ἀπέστειλαν
Englishman's Concordance
ἀπέστειλαν (apesteilan) — 13 Occurrences

Matthew 14:35 V-AIA-3P
GRK: τόπου ἐκείνου ἀπέστειλαν εἰς ὅλην
NAS: recognized Him, they sent [word] into all
KJV: of him, they sent out into
INT: place of that sent to all

Mark 3:31 V-AIA-3P
GRK: ἔξω στήκοντες ἀπέστειλαν πρὸς αὐτὸν
NAS: outside they sent [word] to Him and called
KJV: standing without, sent unto him,
INT: outside standing sent to him

Mark 12:3 V-AIA-3P
GRK: ἔδειραν καὶ ἀπέστειλαν κενόν
NAS: him, and beat him and sent him away empty-handed.
KJV: him, and sent [him] away empty.
INT: they beat [him] and sent [him] away empty-handed

Luke 19:14 V-AIA-3P
GRK: αὐτόν καὶ ἀπέστειλαν πρεσβείαν ὀπίσω
NAS: hated him and sent a delegation
KJV: him, and sent a message after
INT: him and sent a delegation after

Luke 20:20 V-AIA-3P
GRK: Καὶ παρατηρήσαντες ἀπέστειλαν ἐνκαθέτους ὑποκρινομένους
NAS: they watched Him, and sent spies
KJV: they watched [him], and sent forth spies,
INT: And having watched [him] they sent spies feigning

John 1:19 V-AIA-3P
GRK: Ἰωάννου ὅτε ἀπέστειλαν πρὸς αὐτὸν
NAS: the Jews sent to him priests
KJV: when the Jews sent priests and
INT: of John when sent to him

John 7:32 V-AIA-3P
GRK: ταῦτα καὶ ἀπέστειλαν οἱ ἀρχιερεῖς
NAS: and the Pharisees sent officers
KJV: and the chief priests sent officers to
INT: these things and sent the chief priests

John 11:3 V-AIA-3P
GRK: ἀπέστειλαν οὖν αἱ
NAS: the sisters sent [word] to Him, saying,
KJV: Therefore his sisters sent unto him,
INT: Sent therefore the

Acts 5:21 V-AIA-3P
GRK: Ἰσραήλ καὶ ἀπέστειλαν εἰς τὸ
NAS: of Israel, and sent [orders] to the prison house
KJV: of Israel, and sent to the prison
INT: of Israel and sent to the

Acts 8:14 V-AIA-3P
GRK: τοῦ θεοῦ ἀπέστειλαν πρὸς αὐτοὺς
NAS: of God, they sent them Peter
KJV: the word of God, they sent unto them
INT: of God they sent to them

Acts 9:38 V-AIA-3P
GRK: ἐν αὐτῇ ἀπέστειλαν δύο ἄνδρας
NAS: that Peter was there, sent two men
KJV: was there, they sent unto him
INT: in it sent two men

Acts 13:15 V-AIA-3P
GRK: τῶν προφητῶν ἀπέστειλαν οἱ ἀρχισυνάγωγοι
NAS: the synagogue officials sent to them, saying,
KJV: the rulers of the synagogue sent unto
INT: of the prophets sent the rulers of the synagogue

Acts 16:35 V-AIA-3P
GRK: δὲ γενομένης ἀπέστειλαν οἱ στρατηγοὶ
NAS: the chief magistrates sent their policemen,
KJV: the magistrates sent the serjeants,
INT: moreover having come sent the magistrates

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 649
133 Occurrences


ἀπεστάλη — 2 Occ.
ἀπεστάλην — 3 Occ.
ἀπέσταλκα — 2 Occ.
ἀπεστάλκαμεν — 1 Occ.
Ἀπέσταλκαν — 1 Occ.
ἀπεστάλκατε — 1 Occ.
ἀπέσταλκέν — 7 Occ.
ἀπεσταλμένοι — 5 Occ.
ἀπεσταλμένος — 3 Occ.
ἀπεσταλμένους — 3 Occ.
ἀπέστειλα — 4 Occ.
ἀπέστειλαν — 13 Occ.
ἀπέστειλας — 7 Occ.
ἀπέστειλεν — 38 Occ.
ἀποσταλέντι — 1 Occ.
ἀποσταλῶσιν — 1 Occ.
ἀποστεῖλαι — 1 Occ.
ἀποστείλαντά — 4 Occ.
ἀποστείλαντας — 1 Occ.
ἀποστείλαντες — 1 Occ.
ἀποστείλας — 7 Occ.
ἀποστείλῃ — 2 Occ.
ἀποστείλω — 1 Occ.
ἀπόστειλον — 2 Occ.
ἀποστελεῖ — 4 Occ.
ἀποστέλλῃ — 1 Occ.
ἀποστέλλει — 4 Occ.
ἀποστέλλειν — 1 Occ.
ἀποστέλλω — 8 Occ.
ἀποστελλόμενα — 1 Occ.
ἀποστέλλουσιν — 2 Occ.
Ἀποστελῶ — 1 Occ.
Additional Entries
ἀπεστάλην — 3 Occ.
ἀπέσταλκα — 2 Occ.
ἀπεστάλκαμεν — 1 Occ.
Ἀπέσταλκαν — 1 Occ.
ἀπεστάλκατε — 1 Occ.
ἀπέσταλκέν — 7 Occ.
ἀπεσταλμένοι — 5 Occ.
ἀπεσταλμένος — 3 Occ.
ἀπεσταλμένους — 3 Occ.
ἀπέστειλα — 4 Occ.
ἀπέστειλας — 7 Occ.
ἀπέστειλεν — 38 Occ.
ἀποσταλέντι — 1 Occ.
ἀποσταλῶσιν — 1 Occ.
ἀποστεῖλαι — 1 Occ.
ἀποστείλαντά — 4 Occ.
ἀποστείλαντας — 1 Occ.
ἀποστείλαντες — 1 Occ.
ἀποστείλας — 7 Occ.
ἀποστείλῃ — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page