Matthæus 19
Dansk (1917 / 1931)
1Og det skete, da Jesus havde fuldendt disse Ord, drog han bort fra Galilæa og kom til Judæas Egne, hinsides Jordan. 2Og store Skarer fulgte ham, og han helbredte dem der.

3Og Farisæerne kom til ham, fristede ham og sagde: »Er det tilladt at skille sig fra sin Hustru af hvilken som helst Grund?« 4Men han svarede og sagde: »Have I ikke læst, at Skaberen fra Begyndelsen skabte dem som Mand og Kvinde 5og sagde: Derfor skal en Mand forlade sin Fader og sin Moder og holde sig til sin Hustru, og de to skulle blive til eet Kød? 6Saaledes ere de ikke længer to, men eet Kød. Derfor, hvad Gud har sammenføjet, maa et Menneske ikke adskille.« 7De sige til ham: »Hvorfor bød da Moses at give et Skilsmissebrev og skille sig fra hende?« 8Han siger til dem: »Moses tilstedte eder at skille eder fra eders Hustruer for eders Hjerters Haardheds Skyld; men fra Begyndelsen har det ikke været saaledes. 9Men jeg siger eder, at den, som skiller sig fra sin Hustru, naar det ikke er for Hors Skyld, og tager en anden til Ægte, han bedriver Hor; og den, som tager en fraskilt Hustru til Ægte, han bedriver Hor.«

10Hans Disciple sige til ham: »Staar Mandens Sag med Hustruen saaledes, da er det ikke godt at gifte sig.« 11Men han sagde til dem: »Ikke alle rummer dette Ord, men de, hvem det er givet: 12Thi der er Gildinger, som ere fødte saaledes fra Moders Liv; og der er Gildinger, som ere gildede af Mennesker; og der er Gildinger, som have gildet sig selv for Himmeriges Riges Skyld. Den, som kan rumme det, han rumme det!«

13Da blev der baaret smaa Børn til ham, for at han skulde lægge Hænderne paa dem og bede; men Disciplene truede dem. 14Da sagde Jesus: »Lader de smaa Børn komme, og formener dem ikke at komme til mig; thi Himmeriges Rige hører saadanne til.« 15Og han lagde Hænderne paa dem, og han drog derfra.

16Og se, en kom til ham og sagde: »Mester! hvad godt skal jeg gøre, for at jeg kan faa et evigt Liv?« 17Men han sagde til ham: »Hvorfor spørger du mig om det gode? Een er den gode. Men vil du indgaa til Livet, da hold Budene!« 18Han siger til ham: »Hvilke?« Men Jesus sagde: »Dette: Du maa ikke slaa ihjel; du maa ikke bedrive Hor; du maa ikke stjæle; du maa ikke sige falsk Vidnesbyrd; 19ær din Fader og din Moder, og: Du skal elske din Næste som dig selv.« 20Den unge Mand siger til ham: »Det har jeg holdt alt sammen; hvad fattes mig endnu?« 21Jesus sagde til ham: »Vil du være fuldkommen, da gaa bort, sælg, hvad du ejer, og giv det til fattige, saa skal du have en Skat i Himmelen; og kom saa og følg mig!« 22Men da den unge Mand hørte det Ord, gik han bedrøvet bort; thi han havde meget Gods.

23Men Jesus sagde til sine Disciple: »Sandelig, siger jeg eder: En rig Kommer vanskeligt ind i Himmeriges Rige. 24Atter siger jeg eder: Det er lettere for en Kamel at gaa igennem et Naaleøje end for en rig at gaa ind i Guds Rige.« 25Men da Disciplene hørte dette, forfærdedes de saare og sagde: »Hvem kan da blive frelst?« 26Men Jesus saa paa dem og sagde: »For Mennesker er dette umuligt, men for Gud ere alle Ting mulige.«

27Da svarede Peter og sagde til ham: »Se, vi have forladt alle Ting og fulgt dig; hvad skulle da vi have?« 28Men Jesus sagde til dem: »Sandelig, siger jeg eder, at i Igenfødelsen, naar Menneskesønnen sidder paa sin Herligheds Trone, skulle ogsaa I, som have fulgt mig, sidde paa tolv Troner og dømme Israels tolv Stammer. 29Og hver, som har forladt Hus eller Brødre eller Søstre eller Fader eller Moder eller Hustru eller Børn eller Marker for mit Navns Skyld, skal faa det mange Fold igen og arve et evigt Liv. 30Men mange af de første skulle blive de sidste, og af de sidste de første.

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Matthew 18
Top of Page
Top of Page