εἴπῃ
Englishman's Concordance
εἴπῃ (eipē) — 22 Occurrences

Matthew 5:22 V-ASA-3S
GRK: δ' ἂν εἴπῃ τῷ ἀδελφῷ
INT: moreover anyhow shall say to brother

Matthew 5:22 V-ASA-3S
GRK: δ' ἂν εἴπῃ Μωρέ ἔνοχος
INT: moreover anyhow shall say Fool liable

Matthew 12:32 V-ASA-3S
GRK: ὃς ἐὰν εἴπῃ λόγον κατὰ
NAS: Whoever speaks a word against
INT: whoever if speaks a word against

Matthew 12:32 V-ASA-3S
GRK: δ' ἂν εἴπῃ κατὰ τοῦ
NAS: him; but whoever speaks against
INT: moreover anyhow speaks against the

Matthew 15:5 V-ASA-3S
GRK: Ὃς ἂν εἴπῃ τῷ πατρὶ
INT: whoever anyhow shall say the to father

Matthew 21:3 V-ASA-3S
GRK: τις ὑμῖν εἴπῃ τι ἐρεῖτε
INT: anyone to you say anything you will say

Matthew 24:23 V-ASA-3S
GRK: τις ὑμῖν εἴπῃ Ἰδοὺ ὧδε
INT: anyone to you says Behold here [is]

Matthew 24:48 V-ASA-3S
GRK: ἐὰν δὲ εἴπῃ ὁ κακὸς
INT: if moreover should say the evil

Mark 7:11 V-ASA-3S
GRK: λέγετε Ἐὰν εἴπῃ ἄνθρωπος τῷ
INT: say If say a man to the

Mark 11:3 V-ASA-3S
GRK: τις ὑμῖν εἴπῃ Τί ποιεῖτε
INT: anyone to you say Why do you

Mark 11:23 V-ASA-3S
GRK: ὃς ἂν εἴπῃ τῷ ὄρει
KJV: those things which he saith shall come to pass;
INT: whoever anyhow shall say to the mountain

Mark 13:21 V-ASA-3S
GRK: τις ὑμῖν εἴπῃ Ἴδε ὧδε
NAS: if anyone says to you, 'Behold, here
INT: anyone to you say Behold here [is]

Luke 11:5 V-ASA-3S
GRK: μεσονυκτίου καὶ εἴπῃ αὐτῷ Φίλε
INT: at midnight and say to him Friend

Luke 11:7 V-ASA-3S
GRK: ἔσωθεν ἀποκριθεὶς εἴπῃ Μή μοι
INT: from within having answered will say Not me

Luke 12:45 V-ASA-3S
GRK: ἐὰν δὲ εἴπῃ ὁ δοῦλος
INT: if moreover should say the servant

1 Corinthians 1:15 V-ASA-3S
GRK: μή τις εἴπῃ ὅτι εἰς
INT: not anyone should say that unto

1 Corinthians 10:28 V-ASA-3S
GRK: τις ὑμῖν εἴπῃ Τοῦτο ἱερόθυτόν
INT: anyone to you say This offered to an idol

1 Corinthians 12:15 V-ASA-3S
GRK: ἐὰν εἴπῃ ὁ πούς
INT: If should say the foot

1 Corinthians 12:16 V-ASA-3S
GRK: καὶ ἐὰν εἴπῃ τὸ οὖς
INT: And if should say the ear

1 Corinthians 15:27 V-ASA-3S
GRK: ὅταν δὲ εἴπῃ ὅτι πάντα
INT: when however it be said that all things

James 2:16 V-ASA-3S
GRK: εἴπῃ δέ τις
INT: say moreover anyone

1 John 4:20 V-ASA-3S
GRK: ἐάν τις εἴπῃ ὅτι Ἀγαπῶ
INT: If anyone should say I love

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 3004
2267 Occurrences


εἶπα — 3 Occ.
εἶπαν — 95 Occ.
εἶπας — 8 Occ.
εἴπατε — 14 Occ.
εἰπάτω — 1 Occ.
εἰπάτωσαν — 1 Occ.
εἰπὲ — 15 Occ.
εἴπῃ — 22 Occ.
εἴπῃς — 5 Occ.
εἴπητε — 8 Occ.
εἰπεῖν — 16 Occ.
εἶπεν — 616 Occ.
εἶπες — 1 Occ.
εἴπω — 7 Occ.
εἴπωμεν — 10 Occ.
εἰπὼν — 29 Occ.
εἴπωσιν — 6 Occ.
εἶπον — 62 Occ.
εἰπόντα — 3 Occ.
εἰπόντες — 3 Occ.
εἰπόντος — 5 Occ.
εἰποῦσα — 3 Occ.
ἔλεγεν — 71 Occ.
ἐλέγετε — 1 Occ.
ἔλεγον — 79 Occ.
Λέγε — 1 Occ.
λέγῃ — 3 Occ.
λέγητε — 1 Occ.
λέγει — 339 Occ.
λέγειν — 40 Occ.
λέγεις — 24 Occ.
λέγεσθαι — 4 Occ.
λέγεται — 8 Occ.
λέγετε — 29 Occ.
λεγέτω — 1 Occ.
λέγω — 213 Occ.
λέγων — 179 Occ.
λέγωσιν — 3 Occ.
λέγομεν — 4 Occ.
λεγόμενα — 1 Occ.
λεγομένη — 2 Occ.
λεγομένην — 4 Occ.
λεγομένης — 2 Occ.
λεγόμενοι — 2 Occ.
λεγομένοις — 4 Occ.
λεγόμενον — 10 Occ.
λεγόμενος — 12 Occ.
λεγομένου — 1 Occ.
λέγον — 1 Occ.
λέγοντα — 5 Occ.
λέγοντας — 8 Occ.
λέγοντες — 152 Occ.
λέγοντι — 1 Occ.
λεγόντων — 6 Occ.
λέγοντος — 23 Occ.
λέγουσα — 22 Occ.
λέγουσαι — 4 Occ.
λέγουσαν — 7 Occ.
λεγούσης — 7 Occ.
λέγουσιν — 60 Occ.
Additional Entries
Λεγιὼν — 2 Occ.
λεγιῶνα — 1 Occ.
λεγιῶνας — 1 Occ.
εἶπα — 3 Occ.
εἶπαν — 95 Occ.
εἶπας — 8 Occ.
εἴπατε — 14 Occ.
εἰπάτω — 1 Occ.
εἰπάτωσαν — 1 Occ.
εἰπὲ — 15 Occ.
εἴπῃς — 5 Occ.
εἴπητε — 8 Occ.
εἰπεῖν — 16 Occ.
εἶπεν — 616 Occ.
εἶπες — 1 Occ.
εἴπω — 7 Occ.
εἴπωμεν — 10 Occ.
εἰπὼν — 29 Occ.
εἴπωσιν — 6 Occ.
εἶπον — 62 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page