1.Krønikebog 11
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Derpaa samlede hele Israel sig hos David i Hebron og sagde: »Vi er jo dit Kød og Blod!1Så kom hele Israel sammen hos David i Hebron og sa: Vi er jo av samme kjød og blod som du. 1Då församlade sig hela Israel till David i Hebron och sade: »Vi äro ju ditt kött och ben.
2Allerede før i Tiden, medens Saul var Konge, var det dig, som førte Israel ud i Kamp og hjem igen; og HERREN din Gud sagde til dig: Du skal vogte mit Folk Israel og være Hersker over mit Folk Israel!«2Allerede for lenge siden, ennu mens Saul var konge, var det du som førte Israel ut og inn, og Herren din Gud sa til dig: Du skal vokte mitt folk Israel, og du skal være fyrste over mitt folk Israel. 2Redan för länge sedan, redan då Saul ännu var konung, var det du som var ledare och anförare för Israel. Och till dig har HERREN, din Gud, sagt: Du skall vara en herde för mitt folk Israel, ja, du skall vara en furste över mitt folk Israel.»
3Og alle Israels Ældste kom til Kongen i Hebron, og David sluttede i Hebron Pagt med dem for HERRENS Aasyn, og de salvede David til Konge over Israel efter HERRENS Ord ved Samuel.3Og alle Israels eldste kom til kongen i Hebron, og David gjorde en pakt med dem i Hebron for Herrens åsyn; og de salvet David til konge over Israel efter Herrens ord ved Samuel. 3När så alla de äldste i Israel kommo till konungen i Hebron, slöt David ett förbund med dem där i Hebron, inför HERREN; och sedan smorde de David till konung över Israel, i enlighet med HERRENS ord genom Samuel.
DANNORSVE
4Derpaa drog David med hele Israel til Jerusalem, det er Jebus; der boede Jebusiterne, Landets oprindelige Indbyggere;4Så drog David og hele Israel til Jerusalem, det er Jebus; der bodde jebusittene, landets [oprinnelige] innbyggere. 4Och David drog med hela Israel till Jerusalem, det är Jebus; där befunno sig jebuséerna, som ännu bodde kvar i landet.
5og Indbyggerne i Jebus sagde til David: »Her kan du ikke trænge ind!« Men David indtog Klippeborgen Zion, det er Davidsbyen.5Og innbyggerne i Jebus sa til David: Du kommer aldri inn her. Men David inntok Sions borg - det er Davids stad. 5Och invånarna i Jebus sade till David: »Hitin kommer du icke.» Men David intog likväl Sions borg, det är Davids stad
6Og David sagde: »Den, der først slaar en Jebusit, skal være Øverste og Hærfører!« Og da Joab, Zerujas Søn, var den første, der steg derop, blev han Øverste.6Og David sa: Den som først slår jebusittene, skal bli høvding og fører. Og Joab, Serujas sønn, steg først op og blev høvding. 6Och David sade: »Vemhelst som först slår ihjäl en jebusé, han skall bliva hövding och anförare.» Och Joab, Serujas son, kom först ditupp och blev så hövding.
7Saa tog David Bolig i Klippeborgen, hvorfor man kaldte den Davidsbyen;7David tok sin bolig i borgen; derfor kaltes den Davids stad. 7Sedan tog David sin boning i bergfästet; därför kallade man det Davids stad.
DANNORSVE
8og han befæstede Byen hele Vejen rundt fra Millo af; Resten af Byen genopførte Joab.8Og han bygget byen rundt omkring, fra Millo og rundt omkring, og Joab bygget resten av byen op igjen. 8Och han uppförde befästningsverk runt omkring staden, från Millo och allt omkring; och Joab återställde det övriga av staden.
9Og David blev mægtigere og mægtigere; Hærskarers HERRE var med ham.9David blev større og større, og Herren, hærskarenes Gud, var med ham. 9Och David blev allt mäktigare och mäktigare, och HERREN Sebaot var med honom
DANNORSVE
10Følgende var de ypperste at Davids Helte, som sammen med hele Israel kraftig stod ham bi med at naa Kongedømmet, saa de fik ham valgt til Konge efter HERRENS Ord til Israel.10Dette er de ypperste blandt Davids helter, som sammen med hele Israel kraftig støtet ham i hans kongedømme for å gjøre ham til konge efter Herrens ord om Israel. 10Och dessa äro de förnämsta bland Davids hjältar, vilka gåvo honom kraftig hjälp att bliva konung, de jämte hela Israel, och så skaffade honom konungaväldet, enligt HERRENS ord angående Israel.
11Navnene paa Davids Helte var følgende: Isjba'al, Hakmonis Søn, Anføreren for de tre; det var ham, som engang svang sit Spyd over 300 faldne paa een Gang.11Dette er Davids helter, så mange de var: Jasobam, Hakmonis sønn, høvedsmann for drabantene; han svang sitt spyd over tre hundre falne på en gang. 11Detta är förteckningen på Davids hjältar: Jasobeam, son till en hakmonit, den förnämste bland kämparna, han som svängde sitt spjut över tre hundra som hade blivit slagna på en gång.
12Blandt de tre Helte kom efter ham Ahohiten El'azar, Dodos Søn;12Efter ham kom Eleasar, sønn av ahohitten Dodo; han var en av de tre helter. 12Och efter honom kom ahoaiten Eleasar, son till Dodo; han var en av de tre hjältarna.
13han var med David ved Pas-Dammim, dengang Filisterne samlede sig der til Kamp. Marken var fuld af Byg, og Folkene flygtede for Filisterne;13Han var med David i Pas-Dammim da filistrene hadde samlet sig der til strid. Der var et jorde som var fullt av bygg, og da folket flyktet for filistrene, 13Han var med David vid Pas-Dammim, när filistéerna där hade församlat sig till strid. Och där var ett åkerstycke, fullt med korn. Och folket flydde för filistéerna.
DANNORSVE
14men han stillede sig op midt paa Marken og holdt den og huggede Filisterne ned; og HERREN gav dem en stor Sejr.14stilte de sig midt på jordet og berget det og slo filistrene; og Herren gav dem en stor seier. 14Då ställde de sig mitt på åkerstycket och försvarade det och slogo filistéerna; och HERREN lät dem så vinna en stor seger.
15Engang drog tre af de tredive ned til David paa Klippen, til Adullams Hule, medens Filisternes Hær var lejret i Refaimdalen.15Engang drog tre av de tretti høvdinger ned efter berget til David, som var i hulen ved Adullam. Filistrenes hær lå da i leir i Refa'im dalen. 15En gång drogo tre av de trettio förnämsta männen ned över klippan till David vid Adullams grotta, medan en avdelning filistéer var lägrad i Refaimsdalen.
16David var dengang i Klippeborgen, medens Filisternes Foged var i Betlehem.16David var dengang selv i borgen, og filistrenes forpost var i Betlehem. 16Men David var då på borgen, under det att en filisteisk utpost fanns i Bet-Lehem.
17Saa vaagnede Lysten hos David, og han sagde: »Hvem skaffer mig en Drik Vand fra Cisternen ved Betlehems Port?«17Så kom det en brå lyst over David, og han sa: Hvem lar mig få vann å drikke av den brønn som er ved porten i Betlehem? 17Och David greps av lystnad och sade: »Ack att någon ville giva mig vatten att dricka från brunnen vid Bet-Lehems stadsport!»
18Da banede de tre Helte sig Vej gennem Filisternes Lejr, øste Vand af Cisternen ved Betlehems Port og bragte David det. Han vilde dog ikke drikke det, men udgød det for HERREN18Da brøt de tre sig igjennem filistrenes leir og øste vann op av brønnen ved Betlehems port og tok det med sig og kom til David med det; men David vilde ikke drikke det - han øste det ut for Herren. 18Då bröto de tre sig igenom filistéernas läger och hämtade vatten ur brunnen vid Bet-Lehems stadsport och togo det och buro det till David. Men David ville icke dricka det, utan göt ut det såsom ett drickoffer åt HERREN.
19med de Ord: »Gud vogte mig for at gøre det! Skulde jeg drikke de Mænds blod, som har vovet deres Liv? Thi med Fare for deres Liv har de hentet det!« Og han vilde ikke drikke det. Den Daad udførte de tre Helte.19Og han sa: Min Gud, la det være langt fra mig å gjøre dette! Skulde jeg drikke disse menns blod, som har satt sitt liv i fare? For med fare for sitt liv har de båret det hit. Og han vilde ikke drikke det. Dette gjorde de tre helter. 19Han sade nämligen: »Gud låte det vara fjärran ifrån mig att jag skulle göra detta! Skulle jag dricka dessa mäns blod, som hava vågat sina liv? Ty med fara för sina liv hava de burit det hit.» Och han ville icke dricka det. Sådana ting hade de tre hjältarna gjort.
DANNORSVE
20Abisjaj, Joabs Broder, var Anfører for de tredive. Han svang sit Spyd over de faldne, og han var navnkundig blandt de tredive;20Så var det Absai, bror til Joab; han var fører for de tre. Han svang sitt spyd over tre hundre falne; og han hadde et navn blandt de tre. 20Absai, Joabs broder, var den förnämste av tre andra; han svängde en gång sitt spjut över tre hundra som hade blivit slagna. Och han hade ett stort namn bland de tre.
21iblandt de tredive var han højt æret, og han var deres Anfører; men de tre naaede han ikke.21Fremfor de tre var han dobbelt æret og blev deres høvding; men til de tre nådde han ikke op. 21Han var dubbelt mer ansedd än någon annan i detta tretal, och han var deras hövitsman, men upp till de tre första kom han dock icke.
22Benaja, Jojadas Søn, var en tapper Mand fra Kabze'el, der havde udført store Heltegerninger; han fældede de to Arielsønner fra Moab; og han steg ned og fældede en Løve i en Cisterne, en Dag den var faldet Sne.22Så var det Benaja, sønn av Jojada, som var sønn av en djerv seierrik stridsmann fra Kabse'el; han slo Moabs to løvehelter. En dag det hadde snedd, steg han ned i en brønn og slo en løve ihjel. 22Vidare Benaja, son till Jojada, som var son till en tapper, segerrik man från Kabseel; han slog ned de två Arielerna i Moab, och det var han som en snövädersdag steg ned och slog ihjäl lejonet i brunnen.
23Ligeledes fældede han Ægypteren, en kæmpestor Mand, fem Alen høj. Ægypteren havde et Spyd som en Væverbom i Haanden, men han gik ned imod ham med en Stok, vristede Spydet ud af Haanden paa ham og dræbte ham med hans eget Spyd.23Likeledes slo han ihjel en egypter, en mann som var fem alen lang; egypteren hadde et spyd som en veverstang i hånden; men han gikk ned mot ham med sin stav og rev spydet ut av hånden på egypteren og drepte ham med hans eget spyd. 23Han slog ock ned den egyptiske mannen som var så reslig: fem alnar lång. Fastän egyptiern i handen hade ett spjut som liknade en vävbom, gick han ned mot honom, väpnad allenast med sin stav. Och han ryckte spjutet ur egyptiern hand och dräpte honom med hans eget spjut.
DANNORSVE
24Disse Heltegerninger udførte Benaja, Jojadas Søn, og han var navnkundig iblandt de tredive Helte;24Dette gjorde Benaja, Jojadas sønn; han hadde et navn blandt de tre helter. 24Sådana ting hade Benaja, Jojadas son, gjort. Och han hade ett stort namn bland de tre hjältarna.
25iblandt de tredive var han højt æret, men de tre naaede han ikke. David satte ham over sin Livvagt.25Fremfor de tretti var han æret, men til de tre nådde han ikke op. David gav ham plass blandt sine fortrolige rådgivere. 25Ja, han var mer ansedd än någon av de trettio, men upp till de tre första kom han icke. Och David satte honom till anförare för sin livvakt.
26De tapre Helte var: Asa'el, Joabs Broder; Elhanan, Dodos Søn, fra Betlehem;26De djerveste i hæren var: Asael, bror til Joab; Elhanan, Dodos sønn, fra Betlehem; 26De tappra hjältarna voro: Asael, Joabs broder, Elhanan, Dodos son, från Bet-Lehem;
27Haroriten Sjammot; Peloniten Helez;27haroritten Sammot; pelonitten Heles; 27haroriten Sammot; peloniten Heles;
28Ira, Ikkesj's Søn, fra Tekoa; Abiezer fra Anatot;28teko'itten Ira, sønn av Ikkes; anatotitten Abieser; 28tekoaiten Ira, Ickes' son; anatotiten Abieser;
DANNORSVE
29Husjatiten Sibbekaj; Ahohiten Ilaj;29husatitten Sibbekai; ahohitten Ilai; 29husatiten Sibbekai; ahoaiten Ilai;
30Maharaj fra Netofa; Heled, Ba'anas Søn, fra Netofa;30netofatitten Maharai; netofatitten Heled, sønn av Ba'ana; 30netofatiten Maherai; netofatiten Heled, Baanas son;
31Itaj, Ribajs Søn, fra det benjaminitiske Gibea; Benaja fra Pir'aton;31Itai, Ribais sønn, fra Gibea i Benjamins stamme; piratonitten Benaja; 31Itai, Ribais son, från Gibea i Benjamins barns stam; pirgatoniten Benaja;
32Huraj fra Nahale-Ga'asj; Abiel fra Araba;32Hurai fra Ga'as-dalene; arbatitten Abiel; 32Hurai från Gaas' dalar; arabatiten Abiel;
33Azmavet fra Bahurim; Sja'alboniten Eljaba;33baharumitten Asmavet; sa'albonitten Eljahba; 33baharumiten Asmavet; saalboniten Eljaba;
DANNORSVE
34Guniten Jasjen; Harariten Jonatan, Sjammas, Søn;34gisonitten Bene-Hasem; hararitten Jonatan, sønn av Sage; 34gisoniten Bene-Hasem; harariten Jonatan, Sages son;
35Harariten Ahi'am, Sakars Søn; Elifal, Urs Søn;35hararitten Akiam, sønn av Sakar; Elifal, sønn av Ur; 35harariten Ahiam, Sakars son; Elifal, Urs son;
36Mekeratiten Hefer; Peloniten Ahija;36mekeratitten Hefer; pelonitten Akia; 36mekeratiten Hefer; peloniten Ahia;
37Hezro fra Karmel; Na'araj, Ezbajs Søn;37karmelitten Hesro; Na'arai, sønn av Esbai; 37Hesro från Karmel; Naarai, Esbais son;
38Joel, Natans Broder; Mibhar, Hagritens Søn;38Joel, bror til Natan; Mibhar, sønn av Hagri; 38Joel, broder till Natan; Mibhar, Hagris son;
DANNORSVE
39Ammoniten Zelek; Naharaj fra Berot, der var Joabs, Zerujas Søns, Vaabendrager;39ammonitten Selek; berotitten Nahrai, Joabs, Serujas sønns våbensvenn; 39ammoniten Selek; berotiten Naherai, vapendragare åt Joab, Serujas son;
40Ira fra Jattir; Gareb fra Jattir;40jitritten Ira; jitritten Gareb; 40jeteriten Ira; jeteriten Gareb;
41Hetiten Urias; Zabad, Alajs Søn;41hetitten Uria; Sabad, sønn av Ahlai; 41hetiten Uria; Sabad, Alais son;
42Rubeniten Adina, Sjizas Søn, et af Rubeniternes Overhoveder over tredive;42rubenitten Adina, sønn av Sisa, overhode for rubenittene, og foruten ham tretti; 42rubeniten Adina, Sisas son, en huvudman bland rubeniterna, och jämte honom trettio andra;
43Hanan, Ma'akas Søn; Mitniten Josjafat;43Hanan, sønn av Ma'aka, og mitnitten Josafat; 43Hanan, Maakas son, och mitniten Josafat;
DANNORSVE
44Uzzija fra Asjtarot; Sjama og Je'uel, Aroeriten Hotams Sønner;44asteratitten Ussia; Sama og Je'uel, sønner av aroeritten Hotam; 44astarotiten Ussia; Sama och Jeguel, aroeriten Hotams söner;
45Jediael, Sjimris Søn, og hans Broder Tiziten Joha;45Jediael, sønn av Simri, og hans bror Joha, tisitten; 45Jediael, Simris son, och hans broder Joha, tisiten;
46Mahaviten Eliel; Jeribaj og Josjavja, Elna'ams Sønner; Moabiten Jitma;46Eliel Hammahavim og Jeribai og Josavja, sønner av Elna'am, og moabitten Jitma; 46Eliel-Hammahavim samt Jeribai och Josauja, Elnaams söner, och moabiten Jitma;
47Eliel, Obed og Ja'asiel fra Zoba.47Eliel og Obed og Ja'asiel Hammesobaja. 47slutligen Eliel, Obed och Jaasiel-Hammesobaja.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
1 Chronicles 10
Top of Page
Top of Page