας — 1 Occ.
ἀποστείλαντες — 1 Occ.
ἀποστείλας — 7 Occ.
ἀποστείλῃ — 2 Occ.
ἀποστείλω — 1 Occ.
ἀπόστειλον — 2 Occ.
ἀποστελεῖ — 4 Occ.
ἀποστέλλει — 4 Occ.
ἀποστέλλειν — 1 Occ.
ἀποστέλλω — 8 Occ.
ἀποστελλόμενα — 1 Occ.
ἀποστέλλουσιν — 2 Occ.
Ἀποστελῶ — 1 Occ.
ἀπεστερημένων — 1 Occ.
ἀπεστερημένος — 1 Occ.
ἀποστερήσῃς — 1 Occ.
ἀποστερεῖσθε — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page