Apostlenes G. 23
Dansk (1917 / 1931)
1Da saa Paulus fast paa Raadet og sagde: »I Mænd, Brødre! jeg har med al god Samvittighed vandret for Gud indtil denne Dag.« 2Men Ypperstepræsten Ananias befalede dem, som stode hos ham, at slaa ham paa Munden. 3Da sagde Paulus til ham: »Gud skal slaa dig, du kalkede Væg! Og du sidder for at dømme mig efter Loven, og tvært imod Loven befaler du, at jeg skal slaas.« 4Men de, som stode hos, sagde: »Udskælder du Guds Ypperstepræst?« 5Og Paulus sagde: »Brødre! jeg vidste ikke, at han er Ypperstepræst; thi der er skrevet: En Fyrste i dit Folk maa du ikke tale ondt imod.«

6Men da Paulus vidste, at den ene Del bestod af Saddukæere, men den anden af Farisæere, raabte han i Raadet: »I Mænd, Brødre! jeg er en Farisæer, Søn af Farisæere, for Haab og for dødes Opstandelse er det, jeg dømmes.« 7Men da han udtalte dette, opkom der Splid imellem Farisæerne og Saddukæerne, og Mængden blev uenig. 8Thi Saddukæerne sige, at der ingen Opstandelse er, ej heller nogen Engel eller Aand; men Farisæerne hævde begge Dele. 9Men der opstod en stærk Raaben; og nogle af de skriftkloge af Farisæernes Parti stode op, strede heftigt og sagde: »Vi finde intet ondt hos dette Menneske; men hvad om en Aand eller en Engel har talt til ham!« 10Men da der blev stærk Splid frygtede Krigsøversten, at Paulus skulde blive sønderslidt af dem, og befalede Krigsfolket at gaa ned og rive ham ud fra dem og føre ham ind i Borgen.

11Men Natten derefter stod Herren for ham og sagde: »Vær frimodig, thi ligesom du har vidnet om mig i Jerusalem, saaledes skal du ogsaa vidne i Rom.«

12Men da det var blevet Dag, sloge Jøderne sig sammen og forpligtede sig under Forbandelser til hverken at spise eller drikke, førend de havde slaaet Paulus ihjel. 13Og de, som havde indgaaet denne Sammensværgelse, vare flere end fyrretyve i Tal. 14Disse gik da til Ypperstepræsterne og de Ældste og sagde: »Vi have under Forbandelser forpligtet os til ikke at smage noget, førend vi have slaaet Paulus ihjel. 15Saa giver nu I tillige med Raadet Krigsøversten Meddelelse, for at han maa føre ham ned til eder, som om I ville undersøge hans Sag nøjere; men vi ere rede til at slaa ham ihjel, førend han kommer derhen.«

16Men Paulus's Søstersøn, som havde hørt om dette Anslag, kom og gik ind i Borgen og fortalte Paulus det. 17Men Paulus kaldte en af Høvedsmændene til sig og sagde: »Før denne unge Mand hen til Krigsøversten; thi han har noget at melde ham.« 18Da tog han ham og førte ham til Krigsøversten og siger: »Den fangne Paulus kaldte mig og bad mig føre denne unge Mand til dig, da han har noget at tale med dig om.« 19Men Krigsøversten tog ham ved Haanden, gik hen til en Side og spurgte: »Hvad er det, som du har at melde mig?« 20Men han sagde: »Jøderne have aftalt at bede dig om at lade Paulus føre ned for Raadet i Morgen under Foregivende af at ville have nøjere Underretning om ham. 21Lad du dig nu ikke overtale af dem; thi mere end fyrretyve Mænd af dem lure paa ham, og de have under Forbandelser forpligtet sig til hverken at spise eller at drikke, førend de have slaaet ham ihjel; og nu ere de rede og vente paa dit Tilsagn.« 22Da lod Krigsøversten det unge Menneske fare og bød ham: »Du skal ingen sige, at du har givet mig dette til Kende.«

23Og han kaldte et Par af Høvedsmændene til sig og sagde: »Gører to Hundrede Stridsmænd rede til at drage til Kæsarea og halvfjerdsindstyve Ryttere og to Hundrede Spydkastere fra den tredje Time i Nat;« 24og at de skulde bringe Lastdyr for at kunne lade Paulus ride og føre ham sikkert til Landshøvdingen Feliks. 25Og han skrev et Brev af følgende Indhold:

26»Klaudius Lysias hilser den mægtigste Landshøvding Feliks.

27Denne Mand havde Jøderne grebet og vilde have slaaet ham ihjel; men jeg kom til med Krigsfolket og udfriede ham, da jeg erfarede, at han var en Romer. 28Og da jeg vilde vide Aarsagen, hvorfor de anklagede ham, førte jeg ham ned for deres Raad 29og fandt ham anklaget i Anledning af nogle Stridsspørgsmaal i deres Lov, men uden nogen Beskyldning, som fortjente Død eller Fængsel.

30Men da jeg har faaet Underretning om, at der skulde være et hemmeligt Anslag af Jøderne imod Manden, har jeg straks sendt ham til dig efter ogsaa at have befalet Anklagerne at fremføre for dig, hvad de have imod ham.« 31Da toge Stridsmændene Paulus, som det var dem befalet, og førte ham om Natten til Antipatris. 32Men næste Dag lode de Rytterne drage videre med ham og vendte selv tilbage til Borgen. 33Da hine nu kom til Kæsarea og havde overgivet Landshøvdingen Brevet, fremstillede de ogsaa Paulus for ham. 34Men da han havde læst Brevet og spurgt, fra hvilken Provins han var, og havde erfaret, at han var fra Kilikien, sagde han: 35»Jeg vil forhøre dig, naar ogsaa dine Anklagere komme til Stede.« Og han bød, at han skulde holdes bevogtet i Herodes's Borg.

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Acts 22
Top of Page
Top of Page