Johannes 21
Dansk (1917 / 1931)
1Siden aabenbarede Jesus sige atter for Disciplene ved Tiberias Søen; men han aabenbarede sig saaledes. 2Simon Peter og Thomas, hvilket betyder Tvilling, og Nathanael fra Kana i Galilæa og Zebedæus's Sønner og to andre af hans, Disciple vare sammen. 3Simon Peter siger til dem: »Jeg gaar ud at fiske.« De sige til ham: »Ogsaa vi gaa med dig.« De gik ud og gik om Bord i Skibet, og den Nat fangede de intet.

4Men da det nu blev Morgen, stod Jesus ved Søbredden; dog vidste Disciplene ikke, at det var Jesus. 5Jesus siger da til dem: »Børnlille! have I noget at spise?« De svarede ham: »Nej.« 6Men han sagde til dem: »Kaster Garnet ud paa højre Side af Skibet, saa skulle I finde.« Da kastede de det ud, og de formaaede ikke mere at drage det for Fiskenes Mængde. 7Den Discipel, som Jesus elskede, siger da til Peter: »Det er Herren.« Da Simon Peter nu hørte, at det var Herren, bandt han sin Fiskerkjortel om sig (thi han var nøgen), og kastede sig i Søen. 8Men de andre Disciple kom med Skibet, thi de vare ikke langt fra Land, kun omtrent to Hundrede Alen, og de slæbte efter sig Garnet med Fiskene.

9Da de nu kom i Land, se de der en Kulild og Fisk ligge derpaa og Brød. 10Jesus siger til dem: »Bringer hid af de Fisk, som I nu fangede.« 11Simon Peter steg op og trak Garnet paa Land, fuldt af store Fisk, et Hundrede og tre og halvtredsindstyve, og skønt de vare saa mange, sønderreves Garnet ikke.

12Jesus siger til dem: »Kommer og holder Maaltid!« Men, ingen af Disciplene vovede at spørge ham: »Hvem er du?« thi de vidste, at det var Herren. 13Jesus kommer og tager Brødet og giver dem det, ligeledes ogsaa Fiskene. 14Dette var allerede den tredje Gang, at Jesus aabenbarede sig for sine Disciple, efter at han var oprejst fra de døde.

15Da de nu havde holdt Maaltid, siger Jesus til Simon Peter: »Simon, Johannes's Søn, elsker du mig mere end disse?« Han siger til ham: »Ja, Herre! du ved, at jeg har dig kær.« Han siger til ham: »Vogt mine Lam!« 16Han siger atter anden Gang til ham: »Simon, Johannes's Søn, elsker du mig?« Han siger til ham: »Ja, Herre! du ved, at jeg har dig kær.« Han siger til ham: »Vær Hyrde for mine Faar!« 17Han siger tredje Gang til ham: »Simon, Johannes's Søn, har du mig kær?« Peter blev bedrøvet, fordi han tredje Gang sagde til ham: »Har du mig kær?« Og han sagde til ham: »Herre! du kender alle Ting, du ved, at jeg har dig kær.« Jesus siger til ham: »Vogt mine Faar!

18Sandelig, sandelig, siger jeg dig, da du var yngre, bandt du selv op om dig og gik, hvorhen du vilde; men naar du bliver gammel, skal du udrække dine Hænder, og en anden skal binde op om dig og føre dig derhen, hvor du ikke vil.« 19Men dette sagde han for at betegne, med hvilken Død han skulde herliggøre Gud. Og da han havde sagt dette, siger han til ham: »Følg mig!«

20Peter vendte sig og saa den Discipel følge, som Jesus elskede, og som ogsaa laa op til hans Bryst ved Nadveren og sagde: »Herre! hvem er den, som forraader dig?« 21Da nu Peter saa ham, siger han til Jesus: »Herre! men hvorledes skal det gaa denne?« 22Jesus siger til ham: »Dersom jeg vil, at han skal blive, indtil jeg kommer, hvad vedkommer det dig? Følg du mig!« 23Saa kom da dette Ord ud iblandt Brødrene: »Denne Discipel dør ikke;« og Jesus havde dog ikke sagt til ham, at han ikke skulde dø, men: »Dersom jeg vil, at han skal blive, indtil jeg kommer, hvad vedkommer det dig?«

24Dette er den Discipel, som vidner om disse Ting og har skrevet dette; og vi vide, at hans Vidnesbyrd er sandt.

25Men der er ogsaa mange andre Ting, som Jesus har gjort, og dersom de skulde skrives enkeltvis, mener jeg, at ikke hele Verden kunde rumme de Bøger, som da bleve skrevne.

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
John 20
Top of Page
Top of Page