λεγούσης
Englishman's Concordance
λεγούσης (legousēs) — 7 Occurrences

Acts 11:7 V-PPA-GFS
GRK: καὶ φωνῆς λεγούσης μοι Ἀναστάς
NAS: a voice saying to me, 'Get
KJV: I heard a voice saying unto me, Arise,
INT: also a voice saying to me Having risen up

Acts 22:7 V-PPA-GFS
GRK: ἤκουσα φωνῆς λεγούσης μοι Σαούλ
NAS: a voice saying to me, 'Saul,
KJV: heard a voice saying unto me, Saul,
INT: heard a voice saying to me Saul

Revelation 1:11 V-PPA-GFS
GRK: λεγούσης Ἐγώ ἐιμι
NAS: saying, Write in a book
KJV: Saying, I am
INT: saying I am

Revelation 11:12 V-PPA-GFS
GRK: τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης αὐτοῖς Ἀνάβατε
NAS: from heaven saying to them, Come
KJV: from heaven saying unto them, Come up
INT: heaven saying to them Come up

Revelation 14:13 V-PPA-GFS
GRK: τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης Γράψον Μακάριοι
NAS: from heaven, saying, Write,
KJV: from heaven saying unto me, Write,
INT: heaven saying Write Blessed [are]

Revelation 16:1 V-PPA-GFS
GRK: τοῦ ναοῦ λεγούσης τοῖς ἑπτὰ
NAS: from the temple, saying to the seven
KJV: the temple saying to the seven
INT: the temple saying to the seven

Revelation 21:3 V-PPA-GFS
GRK: τοῦ θρόνου λεγούσης Ἰδοὺ ἡ
NAS: from the throne, saying, Behold,
KJV: heaven saying, Behold,
INT: heaven saying Behold the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 3004
2267 Occurrences


εἶπα — 3 Occ.
εἶπαν — 95 Occ.
εἶπας — 8 Occ.
εἴπατε — 14 Occ.
εἰπάτω — 1 Occ.
εἰπάτωσαν — 1 Occ.
εἰπὲ — 15 Occ.
εἴπῃ — 22 Occ.
εἴπῃς — 5 Occ.
εἴπητε — 8 Occ.
εἰπεῖν — 16 Occ.
εἶπεν — 616 Occ.
εἶπες — 1 Occ.
εἴπω — 7 Occ.
εἴπωμεν — 10 Occ.
εἰπὼν — 29 Occ.
εἴπωσιν — 6 Occ.
εἶπον — 62 Occ.
εἰπόντα — 3 Occ.
εἰπόντες — 3 Occ.
εἰπόντος — 5 Occ.
εἰποῦσα — 3 Occ.
ἔλεγεν — 71 Occ.
ἐλέγετε — 1 Occ.
ἔλεγον — 79 Occ.
Λέγε — 1 Occ.
λέγῃ — 3 Occ.
λέγητε — 1 Occ.
λέγει — 339 Occ.
λέγειν — 40 Occ.
λέγεις — 24 Occ.
λέγεσθαι — 4 Occ.
λέγεται — 8 Occ.
λέγετε — 29 Occ.
λεγέτω — 1 Occ.
λέγω — 213 Occ.
λέγων — 179 Occ.
λέγωσιν — 3 Occ.
λέγομεν — 4 Occ.
λεγόμενα — 1 Occ.
λεγομένη — 2 Occ.
λεγομένην — 4 Occ.
λεγομένης — 2 Occ.
λεγόμενοι — 2 Occ.
λεγομένοις — 4 Occ.
λεγόμενον — 10 Occ.
λεγόμενος — 12 Occ.
λεγομένου — 1 Occ.
λέγον — 1 Occ.
λέγοντα — 5 Occ.
λέγοντας — 8 Occ.
λέγοντες — 152 Occ.
λέγοντι — 1 Occ.
λεγόντων — 6 Occ.
λέγοντος — 23 Occ.
λέγουσα — 22 Occ.
λέγουσαι — 4 Occ.
λέγουσαν — 7 Occ.
λεγούσης — 7 Occ.
λέγουσιν — 60 Occ.
Additional Entries
λέγον — 1 Occ.
λέγοντα — 5 Occ.
λέγοντας — 8 Occ.
λέγοντες — 152 Occ.
λέγοντι — 1 Occ.
λεγόντων — 6 Occ.
λέγοντος — 23 Occ.
λέγουσα — 22 Occ.
λέγουσαι — 4 Occ.
λέγουσαν — 7 Occ.
λέγουσιν — 60 Occ.
λεῖμμα — 1 Occ.
λείας — 1 Occ.
λείπῃ — 1 Occ.
λείπει — 1 Occ.
λείπεται — 1 Occ.
λειπόμενοι — 2 Occ.
λείποντα — 1 Occ.
λειτουργῆσαι — 1 Occ.
λειτουργῶν — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page