4100. πιστεύω (pisteuó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4100. πιστεύω (pisteuó) — 244 Occurrences

Matthew 8:13 V-AIA-2S
GRK: Ὕπαγε ὡς ἐπίστευσας γενηθήτω σοι
NAS: it shall be done for you as you have believed. And the servant
KJV: as thou hast believed, [so] be it done
INT: Go as you have believed be it to you

Matthew 9:28 V-PMA-2P
GRK: ὁ Ἰησοῦς Πιστεύετε ὅτι δύναμαι
NAS: said to them, Do you believe that I am able
KJV: unto them, Believe ye that
INT: Jesus Believe you that I am able

Matthew 18:6 V-PPA-GMP
GRK: τούτων τῶν πιστευόντων εἰς ἐμέ
NAS: little ones who believe in Me to stumble,
KJV: little ones which believe in me,
INT: of these who believe in me

Matthew 21:22 V-PPA-NMP
GRK: τῇ προσευχῇ πιστεύοντες λήμψεσθε
NAS: in prayer, believing, you will receive.
KJV: prayer, believing, ye shall receive.
INT: prayer believing you will receive

Matthew 21:25 V-AIA-2P
GRK: οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ
NAS: why did you not believe him?'
KJV: not then believe him?
INT: then not did you believe him

Matthew 21:32 V-AIA-2P
GRK: καὶ οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ οἱ
NAS: of righteousness and you did not believe him; but the tax collectors
KJV: and ye believed him
INT: and not you did believe him

Matthew 21:32 V-AIA-3P
GRK: αἱ πόρναι ἐπίστευσαν αὐτῷ ὑμεῖς
NAS: and prostitutes did believe him; and you, seeing
KJV: and the harlots believed him: and
INT: the prostitutes believed him you

Matthew 21:32 V-ANA
GRK: ὕστερον τοῦ πιστεῦσαι αὐτῷ
NAS: afterward so as to believe him.
KJV: afterward, that ye might believe him.
INT: afterward to believe him

Matthew 24:23 V-ASA-2P
GRK: Ὧδε μὴ πιστεύσητε
NAS: There [He is],' do not believe [him].
KJV: or there; believe [it] not.
INT: here not believe [it]

Matthew 24:26 V-ASA-2P
GRK: ταμείοις μὴ πιστεύσητε
NAS: He is in the inner rooms,' do not believe [them].
KJV: the secret chambers; believe [it] not.
INT: inner rooms not believe [it]

Matthew 27:42 V-FIA-1P
GRK: σταυροῦ καὶ πιστεύσομεν ἐπ' αὐτόν
NAS: from the cross, and we will believe in Him.
KJV: the cross, and we will believe him.
INT: cross and we will believe in him

Mark 1:15 V-PMA-2P
GRK: μετανοεῖτε καὶ πιστεύετε ἐν τῷ
NAS: repent and believe in the gospel.
KJV: repent ye, and believe the gospel.
INT: repent and believe in the

Mark 5:36 V-PMA-2S
GRK: φοβοῦ μόνον πίστευε
NAS: [any] [longer], only believe.
KJV: afraid, only believe.
INT: fear only believe

Mark 9:23 V-PPA-DMS
GRK: δυνατὰ τῷ πιστεύοντι
NAS: are possible to him who believes.
KJV: thou canst believe, all things
INT: are possible to him that believes

Mark 9:24 V-PIA-1S
GRK: παιδίου ἔλεγεν Πιστεύω βοήθει μου
NAS: out and said, I do believe; help
KJV: tears, Lord, I believe; help thou mine
INT: child said I believe help of me

Mark 9:42 V-PPA-GMP
GRK: τούτων τῶν πιστευόντων εἰς ἐμέ
NAS: little ones who believe to stumble,
KJV: of [these] little ones that believe in
INT: these who believe in me

Mark 11:23 V-PSA-3S
GRK: αὐτοῦ ἀλλὰ πιστεύῃ ὅτι ὃ
NAS: in his heart, but believes that what
KJV: but shall believe that
INT: of him but shall believe that what

Mark 11:24 V-PMA-2P
GRK: καὶ αἰτεῖσθε πιστεύετε ὅτι ἐλάβετε
NAS: and ask, believe that you have received
KJV: when ye pray, believe that
INT: also you ask believe that you receive

Mark 11:31 V-AIA-2P
GRK: οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ
NAS: Then why did you not believe him?'
KJV: did ye not believe him?
INT: then not did you believe him

Mark 13:21 V-PMA-2P
GRK: ἐκεῖ μὴ πιστεύετε
NAS: [He is] there; do not believe [him];
KJV: lo, [he is] there; believe [him] not:
INT: there not you shall believe [it]

Mark 15:32 V-ASA-1P
GRK: ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμεν καὶ οἱ
NAS: that we may see and believe! Those
KJV: and believe. And
INT: we might see and believe And they who

Mark 16:13 V-AIA-3P
GRK: οὐδὲ ἐκείνοις ἐπίστευσαν
NAS: it to the others, but they did not believe them either.
KJV: neither believed they them.
INT: neither them did they believe

Mark 16:14 V-AIA-3P
GRK: νεκρῶν οὐκ ἐπίστευσαν
NAS: because they had not believed those
KJV: because they believed not
INT: the dead not they believed

Mark 16:16 V-APA-NMS
GRK: πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς
NAS: He who has believed and has been baptized
KJV: He that believeth and is baptized
INT: He that having believed and having been baptized

Mark 16:17 V-APA-DMP
GRK: δὲ τοῖς πιστεύσασιν [παρ]ἀκολουθήσει ταῦτα
NAS: those who have believed: in My name
KJV: shall follow them that believe; In
INT: moreover the [ones] having believed will follow these

Luke 1:20 V-AIA-2S
GRK: ὧν οὐκ ἐπίστευσας τοῖς λόγοις
NAS: because you did not believe my words,
KJV: because thou believest not
INT: that not you did believe the words

Luke 1:45 V-APA-NFS
GRK: μακαρία ἡ πιστεύσασα ὅτι ἔσται
NAS: And blessed [is] she who believed that there would be a fulfillment
KJV: blessed [is] she that believed: for
INT: blessed [is] the [one] having believed for there will be

Luke 8:12 V-APA-NMP
GRK: ἵνα μὴ πιστεύσαντες σωθῶσιν
NAS: so that they will not believe and be saved.
KJV: lest they should believe and be saved.
INT: that not having believed they should be saved

Luke 8:13 V-PIA-3P
GRK: πρὸς καιρὸν πιστεύουσιν καὶ ἐν
NAS: [firm] root; they believe for a while,
KJV: for a while believe, and in
INT: for a time believe and in

Luke 8:50 V-AMA-2S
GRK: φοβοῦ μόνον πίστευσον καὶ σωθήσεται
NAS: [any longer]; only believe, and she will be made well.
KJV: Fear not: believe only, and
INT: Fear only believe and she will be restored

Luke 16:11 V-FIA-3S
GRK: τίς ὑμῖν πιστεύσει
NAS: who will entrust the TRUE
KJV: to your trust the true
INT: who to you will entrust

Luke 20:5 V-AIA-2P
GRK: τί οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ
NAS: Why did you not believe him?'
KJV: Why then believed ye him not?
INT: why not did you believe him

Luke 22:67 V-ASA-2P
GRK: οὐ μὴ πιστεύσητε
NAS: I tell you, you will not believe;
KJV: ye will not believe:
INT: no not would you believe

Luke 24:25 V-PNA
GRK: καρδίᾳ τοῦ πιστεύειν ἐπὶ πᾶσιν
NAS: of heart to believe in all
KJV: slow of heart to believe all that
INT: of heart to believe in all

John 1:7 V-ASA-3P
GRK: ἵνα πάντες πιστεύσωσιν δι' αὐτοῦ
NAS: so that all might believe through him.
KJV: [men] through him might believe.
INT: that all might believe through him

John 1:12 V-PPA-DMP
GRK: γενέσθαι τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ
NAS: [even] to those who believe in His name,
KJV: of God, [even] to them that believe on
INT: to be to those that believe on the

John 1:50 V-PIA-2S
GRK: τῆς συκῆς πιστεύεις μείζω τούτων
NAS: the fig tree, do you believe? You will see
KJV: the fig tree, believest thou? thou shalt see
INT: the fig tree believe you Greater things than these

John 2:11 V-AIA-3P
GRK: αὐτοῦ καὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν
NAS: and His disciples believed in Him.
KJV: his disciples believed on him.
INT: of him and believed on him

John 2:22 V-AIA-3P
GRK: ἔλεγεν καὶ ἐπίστευσαν τῇ γραφῇ
NAS: this; and they believed the Scripture
KJV: and they believed the scripture,
INT: he had said and believed the Scripture

John 2:23 V-AIA-3P
GRK: ἑορτῇ πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς τὸ
NAS: many believed in His name,
KJV: the feast [day], many believed in his
INT: Feast many believed on the

John 2:24 V-IIA-3S
GRK: Ἰησοῦς οὐκ ἐπίστευεν αὑτὸν αὐτοῖς
NAS: on His part, was not entrusting Himself
KJV: did not commit himself unto them,
INT: Jesus not did entrust himself to them

John 3:12 V-PIA-2P
GRK: καὶ οὐ πιστεύετε πῶς ἐὰν
NAS: you earthly things and you do not believe, how
KJV: and ye believe not,
INT: and not you believe how if

John 3:12 V-FIA-2P
GRK: τὰ ἐπουράνια πιστεύσετε
NAS: how will you believe if
KJV: not, how shall ye believe, if I tell
INT: the things heavenly will you believe

John 3:15 V-PPA-NMS
GRK: πᾶς ὁ πιστεύων ἐν αὐτῷ
NAS: that whoever believes will in Him have
KJV: That whosoever believeth in him
INT: everyone that believes on him

John 3:16 V-PPA-NMS
GRK: πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν
NAS: that whoever believes in Him shall not perish,
KJV: that whosoever believeth in him
INT: everyone who believes on him

John 3:18 V-PPA-NMS
GRK: πιστεύων εἰς αὐτὸν
NAS: He who believes in Him is not judged;
KJV: He that believeth on him
INT: He that believes on him

John 3:18 V-PPA-NMS
GRK: δὲ μὴ πιστεύων ἤδη κέκριται
NAS: in Him is not judged; he who does not believe has been judged
KJV: but he that believeth not
INT: however not believes already has been judged

John 3:18 V-RIA-3S
GRK: ὅτι μὴ πεπίστευκεν εἰς τὸ
NAS: because he has not believed in the name
KJV: he hath not believed in the name
INT: because not he has believed on the

John 3:36 V-PPA-NMS
GRK: πιστεύων εἰς τὸν
NAS: He who believes in the Son has
KJV: He that believeth on the Son
INT: He that believes on the

John 4:21 V-PMA-2S
GRK: ὁ Ἰησοῦς Πίστευέ μοι γύναι
NAS: to her, Woman, believe Me, an hour
KJV: unto her, Woman, believe me, the hour
INT: Jesus believe me Woman

John 4:39 V-AIA-3P
GRK: ἐκείνης πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν
NAS: of the Samaritans believed in Him because
KJV: that city believed on him
INT: that many believed on him

John 4:41 V-AIA-3P
GRK: πολλῷ πλείους ἐπίστευσαν διὰ τὸν
NAS: Many more believed because
KJV: many more believed because of his own
INT: many more believed because of the

John 4:42 V-PIA-1P
GRK: σὴν λαλιὰν πιστεύομεν αὐτοὶ γὰρ
NAS: of what you said that we believe, for we have heard
KJV: Now we believe, not because
INT: your speech we believe ourselves indeed

John 4:48 V-ASA-2P
GRK: οὐ μὴ πιστεύσητε
NAS: and wonders, you [simply] will not believe.
KJV: ye will not believe.
INT: no not will you believe

John 4:50 V-AIA-3S
GRK: σου ζῇ ἐπίστευσεν ὁ ἄνθρωπος
NAS: The man believed the word
KJV: And the man believed the word that
INT: of you lives believed the man

John 4:53 V-AIA-3S
GRK: ζῇ καὶ ἐπίστευσεν αὐτὸς καὶ
NAS: and he himself believed and his whole
KJV: and himself believed, and his
INT: lives And he believed himself and

John 5:24 V-PPA-NMS
GRK: ἀκούων καὶ πιστεύων τῷ πέμψαντί
NAS: My word, and believes Him who sent
KJV: and believeth on him that sent
INT: hears and believes the [one] having sent

John 5:38 V-PIA-2P
GRK: ὑμεῖς οὐ πιστεύετε
NAS: abiding in you, for you do not believe Him whom
KJV: him ye believe not.
INT: you not believe

John 5:44 V-ANA
GRK: δύνασθε ὑμεῖς πιστεῦσαι δόξαν παρὰ
NAS: can you believe, when you receive
KJV: can ye believe, which receive honour
INT: are able you to believe glory from

John 5:46 V-IIA-2P
GRK: εἰ γὰρ ἐπιστεύετε Μωυσεῖ ἐπιστεύετε
NAS: For if you believed Moses,
KJV: For had ye believed Moses,
INT: if indeed you believed Moses you would have believed

John 5:46 V-IIA-2P
GRK: ἐπιστεύετε Μωυσεῖ ἐπιστεύετε ἂν ἐμοί
NAS: Moses, you would believe Me, for he wrote
KJV: Moses, ye would have believed me:
INT: you believed Moses you would have believed anyhow me

John 5:47 V-PIA-2P
GRK: γράμμασιν οὐ πιστεύετε πῶς τοῖς
NAS: But if you do not believe his writings,
KJV: But if ye believe not his
INT: writings not you believe how in the

John 5:47 V-FIA-2P
GRK: ἐμοῖς ῥήμασιν πιστεύσετε
NAS: how will you believe My words?
KJV: how shall ye believe my
INT: of me words will you believe

John 6:29 V-PSA-2P
GRK: θεοῦ ἵνα πιστεύητε εἰς ὃν
NAS: of God, that you believe in Him whom
KJV: of God, that ye believe on him
INT: of God that you should believe on him whom

John 6:30 V-ASA-1P
GRK: ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμέν σοι τί
NAS: that we may see, and believe You? What
KJV: we may see, and believe thee? what
INT: we might see and might believe you what

John 6:35 V-PPA-NMS
GRK: καὶ ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ
NAS: to Me will not hunger, and he who believes in Me will never
KJV: hunger; and he that believeth on me
INT: and he that believes on me

John 6:36 V-PIA-2P
GRK: καὶ οὐ πιστεύετε
NAS: to you that you have seen Me, and yet do not believe.
KJV: me, and believe not.
INT: and not believe

John 6:40 V-PPA-NMS
GRK: υἱὸν καὶ πιστεύων εἰς αὐτὸν
NAS: the Son and believes in Him will have
KJV: the Son, and believeth on him,
INT: Son and believes on him

John 6:47 V-PPA-NMS
GRK: ὑμῖν ὁ πιστεύων ἔχει ζωὴν
NAS: I say to you, he who believes has
KJV: unto you, He that believeth on
INT: to you He that believes has life

John 6:64 V-PIA-3P
GRK: οἳ οὐ πιστεύουσιν ᾔδει γὰρ
NAS: of you who do not believe. For Jesus
KJV: you that believe not. For
INT: who not believe knew indeed

John 6:64 V-PPA-NMP
GRK: οἱ μὴ πιστεύοντες καὶ τίς
NAS: who they were who did not believe, and who
KJV: who they were that believed not, and
INT: who not believe and who

John 6:69 V-RIA-1P
GRK: καὶ ἡμεῖς πεπιστεύκαμεν καὶ ἐγνώκαμεν
NAS: We have believed and have come to know
KJV: And we believe and are sure
INT: and we have believed and have known

John 7:5 V-IIA-3P
GRK: ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἐπίστευον εἰς αὐτόν
NAS: His brothers were believing in Him.
KJV: his brethren believe in him.
INT: brothers of him believed on him

John 7:31 V-AIA-3P
GRK: δὲ πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν
NAS: of the crowd believed in Him; and they were saying,
KJV: of the people believed on him,
INT: moreover many believed on him

John 7:38 V-PPA-NMS
GRK: πιστεύων εἰς ἐμέ
NAS: He who believes in Me, as the Scripture
KJV: He that believeth on me,
INT: He that believes on me

John 7:39 V-APA-NMP
GRK: λαμβάνειν οἱ πιστεύσαντες εἰς αὐτόν
NAS: those who believed in Him were to receive;
KJV: which they that believe on
INT: to receive those having believed on him

John 7:48 V-AIA-3S
GRK: τῶν ἀρχόντων ἐπίστευσεν εἰς αὐτὸν
NAS: Pharisees has believed in Him, has he?
KJV: of the Pharisees believed on him?
INT: the rulers has believed on him

John 8:24 V-ASA-2P
GRK: γὰρ μὴ πιστεύσητε ὅτι ἐγώ
NAS: for unless you believe that I am
KJV: for if ye believe not that
INT: indeed not you believe that I

John 8:30 V-AIA-3P
GRK: λαλοῦντος πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν
NAS: many came to believe in Him.
KJV: these words, many believed on him.
INT: as he spoke many believed on him

John 8:31 V-RPA-AMP
GRK: πρὸς τοὺς πεπιστευκότας αὐτῷ Ἰουδαίους
NAS: Jews who had believed Him, If
KJV: those Jews which believed on him, If
INT: to the who had believed on him Jews

John 8:45 V-PIA-2P
GRK: λέγω οὐ πιστεύετέ μοι
NAS: the truth, you do not believe Me.
KJV: [you] the truth, ye believe me
INT: speak not you do believe me

John 8:46 V-PIA-2P
GRK: ὑμεῖς οὐ πιστεύετέ μοι
NAS: truth, why do you not believe Me?
KJV: ye not believe me?
INT: you not do believe me

John 9:18 V-AIA-3P
GRK: Οὐκ ἐπίστευσαν οὖν οἱ
NAS: then did not believe [it] of him, that he had been
KJV: did not believe concerning him,
INT: not Did believe therefore the

John 9:35 V-PIA-2S
GRK: εἶπεν Σὺ πιστεύεις εἰς τὸν
NAS: him, He said, Do you believe in the Son
KJV: Dost thou believe on the Son
INT: said You believe on the

John 9:36 V-ASA-1S
GRK: κύριε ἵνα πιστεύσω εἰς αὐτόν
NAS: is He, Lord, that I may believe in Him?
KJV: Lord, that I might believe on him?
INT: Lord that I might believe on him

John 9:38 V-PIA-1S
GRK: δὲ ἔφη Πιστεύω κύριε καὶ
NAS: Lord, I believe. And he worshiped
KJV: Lord, I believe. And
INT: and he said I believe Lord and

John 10:25 V-PIA-2P
GRK: καὶ οὐ πιστεύετε τὰ ἔργα
NAS: them, I told you, and you do not believe; the works
KJV: you, and ye believed not: the works
INT: and not you believe The works

John 10:26 V-PIA-2P
GRK: ὑμεῖς οὐ πιστεύετε ὅτι οὐκ
NAS: But you do not believe because
KJV: But ye believe not, because
INT: you not believe because not

John 10:37 V-PMA-2P
GRK: μου μὴ πιστεύετέ μοι
NAS: of My Father, do not believe Me;
KJV: of my Father, believe me not.
INT: of me not believe me

John 10:38 V-PSA-2P
GRK: ἐμοὶ μὴ πιστεύητε τοῖς ἔργοις
NAS: them, though you do not believe Me, believe
KJV: I do, though ye believe not me,
INT: me not you believe the works

John 10:38 V-PMA-2P
GRK: τοῖς ἔργοις πιστεύετε ἵνα γνῶτε
NAS: you do not believe Me, believe the works,
KJV: not me, believe the works: that
INT: the works believe that you might understand

John 10:42 V-AIA-3P
GRK: καὶ πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν
NAS: Many believed in Him there.
KJV: And many believed on him
INT: And many believed on him

John 11:15 V-ASA-2P
GRK: ὑμᾶς ἵνα πιστεύσητε ὅτι οὐκ
NAS: so that you may believe; but let us go
KJV: to the intent ye may believe; nevertheless
INT: you in order that you might believe that not

John 11:25 V-PPA-NMS
GRK: ζωή ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ
NAS: and the life; he who believes in Me will live
KJV: and the life: he that believeth in me,
INT: life he that believes on me

John 11:26 V-PPA-NMS
GRK: ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμὲ
NAS: who lives and believes in Me will never
KJV: liveth and believeth in me
INT: lives and believes on me

John 11:26 V-PIA-2S
GRK: τὸν αἰῶνα πιστεύεις τοῦτο
NAS: die. Do you believe this?
KJV: never die. Believest thou this?
INT: the age Believe you this

John 11:27 V-RIA-1S
GRK: κύριε ἐγὼ πεπίστευκα ὅτι σὺ
NAS: Lord; I have believed that You are the Christ,
KJV: Lord: I believe that thou
INT: Lord I have believed that you

John 11:40 V-ASA-2S
GRK: ὅτι ἐὰν πιστεύσῃς ὄψῃ τὴν
NAS: to you that if you believe, you will see
KJV: if thou wouldest believe, thou shouldest see
INT: that if you should believe you will see the

John 11:42 V-ASA-3P
GRK: εἶπον ἵνα πιστεύσωσιν ὅτι σύ
NAS: it, so that they may believe that You sent
KJV: [it], that they may believe that
INT: I said [it] that they might believe that you

John 11:45 V-AIA-3P
GRK: ἃ ἐποίησεν ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν
NAS: what He had done, believed in Him.
KJV: Jesus did, believed on him.
INT: what what he did believed on him

John 11:48 V-FIA-3P
GRK: οὕτως πάντες πιστεύσουσιν εἰς αὐτόν
NAS: all men will believe in Him, and the Romans
KJV: alone, all [men] will believe on him:
INT: thus all will believe on him

John 12:11 V-IIA-3P
GRK: Ἰουδαίων καὶ ἐπίστευον εἰς τὸν
NAS: were going away and were believing in Jesus.
KJV: went away, and believed on Jesus.
INT: Jews and were believing on

John 12:36 V-PMA-2P
GRK: φῶς ἔχετε πιστεύετε εἰς τὸ
NAS: the Light, believe in the Light,
KJV: ye have light, believe in the light,
INT: light you have believe in the

John 12:37 V-IIA-3P
GRK: αὐτῶν οὐκ ἐπίστευον εἰς αὐτόν
NAS: before them, [yet] they were not believing in Him.
KJV: before them, yet they believed not on
INT: them not they believed on him

John 12:38 V-AIA-3S
GRK: Κύριε τίς ἐπίστευσεν τῇ ἀκοῇ
NAS: WHO HAS BELIEVED OUR REPORT?
KJV: Lord, who hath believed our report?
INT: Lord who believed the report

John 12:39 V-PNA
GRK: οὐκ ἠδύναντο πιστεύειν ὅτι πάλιν
NAS: they could not believe, for Isaiah
KJV: not believe, because
INT: not they could believe because again

John 12:42 V-AIA-3P
GRK: ἀρχόντων πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν
NAS: of the rulers believed in Him, but because
KJV: also many believed on him;
INT: rulers many believed on him

John 12:44 V-PPA-NMS
GRK: εἶπεν Ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ
NAS: out and said, He who believes in Me, does not believe
KJV: and said, He that believeth on me,
INT: said He that believes on me

John 12:44 V-PIA-3S
GRK: ἐμὲ οὐ πιστεύει εἰς ἐμὲ
NAS: He who believes in Me, does not believe in Me but in Him who sent
KJV: on me, believeth not on
INT: me not believes on me

John 12:46 V-PPA-NMS
GRK: πᾶς ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ
NAS: that everyone who believes in Me will not remain
KJV: that whosoever believeth on me
INT: everyone that believes on me

John 13:19 V-PSA-2P
GRK: γενέσθαι ἵνα πιστεύσητε ὅταν γένηται
NAS: it does occur, you may believe that I am
KJV: it is come to pass, ye may believe that
INT: it comes to pass that you might believe when it come to pass

John 14:1 V-PIA-2P
GRK: ἡ καρδία πιστεύετε εἰς τὸν
NAS: be troubled; believe in God,
KJV: heart be troubled: ye believe in God,
INT: the heart you believe on

John 14:1 V-PIA-2P
GRK: εἰς ἐμὲ πιστεύετε
NAS: believe in God, believe also in Me.
KJV: in God, believe also in
INT: on me believe

John 14:10 V-PIA-2S
GRK: οὐ πιστεύεις ὅτι ἐγὼ
NAS: Do you not believe that I am in the Father,
KJV: Believest thou not that
INT: not Believe you that I [am]

John 14:11 V-PMA-2P
GRK: πιστεύετέ μοι ὅτι
NAS: Believe Me that I am in the Father
KJV: Believe me that
INT: Believe me that

John 14:11 V-PMA-2P
GRK: ἔργα αὐτὰ πιστεύετε
NAS: is in Me; otherwise believe because
KJV: me: or else believe me for
INT: works themselves believe

John 14:12 V-PPA-NMS
GRK: ὑμῖν ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ
NAS: I say to you, he who believes in Me, the works
KJV: unto you, He that believeth on
INT: to you He that believes on me

John 14:29 V-ASA-2P
GRK: ὅταν γένηται πιστεύσητε
NAS: that when it happens, you may believe.
KJV: it is come to pass, ye might believe.
INT: when it shall have come to pass you might believe

John 16:9 V-PIA-3P
GRK: ὅτι οὐ πιστεύουσιν εἰς ἐμέ
NAS: because they do not believe in Me;
KJV: because they believe not on
INT: because not they believe on me

John 16:27 V-RIA-2P
GRK: πεφιλήκατε καὶ πεπιστεύκατε ὅτι ἐγὼ
NAS: you have loved Me and have believed that I came forth
KJV: me, and have believed that I
INT: have loved and have believed that I

John 16:30 V-PIA-1P
GRK: ἐν τούτῳ πιστεύομεν ὅτι ἀπὸ
NAS: You; by this we believe that You came
KJV: this we believe that
INT: But this we believe that from

John 16:31 V-PIA-2P
GRK: Ἰησοῦς Ἄρτι πιστεύετε
NAS: answered them, Do you now believe?
KJV: Do ye now believe?
INT: Jesus now do you believe

John 17:8 V-AIA-3P
GRK: ἐξῆλθον καὶ ἐπίστευσαν ὅτι σύ
NAS: that I came forth from You, and they believed that You sent
KJV: thee, and they have believed that thou
INT: I came out and they believed that you

John 17:20 V-PPA-GMP
GRK: περὶ τῶν πιστευόντων διὰ τοῦ
NAS: also who believe in Me through
KJV: them also which shall believe on
INT: for those who shall believe through the

John 17:21 V-PSA-3S
GRK: ὁ κόσμος πιστεύῃ ὅτι σύ
NAS: that the world may believe that You sent
KJV: that the world may believe that thou
INT: the world might believe that you

John 19:35 V-PSA-2P
GRK: καὶ ὑμεῖς πιστεύσητε
NAS: so that you also may believe.
KJV: that ye might believe.
INT: also you might believe

John 20:8 V-AIA-3S
GRK: εἶδεν καὶ ἐπίστευσεν
NAS: entered, and he saw and believed.
KJV: he saw, and believed.
INT: saw and believed

John 20:25 V-FIA-1S
GRK: οὐ μὴ πιστεύσω
NAS: into His side, I will not believe.
KJV: I will not believe.
INT: no not will I believe

John 20:29 V-RIA-2S
GRK: ἑώρακάς με πεπίστευκας μακάριοι οἱ
NAS: you have seen Me, have you believed? Blessed
KJV: me, thou hast believed: blessed
INT: you have seen me you have believed blessed [are] those

John 20:29 V-APA-NMP
GRK: ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες
NAS: [are] they who did not see, and [yet] believed.
KJV: seen, and [yet] have believed.
INT: having seen yet having believed

John 20:31 V-PSA-2P
GRK: γέγραπται ἵνα πιστεύσητε ὅτι Ἰησοῦς
NAS: so that you may believe that Jesus
KJV: that ye might believe that
INT: have been written that you might believe that Jesus

John 20:31 V-PPA-NMP
GRK: καὶ ἵνα πιστεύοντες ζωὴν ἔχητε
NAS: of God; and that believing you may have
KJV: and that believing ye might have life
INT: and that believing life you might have

Acts 2:44 V-APA-NMP
GRK: δὲ οἱ πιστεύοντες ἦσαν ἐπὶ
NAS: those who had believed were together
KJV: And all that believed were together,
INT: moreover having believed were together

Acts 4:4 V-AIA-3P
GRK: τὸν λόγον ἐπίστευσαν καὶ ἐγενήθη
NAS: the message believed; and the number
KJV: the word believed; and
INT: the word believed and became

Acts 4:32 V-APA-GMP
GRK: πλήθους τῶν πιστευσάντων ἦν καρδία
NAS: of those who believed were of one
KJV: the multitude of them that believed were
INT: [the] multitude having believed were [in] heart

Acts 5:14 V-PPA-NMP
GRK: δὲ προσετίθεντο πιστεύοντες τῷ κυρίῳ
NAS: And all the more believers in the Lord,
KJV: And believers were the more
INT: moreover were added believers to the Lord

Acts 8:12 V-AIA-3P
GRK: ὅτε δὲ ἐπίστευσαν τῷ Φιλίππῳ
NAS: But when they believed Philip
KJV: when they believed Philip
INT: when moreover they believed Philip

Acts 8:13 V-AIA-3S
GRK: καὶ αὐτὸς ἐπίστευσεν καὶ βαπτισθεὶς
NAS: himself believed; and after being baptized,
KJV: Simon himself believed also: and
INT: also himself believed and having been baptized

Acts 8:37 V-PIA-2S
GRK: Φίλιππος Εἰ πιστεύεις ἐξ ὅλης
KJV: If thou believest with
INT: Philip If you believe from all

Acts 8:37 V-PIA-1S
GRK: δὲ εἶπεν Πιστεύω τὸν ὑιὸν
KJV: and said, I believe that Jesus
INT: and he said I believe the Son

Acts 9:26 V-PPA-NMP
GRK: αὐτόν μὴ πιστεύοντες ὅτι ἐστὶν
NAS: afraid of him, not believing that he was a disciple.
KJV: afraid of him, and believed not that
INT: him not believing that he is

Acts 9:42 V-AIA-3P
GRK: Ἰόππης καὶ ἐπίστευσαν πολλοὶ ἐπὶ
NAS: Joppa, and many believed in the Lord.
KJV: and many believed in the Lord.
INT: of Joppa and believed many on

Acts 10:43 V-PPA-AMS
GRK: πάντα τὸν πιστεύοντα εἰς αὐτόν
NAS: everyone who believes in Him receives
KJV: name whosoever believeth in him
INT: every one that believes on him

Acts 11:17 V-APA-DMP
GRK: καὶ ἡμῖν πιστεύσασιν ἐπὶ τὸν
NAS: as [He gave] to us also after believing in the Lord
KJV: [he did] unto us, who believed on
INT: also to us having believed on the

Acts 11:21 V-APA-NMS
GRK: ἀριθμὸς ὁ πιστεύσας ἐπέστρεψεν ἐπὶ
NAS: number who believed turned
KJV: number believed, and turned
INT: number having believed turned to

Acts 13:12 V-AIA-3S
GRK: τὸ γεγονὸς ἐπίστευσεν ἐκπλησσόμενος ἐπὶ
NAS: the proconsul believed when he saw
KJV: what was done, believed, being astonished
INT: what had happened believed being astonished at

Acts 13:39 V-PPA-NMS
GRK: πᾶς ὁ πιστεύων δικαιοῦται
NAS: Him everyone who believes is freed
KJV: all that believe are justified
INT: everyone that believes is justified

Acts 13:41 V-ASA-2P
GRK: οὐ μὴ πιστεύσητε ἐάν τις
NAS: YOU WILL NEVER BELIEVE, THOUGH
KJV: in no wise believe, though
INT: never not you would believe even if one

Acts 13:48 V-AIA-3P
GRK: κυρίου καὶ ἐπίστευσαν ὅσοι ἦσαν
NAS: to eternal life believed.
KJV: eternal life believed.
INT: Lord and believed as many as were

Acts 14:1 V-ANA
GRK: οὕτως ὥστε πιστεῦσαι Ἰουδαίων τε
NAS: number of people believed, both
KJV: and also of the Greeks believed.
INT: so that believed of Jewish both

Acts 14:23 V-LIA-3P
GRK: εἰς ὃν πεπιστεύκεισαν
NAS: in whom they had believed.
KJV: on whom they believed.
INT: on whom they had believed

Acts 15:5 V-RPA-NMP
GRK: τῶν Φαρισαίων πεπιστευκότες λέγοντες ὅτι
NAS: of the Pharisees who had believed stood
KJV: of the Pharisees which believed, saying,
INT: of the Pharisees who believed saying

Acts 15:7 V-ANA
GRK: εὐαγγελίου καὶ πιστεῦσαι
NAS: the word of the gospel and believe.
KJV: of the gospel, and believe.
INT: gospel and to believe

Acts 15:11 V-PIA-1P
GRK: κυρίου Ἰησοῦ πιστεύομεν σωθῆναι καθ'
NAS: But we believe that we are saved
KJV: But we believe that through the grace
INT: [the] Lord Jesus we believe to be saved in

Acts 16:31 V-AMA-2S
GRK: δὲ εἶπαν Πίστευσον ἐπὶ τὸν
NAS: They said, Believe in the Lord Jesus,
KJV: And they said, Believe on the Lord
INT: and they said Believe on the

Acts 16:34 V-RPA-NMS
GRK: ἠγαλλιάσατο πανοικεὶ πεπιστευκὼς τῷ θεῷ
NAS: them, and rejoiced greatly, having believed in God
KJV: rejoiced, believing in God
INT: rejoiced with all [his] house having believed in God

Acts 17:12 V-AIA-3P
GRK: ἐξ αὐτῶν ἐπίστευσαν καὶ τῶν
NAS: many of them believed, along
KJV: of them believed; also of honourable
INT: from among them believed and of the

Acts 17:34 V-AIA-3P
GRK: κολληθέντες αὐτῷ ἐπίστευσαν ἐν οἷς
NAS: joined him and believed, among
KJV: unto him, and believed: among
INT: having joined themselves to him believed among whom

Acts 18:8 V-AIA-3S
GRK: ὁ ἀρχισυνάγωγος ἐπίστευσεν τῷ κυρίῳ
NAS: the leader of the synagogue, believed in the Lord
KJV: the chief ruler of the synagogue, believed on the Lord
INT: the ruler of the synagogue believed in the Lord

Acts 18:8 V-IIA-3P
GRK: Κορινθίων ἀκούοντες ἐπίστευον καὶ ἐβαπτίζοντο
NAS: when they heard were believing and being baptized.
KJV: hearing believed, and
INT: Corinthians hearing believed and were baptized

Acts 18:27 V-RPA-DMP
GRK: πολὺ τοῖς πεπιστευκόσιν διὰ τῆς
NAS: those who had believed through
KJV: much which had believed through
INT: much those who believed through

Acts 19:2 V-APA-NMP
GRK: ἅγιον ἐλάβετε πιστεύσαντες οἱ δὲ
NAS: Spirit when you believed? And they [said] to him, No, we have not even
KJV: Ghost since ye believed? And
INT: Holy did you receive having believed moreover

Acts 19:4 V-ASA-3P
GRK: αὐτὸν ἵνα πιστεύσωσιν τοῦτ' ἔστιν
NAS: the people to believe in Him who was coming
KJV: that they should believe on
INT: him that they should believe that is

Acts 19:18 V-RPA-GMP
GRK: τε τῶν πεπιστευκότων ἤρχοντο ἐξομολογούμενοι
NAS: of those who had believed kept coming,
KJV: many that believed came,
INT: moreover of those who believed came confessing

Acts 21:20 V-RPA-GMP
GRK: Ἰουδαίοις τῶν πεπιστευκότων καὶ πάντες
NAS: of those who have believed, and they are all
KJV: there are which believe; and they are
INT: Jews who have believed and all

Acts 21:25 V-RPA-GMP
GRK: δὲ τῶν πεπιστευκότων ἐθνῶν ἡμεῖς
NAS: the Gentiles who have believed, we wrote,
KJV: the Gentiles which believe, we
INT: moreover those who have believed of the Gentiles we

Acts 22:19 V-PPA-AMP
GRK: συναγωγὰς τοὺς πιστεύοντας ἐπὶ σέ
NAS: and beat those who believed in You.
KJV: synagogue them that believed on
INT: synagogues those believing on you

Acts 24:14 V-PPA-NMS
GRK: πατρῴῳ θεῷ πιστεύων πᾶσι τοῖς
NAS: of our fathers, believing everything
KJV: of my fathers, believing all things
INT: ancestral God believing all things which

Acts 26:27 V-PIA-2S
GRK: πιστεύεις βασιλεῦ Ἀγρίππα
NAS: Agrippa, do you believe the Prophets?
KJV: Agrippa, believest thou the prophets?
INT: Believe you King Agrippa

Acts 26:27 V-PIA-2S
GRK: οἶδα ὅτι πιστεύεις
NAS: the Prophets? I know that you do.
KJV: I know that thou believest.
INT: I know that you believe

Acts 27:25 V-PIA-1S
GRK: εὐθυμεῖτε ἄνδρες πιστεύω γὰρ τῷ
NAS: men, for I believe God
KJV: for I believe God,
INT: take heart men I believe indeed

Romans 1:16 V-PPA-DMS
GRK: παντὶ τῷ πιστεύοντι Ἰουδαίῳ τε
NAS: to everyone who believes, to the Jew
KJV: to every one that believeth; to the Jew
INT: to every one that believes to Jewish both

Romans 3:2 V-AIP-3P
GRK: γὰρ ὅτι ἐπιστεύθησαν τὰ λόγια
NAS: First of all, that they were entrusted with the oracles
KJV: that unto them were committed the oracles
INT: for that they were entrusted with the oracles

Romans 3:22 V-PPA-AMP
GRK: πάντας τοὺς πιστεύοντας οὐ γάρ
NAS: those who believe; for there is no
KJV: all them that believe: for
INT: all those that believe not indeed

Romans 4:3 V-AIA-3S
GRK: γραφὴ λέγει Ἐπίστευσεν δὲ Ἀβραὰμ
NAS: ABRAHAM BELIEVED GOD,
KJV: Abraham believed God, and
INT: Scripture says believed moreover Abraham

Romans 4:5 V-PPA-DMS
GRK: μὴ ἐργαζομένῳ πιστεύοντι δὲ ἐπὶ
NAS: But to the one who does not work, but believes in Him who justifies
KJV: but believeth on
INT: not does work believes however on

Romans 4:11 V-PPA-GMP
GRK: πάντων τῶν πιστευόντων δι' ἀκροβυστίας
NAS: of all who believe without being circumcised,
KJV: of all them that believe, though
INT: of all those that believe in uncircumcision

Romans 4:17 V-AIA-3S
GRK: κατέναντι οὗ ἐπίστευσεν θεοῦ τοῦ
NAS: of Him whom he believed, [even] God,
KJV: him whom he believed, [even] God,
INT: before whom he believed God who

Romans 4:18 V-AIA-3S
GRK: ἐπ' ἐλπίδι ἐπίστευσεν εἰς τὸ
NAS: hope he believed, so
KJV: against hope believed in hope,
INT: in hope believed for

Romans 4:24 V-PPA-DMP
GRK: λογίζεσθαι τοῖς πιστεύουσιν ἐπὶ τὸν
NAS: as those who believe in Him who raised
KJV: imputed, if we believe on
INT: to be credited to those that believe on the [one]

Romans 6:8 V-PIA-1P
GRK: σὺν Χριστῷ πιστεύομεν ὅτι καὶ
NAS: with Christ, we believe that we shall also
KJV: with Christ, we believe that we shall
INT: with Christ we believe that also

Romans 9:33 V-PPA-NMS
GRK: καὶ ὁ πιστεύων ἐπ' αὐτῷ
NAS: OF OFFENSE, AND HE WHO BELIEVES IN HIM WILL NOT BE DISAPPOINTED.
KJV: and whosoever believeth on him
INT: and whoever believes on him

Romans 10:4 V-PPA-DMS
GRK: παντὶ τῷ πιστεύοντι
NAS: to everyone who believes.
KJV: to every one that believeth.
INT: to everyone that believes

Romans 10:9 V-ASA-2S
GRK: Ἰησοῦν καὶ πιστεύσῃς ἐν τῇ
NAS: [as] Lord, and believe in your heart
KJV: Jesus, and shalt believe in thine
INT: Jesus and believe in the

Romans 10:10 V-PIM/P-3S
GRK: καρδίᾳ γὰρ πιστεύεται εἰς δικαιοσύνην
NAS: for with the heart a person believes, resulting
KJV: with the heart man believeth unto
INT: in heart indeed is belief to righteousness

Romans 10:11 V-PPA-NMS
GRK: Πᾶς ὁ πιστεύων ἐπ' αὐτῷ
NAS: WHOEVER BELIEVES IN HIM WILL NOT BE DISAPPOINTED.
KJV: saith, Whosoever believeth on him
INT: Everyone that believes on him

Romans 10:14 V-AIA-3P
GRK: ὃν οὐκ ἐπίστευσαν πῶς δὲ
NAS: on Him in whom they have not believed? How
KJV: they have not believed? and how
INT: whom not they believed how moreover

Romans 10:14 V-ASA-3P
GRK: πῶς δὲ πιστεύσωσιν οὗ οὐκ
NAS: How will they believe in Him whom
KJV: how shall they believe in him of whom
INT: how moreover shall they believe on [him] of whom not

Romans 10:16 V-AIA-3S
GRK: Κύριε τίς ἐπίστευσεν τῇ ἀκοῇ
NAS: LORD, WHO HAS BELIEVED OUR REPORT?
KJV: Lord, who hath believed our report?
INT: Lord who believed the report

Romans 13:11 V-AIA-1P
GRK: ἢ ὅτε ἐπιστεύσαμεν
NAS: to us than when we believed.
KJV: than when we believed.
INT: than when first we believed

Romans 14:2 V-PIA-3S
GRK: ὃς μὲν πιστεύει φαγεῖν πάντα
NAS: One person has faith that he may eat
KJV: one believeth that he may eat
INT: one indeed believes to eat all things

Romans 15:13 V-PNA
GRK: ἐν τῷ πιστεύειν εἰς τὸ
NAS: and peace in believing, so
KJV: peace in believing, that ye
INT: in believing for

1 Corinthians 1:21 V-PPA-AMP
GRK: σῶσαι τοὺς πιστεύοντας
NAS: to save those who believe.
KJV: to save them that believe.
INT: to save those that believe

1 Corinthians 3:5 V-AIA-2P
GRK: δι' ὧν ἐπιστεύσατε καὶ ἑκάστῳ
NAS: whom you believed, even
KJV: by whom ye believed, even as
INT: through whom you believed also to each

1 Corinthians 9:17 V-RIM/P-1S
GRK: ἄκων οἰκονομίαν πεπίστευμαι
NAS: I have a stewardship entrusted to me.
KJV: a dispensation [of the gospel] is committed unto me.
INT: unwillingly an administration I am entrusted with

1 Corinthians 11:18 V-PIA-1S
GRK: μέρος τι πιστεύω
NAS: among you; and in part I believe it.
KJV: and I partly believe it.
INT: part it I believe

1 Corinthians 13:7 V-PIA-3S
GRK: στέγει πάντα πιστεύει πάντα ἐλπίζει
NAS: all things, believes all things,
KJV: all things, believeth all things,
INT: bears all things believes all things hopes

1 Corinthians 14:22 V-PPA-DMP
GRK: οὐ τοῖς πιστεύουσιν ἀλλὰ τοῖς
NAS: not to those who believe but to unbelievers;
KJV: not to them that believe, but
INT: not to those that believe but to the

1 Corinthians 14:22 V-PPA-DMP
GRK: ἀλλὰ τοῖς πιστεύουσιν
NAS: but to those who believe.
KJV: but for them which believe.
INT: but to those that believe

1 Corinthians 15:2 V-AIA-2P
GRK: μὴ εἰκῇ ἐπιστεύσατε
NAS: to you, unless you believed in vain.
KJV: unless ye have believed in vain.
INT: not in vain you believed

1 Corinthians 15:11 V-AIA-2P
GRK: καὶ οὕτως ἐπιστεύσατε
NAS: we preach and so you believed.
KJV: and so ye believed.
INT: and so you believed

2 Corinthians 4:13 V-AIA-1S
GRK: τὸ γεγραμμένον Ἐπίστευσα διὸ ἐλάλησα
NAS: to what is written, I BELIEVED, THEREFORE
KJV: it is written, I believed, and therefore
INT: what has been written I believed therefore I spoke

2 Corinthians 4:13 V-PIA-1P
GRK: καὶ ἡμεῖς πιστεύομεν διὸ καὶ
NAS: we also believe, therefore
KJV: we also believe, and therefore
INT: also we believe therefore also

Galatians 2:7 V-RIM/P-1S
GRK: ἰδόντες ὅτι πεπίστευμαι τὸ εὐαγγέλιον
NAS: seeing that I had been entrusted with the gospel
KJV: of the uncircumcision was committed unto me, as
INT: having seen that I have been entrusted with the gospel

Galatians 2:16 V-AIA-1P
GRK: Χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν ἵνα δικαιωθῶμεν
NAS: even we have believed in Christ
KJV: even we have believed in Jesus
INT: Christ Jesus believed that we might be justified

Galatians 3:6 V-AIA-3S
GRK: καθὼς Ἀβραὰμ ἐπίστευσεν τῷ θεῷ
NAS: Abraham BELIEVED GOD,
KJV: Even as Abraham believed God, and
INT: Even as Abraham believed God

Galatians 3:22 V-PPA-DMP
GRK: δοθῇ τοῖς πιστεύουσιν
NAS: might be given to those who believe.
KJV: might be given to them that believe.
INT: might be given to those that believe

Ephesians 1:13 V-APA-NMP
GRK: ᾧ καὶ πιστεύσαντες ἐσφραγίσθητε τῷ
NAS: having also believed, you were sealed
KJV: also after that ye believed, ye were sealed with
INT: whom also having believed you were sealed with the

Ephesians 1:19 V-PPA-AMP
GRK: ἡμᾶς τοὺς πιστεύοντας κατὰ τὴν
NAS: toward us who believe. [These are] in accordance
KJV: who believe, according to
INT: us who believe according to the

Philippians 1:29 V-PNA
GRK: εἰς αὐτὸν πιστεύειν ἀλλὰ καὶ
NAS: not only to believe in Him, but also
KJV: not only to believe on him,
INT: on him to believe but also

1 Thessalonians 1:7 V-PPA-DMP
GRK: πᾶσιν τοῖς πιστεύουσιν ἐν τῇ
NAS: to all the believers in Macedonia
KJV: to all that believe in
INT: to all those believing in

1 Thessalonians 2:4 V-ANP
GRK: τοῦ θεοῦ πιστευθῆναι τὸ εὐαγγέλιον
NAS: by God to be entrusted with the gospel,
KJV: God to be put in trust with the gospel,
INT: God to be entrusted with the gospel

1 Thessalonians 2:10 V-PPA-DMP
GRK: ὑμῖν τοῖς πιστεύουσιν ἐγενήθημεν
NAS: we behaved toward you believers;
KJV: among you that believe:
INT: with you that believe we were

1 Thessalonians 2:13 V-PPA-DMP
GRK: ὑμῖν τοῖς πιστεύουσιν
NAS: performs its work in you who believe.
KJV: in you that believe.
INT: you who believe

1 Thessalonians 4:14 V-PIA-1P
GRK: εἰ γὰρ πιστεύομεν ὅτι Ἰησοῦς
NAS: For if we believe that Jesus died
KJV: For if we believe that Jesus
INT: if indeed we believe that Jesus

2 Thessalonians 1:10 V-APA-DMP
GRK: πᾶσιν τοῖς πιστεύσασιν ὅτι ἐπιστεύθη
NAS: all who have believed-- for our testimony
KJV: in all them that believe (because our
INT: all the [ones] having believed because was believed

2 Thessalonians 1:10 V-AIP-3S
GRK: πιστεύσασιν ὅτι ἐπιστεύθη τὸ μαρτύριον
NAS: for our testimony to you was believed.
KJV: among you was believed) in that
INT: having believed because was believed the testimony

2 Thessalonians 2:11 V-ANA
GRK: εἰς τὸ πιστεῦσαι αὐτοὺς τῷ
NAS: so that they will believe what is FALSE,
KJV: that they should believe a lie:
INT: for to believe them what

2 Thessalonians 2:12 V-APA-NMP
GRK: οἱ μὴ πιστεύσαντες τῇ ἀληθείᾳ
NAS: may be judged who did not believe the truth,
KJV: who believed not
INT: not having believed the truth

1 Timothy 1:11 V-AIP-1S
GRK: θεοῦ ὃ ἐπιστεύθην ἐγώ
NAS: God, with which I have been entrusted.
KJV: was committed to my trust.
INT: God which was entrusted with I

1 Timothy 1:16 V-PNA
GRK: τῶν μελλόντων πιστεύειν ἐπ' αὐτῷ
NAS: who would believe in Him for eternal
KJV: to them which should hereafter believe on
INT: of those being about to believe on him

1 Timothy 3:16 V-AIP-3S
GRK: ἐν ἔθνεσιν ἐπιστεύθη ἐν κόσμῳ
NAS: the nations, Believed on in the world,
KJV: the Gentiles, believed on in
INT: among [the] Gentiles was believed on in [the] world

2 Timothy 1:12 V-RIA-1S
GRK: γὰρ ᾧ πεπίστευκα καὶ πέπεισμαι
NAS: whom I have believed and I am convinced
KJV: whom I have believed, and
INT: indeed whom I have believed and am persuaded

Titus 1:3 V-AIP-1S
GRK: κηρύγματι ὃ ἐπιστεύθην ἐγὼ κατ'
NAS: with which I was entrusted according
KJV: which is committed unto me
INT: [the] proclamation with which was entrusted with I according to

Titus 3:8 V-RPA-NMP
GRK: προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες θεῷ Ταῦτά
NAS: that those who have believed God
KJV: that they which have believed in God
INT: to be forward in they who have believed God These things

Hebrews 4:3 V-APA-NMP
GRK: κατάπαυσιν οἱ πιστεύσαντες καθὼς εἴρηκεν
NAS: For we who have believed enter
KJV: we which have believed do enter
INT: rest the [ones] having believed as he has said

Hebrews 11:6 V-ANA
GRK: ἀδύνατον εὐαρεστῆσαι πιστεῦσαι γὰρ δεῖ
NAS: must believe that He is and [that] He is a rewarder
KJV: to God must believe that he is,
INT: [it is] impossible to well please [him] to believe indeed it behoves

James 2:19 V-PIA-2S
GRK: σὺ πιστεύεις ὅτι εἷς
NAS: You believe that God is one.
KJV: Thou believest that there is
INT: You believe that one

James 2:19 V-PIA-3P
GRK: τὰ δαιμόνια πιστεύουσιν καὶ φρίσσουσιν
NAS: the demons also believe, and shudder.
KJV: the devils also believe, and tremble.
INT: the demons believe and shudder

James 2:23 V-AIA-3S
GRK: ἡ λέγουσα Ἐπίστευσεν δὲ Ἀβραὰμ
NAS: AND ABRAHAM BELIEVED GOD,
KJV: Abraham believed God, and
INT: which says believed moreover Abraham

1 Peter 1:8 V-PPA-NMP
GRK: μὴ ὁρῶντες πιστεύοντες δὲ ἀγαλλιᾶσθε
NAS: Him now, but believe in Him, you greatly rejoice
KJV: yet believing, ye rejoice
INT: not looking believing moreover you exult

1 Peter 2:6 V-PPA-NMS
GRK: καὶ ὁ πιστεύων ἐπ' αὐτῷ
NAS: CORNER [stone], AND HE WHO BELIEVES IN HIM WILL NOT BE DISAPPOINTED.
KJV: precious: and he that believeth on him
INT: and he that believes on him

1 Peter 2:7 V-PPA-DMP
GRK: τιμὴ τοῖς πιστεύουσιν ἀπιστοῦσιν δὲ
NAS: then, is for you who believe; but for those
KJV: which believe [he is] precious:
INT: preciousness who believe to [those] disobeying however

1 John 3:23 V-ASA-1P
GRK: αὐτοῦ ἵνα πιστεύσωμεν τῷ ὀνόματι
NAS: is His commandment, that we believe in the name
KJV: That we should believe on the name
INT: of him that we should believe on the name

1 John 4:1 V-PMA-2P
GRK: παντὶ πνεύματι πιστεύετε ἀλλὰ δοκιμάζετε
NAS: Beloved, do not believe every spirit,
KJV: Beloved, believe not every
INT: every spirit believe but test

1 John 4:16 V-RIA-1P
GRK: ἐγνώκαμεν καὶ πεπιστεύκαμεν τὴν ἀγάπην
NAS: We have come to know and have believed the love
KJV: have known and believed the love that
INT: have known and have believed the love

1 John 5:1 V-PPA-NMS
GRK: Πᾶς ὁ πιστεύων ὅτι Ἰησοῦς
NAS: Whoever believes that Jesus
KJV: Whosoever believeth that Jesus
INT: Everyone that believes that Jesus

1 John 5:5 V-PPA-NMS
GRK: μὴ ὁ πιστεύων ὅτι Ἰησοῦς
NAS: the world, but he who believes that Jesus
KJV: but he that believeth that
INT: not he that believes that Jesus

1 John 5:10 V-PPA-NMS
GRK: πιστεύων εἰς τὸν
NAS: The one who believes in the Son of God
KJV: He that believeth on the Son
INT: He that believes on the

1 John 5:10 V-PPA-NMS
GRK: ὁ μὴ πιστεύων τῷ θεῷ
NAS: in himself; the one who does not believe God
KJV: in himself: he that believeth not God
INT: he that not believes God

1 John 5:10 V-RIA-3S
GRK: ὅτι οὐ πεπίστευκεν εἰς τὴν
NAS: because he has not believed in the testimony
KJV: because he believeth not
INT: because not he has believed in the

1 John 5:13 V-PPA-DMP
GRK: αἰώνιον τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ
NAS: I have written to you who believe in the name
KJV: unto you that believe on
INT: eternal who believe on the

1 John 5:13 V-PSA-2P
GRK: καὶ ἵνα πιστεύητε εἰς τὸ
KJV: that ye may believe on
INT: and that you may believe on the

Jude 1:5 V-APA-AMP
GRK: τοὺς μὴ πιστεύσαντας ἀπώλεσεν
NAS: destroyed those who did not believe.
KJV: destroyed them that believed not.
INT: the [ones] not having believed he destroyed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4100

ἐπίστευεν — 1 Occ.
ἐπιστεύετε — 2 Occ.
ἐπίστευον — 4 Occ.
Ἐπίστευσα — 1 Occ.
ἐπιστεύσαμεν — 2 Occ.
ἐπίστευσαν — 22 Occ.
ἐπίστευσας — 2 Occ.
ἐπιστεύσατε — 7 Occ.
ἐπίστευσεν — 14 Occ.
ἐπιστεύθη — 2 Occ.
ἐπιστεύθην — 2 Occ.
ἐπιστεύθησαν — 1 Occ.
πεπίστευκα — 2 Occ.
πεπιστεύκαμεν — 2 Occ.
πεπίστευκας — 1 Occ.
πεπιστεύκατε — 1 Occ.
πεπιστεύκεισαν — 1 Occ.
πεπίστευκεν — 2 Occ.
πεπιστευκὼς — 1 Occ.
πεπιστευκόσιν — 1 Occ.
πεπιστευκότας — 1 Occ.
πεπιστευκότες — 2 Occ.
πεπιστευκότων — 3 Occ.
πεπίστευμαι — 2 Occ.
πίστευε — 2 Occ.
πιστεύῃ — 2 Occ.
πιστεύητε — 3 Occ.
πιστεύει — 3 Occ.
πιστεύειν — 5 Occ.
πιστεύεις — 8 Occ.
πιστεύεται — 1 Occ.
Πιστεύετε — 21 Occ.
Πιστεύω — 5 Occ.
πιστεύων — 24 Occ.
πιστεύομεν — 6 Occ.
πιστεύοντα — 1 Occ.
πιστεύοντας — 4 Occ.
πιστεύοντες — 7 Occ.
πιστεύοντι — 4 Occ.
πιστευόντων — 4 Occ.
πιστεύουσιν — 14 Occ.
πιστεῦσαι — 6 Occ.
πιστεύσαντας — 1 Occ.
πιστεύσαντες — 7 Occ.
πιστευσάντων — 1 Occ.
πιστεύσας — 2 Occ.
πιστεύσασα — 1 Occ.
πιστεύσασιν — 3 Occ.
πιστεύσῃς — 2 Occ.
πιστεύσητε — 11 Occ.
πιστεύσει — 1 Occ.
πιστεύσετε — 2 Occ.
πιστεύσω — 2 Occ.
πιστεύσωμεν — 3 Occ.
πιστεύσωσιν — 4 Occ.
πιστεύσομεν — 1 Occ.
πίστευσον — 2 Occ.
πιστεύσουσιν — 1 Occ.
πιστευθῆναι — 1 Occ.
Additional Entries
πιστεύσας — 2 Occ.
πιστεύσασα — 1 Occ.
πιστεύσασιν — 3 Occ.
πιστεύσῃς — 2 Occ.
πιστεύσητε — 11 Occ.
πιστεύσει — 1 Occ.
πιστεύσετε — 2 Occ.
πιστεύσω — 2 Occ.
πιστεύσωμεν — 3 Occ.
πιστεύσωσιν — 4 Occ.
πίστευσον — 2 Occ.
πιστεύσουσιν — 1 Occ.
πιστευθῆναι — 1 Occ.
πιστικῆς — 2 Occ.
πίστει — 58 Occ.
πίστεως — 94 Occ.
πίστιν — 55 Occ.
πίστις — 36 Occ.
πιστά — 2 Occ.
πιστὰς — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page