ἀπεσταλμένοι
Englishman's Concordance
ἀπεσταλμένοι (apestalmenoi) — 5 Occurrences

Luke 19:32 V-RPM/P-NMP
GRK: δὲ οἱ ἀπεσταλμένοι εὗρον καθὼς
NAS: those who were sent went away
KJV: And they that were sent went their way,
INT: moreover those who had been sent found as

John 1:24 V-RPM/P-NMP
GRK: Καὶ ἀπεσταλμένοι ἦσαν ἐκ
NAS: they had been sent from the Pharisees.
KJV: And they which were sent were of
INT: And [those who] had been sent were from among

Acts 10:17 V-RPM/P-NMP
GRK: ἄνδρες οἱ ἀπεσταλμένοι ὑπὸ τοῦ
NAS: the men who had been sent by Cornelius,
KJV: the men which were sent from Cornelius
INT: men who were sent from

Acts 11:11 V-RPM/P-NMP
GRK: ᾗ ἦμεν ἀπεσταλμένοι ἀπὸ Καισαρείας
NAS: in which we were [staying], having been sent to me from Caesarea.
KJV: where I was, sent from Caesarea
INT: which I was sent from Caesarea

Revelation 5:6 V-RPM/P-NMP
GRK: τοῦ θεοῦ ἀπεσταλμένοι εἰς πᾶσαν
NAS: of God, sent out into all
KJV: Spirits of God sent forth into all
INT: of God sent into all

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 649
133 Occurrences


ἀπεστάλη — 2 Occ.
ἀπεστάλην — 3 Occ.
ἀπέσταλκα — 2 Occ.
ἀπεστάλκαμεν — 1 Occ.
Ἀπέσταλκαν — 1 Occ.
ἀπεστάλκατε — 1 Occ.
ἀπέσταλκέν — 7 Occ.
ἀπεσταλμένοι — 5 Occ.
ἀπεσταλμένος — 3 Occ.
ἀπεσταλμένους — 3 Occ.
ἀπέστειλα — 4 Occ.
ἀπέστειλαν — 13 Occ.
ἀπέστειλας — 7 Occ.
ἀπέστειλεν — 38 Occ.
ἀποσταλέντι — 1 Occ.
ἀποσταλῶσιν — 1 Occ.
ἀποστεῖλαι — 1 Occ.
ἀποστείλαντά — 4 Occ.
ἀποστείλαντας — 1 Occ.
ἀποστείλαντες — 1 Occ.
ἀποστείλας — 7 Occ.
ἀποστείλῃ — 2 Occ.
ἀποστείλω — 1 Occ.
ἀπόστειλον — 2 Occ.
ἀποστελεῖ — 4 Occ.
ἀποστέλλῃ — 1 Occ.
ἀποστέλλει — 4 Occ.
ἀποστέλλειν — 1 Occ.
ἀποστέλλω — 8 Occ.
ἀποστελλόμενα — 1 Occ.
ἀποστέλλουσιν — 2 Occ.
Ἀποστελῶ — 1 Occ.
Additional Entries
ἀποστάσιον — 1 Occ.
ἀποστασίου — 2 Occ.
ἀπεστέγασαν — 1 Occ.
ἀπεστάλη — 2 Occ.
ἀπεστάλην — 3 Occ.
ἀπέσταλκα — 2 Occ.
ἀπεστάλκαμεν — 1 Occ.
Ἀπέσταλκαν — 1 Occ.
ἀπεστάλκατε — 1 Occ.
ἀπέσταλκέν — 7 Occ.
ἀπεσταλμένος — 3 Occ.
ἀπεσταλμένους — 3 Occ.
ἀπέστειλα — 4 Occ.
ἀπέστειλαν — 13 Occ.
ἀπέστειλας — 7 Occ.
ἀπέστειλεν — 38 Occ.
ἀποσταλέντι — 1 Occ.
ἀποσταλῶσιν — 1 Occ.
ἀποστεῖλαι — 1 Occ.
ἀποστείλαντά — 4 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page