1 Krønikebok 23
Norsk (1930)
1Da David var blitt gammel og mett av dager, gjorde han sin sønn Salomo til konge over Israel. 2Og han samlet alle Israels høvdinger og prestene og levittene.

3Og levittene blev tellet fra tyveårsalderen og opover, og tallet på dem - en for en, alle som var av mannkjønn - var åtte og tretti tusen. 4Av disse [sa David] skal fire og tyve tusen forestå arbeidet på Herrens hus, og seks tusen skal være tilsynsmenn og dommere, 5og fire tusen skal være dørvoktere, og fire tusen skal lovsynge Herren til de instrumenter jeg har latt gjøre til lovsangen. 6Og David delte dem i skifter efter Levis sønner, Gerson, Kahat og Merari.

7Til gersonittene hørte Ladan og Sime'i. 8Ladans sønner var Jehiel, overhodet, så Setam og Joel - tre i tallet. 9Sime'is sønner var Selomot og Hasiel og Haran - tre i tallet; dette var overhodene for Ladans familier. 10Og Sime'is sønner var Jahat, Sisa og Je'us og Beria; dette var Sime'is sønner - fire i tallet. 11Jahat var overhodet, og Sisa den annen; men Je'us og Beria hadde ikke mange sønner, og de utgjorde derfor bare en familie, en embedsklasse.

12Kahats sønner var Amram, Jishar, Hebron og Ussiel - fire i tallet. 13Amrams sønner var Aron og Moses. Aron blev utskilt for å helliges som høihellig, både han og hans sønner gjennem alle tider, så de skulde brenne røkelse for Herren og tjene ham og velsigne i hans navn til evig tid. 14Men sønnene til den Guds mann Moses regnes til Levi stamme. 15Moses' sønner var Gersom og Elieser. 16Av Gersoms sønner var Sebuel overhodet. 17Og av Eliesers barn var Rehabja overhodet; Elieser hadde ikke andre sønner, men Rehabjas sønner var overmåte tallrike. 18Av Jishars sønner var Selomit overhodet. 19Av Hebrons sønner var Jerija overhodet, Amarja den annen, Jahasiel den tredje og Jekamam den fjerde. 20Av Ussiels sønner var Mika overhodet, og Jissija den annen.

21Meraris sønner var Mahli og Musi. Mahlis sønner var Eleasar og Kis. 22Da Eleasar døde, var det ingen sønner efter ham, men bare døtre, og dem tok deres frender Kis' sønner til ekte. 23Musis sønner var Mahli og Eder og Jeremot - tre i tallet.

24Dette var Levis sønner efter sine familier, overhodene for familiene, så mange av dem som blev mønstret, efter sine navn, en for en, de som gjorde arbeidet ved tjenesten i Herrens hus, fra tyveårsalderen og opover. 25For David sa: Herren, Israels Gud, har gitt sitt folk ro og har nu sin bolig i Jerusalem til evig tid; 26derfor har heller ikke levittene lenger nødig å bære tabernaklet og alle de til tjenesten der hørende redskaper. 27For det var efter Davids siste ord at Levis barn blev tellet fra tyveårsalderen og opover. 28Og de blev satt til å gå Arons sønner til hånde ved tjenesten i Herrens hus; de skulde ha tilsyn med forgårdene og kammerne og sørge for rengjøringen av alt det hellige og utføre arbeidet ved tjenesten i Guds hus, 29både med skuebrødene og det fine mel til matofferet og med de usyrede brødleiver og med hellene og med det mel som skulde knaes, og med alle hulmål og lengdemål; 30hver morgen skulde de stå og love og prise Herren, og likeså hver aften, 31og de skulde hjelpe til ved enhver ofring av brennoffer til Herren på sabbatene, på nymåne-dagene og på høitidene, i fastsatt tall, således som det var foreskrevet for dem - all tid for Herrens åsyn. 32Således skulde de da ta vare på hvad som var å vareta ved sammenkomstens telt, og hvad som var å vareta ved helligdommen, og hvad som var å vareta for deres brødre Arons sønner ved tjenesten i Herrens hus.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
1 Chronicles 22
Top of Page
Top of Page