λέγουσα
Englishman's Concordance
λέγουσα (legousa) — 22 Occurrences

Matthew 3:17 V-PPA-NFS
GRK: τῶν οὐρανῶν λέγουσα Οὗτός ἐστιν
NAS: out of the heavens said, This
KJV: from heaven, saying, This is
INT: of the heavens saying This is

Matthew 13:14 V-PPA-NFS
GRK: Ἠσαίου ἡ λέγουσα Ἀκοῇ ἀκούσετε
NAS: is being fulfilled, which says, YOU WILL KEEP
KJV: which saith, By hearing
INT: of Isaiah which says In hearing you will hear

Matthew 15:22 V-PPA-NFS
GRK: ἐξελθοῦσα ἔκραζεν λέγουσα Ἐλέησόν με
NAS: out and [began] to cry out, saying, Have mercy
KJV: unto him, saying, Have mercy
INT: having come out cried saying Have mercy on me

Matthew 15:25 V-PPA-NFS
GRK: προσεκύνει αὐτῷ λέγουσα Κύριε βοήθει
NAS: and [began] to bow down before Him, saying, Lord,
KJV: and worshipped him, saying, Lord, help
INT: she worshipped him saying master help

Matthew 17:5 V-PPA-NFS
GRK: τῆς νεφέλης λέγουσα Οὗτός ἐστιν
NAS: out of the cloud said, This
KJV: out of the cloud, which said, This is
INT: the cloud saying This is

Matthew 21:10 V-PPA-NFS
GRK: ἡ πόλις λέγουσα Τίς ἐστιν
NAS: was stirred, saying, Who
KJV: the city was moved, saying, Who is
INT: the city saying Who is

Matthew 26:69 V-PPA-NFS
GRK: μία παιδίσκη λέγουσα Καὶ σὺ
NAS: came to him and said, You too
KJV: came unto him, saying, Thou also
INT: one servant girl saying Also you

Matthew 27:19 V-PPA-NFS
GRK: γυνὴ αὐτοῦ λέγουσα Μηδὲν σοὶ
NAS: sent him [a message], saying, Have nothing
KJV: unto him, saying, Have thou
INT: wife of him saying [Let there be] nothing between you

Mark 6:25 V-PPA-NFS
GRK: βασιλέα ᾐτήσατο λέγουσα Θέλω ἵνα
NAS: and asked, saying, I want
KJV: and asked, saying, I will
INT: king she asked saying I desire that

Mark 15:28 V-PPA-NFS
GRK: γραφὴ ἡ λέγουσα Καὶ μετὰ
KJV: which saith, And
INT: Scripture which says And with [the]

Luke 1:24 V-PPA-NFS
GRK: μῆνας πέντε λέγουσα
NAS: for five months, saying,
KJV: five months, saying,
INT: months five saying

Luke 9:35 V-PPA-NFS
GRK: τῆς νεφέλης λέγουσα Οὗτός ἐστιν
NAS: out of the cloud, saying, This
KJV: out of the cloud, saying, This is
INT: the cloud saying This is

Luke 15:9 V-PPA-NFS
GRK: καὶ γείτονας λέγουσα Συνχάρητέ μοι
NAS: and neighbors, saying, 'Rejoice
KJV: together, saying, Rejoice
INT: and neighbors saying Rejoice with me

Luke 18:3 V-PPA-NFS
GRK: πρὸς αὐτὸν λέγουσα Ἐκδίκησόν με
NAS: and she kept coming to him, saying, Give me legal protection
KJV: unto him, saying, Avenge me
INT: to him saying Avenge me

John 11:32 V-PPA-NFS
GRK: τοὺς πόδας λέγουσα αὐτῷ Κύριε
NAS: at His feet, saying to Him, Lord,
KJV: his feet, saying unto him, Lord,
INT: the feet saying to him Lord

John 19:24 V-PPA-NFS
GRK: πληρωθῇ ἡ λέγουσα Διεμερίσαντο τὰ
INT: might be fulfilled which said They divided the

Acts 16:15 V-PPA-NFS
GRK: αὐτῆς παρεκάλεσεν λέγουσα Εἰ κεκρίκατέ
NAS: she urged us, saying, If
KJV: she besought [us], saying, If
INT: of her she begged saying If you have judged

Acts 16:17 V-PPA-NFS
GRK: ἡμῖν ἔκραζεν λέγουσα Οὗτοι οἱ
NAS: and us, she kept crying out, saying, These
KJV: us, and cried, saying, These men
INT: us cried saying These

James 2:23 V-PPA-NFS
GRK: γραφὴ ἡ λέγουσα Ἐπίστευσεν δὲ
NAS: was fulfilled which says, AND ABRAHAM
KJV: was fulfilled which saith,
INT: Scripture which says believed moreover

Revelation 2:20 V-PPA-NFS
GRK: Ἰεζάβελ ἡ λέγουσα ἑαυτὴν προφῆτιν
NAS: Jezebel, who calls herself
KJV: which calleth herself
INT: Jezebel her who calls herself a prophetess

Revelation 16:17 V-PPA-NFS
GRK: τοῦ θρόνου λέγουσα Γέγονεν
NAS: from the throne, saying, It is done.
KJV: from the throne, saying, It is done.
INT: of the throne saying It is done

Revelation 19:5 V-PPA-NFS
GRK: θρόνου ἐξῆλθεν λέγουσα Αἰνεῖτε τῷ
NAS: from the throne, saying, Give praise
KJV: out of the throne, saying, Praise our
INT: throne came forth saying Praise the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 3004
2267 Occurrences


εἶπα — 3 Occ.
εἶπαν — 95 Occ.
εἶπας — 8 Occ.
εἴπατε — 14 Occ.
εἰπάτω — 1 Occ.
εἰπάτωσαν — 1 Occ.
εἰπὲ — 15 Occ.
εἴπῃ — 22 Occ.
εἴπῃς — 5 Occ.
εἴπητε — 8 Occ.
εἰπεῖν — 16 Occ.
εἶπεν — 616 Occ.
εἶπες — 1 Occ.
εἴπω — 7 Occ.
εἴπωμεν — 10 Occ.
εἰπὼν — 29 Occ.
εἴπωσιν — 6 Occ.
εἶπον — 62 Occ.
εἰπόντα — 3 Occ.
εἰπόντες — 3 Occ.
εἰπόντος — 5 Occ.
εἰποῦσα — 3 Occ.
ἔλεγεν — 71 Occ.
ἐλέγετε — 1 Occ.
ἔλεγον — 79 Occ.
Λέγε — 1 Occ.
λέγῃ — 3 Occ.
λέγητε — 1 Occ.
λέγει — 339 Occ.
λέγειν — 40 Occ.
λέγεις — 24 Occ.
λέγεσθαι — 4 Occ.
λέγεται — 8 Occ.
λέγετε — 29 Occ.
λεγέτω — 1 Occ.
λέγω — 213 Occ.
λέγων — 179 Occ.
λέγωσιν — 3 Occ.
λέγομεν — 4 Occ.
λεγόμενα — 1 Occ.
λεγομένη — 2 Occ.
λεγομένην — 4 Occ.
λεγομένης — 2 Occ.
λεγόμενοι — 2 Occ.
λεγομένοις — 4 Occ.
λεγόμενον — 10 Occ.
λεγόμενος — 12 Occ.
λεγομένου — 1 Occ.
λέγον — 1 Occ.
λέγοντα — 5 Occ.
λέγοντας — 8 Occ.
λέγοντες — 152 Occ.
λέγοντι — 1 Occ.
λεγόντων — 6 Occ.
λέγοντος — 23 Occ.
λέγουσα — 22 Occ.
λέγουσαι — 4 Occ.
λέγουσαν — 7 Occ.
λεγούσης — 7 Occ.
λέγουσιν — 60 Occ.
Additional Entries
λεγόμενον — 10 Occ.
λεγόμενος — 12 Occ.
λεγομένου — 1 Occ.
λέγον — 1 Occ.
λέγοντα — 5 Occ.
λέγοντας — 8 Occ.
λέγοντες — 152 Occ.
λέγοντι — 1 Occ.
λεγόντων — 6 Occ.
λέγοντος — 23 Occ.
λέγουσαι — 4 Occ.
λέγουσαν — 7 Occ.
λεγούσης — 7 Occ.
λέγουσιν — 60 Occ.
λεῖμμα — 1 Occ.
λείας — 1 Occ.
λείπῃ — 1 Occ.
λείπει — 1 Occ.
λείπεται — 1 Occ.
λειπόμενοι — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page