εἴπωμεν
Englishman's Concordance
εἴπωμεν (eipōmen) — 10 Occurrences

Matthew 21:25 V-ASA-1P
GRK: λέγοντες Ἐὰν εἴπωμεν Ἐξ οὐρανοῦ
INT: saying If we should say From heaven

Matthew 21:26 V-ASA-1P
GRK: ἐὰν δὲ εἴπωμεν Ἐξ ἀνθρώπων
INT: if moreover we should say From men

Mark 11:31 V-ASA-1P
GRK: λέγοντες Ἐὰν εἴπωμεν Ἐξ οὐρανοῦ
INT: saying If we should say From heaven

Mark 11:32 V-ASA-1P
GRK: ἀλλὰ εἴπωμεν Ἐξ ἀνθρώπων
INT: but should we say From men

Luke 9:54 V-ASA-1P
GRK: Κύριε θέλεις εἴπωμεν πῦρ καταβῆναι
INT: Lord will you [that] we should call fire to come down

Luke 20:5 V-ASA-1P
GRK: ὅτι Ἐὰν εἴπωμεν Ἐξ οὐρανοῦ
INT: If we should say From heaven

Luke 20:6 V-ASA-1P
GRK: ἐὰν δὲ εἴπωμεν Ἐξ ἀνθρώπων
INT: if however we should say From men

1 John 1:6 V-ASA-1P
GRK: Ἐὰν εἴπωμεν ὅτι κοινωνίαν
INT: If we should say that fellowship

1 John 1:8 V-ASA-1P
GRK: Ἐὰν εἴπωμεν ὅτι ἁμαρτίαν
INT: If we should say that sin

1 John 1:10 V-ASA-1P
GRK: Ἐὰν εἴπωμεν ὅτι οὐχ
INT: If we should say that not

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 3004
2267 Occurrences


εἶπα — 3 Occ.
εἶπαν — 95 Occ.
εἶπας — 8 Occ.
εἴπατε — 14 Occ.
εἰπάτω — 1 Occ.
εἰπάτωσαν — 1 Occ.
εἰπὲ — 15 Occ.
εἴπῃ — 22 Occ.
εἴπῃς — 5 Occ.
εἴπητε — 8 Occ.
εἰπεῖν — 16 Occ.
εἶπεν — 616 Occ.
εἶπες — 1 Occ.
εἴπω — 7 Occ.
εἴπωμεν — 10 Occ.
εἰπὼν — 29 Occ.
εἴπωσιν — 6 Occ.
εἶπον — 62 Occ.
εἰπόντα — 3 Occ.
εἰπόντες — 3 Occ.
εἰπόντος — 5 Occ.
εἰποῦσα — 3 Occ.
ἔλεγεν — 71 Occ.
ἐλέγετε — 1 Occ.
ἔλεγον — 79 Occ.
Λέγε — 1 Occ.
λέγῃ — 3 Occ.
λέγητε — 1 Occ.
λέγει — 339 Occ.
λέγειν — 40 Occ.
λέγεις — 24 Occ.
λέγεσθαι — 4 Occ.
λέγεται — 8 Occ.
λέγετε — 29 Occ.
λεγέτω — 1 Occ.
λέγω — 213 Occ.
λέγων — 179 Occ.
λέγωσιν — 3 Occ.
λέγομεν — 4 Occ.
λεγόμενα — 1 Occ.
λεγομένη — 2 Occ.
λεγομένην — 4 Occ.
λεγομένης — 2 Occ.
λεγόμενοι — 2 Occ.
λεγομένοις — 4 Occ.
λεγόμενον — 10 Occ.
λεγόμενος — 12 Occ.
λεγομένου — 1 Occ.
λέγον — 1 Occ.
λέγοντα — 5 Occ.
λέγοντας — 8 Occ.
λέγοντες — 152 Occ.
λέγοντι — 1 Occ.
λεγόντων — 6 Occ.
λέγοντος — 23 Occ.
λέγουσα — 22 Occ.
λέγουσαι — 4 Occ.
λέγουσαν — 7 Occ.
λεγούσης — 7 Occ.
λέγουσιν — 60 Occ.
Additional Entries
εἰπάτω — 1 Occ.
εἰπάτωσαν — 1 Occ.
εἰπὲ — 15 Occ.
εἴπῃ — 22 Occ.
εἴπῃς — 5 Occ.
εἴπητε — 8 Occ.
εἰπεῖν — 16 Occ.
εἶπεν — 616 Occ.
εἶπες — 1 Occ.
εἴπω — 7 Occ.
εἰπὼν — 29 Occ.
εἴπωσιν — 6 Occ.
εἶπον — 62 Occ.
εἰπόντα — 3 Occ.
εἰπόντες — 3 Occ.
εἰπόντος — 5 Occ.
εἰποῦσα — 3 Occ.
ἔλεγεν — 71 Occ.
ἐλέγετε — 1 Occ.
ἔλεγον — 79 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page