1.Krønikebog 8
Dansk (1917 / 1931)
1Benjamin avlede Bela, den førstefødte, Asjbel den anden, Ahiram den tredje, 2Noha den fjerde og Rafa den femte. 3Bela havde Sønner: Ard, Gera, Ehuds Fader, 4Abisjua, Na'aman, Ahoa, 5Gera, Sjefufan og Hufam. 6Ehuds Sønner var følgende — de var Overhoveder for Fædrenehusene blandt Gebas Indbyggere, men førtes bort til Manahat, 7da Na'aman, Ahija og Gera førte dem bort —: Han avlede Uzza og Ahihud. 8Sjaharajim avlede paa Moabs Slette — efter at han havde sendt sine Hustruer Husjim og Ba'ara bort — 9han avlede med sin Hustru Hodesj: Jobab, Zibja, Mesja, Malkam, 10Je'uz, Sakeja og Mirma; det var hans Sønner, Overhoveder for Fædrenehuse; 11og med Husjim avlede han Abitub og Elpa'al. 12Elpa'als Sønner: Eber, Misj'am og Sjemer, som byggede Ono og Lod med Smaabyer. 13Beri'a og Sjema var Overhoveder for Fædrenehusene blandt Indbyggerne i Ajjalon; det var dem, der slog Indbyggerne i Gat paa Flugt. 14Deres Brødre var Elpa'al, Sjasjak og Jeremot. 15Og Zebadja, Arad, Eder, 16Mikael, Jisjpa og Joha var Beri'as Sønner. 17Zebadja, Mesjullam, Hizki, Heber, 18Jisjmeraj, Jizli'a og Jobab var Elpa'als Sønner. 19Jakim, Zikri, Zabdi, 20Eljoenaj, Zilletaj, Eliel, 21Adaja, Beraja og Sjimrat var Sjim'is Sønner. 22Jisjpan, Eber, Eliel, 23Abdon, Zikri, Hanan, 24Hananja, Elam, Antotija, 25Jifdeja og Penuel var Sjasjaks Sønner. 26Sjamsjeraj, Sjeharja, Atalja, 27Ja'aresjja, Elija og Zikri var Jerohams Sønner. 28Disse var Overhoveder for Fædrenehuse, Overhoveder efter deres Slægter; de boede i Jerusalem.

29I Gibeon boede Je'uel, Gibeons Fader, hvis Hustru hed Ma'aka; 30hans førstefødte Søn var Abdon, dernæst Zur, Kisj, Ba'al, Ner, Nadab, 31Gedor, Ajo, Zeker og Miklot. 32Miklot avlede Sjim'a. Ogsaa disse boede over for deres Brødre sammen med deres Brødre i Jerusalem.

33Ner avlede Kisj. Kisj avlede Saul. Saul avlede Jonatan, Malkisjua, Abinadab og Esjba'al. 34Jonatans Søn var Meribba'al. Meribba'al avlede Mika. 35Mikas Sønner: Piton, Melek, Ta'rea og Ahaz. 36Ahaz avlede Jehoadda. Jehoadda avlede Alemet, Azmavet og Zimri. Zimri avlede Moza. 37Moza avlede Bin'a, hans Søn var Rafa hans Søn El'asa, hans Søn Azel. 38Azel havde seks Sønner, hvis Navne var Azrikam, Bokeru, Jisjmael, Sjearja, Obadja og Hanan; alle disse var Azels Sønner. 39Hans Broder Esjeks Sønner: Ulam, den førstefødte, Je'usj den anden og Elifelet den tredje. 40Ulams Sønner var dygtige Krigere, der spændte Bue og havde mange Sønner og Sønnesønner. Alle disse var Benjamins Sønner.

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
1 Chronicles 7
Top of Page
Top of Page