Filemon 1
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Paulus, Kristi Jesu Fange, og Broderen Timotheus til Filemon, vor elskede og Medarbejder,1Paulus, Kristi Jesu fange, og broderen Timoteus - til Filemon, vår kjære venn og medarbeider, 1Paulus, Kristi Jesu fånge, och brodern Timoteus hälsa Filemon, vår älskade broder och medarbetare,
2og til Søsteren Appia og Arkippus, vor Medstrider, og Menigheden i dit Hus;2og til Appia, vår søster, og til Arkippus, vår medstrider, og til menigheten i ditt hus: 2och Appfia, vår syster, och Arkippus, vår medkämpe, och den församling som kommer tillhopa i ditt hus.
3Naade være med eder og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus!3Nåde være med eder og fred fra Gud vår Fader og den Herre Jesus Kristus! 3Nåd vare med eder och frid ifrån Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.
DANNORSVE
4Jeg takker min Gud altid, naar jeg kommer dig i Hu i mine Bønner,4Jeg takker alltid min Gud når jeg kommer dig i hu i mine bønner, 4Jag tackar min Gud alltid, när jag tänker på dig i mina böner,
5efterdi jeg hører om din Kærlighed og den Tro, som du har til den Herre Jesus og til alle de hellige,5da jeg hører om din kjærlighet og den tro som du har til den Herre Jesus og til alle de hellige, 5ty jag har hört om den kärlek och den tro som du har till Herren Jesus, och som du bevisar mot alla de heliga.
6for at din Delagtighed i Troen maa blive virksom for Kristus i Erkendelse af alt det gode, som er i eder.6forat deres samfund med dig i troen må bli virksomt for Kristus i kjennskapet til alt det gode som er i eder. 6Och min bön är att den tro du har gemensam med oss må visa sig verksam, i det att du fullt inser huru mycket gott vi hava i Kristus.
7Thi stor Glæde og Trøst har jeg faaet af din Kærlighed, efterdi de helliges Hjerter ere blevne vederkvægede ved dig, Broder!7For stor glede og trøst fikk jeg ved din kjærlighet, fordi de helliges hjerter er blitt vederkveget ved dig, bror! 7Ty jag har fått mycken glädje och hugnad av den kärlek varmed du, min broder, har vederkvickt de heligas hjärtan.
DANNORSVE
8Derfor, endskønt jeg kunde med stor Frimodighed i Kristus befale dig det, som er tilbørligt,8Derfor, om jeg enn har megen frimodighet i Kristus til å påbyde dig det som tilbørlig er, 8Därför, fastän jag med mycken frimodighet i Kristus kunde befalla dig att göra vad du nu bör göra,
9saa beder jeg dig dog hellere for Kærlighedens Skyld, saadan som jeg er, som den gamle Paulus, og nu tilmed Kristi Jesu Fange;9så ber jeg dog heller, for kjærlighetens skyld. Slik som jeg er, den gamle Paulus, men nu også Kristi Jesu fange, 9beder jag dig dock hellre därom för kärlekens skull -- jag, sådan jag nu är, den gamle Paulus, han som därtill nu är en Kristi Jesu fånge;
10jeg beder dig for mit Barn, som jeg har avlet i mine Lænker, Onesimus,10ber jeg dig for min sønn, som jeg har avlet i mine lenker, Onesimus, 10ja, jag beder dig för min son, den som jag har fött i min fångenskap, för Onesimus,
11ham, som tilforn var dig unyttig, men nu er nyttig baade for dig og for mig, ham, som jeg sender dig tilbage,11som fordum var unyttig for dig, men nu er nyttig for dig og for mig, han som jeg sender tilbake til dig. 11som förut var ingalunda var dig till »till gagn», men som nu är både dig och mig till stort gagn.
DANNORSVE
12ham, det er mit eget Hjerte.12Ta du imot ham, det er mitt eget hjerte! 12Denne sänder jag här tillbaka till dig; och när jag så gör, är det såsom sände jag åstad mitt eget hjärta.
13Ham vilde jeg gerne beholde hos mig, for at han i dit Sted kunde tjene mig i Evangeliets Lænker.13Jeg hadde lyst til å la ham bli her hos mig, forat han i ditt sted kunde tjene mig i mine lenker for evangeliet, 13Jag hade väl själv velat behålla honom hos mig, så att han å dina vägnar kunde hava betjänat mig i den fångenskap som jag utstår för evangelii skull.
14Men, uden dit Samtykke vilde jeg intet gøre, for at din Godhed ikke skulde være som af Tvang, men af fri Villie.14men uten ditt samtykke vilde jeg intet gjøre, forat din godhet ikke skulde være som av tvang, men av fri vilje. 14Men utan ditt samtycke ville jag intet göra, ty det goda du gjorde skulle ju icke ske såsom av tvång, utan göras av fri vilja.
15Thi maaske blev han derfor skilt fra dig en liden Tid, for at du kunde faa ham igen til evigt Eje,15For kan hende han just derfor blev skilt fra dig en stund forat du kunde få ham til evig eie, 15När han för en liten tid blev skild från dig, skedde detta till äventyrs just för att du skulle få honom igen för alltid,
16ikke mere som en Træl, men som mere end en Træl, som en elsket Broder, særlig for mig, men hvor meget mere for dig, baade i Kødet og i Herren.16ikke lenger som træl, men mere enn en træl, som en elsket bror, især for mig, men hvor meget mere for dig, både i kjødet og i Herren! 16nu icke längre såsom en träl, utan såsom något vida mer än en träl: såsom en älskad broder. Detta är han redan för mig i högsta måtto; huru mycket mer då för dig, han, din broder både efter köttet och i Herren!
DANNORSVE
17Dersom da du anser mig for din Medbroder, saa modtag ham som mig!17Så sant du derfor akter mig for din medbroder, så ta imot ham som mig selv; 17Om du alltså håller mig för din medbroder, så tag emot honom såsom du skulle taga emot mig själv.
18Men har han gjort dig nogen Uret eller er dig noget skyldig, da før mig det til Regning!18og har han gjort dig nogen urett, eller er han dig noget skyldig, da skriv det på min regning. 18Har han gjort dig någon orätt, eller är han dig något skyldig, så för upp det på min räkning.
19Jeg, Paulus, skriver med min egen Haand, jeg vil betale, for ikke at sige dig, at du desuden ogsaa skylder mig dig selv.19Jeg, Paulus, skriver med egen hånd: jeg skal betale det - forat jeg ikke skal si dig at du skylder mig endog dig selv. 19Jag, Paulus, skriver här med egen hand: »Jag skall själv betala det.» Jag skulle också kunna säga: »För upp det på din räkning.» Ty du har ju en ännu större skuld till mig, nämligen -- dig själv.
20Ja, Broder! lad mig faa Gavn af dig i Herren, vederkvæg mit Hjerte i Kristus!20Ja, bror, la mig ha nytte av dig i Herren! vederkveg mitt hjerte i Kristus! 20Ja, min broder, måtte jag »få gagn» av dig i Herren! Vederkvick mitt hjärta i Kristus.
21I Tillid til din Lydighed skriver jeg til dig, idet jeg ved, at du vil gøre endog mere end det, jeg siger.21I tillit til din lydighet skriver jeg til dig, viss på at du vil gjøre endog mere enn jeg sier. 21Det är därför att jag är viss om din lydaktighet som jag har skrivit detta till dig. Och jag vet att du kommer att göra ännu mer än jag begär.
22Men med det samme bered ogsaa Herberge for mig; thi jeg haaber, at jeg ved eders Bønner skal skænkes eder.22Og gjør dessuten herberge i stand for mig; for jeg håper at jeg ved eders bønner skal bli gitt eder. 22Och så tillägger jag: bered dig på att giva mig härbärge. Jag hoppas nämligen att jag genom edra böner skall bliva skänkt åt eder.
DANNORSVE
23Epafras, min medfangne i Kristus Jesus,23Epafras, min medfange i Kristus Jesus, hilser dig; 23Epafras, min medfånge i Kristus Jesus, hälsar dig;
24Markus, Aristarkus, Demas, Lukas, mine Medarbejdere, hilse dig.24likeledes Markus, Aristarkus, Demas, Lukas, mine medarbeidere. 24så göra ock Markus, Aristarkus, Demas och Lukas, mina medarbetare.
25Vor Herres Jesu Kristi Naade være med eders Aand!25Vår Herre Jesu Kristi nåde være med eders ånd! 25Herrens, Jesu Kristi, nåd vare med eder ande.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Titus 3
Top of Page
Top of Page