εἶπας
Englishman's Concordance
εἶπας (eipas) — 8 Occurrences

Matthew 26:25 V-AIA-2S
GRK: αὐτῷ Σὺ εἶπας
INT: to him You have said

Matthew 26:64 V-AIA-2S
GRK: Ἰησοῦς Σὺ εἶπας πλὴν λέγω
NAS: said to him, You have said it [yourself]; nevertheless
KJV: nevertheless I say unto you,
INT: Jesus You have said Moreover I say

Luke 20:39 V-AIA-2S
GRK: Διδάσκαλε καλῶς εἶπας
INT: Teacher well you have spoken

John 4:17 V-AIA-2S
GRK: Ἰησοῦς Καλῶς εἶπας ὅτι Ἄνδρα
INT: Jesus correctly did you say A husband

Acts 7:37 V-APA-NMS
GRK: Μωυσῆς ὁ εἴπας τοῖς υἱοῖς
NAS: is the Moses who said to the sons
INT: Moses having said to the sons

Acts 22:24 V-APA-NMS
GRK: τὴν παρεμβολήν εἴπας μάστιξιν ἀνετάζεσθαι
NAS: into the barracks, stating that he should be examined
INT: the barracks having directed by flogging to be examined

Acts 24:22 V-APA-NMS
GRK: τῆς ὁδοῦ εἴπας Ὅταν Λυσίας
NAS: put them off, saying, When
INT: the Way having said When Lysias

Acts 27:35 V-APA-NMS
GRK: εἴπας δὲ ταῦτα
NAS: Having said this, he took
INT: having said moreover these things

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 3004
2267 Occurrences


εἶπα — 3 Occ.
εἶπαν — 95 Occ.
εἶπας — 8 Occ.
εἴπατε — 14 Occ.
εἰπάτω — 1 Occ.
εἰπάτωσαν — 1 Occ.
εἰπὲ — 15 Occ.
εἴπῃ — 22 Occ.
εἴπῃς — 5 Occ.
εἴπητε — 8 Occ.
εἰπεῖν — 16 Occ.
εἶπεν — 616 Occ.
εἶπες — 1 Occ.
εἴπω — 7 Occ.
εἴπωμεν — 10 Occ.
εἰπὼν — 29 Occ.
εἴπωσιν — 6 Occ.
εἶπον — 62 Occ.
εἰπόντα — 3 Occ.
εἰπόντες — 3 Occ.
εἰπόντος — 5 Occ.
εἰποῦσα — 3 Occ.
ἔλεγεν — 71 Occ.
ἐλέγετε — 1 Occ.
ἔλεγον — 79 Occ.
Λέγε — 1 Occ.
λέγῃ — 3 Occ.
λέγητε — 1 Occ.
λέγει — 339 Occ.
λέγειν — 40 Occ.
λέγεις — 24 Occ.
λέγεσθαι — 4 Occ.
λέγεται — 8 Occ.
λέγετε — 29 Occ.
λεγέτω — 1 Occ.
λέγω — 213 Occ.
λέγων — 179 Occ.
λέγωσιν — 3 Occ.
λέγομεν — 4 Occ.
λεγόμενα — 1 Occ.
λεγομένη — 2 Occ.
λεγομένην — 4 Occ.
λεγομένης — 2 Occ.
λεγόμενοι — 2 Occ.
λεγομένοις — 4 Occ.
λεγόμενον — 10 Occ.
λεγόμενος — 12 Occ.
λεγομένου — 1 Occ.
λέγον — 1 Occ.
λέγοντα — 5 Occ.
λέγοντας — 8 Occ.
λέγοντες — 152 Occ.
λέγοντι — 1 Occ.
λεγόντων — 6 Occ.
λέγοντος — 23 Occ.
λέγουσα — 22 Occ.
λέγουσαι — 4 Occ.
λέγουσαν — 7 Occ.
λεγούσης — 7 Occ.
λέγουσιν — 60 Occ.
Additional Entries
λατρεύσεις — 2 Occ.
λατρεύσουσίν — 2 Occ.
λάχανα — 1 Occ.
λαχάνων — 2 Occ.
λάχανον — 1 Occ.
Λεγιὼν — 2 Occ.
λεγιῶνα — 1 Occ.
λεγιῶνας — 1 Occ.
εἶπα — 3 Occ.
εἶπαν — 95 Occ.
εἴπατε — 14 Occ.
εἰπάτω — 1 Occ.
εἰπάτωσαν — 1 Occ.
εἰπὲ — 15 Occ.
εἴπῃ — 22 Occ.
εἴπῃς — 5 Occ.
εἴπητε — 8 Occ.
εἰπεῖν — 16 Occ.
εἶπεν — 616 Occ.
εἶπες — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page