Romerne 16
Norsk (1930)
1Jeg anbefaler eder Føbe, vår søster, som er menighets-tjenerinne i Kenkreæ, 2at I tar imot henne i Herren, som det sømmer sig for de hellige, og går henne til hånde i alt som hun måtte trenge eders hjelp i; for hun har også gått mange til hånde, ja mig selv.

3Hils Priska og Akvilas, mine medarbeidere i Kristus Jesus, 4de som har våget sitt eget liv for mitt, og som ikke alene jeg takker, men også alle menigheter av hedningene, 5og hils menigheten i deres hus. Hils Epenetus, min elskede, som er Asias førstegrøde for Kristus. 6Hils Maria, som har arbeidet meget for eder. 7Hils Andronikus og Junias, mine frender og mine medfanger, de som har et godt navn blandt apostlene, de som også før mig er kommet til Kristus. 8Hils Amplias, min elskede i Herren. 9Hils Urbanus, vår medarbeider i Kristus, og Stakys, min elskede. 10Hils Apelles, den prøvede i Kristus. Hils dem av Aristobulus' hus. 11Hils Herodion, min frende. Hils dem av Narkissus' hus som er i Herren. 12Hils Tryfena og Tryfosa, som har arbeidet i Herren. Hils Persis, den elskede, som har arbeidet meget i Herren. 13Hils Rufus, den utvalgte i Herren, og hans og min mor. 14Hils Asynkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas, og brødrene hos dem. 15Hils Filologus og Julia, Nereus og hans søster og Olympas, og alle de hellige hos dem. 16Hils hverandre med et hellig kyss! Alle Kristi menigheter hilser eder.

17Men jeg formaner eder, brødre, til å holde øie med dem som volder tvedrakten og anstøtene imot den lære som I har lært, og gå av veien for dem; 18for disse tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen buk, og ved sin søte tale og sine fagre ord dårer de de enfoldiges hjerter. 19For ordet om eders lydighet er kommet ut til alle; derfor gleder jeg mig over eder, men jeg ønsker at I skal være vise til det gode og rene for det onde. 20Men fredens Gud skal i hast knuse Satan under eders føtter. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med eder!

21Timoteus, min medarbeider, og Lukius og Jason og Sosipater, mine frender, hilser eder.

22Jeg Tertius, som nedskriver brevet, hilser eder i Herren.

23Gajus, min og hele menighetens vert, hilser eder. Erastus, byens regnskapsfører, og broderen Kvartus hilser eder. 24Vår Herre Jesu Kristi nåde være med eder alle! Amen.

25Men ham som er mektig til å styrke eder efter mitt evangelium og Jesu Kristi forkynnelse, efter åpenbaringen av den hemmelighet som har vært fortidd i evige tider, 26men nu er kommet for lyset og ved profetiske skrifter efter den evige Guds befaling kunngjort for alle folk for å virke troens lydighet, 27ham, den ene vise Gud ved Jesus Kristus, være æren i all evighet! Amen.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Romans 15
Top of Page
Top of Page