1 Krønikebok 11
Norsk (1930)
1Så kom hele Israel sammen hos David i Hebron og sa: Vi er jo av samme kjød og blod som du. 2Allerede for lenge siden, ennu mens Saul var konge, var det du som førte Israel ut og inn, og Herren din Gud sa til dig: Du skal vokte mitt folk Israel, og du skal være fyrste over mitt folk Israel. 3Og alle Israels eldste kom til kongen i Hebron, og David gjorde en pakt med dem i Hebron for Herrens åsyn; og de salvet David til konge over Israel efter Herrens ord ved Samuel.

4Så drog David og hele Israel til Jerusalem, det er Jebus; der bodde jebusittene, landets [oprinnelige] innbyggere. 5Og innbyggerne i Jebus sa til David: Du kommer aldri inn her. Men David inntok Sions borg - det er Davids stad. 6Og David sa: Den som først slår jebusittene, skal bli høvding og fører. Og Joab, Serujas sønn, steg først op og blev høvding. 7David tok sin bolig i borgen; derfor kaltes den Davids stad. 8Og han bygget byen rundt omkring, fra Millo og rundt omkring, og Joab bygget resten av byen op igjen. 9David blev større og større, og Herren, hærskarenes Gud, var med ham.

10Dette er de ypperste blandt Davids helter, som sammen med hele Israel kraftig støtet ham i hans kongedømme for å gjøre ham til konge efter Herrens ord om Israel. 11Dette er Davids helter, så mange de var: Jasobam, Hakmonis sønn, høvedsmann for drabantene; han svang sitt spyd over tre hundre falne på en gang.

12Efter ham kom Eleasar, sønn av ahohitten Dodo; han var en av de tre helter. 13Han var med David i Pas-Dammim da filistrene hadde samlet sig der til strid. Der var et jorde som var fullt av bygg, og da folket flyktet for filistrene, 14stilte de sig midt på jordet og berget det og slo filistrene; og Herren gav dem en stor seier.

15Engang drog tre av de tretti høvdinger ned efter berget til David, som var i hulen ved Adullam. Filistrenes hær lå da i leir i Refa'im dalen. 16David var dengang selv i borgen, og filistrenes forpost var i Betlehem. 17Så kom det en brå lyst over David, og han sa: Hvem lar mig få vann å drikke av den brønn som er ved porten i Betlehem? 18Da brøt de tre sig igjennem filistrenes leir og øste vann op av brønnen ved Betlehems port og tok det med sig og kom til David med det; men David vilde ikke drikke det - han øste det ut for Herren. 19Og han sa: Min Gud, la det være langt fra mig å gjøre dette! Skulde jeg drikke disse menns blod, som har satt sitt liv i fare? For med fare for sitt liv har de båret det hit. Og han vilde ikke drikke det. Dette gjorde de tre helter.

20Så var det Absai, bror til Joab; han var fører for de tre. Han svang sitt spyd over tre hundre falne; og han hadde et navn blandt de tre. 21Fremfor de tre var han dobbelt æret og blev deres høvding; men til de tre nådde han ikke op.

22Så var det Benaja, sønn av Jojada, som var sønn av en djerv seierrik stridsmann fra Kabse'el; han slo Moabs to løvehelter. En dag det hadde snedd, steg han ned i en brønn og slo en løve ihjel. 23Likeledes slo han ihjel en egypter, en mann som var fem alen lang; egypteren hadde et spyd som en veverstang i hånden; men han gikk ned mot ham med sin stav og rev spydet ut av hånden på egypteren og drepte ham med hans eget spyd. 24Dette gjorde Benaja, Jojadas sønn; han hadde et navn blandt de tre helter. 25Fremfor de tretti var han æret, men til de tre nådde han ikke op. David gav ham plass blandt sine fortrolige rådgivere.

26De djerveste i hæren var: Asael, bror til Joab; Elhanan, Dodos sønn, fra Betlehem; 27haroritten Sammot; pelonitten Heles; 28teko'itten Ira, sønn av Ikkes; anatotitten Abieser; 29husatitten Sibbekai; ahohitten Ilai; 30netofatitten Maharai; netofatitten Heled, sønn av Ba'ana; 31Itai, Ribais sønn, fra Gibea i Benjamins stamme; piratonitten Benaja; 32Hurai fra Ga'as-dalene; arbatitten Abiel; 33baharumitten Asmavet; sa'albonitten Eljahba; 34gisonitten Bene-Hasem; hararitten Jonatan, sønn av Sage; 35hararitten Akiam, sønn av Sakar; Elifal, sønn av Ur; 36mekeratitten Hefer; pelonitten Akia; 37karmelitten Hesro; Na'arai, sønn av Esbai; 38Joel, bror til Natan; Mibhar, sønn av Hagri; 39ammonitten Selek; berotitten Nahrai, Joabs, Serujas sønns våbensvenn; 40jitritten Ira; jitritten Gareb; 41hetitten Uria; Sabad, sønn av Ahlai; 42rubenitten Adina, sønn av Sisa, overhode for rubenittene, og foruten ham tretti; 43Hanan, sønn av Ma'aka, og mitnitten Josafat; 44asteratitten Ussia; Sama og Je'uel, sønner av aroeritten Hotam; 45Jediael, sønn av Simri, og hans bror Joha, tisitten; 46Eliel Hammahavim og Jeribai og Josavja, sønner av Elna'am, og moabitten Jitma; 47Eliel og Obed og Ja'asiel Hammesobaja.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
1 Chronicles 10
Top of Page
Top of Page