1.Krønikebog 9
Dansk (1917 / 1931)
1Alle Israeliter blev indført i Slægtebøger og findes optegnede i Israels Kongers Bog. Men Juda blev ført i Landflygtighed til Babel for sin Utroskabs Skyld.

2De tidligere Indbyggere, som levede paa deres Ejendom i deres Byer: Israel, Præsterne, Leviterne og Tempeltrællene. 3I Jerusalem boede af Judæere, Benjaminiter, Efraimiter og Manassiter følgende. 4Af Judæerne: Utaj, en Søn af Ammihud, en Søn af Omri, en Søn af Imri, en Søn af Bani, en af Judas Søn Perez's Sønner. 5Af Sjelaniterne: Den førstefødte Asaja og hans Sønner. 6Af Zeraiterne: Je'uel og deres Brødre, 690. 7Af Benjaminiterne: Sallu, en Søn af Mesjullam, en Søn af Hodavja, en Søn af Hassenua; 8Jibneja, en Søn af Jeroham; Ela, en Søn af Mikris Søn Uzzi; Mesjullam, en Søn af Sjefatja, en Søn af Re'uel, en Søn af Jibneja; 9desuden deres Brødre efter deres Slægter, 956. Alle disse Mænd var Overhoveder for deres Fædrenehuse.

10Af Præsterne: Jedaja, Jojarib, Jakin, 11Azarja, en Søn af Hilkija, en Søn af Mesjullam, en Søn af Zadok, en Søn af Merajot, en Søn af Ahitub, Øversten over Guds Hus; 12Adaja, en Søn af Jeroham, en Søn af Pasjhur, en Søn af Malkija; Masaj, en Søn af Adiel, en Søn af Jazera, en Søn af Mesjullam, en Søn af Mesjillemit, en Søn af Immer; 13desuden deres Brødre, Overhovederne for deres Fædrenehuse, 1760, dygtige Mænd til Tjenesten i Guds Hus.

14Af Leviterne: Sjemaja, en Søn af Hassjub, en Søn at Azrikam, en Søn af Hasjabja af Merariterne, 15Bakbakkar, Heresj, Galal, Mattanja en Søn af Mika, en Søn af Zikri, en Søn af Asaf, 16Obadja, en Søn af Sjemaja, en Søn af Galal, en Søn af Jedutun, og Berekja, en Søn af Asa, en Søn af Elkana, som boede i Netofatiternes Landsbyer.

17Dørvogterne: Sjallum, Akkub, Talmon og Ahiman og deres Brødre; Sjallum var Overhovedet 18og har endnu sin Plads ved Kongeporten mod Øst. Det var Dørvogterne i Leviternes Lejre. 19Sjallum, en Søn af Kore, en Søn af Ebjasaf, en Søn af Kora, og hans Brødre af hans Fædrenehus, Koraiterne, havde Vagttjenesten ved Teltets Tærskler; deres Fædre havde nemlig holdt Vagt ved Indgangen til HERRENS Lejr; 20Pinehas, Eleazars Søn — HERREN være med ham! — var fordum deres Øverste; 21Mesjelemjas Søn Zekarja var Dørvogter ved Indgangen til Aabenbaringsteltet. 22Tilsammen udgjorde de, der var udvalgt til at holde Vagt ved Tærsklerne, 212. De indførtes i de res Slægtebøger i deres Landsbyer. David og Seeren Samuel indsatte dem i deres Embede; 23de og deres Sønner holdt Vagt ved Portene til HERRENS Hus, Teltboligen. 24Dørvogterne stod mod alle fire Verdenshjørner, mod Øst, Vest, Nord og Syd, 25og deres Brødre i deres Landsbyer skulde fra Tid til anden, syv Dage ad Gangen, møde for at staa dem bi; 26thi hine fire Øverster for Dørvogterne gjorde stadig Tjeneste. Det var Leviterne. Fremdeles havde de Tilsyn med Kamrene og Forraadsrummene i Guds Hus, 27og de overnattede rundt omkring Guds Hus, thi de havde det Hverv at holde Vagt, og de skulde lukke op hver Morgen.

28Nogle af dem havde Tilsyn med de til Tjenesten hørende Ting og talte dem, baade naar de gemte dem hen, og naar de tog dem frem. 29Andre var sat til at føre Tilsyn med Tingene, alle de hellige Ting, og med Hvedemelet, Vinen, Olien, Røgelsen og de vellugtende Stoffer. 30Nogle af Præsternes Sønner lavede Salven af de vellugtende Stoffer. 31En af Leviterne, Mattitja, Koraiten Sjallums førstefødte Søn, havde det Hverv at tillave Bagværket. 32Nogle af deres Brødre Kehatiterne havde Tilsyn med Skuebrødene og skulde lægge dem til Rette hver Sabbat.

33..... . Det var Sangerne, Overhovederne for Leviternes Fædrenehuse. De opholdt sig i Kamrene, fri for anden Gerning, da de havde Tjeneste Dag og Nat. 34Det var Overhovederne for Leviternes Fædrenehuse, Overhoveder efter deres Slægter. De boede i Jerusalem.

35I Gibeon boede Je'uel, Gibeons Fader, hvis Hustru hed Ma'aka; 36hans førstefødte Søn var Abdon, dernæst Zur, Kisj, Ba'al, Ner, Nadab, 37Gedor, Ajo, Zekarja og Miklot. 38Miklot avlede Sjim'am. Ogsaa de boede over for deres Brødre sammen med deres Brødre i Jerusalem. 39Ner avlede Kisj. Kisj avlede Saul. Saul avlede Jonatan, Malkisjua, Abinadab og Esjba'al. 40Jonatans Søn var Meribba'al. Meribba'al avlede Mika. 41Mikas Sønner: Piton, Melek, Ta'rea og Ahaz. 42Ahaz avlede Jehoadda. Jehoadda avlede Alemet, Azmavet og Zimri. Zimri avlede Moza. 43Moza avlede Bin'a, hans Søn var Refaja, hans Søn El'asa, hans Søn Azel. 44Azel havde seks Sønner, hvis Navne var Azrikam, Bokeru, Jisjmael, Sjearja, Obadja og Hanan; det var Azels Sønner.

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
1 Chronicles 8
Top of Page
Top of Page