4.Mosebog 3
Dansk (1917 / 1931)
1Følgende var Arons og Moses's Efterkommere, paa den Tid HERREN talede paa Sinaj Bjerg. 2Navnene paa Arons Sønner var følgende: Nadab, den førstefødte, Abihu, Eleazar og Itamar; 3det var Navnene paa Arons Sønner, de salvede Præster, som indsattes til Præstetjeneste. 4Men Nadab og Abihu døde for HERRENS Aasyn, da de frembar fremmed Ild for HERRENS Aasyn i Sinaj Ørken, og de havde ingen Sønner. Saaledes kom Eleazar og Itamar til at gøre Præstetjeneste for deres Fader Arons Aasyn.

5HERREN talede til Moses og sagde: 6Lad Levis Stamme træde frem og stil dem frem for Præsten Aron, for at de kan gaa ham til Haande. 7De skal tage Vare paa, hvad han og hele Menigheden har at varetage foran Aabenbaringsteltet, og saaledes udføre Arbejdet ved Boligen, 8og de skal tage Vare paa alle Aabenbaringsteltets Redskaber og paa, hvad Israeliterne har at varetage, og saaledes udføre Arbejdet ved Boligen. 9Altsaa skal du overgive Aron og hans Sønner Leviterne; de er ham overgivet som Gave fra Israeliterne. 10Men Aron og hans Sønner skal du sætte til at tage Vare paa deres Præstetjeneste; enhver Lægmand, som trænger sig ind deri, skal lide Døden.

11HERREN talede til Moses og sagde: 12Se, jeg har selv udtaget Leviterne af Israeliternes Midte i Stedet for alt det førstefødte, der aabner Moders Liv hos Israeliterne, og Leviterne er blevet min Ejendom; 13thi mig tilhører alt det førstefødte. Dengang jeg dræbte alt det førstefødte i Ægypten, helligede jeg mig alt det førstefødte i Israel, baade af Mennesker og Dyr; mig HERREN skal de tilhøre.

14HERREN talede til Moses i Sinaj Ørken og sagde: 15Du skal mønstre Levis Sønner efter deres Fædrenehuse, efter deres Slægter; alle af Mandkøn fra en Maaned og opefter skal du mønstre. 16Da mønstrede Moses dem paa HERRENS Bud, som der var ham paalagt. 17Følgende var Levis Sønner efter deres Navne: Gerson, Kehat og Merari. 18Følgende var Navnene paa Gersons Sønner efter deres Slægter: Libni og Sjim'i; 19Kehats Sønner efter deres Slægter var: Amram, Jizhar, Hebron og Uzziel; 20Meraris Sønner efter deres Slægter var: Mali og Musji. Det var Leviternes Slægter efter deres Fædrenehuse.

21Fra Gerson nedstammede Libniternes og Sjim'iternes Slægter; det var Gersoniternes Slægter. 22De, som mønstredes af dem, da alle af Mandkøn fra en Maaned og opefter blev optalt, de, som mønstredes af dem, udgjorde 7500. 23Gersoniternes Slægter havde deres Lejrplads bag ved Boligen mod Vest. 24Øverste for Gersoniternes Fædrenehus var Eljasaf, Laels Søn.

25Gersoniterne havde ved Aabenbaringsteltet at tage Vare paa selve Boligen og Teltdækket, dets Dække, Forhænget for Aabenbaringsteltets Indgang, 26Forgaardens Omhæng, Forhænget for Indgangen til Forgaarden, der omgav Boligen og Alteret, og dens Teltreb, alt Arbejdet dermed.

27Fra Kehat nedstammede Amramiternes, Jizhariternes, Hebroniternes og Uzzieliternes Slægter; det var Kehatiternes Slægter. 28De, der mønstredes af dem, da alle af Mandkøn fra en Maaned og opefter blev optalt, udgjorde 8600, som tog Vare paa, hvad der var at varetage ved Helligdommen. 29Kehatiternes Slægter havde deres Lejrplads ved Boligens Sydside. 30Øverste for Kehatiternes Slægters Fædrenehus var Elizafan, Uzziels Søn. 31De havde at tage Vare paa Arken, Bordet, Lysestagen, Altrene, Helligdommens Redskaber, som brugtes ved Tjenesten, og Forhænget med dertil hørende Arbejde. 32Øverste over Leviternes Øverster var Eleazar, Præsten Arons Søn, som havde Tilsyn med dem, der tog Vare paa, hvad der var at varetage ved Helligdommen.

33Fra Merari nedstammede Maliternes og Musjiternes Slægter; det var Meraris Slægter. 34De, som mønstredes af dem, da alle af Mandkøn fra en Maaned og opefter blev optalt, udgjorde 6200. 35Øverste for Meraris Slægters Fædrenehus var Zuriel, Abihajils Søn. De havde deres Lejrplads ved Boligens Nordside. 36Merariterne var sat til at tage Vare paa Boligens Brædder, Tværstænger, Piller og Fodstykker, alle dens Redskaber og alt det dertil hørende Arbejde, 37Pillerne til Forgaarden, som var rundt om den, med Fodstykker, Pæle og Reb.

38Foran Boligen, paa Aabenbaringsteltets Forside mod Øst, havde Moses, Aron og hans Sønner deres Lejrpladser, og de tog Vare paa alt det, Israeliterne havde at varetage ved Boligen. Enhver Lægmand, der trængte sig ind i det, maatte lide Døden. 39De mønstrede af Leviterne, de, som Moses og Aron mønstrede paa HERRENS Bud efter deres Slægter, alle af Mandkøn fra en Maaned og opefter, udgjorde i alt 22 000.

40HERREN sagde til Moses: Du skal mønstre alle førstefødte af Mandkøn blandt Israeliterne fra en Maaned og opefter og optage Tallet paa deres Navne. 41Saa skal du udtage Leviterne til mig HERREN i Stedet for alle Israeliternes førstefødte og ligeledes Leviternes Kvæg i Stedet for alt det førstefødte af Israeliternes Kvæg. 42Og Moses mønstrede, som HERREN havde paalagt ham, alle Israeliternes førstefødte; 43og da Navnene paa dem fra en Maaned og opefter optaltes, udgjorde de førstefødte af Mandkøn, alle de, som mønstredes i alt 22 273.

44Derpaa talede HERREN til Moses og sagde: 45Tag Leviterne i Stedet for alle Israeliternes førstefødte og ligeledes Leviternes Kvæg i Stedet for deres Kvæg, saa at Leviterne kommer til at tilhøre mig HERREN. 46Men til Udløsning af de 273, hvormed Antallet af Israeliternes førstefødte overstiger Leviternes Antal, 47skal du tage fem Sekel for hvert Hoved, efter hellig Vægt skal du tage dem, tyve Gera paa en Sekel; 48og Pengene skal du give Aron og hans Sønner som Udløsning for de overskydende. 49Da tog Moses Løsepengene af de overskydende, dem, der ikke var udløst ved Leviterne; 50af Israeliternes førstefødte tog han Pengene, 1365 Sekel efter hellig Vægt. 51Og Moses gav Aron og hans Sønner Løsepengene efter HERRENS Bud, som HERREN havde paalagt Moses.

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Numbers 2
Top of Page
Top of Page