1.Mosebog 10
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Dette er Noas Sønner, Sem, Kam og Jafets Slægtebog. Efter Vandfloden fødtes der dem Sønner.1Dette er de ætter som stammer fra Noahs sønner Sem, Kam og Jafet: De fikk sønner efter vannflommen. 1Detta är berättelsen om Noas söners släkt. De voro Sem, Ham och Jafet; och åt dem föddes söner efter floden.
2Jafets Sønner: Gomer, Magog. Madaj, Javan, Tubal, Mesjek og Tiras.2Jafets sønner var Gomer og Magog og Madai og Javan og Tubal og Mesek og Tiras. 2Jafets söner voro Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesek och Tiras.
3Gomers Sønner: Asjkenaz, Rifat og Togarma.3Og Gomers sønner var Askenas og Rifat og Togarma. 3Gomers söner voro Askenas, Rifat och Togarma.
4Javans Sønner: Elisja, Tarsis. Kittæerne og Rodosboerne;4Og Javans sønner var Elisa og Tarsis, Kittim og Dodanim. 4Javans söner voro Elisa och Tarsis, kittéerna och dodanéerna.
5fra dem nedstammer de fjerne Strandes Folk. Det var Jafets Sønner i deres Lande, hver med sit Tungemaal, efter deres Slægter og i deres Folkeslag.5Fra disse bredte de som bor på hedningenes kyster, sig ut i sine land, med sine forskjellige tungemål, efter sine ætter, i sine folkeslag. 5Från dessa hava inbyggarna i hedningarnas Havsländer utbrett sig i sina länder, var efter sitt tungomål, efter sina släkter, i sina folk.
DANNORSVE
6Kams Sønner: Kusj, Mizrajim, Put og Kana'an.6Og Kams sønner var Kus og Misra'im og Put og Kana'an. 6Hams söner voro Kus, Misraim, Put och Kanaan.
7Kusj's Sønner: Seba, Havila, Sabta, Ra'ma og Sabteka. Ra'mas Sønner: Saba og Dedan.7Og Kus' sønner var Seba og Havila og Sabta og Raema og Sabteka, og Raemas sønner var Sjeba og Dedan. 7Kus' söner voro Seba, Havila, Sabta, Raema och Sabteka. Raemas söner voro Saba och Dedan.
8Og Kusj avlede Nimrod, som var den første Storhersker paa Jorden.8Og Kus fikk sønnen Nimrod; han var den første som fikk stort velde på jorden. 8Men Kus födde Nimrod; han var den förste som upprättade ett välde på jorden.
9Han var en vældig Jæger for HERRENS Øjne; derfor siger man: »En vældig Jæger for HERRENS Øjne som Nimrod.«9Han var en veldig jeger for Herrens åsyn; derfor sier folk: En veldig jeger for Herrens åsyn som Nimrod. 9Han var ock en väldig jägare inför HERREN; därför plägar man säga: »En väldig jägare inför HERREN såsom Nimrod.»
DANNORSVE
10Fra først af omfattede hans Rige Babel, Erek, Akkad og Kalne i Sinear;10Først hersket han over Babel og Erek og Akkad og Kalne i landet Sinear. 10Och hans rike hade sin begynnelse i Babel, Erek, Ackad och Kalne, i Sinears land.
11fra dette Land drog han til Assyrien og byggede Nineve, Rehobot-Ir, Kela11Fra dette land drog han ut til Assur og bygget Ninive og Rehobot-Ir og Kalah 11Från det landet drog han sedan ut till Assyrien och byggde Nineve, Rehobot-Ir och Kela,
12og Resen mellem Nineve og Kela, det er den store By.12og Resen mellem Ninive og Kalah; dette er den store stad. 12och därtill Resen mellan Nineve och Kela; detta är »den stora staden».
13Mizrajim avlede Luderne, Anamerne, Lehaberne, Naftuherne,13Og Misra'im blev stamfar til luderne og anamerne og lehaberne og naftuherne 13Och Misraim födde ludéerna, anaméerna, lehabéerna, naftuhéerna,
14Patruserne, Kasluherne, fra hvem Filisterne udgik, og Kaftorerne.14og patruserne og kasluherne, som filistrene er kommet fra, og kaftorerne. 14patroséerna, kasluhéerna, från vilka filistéerna hava utgått, och kaftoréerna.
DANNORSVE
15Kana'an avlede Zidon, hans førstefødte, Het,15Og Kana'an blev far til Sidon, som var hans førstefødte, og til Het 15Och Kanaan födde Sidon, som var hans förstfödde, och Het,
16Jebusiterne, Amoriterne, Girgasjiterne,16og til jebusittene og amorittene og girgasittene 16så ock jebuséerna, amoréerna, girgaséerna,
17Hivviterne, Arkiterne, Siniterne,17og hevittene og arkittene og sinittene 17hivéerna, arkéerna, sinéerna,
18Arvaditerne, Zemariterne og Hamatiterne; men senere bredte Kana'anæernes Slægter sig,18og arvadittene og semarittene og hamatittene; siden bredte kana'anittenes ætter sig videre ut. 18arvadéerna, semaréerna och hamatéerna. Sedan utgrenade sig kananéernas släkter allt vidare,
19saa at Kana'anæernes Omraade strakte sig fra Zidon i Retning af Gerar indtil Gaza, i Retning af Sodoma, Gomorra, Adma, og Zebojim indtil Lasja.19Og kana'anittenes grense gikk fra Sidon bortimot Gerar like til Gasa, og bortimot Sodoma og Gomorra og Adma og Sebo'im like til Lesa. 19så att kananéernas område sträckte sig från Sidon fram emot Gerar ända till Gasa, och fram emot Sodom, Gomorra, Adma och Seboim ända till Lesa.
20Det var Kams Sønner efter deres Slægter og Tungemaal i deres Lande og Folk.20Dette var Kams barn, efter sine ætter, med sine tungemål, i sine land, i sine folkeslag. 20Dessa voro Hams söner, efter deras släkter och tungomål, i deras länder och folk.
DANNORSVE
21Men ogsaa Sem, alle Ebersønnernes Fader, Jafets ældste Broder, fødtes der Sønner.21Også Sem fikk barn; han var stamfar til alle Ebers barn og var den eldste bror av Jafet. 21Söner föddes ock åt Sem, Jafets äldre broder, som blev stamfader för alla Ebers söner.
22Sems Sønner: Elam, Assur, Arpaksjad, Lud og Aram.22Sems sønner var Elam og Assur og Arpaksad og Lud og Aram. 22Sems söner voro Elam, Assur, Arpaksad, Lud och Aram.
23Arams Sønner: Uz, Hul, Geter og Masj.23Og Arams sønner var Us og Hul og Geter og Mas. 23Arams söner voro Us, Hul, Geter och Mas.
24Arpaksjad avlede Sjela; Sjela avlede Eber;24Og Arpaksad fikk sønnen Salah, og Salah fikk sønnen Eber. 24Arpaksad födde Sela, och Sela födde Eber.
DANNORSVE
25Eber fødtes der to Sønner; den ene hed Peleg, thi paa hans Tid adsplittedes Jordens Befolkning, og hans Broder hed Joktan.25Og Eber fikk to sønner; den ene hette Peleg, for i hans dager blev menneskene spredt over jorden; og hans bror hette Joktan. 25Men åt Eber föddes två söner; den ene hette Peleg, ty i hans tid blev jorden fördelad; och hans broder hette Joktan.
26Joktan avlede Almodad, Sjelef, Hazarmavet, Jera,26Og Joktan blev far til Almodad og Salef og Hasarmavet og Jarah 26Och Joktan födde Almodad, Selef, Hasarmavet, Jera,
27Hadoram, Uzal, Dikla,27og Hadoram og Usal og Dikla 27Hadoram, Usal, Dikla,
28Obal, Abimael, Saba,28og Obal og Abimael og Sjeba 28Obal, Abimael, Saba,
29Ofir, Havila og Jobab. Alle disse var Joktans Sønner,29og Ofir og Havila og Jobab; alle disse var Joktans sønner. 29Ofir, Havila och Jobab; alla dessa voro Joktans söner.
DANNORSVE
30og deres Bosteder strækker sig fra Mesja i Retning af Sefar, Østens Bjerge.30De hadde sine bosteder i fjellbygdene i øst fra Mesa bortimot Sefar. 30Och de hade sina boningsorter från Mesa fram emot Sefar, emot Östra berget.
31Det var Sems Sønner efter deres Slægter og Tungemaal i deres Lande og Folk.31Dette var Sems barn efter sine ætter, med sine tungemål, i sine land, i sine folkeslag. 31Dessa voro Sems söner, efter deras släkter och tungomål, i deras länder, efter deras folk.
32Det var Noas Sønners Slægter efter deres Nedstamning, i deres Folk; fra dem nedstammer Folkene, som efter Vandfloden bredte sig paa Jorden.32Dette var Noahs sønners ætter efter sin avstamning, i sine folkeslag; og fra dem har folkene utbredt sig på jorden efter vannflommen. 32Dessa voro Noas söners släkter, efter deras ättföljd, i deras folk. Och från dem hava folken efter floden utbrett sig på jorden.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Genesis 9
Top of Page
Top of Page