εἰπὲ
Englishman's Concordance
εἰπὲ (eipe) — 15 Occurrences

Matthew 4:3 V-AMA-2S
GRK: τοῦ θεοῦ εἰπὲ ἵνα οἱ
INT: of God speak that the

Matthew 8:8 V-AMA-2S
GRK: ἀλλὰ μόνον εἰπὲ λόγῳ καὶ
INT: but only speak the word And

Matthew 18:17 V-AMA-2S
GRK: παρακούσῃ αὐτῶν εἰπὲ τῇ ἐκκλησίᾳ
INT: he fail to listen to them tell [it] to the church

Matthew 20:21 V-AMA-2S
GRK: λέγει αὐτῷ Εἰπὲ ἵνα καθίσωσιν
INT: She says to him Say that might sit

Matthew 22:17 V-AMA-2S
GRK: εἰπὲ οὖν ἡμῖν
INT: tell therefore us

Matthew 24:3 V-AMA-2S
GRK: ἰδίαν λέγοντες εἰπὲ ἡμῖν πότε
INT: private saying Tell us when

Luke 4:3 V-AMA-2S
GRK: τοῦ θεοῦ εἰπὲ τῷ λίθῳ
INT: of God speak to the stone

Luke 7:7 V-AMA-2S
GRK: ἐλθεῖν ἀλλὰ εἰπὲ λόγῳ καὶ
INT: to come but say by a word and

Luke 7:40 V-AMA-2S
GRK: δέ Διδάσκαλε εἰπέ φησίν
INT: and Teacher say [it] he says

Luke 10:40 V-AMA-2S
GRK: κατέλιπεν διακονεῖν εἰπὲ οὖν αὐτῇ
INT: left to serve Speak therefore to her

Luke 12:13 V-AMA-2S
GRK: αὐτῷ Διδάσκαλε εἰπὲ τῷ ἀδελφῷ
INT: to him Teacher speak to the brother

John 10:24 V-AMA-2S
GRK: ὁ χριστός εἰπὲ ἡμῖν παρρησίᾳ
INT: the Christ tell us plainly

John 20:15 V-AMA-2S
GRK: ἐβάστασας αὐτόν εἰπέ μοι ποῦ
INT: did carry off him tell me where

John 20:17 V-AMA-2S
GRK: μου καὶ εἰπὲ αὐτοῖς Ἀναβαίνω
INT: of me and say to them I ascend

Acts 5:8 V-AMA-2S
GRK: αὐτὴν Πέτρος Εἰπέ μοι εἰ
INT: her Peter Tell me if

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 3004
2267 Occurrences


εἶπα — 3 Occ.
εἶπαν — 95 Occ.
εἶπας — 8 Occ.
εἴπατε — 14 Occ.
εἰπάτω — 1 Occ.
εἰπάτωσαν — 1 Occ.
εἰπὲ — 15 Occ.
εἴπῃ — 22 Occ.
εἴπῃς — 5 Occ.
εἴπητε — 8 Occ.
εἰπεῖν — 16 Occ.
εἶπεν — 616 Occ.
εἶπες — 1 Occ.
εἴπω — 7 Occ.
εἴπωμεν — 10 Occ.
εἰπὼν — 29 Occ.
εἴπωσιν — 6 Occ.
εἶπον — 62 Occ.
εἰπόντα — 3 Occ.
εἰπόντες — 3 Occ.
εἰπόντος — 5 Occ.
εἰποῦσα — 3 Occ.
ἔλεγεν — 71 Occ.
ἐλέγετε — 1 Occ.
ἔλεγον — 79 Occ.
Λέγε — 1 Occ.
λέγῃ — 3 Occ.
λέγητε — 1 Occ.
λέγει — 339 Occ.
λέγειν — 40 Occ.
λέγεις — 24 Occ.
λέγεσθαι — 4 Occ.
λέγεται — 8 Occ.
λέγετε — 29 Occ.
λεγέτω — 1 Occ.
λέγω — 213 Occ.
λέγων — 179 Occ.
λέγωσιν — 3 Occ.
λέγομεν — 4 Occ.
λεγόμενα — 1 Occ.
λεγομένη — 2 Occ.
λεγομένην — 4 Occ.
λεγομένης — 2 Occ.
λεγόμενοι — 2 Occ.
λεγομένοις — 4 Occ.
λεγόμενον — 10 Occ.
λεγόμενος — 12 Occ.
λεγομένου — 1 Occ.
λέγον — 1 Occ.
λέγοντα — 5 Occ.
λέγοντας — 8 Occ.
λέγοντες — 152 Occ.
λέγοντι — 1 Occ.
λεγόντων — 6 Occ.
λέγοντος — 23 Occ.
λέγουσα — 22 Occ.
λέγουσαι — 4 Occ.
λέγουσαν — 7 Occ.
λεγούσης — 7 Occ.
λέγουσιν — 60 Occ.
Additional Entries
λάχανον — 1 Occ.
Λεγιὼν — 2 Occ.
λεγιῶνα — 1 Occ.
λεγιῶνας — 1 Occ.
εἶπα — 3 Occ.
εἶπαν — 95 Occ.
εἶπας — 8 Occ.
εἴπατε — 14 Occ.
εἰπάτω — 1 Occ.
εἰπάτωσαν — 1 Occ.
εἴπῃ — 22 Occ.
εἴπῃς — 5 Occ.
εἴπητε — 8 Occ.
εἰπεῖν — 16 Occ.
εἶπεν — 616 Occ.
εἶπες — 1 Occ.
εἴπω — 7 Occ.
εἴπωμεν — 10 Occ.
εἰπὼν — 29 Occ.
εἴπωσιν — 6 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page