ἀπέστειλας
Englishman's Concordance
ἀπέστειλας (apesteilas) — 7 Occurrences

John 11:42 V-AIA-2S
GRK: σύ με ἀπέστειλας
NAS: that they may believe that You sent Me.
KJV: that thou hast sent me.
INT: you me did send

John 17:3 V-AIA-2S
GRK: καὶ ὃν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν
NAS: Christ whom You have sent.
KJV: Christ, whom thou hast sent.
INT: and whom you did send Jesus Christ

John 17:8 V-AIA-2S
GRK: σύ με ἀπέστειλας
NAS: from You, and they believed that You sent Me.
KJV: that thou didst send me.
INT: you me did send

John 17:18 V-AIA-2S
GRK: καθὼς ἐμὲ ἀπέστειλας εἰς τὸν
NAS: As You sent Me into the world, I also
KJV: As thou hast sent me into
INT: As me you did send into the

John 17:21 V-AIA-2S
GRK: σύ με ἀπέστειλας
NAS: may believe that You sent Me.
KJV: that thou hast sent me.
INT: you me did send

John 17:23 V-AIA-2S
GRK: σύ με ἀπέστειλας καὶ ἠγάπησας
NAS: may know that You sent Me, and loved
KJV: that thou hast sent me, and
INT: you me did send and loved

John 17:25 V-AIA-2S
GRK: σύ με ἀπέστειλας
NAS: have known that You sent Me;
KJV: that thou hast sent me.
INT: you me did send

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 649
133 Occurrences


ἀπεστάλη — 2 Occ.
ἀπεστάλην — 3 Occ.
ἀπέσταλκα — 2 Occ.
ἀπεστάλκαμεν — 1 Occ.
Ἀπέσταλκαν — 1 Occ.
ἀπεστάλκατε — 1 Occ.
ἀπέσταλκέν — 7 Occ.
ἀπεσταλμένοι — 5 Occ.
ἀπεσταλμένος — 3 Occ.
ἀπεσταλμένους — 3 Occ.
ἀπέστειλα — 4 Occ.
ἀπέστειλαν — 13 Occ.
ἀπέστειλας — 7 Occ.
ἀπέστειλεν — 38 Occ.
ἀποσταλέντι — 1 Occ.
ἀποσταλῶσιν — 1 Occ.
ἀποστεῖλαι — 1 Occ.
ἀποστείλαντά — 4 Occ.
ἀποστείλαντας — 1 Occ.
ἀποστείλαντες — 1 Occ.
ἀποστείλας — 7 Occ.
ἀποστείλῃ — 2 Occ.
ἀποστείλω — 1 Occ.
ἀπόστειλον — 2 Occ.
ἀποστελεῖ — 4 Occ.
ἀποστέλλῃ — 1 Occ.
ἀποστέλλει — 4 Occ.
ἀποστέλλειν — 1 Occ.
ἀποστέλλω — 8 Occ.
ἀποστελλόμενα — 1 Occ.
ἀποστέλλουσιν — 2 Occ.
Ἀποστελῶ — 1 Occ.
Additional Entries
ἀπέσταλκα — 2 Occ.
ἀπεστάλκαμεν — 1 Occ.
Ἀπέσταλκαν — 1 Occ.
ἀπεστάλκατε — 1 Occ.
ἀπέσταλκέν — 7 Occ.
ἀπεσταλμένοι — 5 Occ.
ἀπεσταλμένος — 3 Occ.
ἀπεσταλμένους — 3 Occ.
ἀπέστειλα — 4 Occ.
ἀπέστειλαν — 13 Occ.
ἀπέστειλεν — 38 Occ.
ἀποσταλέντι — 1 Occ.
ἀποσταλῶσιν — 1 Occ.
ἀποστεῖλαι — 1 Occ.
ἀποστείλαντά — 4 Occ.
ἀποστείλαντας — 1 Occ.
ἀποστείλαντες — 1 Occ.
ἀποστείλας — 7 Occ.
ἀποστείλῃ — 2 Occ.
ἀποστείλω — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page