λέγεται
Englishman's Concordance
λέγεται (legetai) — 8 Occurrences

Matthew 13:55 V-PIM/P-3S
GRK: μήτηρ αὐτοῦ λέγεται Μαριὰμ καὶ
NAS: Is not His mother called Mary,
KJV: his mother called Mary? and
INT: mother of him called Mary and

John 1:38 V-PIM/P-3S
GRK: ῥαββί ὃ λέγεται μεθερμηνευόμενον Διδάσκαλε
NAS: translated means Teacher),
INT: Rabbi which is to say translated Teacher

John 19:17 V-PIM/P-3S
GRK: Τόπον ὃ λέγεται Ἐβραϊστὶ Γολγοθά
NAS: which is called in Hebrew,
KJV: which is called in the Hebrew
INT: place which is called in Aramaic Golgotha

John 20:16 V-PIM/P-3S
GRK: ραββουνι ὃ λέγεται Διδάσκαλε
NAS: Rabboni! (which means, Teacher).
KJV: Rabboni; which is to say, Master.
INT: Rabboni that is said Teacher

Acts 9:36 V-PIM/P-3S
GRK: ἣ διερμηνευομένη λέγεται Δορκάς αὕτη
NAS: translated [in Greek] is called Dorcas);
KJV: by interpretation is called Dorcas:
INT: which translated is called Dorcas She

Hebrews 7:13 V-PIM/P-3S
GRK: ὃν γὰρ λέγεται ταῦτα φυλῆς
NAS: these things are spoken belongs
KJV: these things are spoken pertaineth
INT: whom indeed are said these things a tribe

Hebrews 9:2 V-PIM/P-3S
GRK: ἄρτων ἥτις λέγεται Ἅγια
NAS: bread; this is called the holy place.
KJV: which is called the sanctuary.
INT: loaves which is called holy

Revelation 8:11 V-PIM/P-3S
GRK: τοῦ ἀστέρος λέγεται Ὁ Ἄψινθος
NAS: of the star is called Wormwood;
KJV: of the star is called Wormwood:
INT: the star is called Wormwood

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 3004
2267 Occurrences


εἶπα — 3 Occ.
εἶπαν — 95 Occ.
εἶπας — 8 Occ.
εἴπατε — 14 Occ.
εἰπάτω — 1 Occ.
εἰπάτωσαν — 1 Occ.
εἰπὲ — 15 Occ.
εἴπῃ — 22 Occ.
εἴπῃς — 5 Occ.
εἴπητε — 8 Occ.
εἰπεῖν — 16 Occ.
εἶπεν — 616 Occ.
εἶπες — 1 Occ.
εἴπω — 7 Occ.
εἴπωμεν — 10 Occ.
εἰπὼν — 29 Occ.
εἴπωσιν — 6 Occ.
εἶπον — 62 Occ.
εἰπόντα — 3 Occ.
εἰπόντες — 3 Occ.
εἰπόντος — 5 Occ.
εἰποῦσα — 3 Occ.
ἔλεγεν — 71 Occ.
ἐλέγετε — 1 Occ.
ἔλεγον — 79 Occ.
Λέγε — 1 Occ.
λέγῃ — 3 Occ.
λέγητε — 1 Occ.
λέγει — 339 Occ.
λέγειν — 40 Occ.
λέγεις — 24 Occ.
λέγεσθαι — 4 Occ.
λέγεται — 8 Occ.
λέγετε — 29 Occ.
λεγέτω — 1 Occ.
λέγω — 213 Occ.
λέγων — 179 Occ.
λέγωσιν — 3 Occ.
λέγομεν — 4 Occ.
λεγόμενα — 1 Occ.
λεγομένη — 2 Occ.
λεγομένην — 4 Occ.
λεγομένης — 2 Occ.
λεγόμενοι — 2 Occ.
λεγομένοις — 4 Occ.
λεγόμενον — 10 Occ.
λεγόμενος — 12 Occ.
λεγομένου — 1 Occ.
λέγον — 1 Occ.
λέγοντα — 5 Occ.
λέγοντας — 8 Occ.
λέγοντες — 152 Occ.
λέγοντι — 1 Occ.
λεγόντων — 6 Occ.
λέγοντος — 23 Occ.
λέγουσα — 22 Occ.
λέγουσαι — 4 Occ.
λέγουσαν — 7 Occ.
λεγούσης — 7 Occ.
λέγουσιν — 60 Occ.
Additional Entries
ἔλεγεν — 71 Occ.
ἐλέγετε — 1 Occ.
ἔλεγον — 79 Occ.
Λέγε — 1 Occ.
λέγῃ — 3 Occ.
λέγητε — 1 Occ.
λέγει — 339 Occ.
λέγειν — 40 Occ.
λέγεις — 24 Occ.
λέγεσθαι — 4 Occ.
λέγετε — 29 Occ.
λεγέτω — 1 Occ.
λέγω — 213 Occ.
λέγων — 179 Occ.
λέγωσιν — 3 Occ.
λέγομεν — 4 Occ.
λεγόμενα — 1 Occ.
λεγομένη — 2 Occ.
λεγομένην — 4 Occ.
λεγομένης — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page