1.Kongebog 4
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Kong Salomo var Konge over hele Israel.1Kong Salomo var konge over hele Israel. 1Konung Salomo var nu konung över hela Israel.
2Hans øverste Embedsmænd var følgende: Azarja, Zadoks Søn, var Ypperstepræst;2Og dette var hans fornemste menn: Asarja, sønn av Sadok, var prest*;2Och dessa voro hans förnämsta män: Asarja, Sadoks son, var präst;
3Elihoref og Ahija, Sjisjas Sønner, var Statsskrivere; Josjafat, Ahiluds Søn, var Kansler;3Elihoref og Akia, sønner av Sisa, var statsskrivere; Josafat, Akiluds sønn, var historieskriver; 3Elihoref och Ahia, Sisas söner, voro sekreterare; Josafat, Ahiluds son, var kansler;
4Benaja, Jojadas Søn, stod i Spidsen for Hæren; Zadok og Ebjatar var Præster;4Benaja, Jojadas sønn, var høvding over hæren; Sadok og Abjatar var prester; 4Benaja, Jojadas son, var överbefälhavare; Sadok och Ebjatar voro präster;
DANNORSVE
5Azarja, Natans Søn, var Overfoged; Præsten Zabud, Natans Søn, var Kongens Ven;5Asarja, Natans sønn, var over fogdene*; Sabud, Natans sønn, var prest**, kongens venn;5Asarja, Natans son, var överfogde; Sabud, Natans son, en präst, var konungens vän;
6Ahisjar var Slotshøvedsmand; Adoniram, Abdas Søn, havde Tilsyn med Hoveriarbejdet.6Akisar var slottshøvding; Adoniram, Abdas sønn, hadde opsyn med dem som gjorde pliktarbeid*.6Ahisar var överhovmästare; Adoniram, Abdas son, hade uppsikten över de allmänna arbetena.
DANNORSVE
7Fremdeles havde Salomo tolv Fogeder over hele Israel, som skulde sørge for Kongens og Hoffets Underhold, hver af dem en Maaned om Aaret.7Salomo hadde satt tolv fogder over hele Israel; de forsynte kongen og hans hus med fødevarer; en måned om året hadde hver av dem å forsyne ham. 7Och Salomo hade satt över hela Israel tolv fogdar, som skulle sörja för vad konungen och hans hus behövde; var och en hade årligen sin månad, då han skulle sörja för dessa behov.
8Deres Navne var: Hurs Søn i Efraims Bjerge;8Dette var deres navn: Hurs sønn på Efra'im-fjellet; 8Och följande voro deras namn: Ben-Hur i Efraims bergsbygd;
9Dekers Søn i Makaz-Sja'albim, Bet-Sjemesj og Elon indtil Bet-Hanan;9Dekers sønn i Makas og Sa'albim og Bet-Semes og Elon-Bet-Hanan; 9Ben-Deker i Makas, Saalbim, Bet-Semes, Elon, Bet-Hanan;
10Heseds Søn i Arubbot; han havde Soko og hele Hefers Land;10Heseds sønn i Arubbot; han hadde Soko og hele Hefer-bygden; 10Ben-Hesed i Arubbot, vilken hade Soko och hela Heferlandet;
DANNORSVE
11Abinadabs Søn havde hele Dors Højland; han var gift med Salomos Datter Tafat;11Abinadabs sønn hadde hele Dors høiland; han hadde Tafat, Salomos datter, til hustru; 11Ben-Abinadab i hela Nafat-Dor -- denne fick Salomos dotter Tafat till hustru --;
12Ba'ana, Ahiluds Søn, havde Ta'anak, Megiddo og hele Bet-Sjean op til Zaretan, neden for Jizre'el fra Bet-Sjean til Abel-Mehola ud over Jokmeam;12Ba'ana, Akiluds sønn, hadde Ta'anak og Megiddo og hele Bet-Sean, som ligger ved siden av Sartan nedenfor Jisre'el, fra Bet-Sean til Abel-Mehola og bortenfor Jokmeam; 12Baana, Ahiluds son, i Taanak och Megiddo och i hela den del av Bet-Sean, som ligger på sidan om Saretan, nedanför Jisreel, från Bet-Sean ända till Abel-Mehola och bortom Jokmeam;
13Gebers Søn i Ramot i Gilead; han havde Manasses Søn Ja'irs Teltbyer i Gilead, og han havde Argoblandet i Basan, tresindstyve store Byer med Mure og Kobberportstænger;13Gebers sønn i Ramot i Gilead; han hadde Ja'irs, Manasses sønns byer i Gilead; han hadde også Argob-bygden i Basan, seksti store byer med murer og kobberbommer; 13Ben-Geber i Ramot i Gilead; han hade Manasses son Jairs byar, som ligga i Gilead; han hade ock landsträckan Argob, som ligger i Basan, sextio stora städer med murar och kopparbommar;
14Ahinadab, Iddos Søn, havde Mahanajim;14Akinadab, Iddos sønn, hadde Mahana'im; 14Ahinadab, Iddos son, i Mahanaim;
15Ahima'az i Naftali; han var ligeledes gift med en Datter af Salomo, Basemat;15Akima'as i Naftali; også han hadde tatt en datter av Salomo til hustru; hun hette Basmat; 15Ahimaas i Naftali; också han hade tagit en dotter av Salomo, Basemat, till hustru;
DANNORSVE
16Ba'ana, Husjajs Søn, i Aser og Bealot;16Ba'ana, sønn av Husai, i Aser og i Alot; 16Baana, Husais son, i Aser och Alot;
17Josjafat, Paruas Søn, i Issakar;17Josafat, sønn av Paruah, Issakar; 17Josafat, Paruas son, i Isaskar;
18Sjim'i, Elas Søn, i Benjamin;18Sime'i, sønn av Ela, i Benjamin; 18Simei, Elas son, i Benjamin;
19Geber, Uris Søn, i Gads Land, det Land, der havde tilhørt Amoriterkongen Sihon og Kong Og af Basan; der var kun een Foged i det Land.19Geber, sønn av Uri, i Gileads land - det land som amoritterkongen Sihon og Basans konge Og hadde hatt - han var den eneste foged i de bygder. 19Geber, Uris son, i Gileads land, det land som hade tillhört Sihon, amoréernas konung, och Og, konungen i Basan; ty allenast en enda fogde fanns i det landet.
DANNORSVE
20Juda og Israel var talrige, saa talrige som Sandet ved Havet, og de spiste og drak og var glade.20Juda og Israel var så mange som sanden ved havet; de åt og drakk og var glade. 20Juda och Israel voro då talrika, så talrika som sanden vid havet; och man åt och drack och var glad.
21Og Salomo herskede over alle Rigerne fra Floden til Filisternes Land og Ægyptens Grænse og de bragte Gaver og tjente Salomo, saa længe han levede.21Og Salomo rådet over alle kongerikene fra elven* til filistrenes land og like til Egyptens landemerke; de kom med gaver og tjente Salomo så lenge han levde.21Så var nu Salomo herre över alla riken ifrån floden till filistéernas land och ända ned till Egyptens gräns; de förde skänker till Salomo och voro honom underdåniga, så länge han levde.
22Salomos daglige Behov af Levnedsmidler var tredive Kor fint Hvedemel og tresindstyve Kor almindeligt Mel,22Av fødevarer gikk det hos Salomo for hver dag med tretti kor fint mel og seksti kor vanlig mel, 22Och vad Salomo för var dag behövde av livsmedel var: trettio korer fint mjöl och sextio korer vanligt mjöl,
23ti Stykker Fedekvæg, tyve Stykker Græskvæg og hundrede Stykker Smaakvæg foruden Hjorte, Gazeller, Antiloper og fede Gæs.23ti gjødde okser og tyve drifteokser og hundre stykker småfe foruten hjorter og rådyr og dådyr og gjødde fugler. 23tio gödda oxar, tjugu valloxar och hundra far, förutom hjortar, gaseller, dovhjortar och gödda fåglar.
DANNORSVE
24Thi han herskede over hele Landet hinsides Floden, fra Tifsa til Gaza, over alle Kongerne hinsides Floden, og han havde Fred rundt om til alle Sider;24For han rådet over hele landet vestenfor elven, fra Tifsah like til Gasa, over alle kongene vestenfor elven, og han hadde fred på alle kanter rundt omkring. 24Ty han rådde över hela landet på andra sidan floden, ifrån Tifsa ända till Gasa, över alla konungar på andra sidan floden; och han hade fred på alla sidor, runt omkring,
25og Juda og Israel boede trygt, saa længe Salomo levede, hver Mand under sin Vinstok og sit Figentræ, fra Dan til Be'ersjeba.25Og Juda og Israel bodde trygt, hver mann under sitt vintre og under sitt fikentre, fra Dan like til Be'erseba, så lenge Salomo levde. 25Så att Juda och Israel sutto i trygghet, var och en under sitt vinträd och sitt fikonträd, ifrån Dan ända till Beer-Seba, så länge Salomo levde.
26Og Salomo havde 40 000 Spand Heste til sit Vognhold og 12 000 Ryttere.26Salomo hadde firti tusen stallrum for sine vognhester og tolv tusen hestfolk. 26Och Salomo hade fyrtio tusen spann vagnshästar och tolv tusen ridhästar.
27Og de nævnte Fogeder sørgede for Underhold til Kong Salomo og alle, der havde Adgang til hans Bord, hver i sin Maaned, og de lod det ikke skorte paa noget;27De fogder som er nevnt ovenfor, forsynte hver sin måned kong Salomo og alle som gikk til kong Salomos bord; de lot det ikke fattes på noget. 27Och de nämnda fogdarna sörjde var sin månad för konung Salomos behov, och för allas som hade tillträde till konung Salomos bord; de läto intet fattas.
28og Byggen og Straaet til Hestene og Forspandene bragte de til det Sted, hvor han var, efter som Turen kom til hver enkelt.28Og bygget og halmen til vognhestene og traverne førte de til det sted hvor det skulde være, hver efter som det var ham foreskrevet. 28Och kornet och halmen för hästarna och travarna förde de, var och en i sin ordning, till det ställe där han uppehöll sig.
DANNORSVE
29Gud skænkede Salomo Visdom og Kløgt i saare rigt Maal og en omfattende Forstand, som Sandet ved Havets Bred,29Gud gav Salomo visdom og overmåte megen innsikt og en forstand vidt omfattende som sanden på havets bredd. 29Och Gud gav Salomo vishet och förstånd i mycket rikt mått och så mycken insikt, att den kunde liknas vid sanden på havets strand,
30saa at Salomos Visdom var større end alle Østerlændingenes og alle Ægypternes Visdom.30Salomos visdom var større enn alle Østens barns visdom og all egypternes visdom. 30så att Salomos vishet var större än alla österlänningars vishet och all Egyptens vishet.
31Han var visere end alle andre, ja visere end Ezraiten Etan og visere end Heman, Kalkol og Darda, Mahols Sønner, og hans Ry naaede ud til alle Folkeslag rundt om.31Han var visere enn alle mennesker - visere enn esrahitten Etan og Mahols sønner Heman og Kalkol og Darda, og hans navn var kjent blandt alle hedningefolkene rundt omkring. 31Han var visare än alla andra människor, visare än esraiten Etan och Heman och Kalkol och Darda, Mahols söner; och ryktet om honom gick ut bland alla folk runt omkring.
32Han fremsagde 3000 Tankesprog, og Tallet paa hans Sange var 1005.32Han laget tre tusen ordsprog, og hans sanger var et tusen og fem. 32Han diktade tre tusen ordspråk, och hans sånger voro ett tusen fem.
DANNORSVE
33Han talte om Træerne lige fra Cederen paa Libanon til Ysopen, der vokser frem af Muren; og han talte om Dyrene, Fuglene, Krybdyrene og Fiskene.33Han talte om trærne, fra sederen på Libanon til isopen som vokser ut på veggen, og han talte om dyrene og om fuglene og om krypet og om fiskene. 33Han talade om träden, från cedern på Libanon ända till isopen, som växer fram ur väggen. Han talade ock om fyrfotadjuren, om fåglarna, om kräldjuren och om fiskarna.
34Fra alle Folkeslag kom man for at lytte til Salomos Visdom, fra alle Jordens Konger, der hørte om hans Visdom.34Og de kom fra alle folk for å høre Salomos visdom, fra alle jordens konger som hadde hørt om hans visdom. 34Och från alla folk kom man för att höra Salomos visdom, från alla konungar på jorden, som hade hört talas om hans visdom.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
1 Kings 3
Top of Page
Top of Page