3173. μέγας (megas)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3173. μέγας (megas) — 243 Occurrences

Matthew 2:10 Adj-AFS
GRK: ἐχάρησαν χαρὰν μεγάλην σφόδρα
NAS: exceedingly with great joy.
KJV: with exceeding great joy.
INT: they rejoiced [with] joy great exceedingly

Matthew 4:16 Adj-ANS
GRK: φῶς εἶδεν μέγα καὶ τοῖς
NAS: SAW A GREAT LIGHT,
KJV: darkness saw great light; and
INT: a light have seen great and to those who

Matthew 5:19 Adj-NMS
GRK: διδάξῃ οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν
NAS: [them], he shall be called great in the kingdom
KJV: shall be called great in
INT: shall teach [them] this [one] great will be called in

Matthew 5:35 Adj-GMS
GRK: ἐστὶν τοῦ μεγάλου βασιλέως
NAS: for it is THE CITY OF THE GREAT KING.
KJV: it is the city of the great King.
INT: it is of the great King

Matthew 7:27 Adj-NFS
GRK: πτῶσις αὐτῆς μεγάλη
NAS: and it fell-- and great was its fall.
KJV: it fell: and great was the fall
INT: fall of it great

Matthew 8:24 Adj-NMS
GRK: ἰδοὺ σεισμὸς μέγας ἐγένετο ἐν
NAS: there arose a great storm
KJV: behold, there arose a great tempest in
INT: Behold a storm great arose in

Matthew 8:26 Adj-NFS
GRK: ἐγένετο γαλήνη μεγάλη
NAS: and it became perfectly calm.
KJV: and there was a great calm.
INT: there was a calm great

Matthew 11:11 Adj-NMS-C
GRK: γεννητοῖς γυναικῶν μείζων Ἰωάννου τοῦ
INT: born of women one greater than John the

Matthew 11:11 Adj-NMS-C
GRK: τῶν οὐρανῶν μείζων αὐτοῦ ἐστίν
INT: of the heavens greater than he is

Matthew 12:6 Adj-NNS-C
GRK: τοῦ ἱεροῦ μεῖζόν ἐστιν ὧδε
NAS: But I say to you that something greater than the temple
INT: the temple a greater is here

Matthew 13:32 Adj-NNS-C
GRK: δὲ αὐξηθῇ μεῖζον τῶν λαχάνων
NAS: it is full grown, it is larger than the garden plants
INT: however it be grown greater than the garden plants

Matthew 15:28 Adj-NFS
GRK: Ὦ γύναι μεγάλη σου ἡ
NAS: your faith is great; it shall be done
KJV: O woman, great [is] thy faith:
INT: O woman great [is] of you the

Matthew 18:1 Adj-NMS-C
GRK: Τίς ἄρα μείζων ἐστὶν ἐν
INT: Who then [the] greatest is in

Matthew 18:4 Adj-NMS-C
GRK: ἐστιν ὁ μείζων ἐν τῇ
INT: is the greatest in the

Matthew 20:25 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ μεγάλοι κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν
NAS: lord it over them, and [their] great men exercise authority over
KJV: and they that are great exercise authority upon
INT: and the great ones exercise authority over them

Matthew 20:26 Adj-NMS
GRK: ἐν ὑμῖν μέγας γενέσθαι ἔσται
NAS: to become great among
KJV: will be great among you,
INT: among you great become let him be

Matthew 20:31 Adv
GRK: οἱ δὲ μεῖζον ἔκραξαν λέγοντες
INT: moreover all the more they cried out saying

Matthew 22:36 Adj-NFS
GRK: ποία ἐντολὴ μεγάλη ἐν τῷ
NAS: which is the great commandment
KJV: which [is] the great commandment
INT: which commandment [is the] greatest in the

Matthew 22:38 Adj-NFS
GRK: ἐστὶν ἡ μεγάλη καὶ πρώτη
NAS: This is the great and foremost
KJV: the first and great commandment.
INT: is the great and first

Matthew 23:11 Adj-NMS-C
GRK: ὁ δὲ μείζων ὑμῶν ἔσται
INT: and [the] greatest among you will be

Matthew 23:17 Adj-NMS-C
GRK: τίς γὰρ μείζων ἐστίν ὁ
INT: which indeed greater is the

Matthew 23:19 Adj-NNS-C
GRK: τί γὰρ μεῖζον τὸ δῶρον
NAS: which is more important, the offering,
INT: which indeed [is] greater the gift

Matthew 24:21 Adj-NFS
GRK: τότε θλίψις μεγάλη οἵα οὐ
NAS: For then there will be a great tribulation,
KJV: shall be great tribulation,
INT: then tribulation great such as not

Matthew 24:24 Adj-ANP
GRK: δώσουσιν σημεῖα μεγάλα καὶ τέρατα
NAS: and will show great signs
KJV: and shall shew great signs and
INT: will give signs great and wonders

Matthew 24:31 Adj-GFS
GRK: μετὰ σάλπιγγος μεγάλης καὶ ἐπισυνάξουσιν
NAS: His angels with A GREAT TRUMPET
KJV: with a great sound
INT: with a trumpet call great and they will gather together

Matthew 27:46 Adj-DFS
GRK: Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ λέγων ηλι
NAS: cried out with a loud voice,
KJV: Jesus cried with a loud voice, saying,
INT: Jesus with a voice loud saying Eli

Matthew 27:50 Adj-DFS
GRK: κράξας φωνῇ μεγάλῃ ἀφῆκεν τὸ
NAS: out again with a loud voice,
KJV: again with a loud voice,
INT: having cried with a voice loud yielded up [his]

Matthew 27:60 Adj-AMS
GRK: προσκυλίσας λίθον μέγαν τῇ θύρᾳ
NAS: and he rolled a large stone
KJV: he rolled a great stone
INT: having rolled a stone great to the door

Matthew 28:2 Adj-NMS
GRK: σεισμὸς ἐγένετο μέγας ἄγγελος γὰρ
NAS: And behold, a severe earthquake
KJV: there was a great earthquake:
INT: an earthquake there was great an angel indeed

Matthew 28:8 Adj-GFS
GRK: καὶ χαρᾶς μεγάλης ἔδραμον ἀπαγγεῖλαι
NAS: with fear and great joy
KJV: fear and great joy; and did run
INT: and joy great they ran to tell [it]

Mark 1:26 Adj-DFS
GRK: φωνῆσαν φωνῇ μεγάλῃ ἐξῆλθεν ἐξ
NAS: cried out with a loud voice
KJV: and cried with a loud voice, he came
INT: having cried with a voice loud came forth out of

Mark 4:32 Adj-NNS-C
GRK: καὶ γίνεται μεῖζον πάντων τῶν
NAS: up and becomes larger than all
KJV: shooteth out great branches;
INT: and becomes greater than all the

Mark 4:32 Adj-AMP
GRK: ποιεῖ κλάδους μεγάλους ὥστε δύνασθαι
NAS: and forms large branches;
INT: produces branches great so that are able

Mark 4:37 Adj-NFS
GRK: γίνεται λαῖλαψ μεγάλη ἀνέμου καὶ
NAS: And there arose a fierce gale of wind,
KJV: And there arose a great storm of wind,
INT: comes a storm violent of wind And

Mark 4:39 Adj-NFS
GRK: ἐγένετο γαλήνη μεγάλη
NAS: and it became perfectly calm.
KJV: and there was a great calm.
INT: there was a calm great

Mark 4:41 Adj-AMS
GRK: ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν καὶ ἔλεγον
NAS: They became very much afraid and said
INT: they feared [with] fear great and said

Mark 5:7 Adj-DFS
GRK: κράξας φωνῇ μεγάλῃ λέγει Τί
NAS: and shouting with a loud voice,
KJV: And cried with a loud voice, and said,
INT: having cried with a voice loud he said What

Mark 5:11 Adj-NFS
GRK: ἀγέλη χοίρων μεγάλη βοσκομένη
NAS: Now there was a large herd of swine
KJV: unto the mountains a great herd
INT: a herd of pigs great feeding

Mark 5:42 Adj-DFS
GRK: εὐθὺς ἐκστάσει μεγάλῃ
KJV: they were astonished with a great astonishment.
INT: immediately with amazement great

Mark 9:34 Adj-NMS-C
GRK: ὁδῷ τίς μείζων
INT: road who [was] greatest

Mark 10:42 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ μεγάλοι αὐτῶν κατεξουσιάζουσιν
NAS: lord it over them; and their great men exercise authority over
KJV: their great ones exercise authority
INT: and those great ones of them exercise authority over

Mark 10:43 Adj-NMS
GRK: ἂν θέλῃ μέγας γενέσθαι ἐν
NAS: to become great among
KJV: will be great among you,
INT: anyhow desires great to become among

Mark 12:31 Adj-NFS-C
GRK: ὡς σεαυτόν μείζων τούτων ἄλλη
INT: as yourself Greater than these another

Mark 13:2 Adj-AFP
GRK: ταύτας τὰς μεγάλας οἰκοδομάς οὐ
NAS: these great buildings?
KJV: these great buildings?
INT: these great buildings no

Mark 14:15 Adj-ANS
GRK: δείξει ἀνάγαιον μέγα ἐστρωμένον ἕτοιμον
NAS: will show you a large upper room
KJV: you a large upper room
INT: will show an upper room large furnished [and] ready

Mark 15:34 Adj-DFS
GRK: Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ Ἐλωί ἐλωί
NAS: cried out with a loud voice,
KJV: Jesus cried with a loud voice, saying,
INT: Jesus with a voice loud Eloi Eloi

Mark 15:37 Adj-AFS
GRK: ἀφεὶς φωνὴν μεγάλην ἐξέπνευσεν
NAS: uttered a loud cry,
KJV: cried with a loud voice,
INT: having uttered a cry loud breathed his last

Mark 16:4 Adj-NMS
GRK: ἦν γὰρ μέγας σφόδρα
NAS: although it was extremely large.
KJV: it was very great.
INT: it was indeed large extremely

Luke 1:15 Adj-NMS
GRK: ἔσται γὰρ μέγας ἐνώπιον τοῦ
NAS: For he will be great in the sight
KJV: he shall be great in the sight
INT: he will be indeed great before the

Luke 1:32 Adj-NMS
GRK: οὗτος ἔσται μέγας καὶ υἱὸς
NAS: He will be great and will be called
KJV: He shall be great, and shall be called
INT: He will be great and Son

Luke 1:42 Adj-DFS
GRK: ἀνεφώνησεν κραυγῇ μεγάλῃ καὶ εἶπεν
NAS: And she cried out with a loud voice
KJV: she spake out with a loud voice,
INT: cried out with a voice loud and said

Luke 1:49 Adj-ANP
GRK: ἐποίησέν μοι μεγάλα ὁ δυνατός
NAS: has done great things for me; And holy
INT: has done to me great things the mighty one

Luke 2:9 Adj-AMS
GRK: ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν
NAS: shone around them; and they were terribly frightened.
KJV: them: and they were sore afraid.
INT: they feared [with] fear great

Luke 2:10 Adj-AFS
GRK: ὑμῖν χαρὰν μεγάλην ἥτις ἔσται
NAS: I bring you good news of great joy
KJV: you good tidings of great joy, which
INT: to you [of] joy great which will be

Luke 4:25 Adj-NMS
GRK: ἐγένετο λιμὸς μέγας ἐπὶ πᾶσαν
NAS: months, when a great famine came
KJV: months, when great famine was
INT: there was a famine great upon all

Luke 4:33 Adj-DFS
GRK: ἀνέκραξεν φωνῇ μεγάλῃ
NAS: and he cried out with a loud voice,
KJV: and cried out with a loud voice,
INT: he cried out with a voice loud

Luke 4:38 Adj-DMS
GRK: συνεχομένη πυρετῷ μεγάλῳ καὶ ἠρώτησαν
NAS: was suffering from a high fever,
KJV: was taken with a great fever; and
INT: oppressed with a fever great and they appealed to

Luke 5:29 Adj-AFS
GRK: ἐποίησεν δοχὴν μεγάλην Λευὶς αὐτῷ
NAS: gave a big reception
KJV: made him a great feast in
INT: made a banuuet great Levi for him

Luke 6:49 Adj-NNS
GRK: οἰκίας ἐκείνης μέγα
NAS: and the ruin of that house was great.
KJV: house was great.
INT: house that great

Luke 7:16 Adj-NMS
GRK: ὅτι Προφήτης μέγας ἠγέρθη ἐν
NAS: saying, A great prophet
KJV: That a great prophet
INT: A prophet great has risen up among

Luke 7:28 Adj-NMS-C
GRK: λέγω ὑμῖν μείζων ἐν γεννητοῖς
INT: I say to you a greater among [those] born

Luke 7:28 Adj-NMS-C
GRK: τοῦ θεοῦ μείζων αὐτοῦ ἐστίν
INT: of God greater than he is

Luke 8:28 Adj-DFS
GRK: καὶ φωνῇ μεγάλῃ εἶπεν Τί
NAS: Him, and said in a loud voice,
KJV: him, and with a loud voice said,
INT: and with a voice loud said What

Luke 8:37 Adj-DMS
GRK: ὅτι φόβῳ μεγάλῳ συνείχοντο αὐτὸς
NAS: them, for they were gripped with great fear;
KJV: they were taken with great fear:
INT: for with fear great they were seized he

Luke 9:46 Adj-NMS-C
GRK: ἂν εἴη μείζων αὐτῶν
INT: anyhow might be greatest of them

Luke 9:48 Adj-NMS
GRK: οὗτός ἐστιν μέγας
NAS: of you, this is the one who is great.
KJV: the same shall be great.
INT: he shall be great

Luke 12:18 Adj-AFP-C
GRK: ἀποθήκας καὶ μείζονας οἰκοδομήσω καὶ
NAS: and build larger ones, and there
INT: barns and greater will build and

Luke 14:16 Adj-ANS
GRK: ἐποίει δεῖπνον μέγα καὶ ἐκάλεσεν
NAS: was giving a big dinner,
KJV: man made a great supper, and
INT: make a supper great and invited

Luke 16:26 Adj-ANS
GRK: ὑμῶν χάσμα μέγα ἐστήρικται ὅπως
NAS: between us and you there is a great chasm
KJV: you there is a great gulf fixed:
INT: you a chasm great has been fixed so that

Luke 17:15 Adj-GFS
GRK: μετὰ φωνῆς μεγάλης δοξάζων τὸν
NAS: glorifying God with a loud voice,
KJV: and with a loud voice
INT: with a voice loud glorifying

Luke 19:37 Adj-DFS
GRK: θεὸν φωνῇ μεγάλῃ περὶ πασῶν
NAS: God joyfully with a loud voice for all
KJV: and praise God with a loud voice for
INT: God with a voice loud for all

Luke 21:11 Adj-NMP
GRK: σεισμοί τε μεγάλοι καὶ κατὰ
NAS: and there will be great earthquakes,
KJV: And great earthquakes shall be
INT: earthquakes both great and in different

Luke 21:11 Adj-NNP
GRK: οὐρανοῦ σημεῖα μεγάλα ἔσται
NAS: and there will be terrors and great signs
KJV: and great signs
INT: heaven signs great will there be

Luke 21:23 Adj-NFS
GRK: γὰρ ἀνάγκη μεγάλη ἐπὶ τῆς
NAS: days; for there will be great distress
KJV: for there shall be great distress in
INT: indeed distress great upon the

Luke 22:12 Adj-ANS
GRK: δείξει ἀνάγαιον μέγα ἐστρωμένον ἐκεῖ
NAS: And he will show you a large, furnished
KJV: you a large upper room
INT: will show upper room a large furnished there

Luke 22:24 Adj-NMS-C
GRK: δοκεῖ εἶναι μείζων
INT: is thought to be [the] greater

Luke 22:26 Adj-NMS-C
GRK: ἀλλ' ὁ μείζων ἐν ὑμῖν
INT: but the greatest among you

Luke 22:27 Adj-NMS-C
GRK: τίς γὰρ μείζων ὁ ἀνακείμενος
INT: who indeed [is] greater he that reclines [at table]

Luke 23:23 Adj-DFP
GRK: ἐπέκειντο φωναῖς μεγάλαις αἰτούμενοι αὐτὸν
NAS: But they were insistent, with loud voices
KJV: they were instant with loud voices,
INT: they were urgent with voices loud asking for him

Luke 23:46 Adj-DFS
GRK: φωνήσας φωνῇ μεγάλῃ ὁ Ἰησοῦς
NAS: crying out with a loud voice,
KJV: had cried with a loud voice,
INT: having cried with a voice loud Jesus

Luke 24:52 Adj-GFS
GRK: μετὰ χαρᾶς μεγάλης
NAS: to Jerusalem with great joy,
KJV: Jerusalem with great joy:
INT: with joy great

John 1:50 Adj-ANP-C
GRK: συκῆς πιστεύεις μείζω τούτων ὄψῃ
NAS: You will see greater things than these.
INT: fig tree believe you Greater things than these you will see

John 4:12 Adj-NMS-C
GRK: μὴ σὺ μείζων εἶ τοῦ
INT: not you greater than are the

John 5:20 Adj-ANP-C
GRK: ποιεῖ καὶ μείζονα τούτων δείξει
NAS: and [the Father] will show Him greater works
INT: he does and greater than these he will show

John 5:36 Adj-AFS-C
GRK: τὴν μαρτυρίαν μείζω τοῦ Ἰωάννου
NAS: which I have is greater than [the testimony of] John;
INT: the witness greater than that of John

John 6:18 Adj-GMS
GRK: θάλασσα ἀνέμου μεγάλου πνέοντος διεγείρετο
NAS: [began] to be stirred up because a strong wind
KJV: arose by reason of a great wind
INT: [the] sea by a wind strong blowing was agitated

John 7:37 Adj-DFS
GRK: ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς
NAS: day, the great [day] of the feast,
KJV: day, that great [day] of the feast,
INT: day the great of the feast

John 8:53 Adj-NMS-C
GRK: μὴ σὺ μείζων εἶ τοῦ
INT: not You greater than are the

John 10:29 Adj-NNS-C
GRK: μοι πάντων μεῖζόν ἐστιν καὶ
NAS: has given [them] to Me, is greater than all;
INT: to me than all greater is and

John 11:43 Adj-DFS
GRK: εἰπὼν φωνῇ μεγάλῃ ἐκραύγασεν Λάζαρε
NAS: He cried out with a loud voice,
KJV: he cried with a loud voice,
INT: having said with a voice loud he cried Lazarus

John 13:16 Adj-NMS-C
GRK: ἔστιν δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου
INT: Is a servant greater than the master

John 13:16 Adj-NMS-C
GRK: οὐδὲ ἀπόστολος μείζων τοῦ πέμψαντος
INT: nor a messenger greater than the [one] having sent

John 14:12 Adj-ANP-C
GRK: ποιήσει καὶ μείζονα τούτων ποιήσει
NAS: also; and greater [works] than these
INT: will do and greater than these he will do

John 14:28 Adj-NMS-C
GRK: ὁ πατὴρ μείζων μού ἐστιν
INT: the Father greater than I is

John 15:13 Adj-AFS-C
GRK: μείζονα ταύτης ἀγάπην
NAS: Greater love has
INT: Greater than this love

John 15:20 Adj-NMS-C
GRK: ἔστιν δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου
INT: Is a servant greater than the master

John 19:11 Adj-AFS-C
GRK: μέ σοι μείζονα ἁμαρτίαν ἔχει
NAS: Me to you has [the] greater sin.
INT: me to you greater sin has

John 19:31 Adj-NFS
GRK: ἦν γὰρ μεγάλη ἡ ἡμέρα
NAS: (for that Sabbath was a high day),
KJV: sabbath day was an high day,) besought
INT: was indeed great the day

John 21:11 Adj-GMP
GRK: μεστὸν ἰχθύων μεγάλων ἑκατὸν πεντήκοντα
NAS: to land, full of large fish, a hundred
KJV: land full of great fishes, an hundred
INT: full of fish large a hundred fifty

Acts 2:20 Adj-AFS
GRK: Κυρίου τὴν μεγάλην καὶ ἐπιφανῆ
NAS: BEFORE THE GREAT AND GLORIOUS
KJV: blood, before that great and notable
INT: of [the] Lord great and glorious

Acts 4:33 Adj-DFS
GRK: καὶ δυνάμει μεγάλῃ ἀπεδίδουν τὸ
NAS: And with great power the apostles
KJV: And with great power gave
INT: And [with] mighty power great gave

Acts 4:33 Adj-NFS
GRK: χάρις τε μεγάλη ἦν ἐπὶ
NAS: Jesus, and abundant grace
KJV: Jesus: and great grace was
INT: grace moreover great was upon

Acts 5:5 Adj-NMS
GRK: ἐγένετο φόβος μέγας ἐπὶ πάντας
NAS: and breathed his last; and great fear
KJV: and great fear
INT: came fear great upon all

Acts 5:11 Adj-NMS
GRK: ἐγένετο φόβος μέγας ἐφ' ὅλην
NAS: And great fear came
KJV: And great fear came
INT: came fear great upon all

Acts 6:8 Adj-ANP
GRK: καὶ σημεῖα μεγάλα ἐν τῷ
NAS: was performing great wonders
KJV: power, did great wonders and
INT: and signs great among the

Acts 7:11 Adj-NFS
GRK: καὶ θλίψις μεγάλη καὶ οὐχ
NAS: and Canaan, and great affliction
KJV: Chanaan, and great affliction: and
INT: and tribulation great and not

Acts 7:57 Adj-DFS
GRK: δὲ φωνῇ μεγάλῃ συνέσχον τὰ
NAS: But they cried out with a loud voice,
KJV: they cried out with a loud voice,
INT: moreover with a voice loud they held the

Acts 7:60 Adj-DFS
GRK: ἔκραξεν φωνῇ μεγάλῃ Κύριε μὴ
NAS: he cried out with a loud voice,
KJV: and cried with a loud voice,
INT: he cried with a voice loud Lord not

Acts 8:1 Adj-NMS
GRK: ἡμέρᾳ διωγμὸς μέγας ἐπὶ τὴν
NAS: And on that day a great persecution
KJV: there was a great persecution
INT: day a persecution great against the

Acts 8:2 Adj-AMS
GRK: ἐποίησαν κοπετὸν μέγαν ἐπ' αὐτῷ
NAS: and made loud lamentation
KJV: made great lamentation
INT: made lamentation great over him

Acts 8:7 Adj-DFS
GRK: βοῶντα φωνῇ μεγάλῃ ἐξήρχοντο πολλοὶ
NAS: out [of them] shouting with a loud voice;
KJV: crying with loud voice,
INT: crying voice with a loud they went out many

Acts 8:9 Adj-AMS
GRK: τινα ἑαυτὸν μέγαν
NAS: claiming to be someone great;
KJV: was some great one:
INT: some himself great one

Acts 8:10 Adj-GMS
GRK: μικροῦ ἕως μεγάλου λέγοντες Οὗτός
NAS: from smallest to greatest, were giving attention
KJV: to the greatest, saying,
INT: small to great saying This one

Acts 8:10 Adj-NFS
GRK: ἡ καλουμένη Μεγάλη
NAS: is what is called the Great Power
KJV: This man is the great power of God.
INT: which [is] called great

Acts 8:13 Adj-AFP
GRK: καὶ δυνάμεις μεγάλας γινομένας ἐξίστατο
NAS: signs and great miracles
INT: and works of power great being done he was amazed

Acts 10:11 Adj-AFS
GRK: ὡς ὀθόνην μεγάλην τέσσαρσιν ἀρχαῖς
NAS: like a great sheet
KJV: him, as it had been a great sheet knit
INT: as a sheet great by four corners

Acts 11:5 Adj-AFS
GRK: ὡς ὀθόνην μεγάλην τέσσαρσιν ἀρχαῖς
NAS: coming down like a great sheet lowered
KJV: as it had been a great sheet,
INT: like a sheet great by four corners

Acts 11:28 Adj-AFS
GRK: πνεύματος λιμὸν μεγάλην μέλλειν ἔσεσθαι
NAS: that there would certainly be a great famine
KJV: that there should be great dearth
INT: Spirit A famine great is about to be

Acts 14:10 Adj-DFS
GRK: εἶπεν μεγάλῃ φωνῇ Ἀνάστηθι
NAS: said with a loud voice, Stand
KJV: Said with a loud voice, Stand
INT: said with a loud voice Stand up

Acts 15:3 Adj-AFS
GRK: ἐποίουν χαρὰν μεγάλην πᾶσιν τοῖς
NAS: and were bringing great joy
KJV: and they caused great joy unto all
INT: they caused joy great to all the

Acts 16:26 Adj-NMS
GRK: σεισμὸς ἐγένετο μέγας ὥστε σαλευθῆναι
NAS: there came a great earthquake,
KJV: there was a great earthquake,
INT: earthquake there was a great so that were shaken

Acts 16:28 Adj-DFS
GRK: ὁ Παῦλος μεγάλῃ φωνῇ λέγων
NAS: cried out with a loud voice,
KJV: Paul cried with a loud voice, saying,
INT: Paul loud with a voice saying

Acts 19:27 Adj-GFS
GRK: τὸ τῆς μεγάλης θεᾶς Ἀρτέμιδος
NAS: that the temple of the great goddess
KJV: that the temple of the great goddess
INT: the of the great goddess Artemis

Acts 19:28 Adj-NFS
GRK: ἔκραζον λέγοντες Μεγάλη ἡ Ἄρτεμις
NAS: out, saying, Great is Artemis
KJV: saying, Great [is] Diana
INT: they cried out saying Great [is] Artemis

Acts 19:34 Adj-NFS
GRK: δύο κραζόντων Μεγάλη ἡ Ἄρτεμις
NAS: hours, Great is Artemis
KJV: cried out, Great [is] Diana
INT: two crying out Great [is] Artemis

Acts 19:35 Adj-GFS
GRK: οὖσαν τῆς μεγάλης Ἀρτέμιδος καὶ
NAS: is guardian of the temple of the great Artemis
KJV: a worshipper of the great goddess
INT: as being of the great Artemis and

Acts 23:9 Adj-NFS
GRK: δὲ κραυγὴ μεγάλη καὶ ἀναστάντες
NAS: And there occurred a great uproar;
KJV: And there arose a great cry: and
INT: moreover a clamor great and having risen up

Acts 26:22 Adj-DMS
GRK: τε καὶ μεγάλῳ οὐδὲν ἐκτὸς
NAS: to small and great, stating
KJV: and great, saying
INT: both and to great nothing else

Acts 26:24 Adj-DFS
GRK: ὁ Φῆστος μεγάλῃ τῇ φωνῇ
NAS: Festus said in a loud voice, Paul,
KJV: Festus said with a loud voice, Paul,
INT: Festus with loud voice

Acts 26:29 Adj-DMS
GRK: καὶ ἐν μεγάλῳ οὐ μόνον
NAS: or long time, not only
INT: and in much not only

Romans 9:2 Adj-NFS
GRK: μοί ἐστιν μεγάλη καὶ ἀδιάλειπτος
NAS: that I have great sorrow and unceasing
KJV: I have great heaviness and
INT: to me is great and unceasing

Romans 9:12 Adj-NMS-C
GRK: ὅτι Ὁ μείζων δουλεύσει τῷ
INT: The older will serve the

1 Corinthians 9:11 Adj-NNS
GRK: πνευματικὰ ἐσπείραμεν μέγα εἰ ἡμεῖς
NAS: spiritual things in you, is it too much if
KJV: spiritual things, [is it] a great thing if
INT: spiritual things did sow [is it] a great thing if we

1 Corinthians 12:31 Adj-ANP-C
GRK: χαρίσματα τὰ μείζονα Καὶ ἔτι
NAS: But earnestly desire the greater gifts.
INT: gifts greater and yet

1 Corinthians 13:13 Adj-NFS-C
GRK: τρία ταῦτα μείζων δὲ τούτων
INT: three these greatest moreover of these [is]

1 Corinthians 14:5 Adj-NMS-C
GRK: ἵνα προφητεύητε μείζων δὲ ὁ
INT: that you should prophesy greater moreover [is] he that

1 Corinthians 16:9 Adj-NFS
GRK: μοι ἀνέῳγεν μεγάλη καὶ ἐνεργής
NAS: for a wide door for effective
KJV: For a great door and
INT: to me has been opened great and efficient

2 Corinthians 11:15 Adj-NNS
GRK: οὐ μέγα οὖν εἰ
NAS: Therefore it is not surprising if
KJV: [it is] no great thing if
INT: [It is] not surprising therefore if

Ephesians 5:32 Adj-NNS
GRK: μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστίν ἐγὼ
NAS: mystery is great; but I am speaking
KJV: This is a great mystery: but
INT: mystery This great is I

1 Timothy 3:16 Adj-NNS
GRK: καὶ ὁμολογουμένως μέγα ἐστὶν τὸ
NAS: By common confession, great is the mystery
KJV: without controversy great is
INT: And confessedly great is the

1 Timothy 6:6 Adj-NMS
GRK: δὲ πορισμὸς μέγας ἡ εὐσέβεια
NAS: [actually] is a means of great gain
KJV: contentment is great gain.
INT: moreover gain great [in] the godliness

2 Timothy 2:20 Adj-DFS
GRK: ἐν μεγάλῃ δὲ οἰκίᾳ
NAS: Now in a large house
KJV: But in a great house there are
INT: In great moreover a house

Titus 2:13 Adj-GMS
GRK: δόξης τοῦ μεγάλου θεοῦ καὶ
NAS: of the glory of our great God
KJV: appearing of the great God
INT: glory of the great God and

Hebrews 4:14 Adj-AMS
GRK: οὖν ἀρχιερέα μέγαν διεληλυθότα τοὺς
NAS: since we have a great high priest
KJV: that we have a great high priest,
INT: therefore a high priest great [who] has passed through the

Hebrews 6:13 Adj-GMS-C
GRK: οὐδενὸς εἶχεν μείζονος ὀμόσαι ὤμοσεν
NAS: by no one greater, He swore
INT: no one he had greater to swear swore

Hebrews 6:16 Adj-GMS-C
GRK: κατὰ τοῦ μείζονος ὀμνύουσιν καὶ
NAS: swear by one greater [than themselves], and with them an oath
INT: by the greater swear and

Hebrews 8:11 Adj-GMS
GRK: μικροῦ ἕως μεγάλου αὐτῶν
NAS: ME, FROM THE LEAST TO THE GREATEST OF THEM.
KJV: the least to the greatest.
INT: [the] least to [the] greatest of them

Hebrews 9:11 Adj-GFS-C
GRK: διὰ τῆς μείζονος καὶ τελειοτέρας
NAS: [He entered] through the greater and more perfect
INT: by the greater and more perfect

Hebrews 10:21 Adj-AMS
GRK: καὶ ἱερέα μέγαν ἐπὶ τὸν
NAS: and since [we have] a great priest
KJV: And [having] an high priest over
INT: and a priest great over the

Hebrews 10:35 Adj-AFS
GRK: ἥτις ἔχει μεγάλην μισθαποδοσίαν
NAS: which has a great reward.
KJV: which hath great recompence of reward.
INT: which has great recompense

Hebrews 11:24 Adj-NMS
GRK: Πίστει Μωυσῆς μέγας γενόμενος ἠρνήσατο
NAS: Moses, when he had grown up, refused
KJV: when he was come to years, refused
INT: By faith Moses great having become refused

Hebrews 11:26 Adj-AMS-C
GRK: μείζονα πλοῦτον ἡγησάμενος
NAS: of Christ greater riches
INT: greater riches having esteemed

Hebrews 13:20 Adj-AMS
GRK: προβάτων τὸν μέγαν ἐν αἵματι
NAS: up from the dead the great Shepherd
KJV: Jesus, that great shepherd
INT: sheep great by [the] blood

James 3:1 Adj-ANS-C
GRK: εἰδότες ὅτι μεῖζον κρίμα λημψόμεθα
NAS: that as such we will incur a stricter judgment.
INT: knowing that greater judgment we will receive

James 3:5 Adj-ANP
GRK: ἐστὶν καὶ μεγάλα αὐχεῖ ἰδοὺ
NAS: of the body, and [yet] it boasts of great things. See
INT: is and exceeding things boasts Behold

James 4:6 Adj-AFS-C
GRK: μείζονα δὲ δίδωσιν
NAS: But He gives a greater grace.
INT: greater however he gives

2 Peter 1:4 Adj-NNP-S
GRK: τίμια καὶ μέγιστα ἡμῖν ἐπαγγέλματα
INT: precious and greatest to us promises

2 Peter 2:11 Adj-NMP-C
GRK: καὶ δυνάμει μείζονες ὄντες οὐ
NAS: angels who are greater in might
INT: and power greater being not

1 John 3:20 Adj-NMS-C
GRK: καρδία ὅτι μείζων ἐστὶν ὁ
INT: heart that greater is

1 John 4:4 Adj-NMS-C
GRK: αὐτούς ὅτι μείζων ἐστὶν ὁ
INT: them because greater is he who [is]

1 John 5:9 Adj-NFS-C
GRK: τοῦ θεοῦ μείζων ἐστίν ὅτι
INT: of God greater is Because

3 John 1:4 Adj-AFS
GRK: μειζοτέραν τούτων οὐκ
INT: Greater than these things not

Jude 1:6 Adj-GFS
GRK: εἰς κρίσιν μεγάλης ἡμέρας δεσμοῖς
NAS: for the judgment of the great day,
KJV: unto the judgment of the great day.
INT: into [the] judgment of [the] great day in chains

Revelation 1:10 Adj-AFS
GRK: μου φωνὴν μεγάλην ὡς σάλπιγγος
NAS: behind me a loud voice
KJV: behind me a great voice, as
INT: me a voice loud as of a trumpet

Revelation 2:22 Adj-AFS
GRK: εἰς θλίψιν μεγάλην ἐὰν μὴ
NAS: who commit adultery with her into great tribulation,
KJV: her into great tribulation, except
INT: into tribulation great if not

Revelation 5:2 Adj-DFS
GRK: ἐν φωνῇ μεγάλῃ Τίς ἄξιος
NAS: proclaiming with a loud voice,
KJV: proclaiming with a loud voice,
INT: in a voice loud Who is worthy

Revelation 5:12 Adj-DFS
GRK: λέγοντες φωνῇ μεγάλῃ Ἄξιόν ἐστιν
NAS: saying with a loud voice, Worthy
KJV: Saying with a loud voice, Worthy
INT: saying with a voice loud Worthy is

Revelation 6:4 Adj-NFS
GRK: αὐτῷ μάχαιρα μεγάλη
NAS: one another; and a great sword
KJV: unto him a great sword.
INT: to him a sword great

Revelation 6:10 Adj-DFS
GRK: ἔκραξαν φωνῇ μεγάλῃ λέγοντες Ἕως
NAS: and they cried out with a loud voice,
KJV: they cried with a loud voice,
INT: they were crying with a voice loud saying Until

Revelation 6:12 Adj-NMS
GRK: καὶ σεισμὸς μέγας ἐγένετο καὶ
NAS: seal, and there was a great earthquake;
KJV: lo, there was a great earthquake; and
INT: and an earthquake great there was and

Revelation 6:13 Adj-GMS
GRK: ὑπὸ ἀνέμου μεγάλου σειομένη
NAS: when shaken by a great wind.
KJV: when she is shaken of a mighty wind.
INT: by a wind great being shaken

Revelation 6:17 Adj-NFS
GRK: ἡμέρα ἡ μεγάλη τῆς ὀργῆς
NAS: for the great day of their wrath
KJV: For the great day of his
INT: day great of the wrath

Revelation 7:2 Adj-DFS
GRK: ἔκραξεν φωνῇ μεγάλῃ τοῖς τέσσαρσιν
NAS: and he cried out with a loud voice
KJV: he cried with a loud voice
INT: he cried with a voice loud to the four

Revelation 7:10 Adj-DFS
GRK: κράζουσιν φωνῇ μεγάλῃ λέγοντες Ἡ
NAS: and they cry out with a loud voice,
KJV: And cried with a loud voice, saying,
INT: crying with a voice loud saying

Revelation 7:14 Adj-GFS
GRK: θλίψεως τῆς μεγάλης καὶ ἔπλυναν
NAS: are the ones who come out of the great tribulation,
KJV: out of great tribulation,
INT: tribulation great and they washed

Revelation 8:8 Adj-NNS
GRK: ὡς ὄρος μέγα πυρὶ καιόμενον
NAS: and [something] like a great mountain
KJV: as it were a great mountain
INT: as a mountain great with fire burning

Revelation 8:10 Adj-NMS
GRK: οὐρανοῦ ἀστὴρ μέγας καιόμενος ὡς
NAS: angel sounded, and a great star fell
KJV: and there fell a great star from
INT: heaven a star great burning as

Revelation 8:13 Adj-DFS
GRK: λέγοντος φωνῇ μεγάλῃ Οὐαί οὐαί
NAS: saying with a loud voice,
KJV: saying with a loud voice,
INT: saying with a voice loud Woe woe

Revelation 9:2 Adj-GFS
GRK: καπνὸς καμίνου μεγάλης καὶ ἐσκοτώθη
NAS: the smoke of a great furnace;
KJV: as the smoke of a great furnace; and
INT: [the] smoke of a furnace great and was darkened

Revelation 9:14 Adj-DMS
GRK: ποταμῷ τῷ μεγάλῳ Εὐφράτῃ
NAS: who are bound at the great river
KJV: in the great river
INT: river great Euphrates

Revelation 10:3 Adj-DFS
GRK: ἔκραξεν φωνῇ μεγάλῃ ὥσπερ λέων
NAS: and he cried out with a loud voice,
KJV: And cried with a loud voice, as
INT: cried with a voice loud as a lion

Revelation 11:8 Adj-GFS
GRK: πόλεως τῆς μεγάλης ἥτις καλεῖται
NAS: [will lie] in the street of the great city
KJV: the street of the great city,
INT: city great which is called

Revelation 11:11 Adj-NMS
GRK: καὶ φόβος μέγας ἐπέπεσεν ἐπὶ
NAS: on their feet; and great fear
KJV: feet; and great fear fell
INT: and fear great fell upon

Revelation 11:12 Adj-GFS
GRK: ἤκουσαν φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ
NAS: And they heard a loud voice
KJV: And they heard a great voice from
INT: they heard a voice great out of

Revelation 11:13 Adj-NMS
GRK: ἐγένετο σεισμὸς μέγας καὶ τὸ
NAS: And in that hour there was a great earthquake,
KJV: hour was there a great earthquake, and
INT: there was an earthquake great and a

Revelation 11:15 Adj-NFP
GRK: ἐγένοντο φωναὶ μεγάλαι ἐν τῷ
NAS: sounded; and there were loud voices
KJV: and there were great voices in
INT: were voices great in

Revelation 11:17 Adj-AFS
GRK: σου τὴν μεγάλην καὶ ἐβασίλευσας
NAS: You have taken Your great power
KJV: thy great power,
INT: of you great and reigned

Revelation 11:18 Adj-AMP
GRK: καὶ τοὺς μεγάλους καὶ διαφθεῖραι
NAS: the small and the great, and to destroy
KJV: small and great; and shouldest destroy
INT: and the great and to destroy

Revelation 11:19 Adj-NFS
GRK: καὶ χάλαζα μεγάλη
NAS: and an earthquake and a great hailstorm.
KJV: an earthquake, and great hail.
INT: and hail great

Revelation 12:1 Adj-NNS
GRK: Καὶ σημεῖον μέγα ὤφθη ἐν
NAS: A great sign appeared
KJV: And there appeared a great wonder in
INT: And a sign great was seen in

Revelation 12:3 Adj-NMS
GRK: ἰδοὺ δράκων μέγας πυρρός ἔχων
NAS: and behold, a great red
KJV: and behold a great red dragon,
INT: behold a dragon great red having

Revelation 12:9 Adj-NMS
GRK: δράκων ὁ μέγας ὁ ὄφις
NAS: And the great dragon was thrown
KJV: And the great dragon was cast out,
INT: dragon great the serpent

Revelation 12:10 Adj-AFS
GRK: ἤκουσα φωνὴν μεγάλην ἐν τῷ
NAS: Then I heard a loud voice in heaven,
KJV: And I heard a loud voice saying
INT: I heard a voice great in

Revelation 12:12 Adj-AMS
GRK: ἔχων θυμὸν μέγαν εἰδὼς ὅτι
NAS: to you, having great wrath,
KJV: having great wrath,
INT: having fury great knowing that

Revelation 12:14 Adj-GMS
GRK: ἀετοῦ τοῦ μεγάλου ἵνα πέτηται
NAS: wings of the great eagle
KJV: two wings of a great eagle, that
INT: eagle great that she might fly

Revelation 13:2 Adj-AFS
GRK: καὶ ἐξουσίαν μεγάλην
NAS: and his throne and great authority.
KJV: seat, and great authority.
INT: and authority great

Revelation 13:5 Adj-ANP
GRK: στόμα λαλοῦν μεγάλα καὶ βλασφημίας
NAS: speaking arrogant words and blasphemies,
KJV: speaking great things and
INT: a mouth speaking great things and blasphemy

Revelation 13:13 Adj-ANP
GRK: ποιεῖ σημεῖα μεγάλα ἵνα καὶ
NAS: He performs great signs, so
KJV: And he doeth great wonders, so
INT: it works signs great that even

Revelation 13:16 Adj-AMP
GRK: καὶ τοὺς μεγάλους καὶ τοὺς
NAS: the small and the great, and the rich
KJV: both small and great, rich
INT: and the great and the

Revelation 14:2 Adj-GFS
GRK: φωνὴν βροντῆς μεγάλης καὶ ἡ
NAS: the sound of loud thunder,
KJV: as the voice of a great thunder: and
INT: a voice of thunder great and the

Revelation 14:7 Adj-DFS
GRK: ἐν φωνῇ μεγάλῃ Φοβήθητε τὸν
NAS: and he said with a loud voice, Fear
KJV: Saying with a loud voice, Fear
INT: with a voice loud Fear

Revelation 14:8 Adj-NFS
GRK: Βαβυλὼν ἡ μεγάλη ἣ ἐκ
NAS: is Babylon the great, she who
KJV: is fallen, that great city,
INT: Babylon the great she who of

Revelation 14:9 Adj-DFS
GRK: ἐν φωνῇ μεγάλῃ Εἴ τις
NAS: them, saying with a loud voice,
KJV: saying with a loud voice, If any man
INT: with a voice loud If anyone

Revelation 14:15 Adj-DFS
GRK: ἐν φωνῇ μεγάλῃ τῷ καθημένῳ
NAS: crying out with a loud voice
KJV: with a loud voice
INT: with a voice loud to him sitting

Revelation 14:18 Adj-DFS
GRK: ἐφώνησεν φωνῇ μεγάλῃ τῷ ἔχοντι
NAS: and he called with a loud voice
KJV: cried with a loud cry
INT: he called with a cry loud to him having

Revelation 14:19 Adj-AMS
GRK: θεοῦ τὸν μέγαν
NAS: and threw them into the great wine press
KJV: [it] into the great winepress
INT: of God the great

Revelation 15:1 Adj-ANS
GRK: τῷ οὐρανῷ μέγα καὶ θαυμαστόν
NAS: in heaven, great and marvelous,
KJV: in heaven, great and marvellous,
INT: heaven great and wonderful

Revelation 15:3 Adj-NNP
GRK: ἀρνίου λέγοντες Μεγάλα καὶ θαυμαστὰ
NAS: saying, Great and marvelous
KJV: saying, Great and
INT: Lamb saying Great and wonderful [are]

Revelation 16:1 Adj-GFS
GRK: Καὶ ἤκουσα μεγάλης φωνῆς ἐκ
NAS: I heard a loud voice
KJV: And I heard a great voice out of
INT: And I heard [a] loud voice out of

Revelation 16:9 Adj-ANS
GRK: ἄνθρωποι καῦμα μέγα καὶ ἐβλασφήμησαν
NAS: were scorched with fierce heat;
KJV: men were scorched with great heat, and
INT: men with heat great and they blasphemed

Revelation 16:12 Adj-AMS
GRK: ποταμὸν τὸν μέγαν τὸν Εὐφράτην
NAS: out his bowl on the great river,
KJV: vial upon the great river Euphrates;
INT: river great the Euphrates

Revelation 16:14 Adj-GFS
GRK: ἡμέρας τῆς μεγάλης τοῦ θεοῦ
NAS: for the war of the great day
KJV: the battle of that great day of God
INT: day great of God

Revelation 16:17 Adj-NFS
GRK: ἐξῆλθεν φωνὴ μεγάλη ἐκ τοῦ
NAS: upon the air, and a loud voice
KJV: and there came a great voice out of
INT: came out a voice loud from the

Revelation 16:18 Adj-NMS
GRK: σεισμὸς ἐγένετο μέγας οἷος οὐκ
NAS: and peals of thunder; and there was a great earthquake,
KJV: there was a great earthquake,
INT: earthquake there was a great such as not

Revelation 16:18 Adj-NMS
GRK: σεισμὸς οὕτω μέγας
NAS: so great an earthquake
KJV: an earthquake, [and] so great.
INT: an earthquake so great

Revelation 16:19 Adj-NFS
GRK: πόλις ἡ μεγάλη εἰς τρία
NAS: The great city was split
KJV: And the great city was divided
INT: city great into three

Revelation 16:19 Adj-NFS
GRK: Βαβυλὼν ἡ μεγάλη ἐμνήσθη ἐνώπιον
NAS: Babylon the great was remembered
KJV: and great Babylon
INT: Babylon the great was remembered before

Revelation 16:21 Adj-NFS
GRK: καὶ χάλαζα μεγάλη ὡς ταλαντιαία
NAS: And huge hailstones, about
KJV: upon men a great hail out of
INT: and a hail great about a talent weight

Revelation 16:21 Adj-NFS
GRK: χαλάζης ὅτι μεγάλη ἐστὶν ἡ
NAS: its plague was extremely severe.
KJV: was exceeding great.
INT: hail for great is the

Revelation 17:1 Adj-GFS
GRK: πόρνης τῆς μεγάλης τῆς καθημένης
NAS: you the judgment of the great harlot
KJV: the judgment of the great whore
INT: prostitute great who sits

Revelation 17:5 Adj-NFS
GRK: ΒΑΒΥΛΩΝ Η ΜΕΓΑΛΗ Η ΜΗΤΗΡ
NAS: BABYLON THE GREAT, THE MOTHER
KJV: BABYLON THE GREAT, THE MOTHER
INT: Babylon the Great the mother

Revelation 17:6 Adj-ANS
GRK: αὐτὴν θαῦμα μέγα
KJV: her, I wondered with great admiration.
INT: her with wonder great

Revelation 17:18 Adj-NFS
GRK: πόλις ἡ μεγάλη ἡ ἔχουσα
NAS: you saw is the great city,
KJV: thou sawest is that great city, which
INT: city great which has

Revelation 18:1 Adj-AFS
GRK: ἔχοντα ἐξουσίαν μεγάλην καὶ ἡ
NAS: having great authority,
KJV: heaven, having great power; and
INT: having authority great and the

Revelation 18:2 Adj-NFS
GRK: Βαβυλὼν ἡ μεγάλη καὶ ἐγένετο
NAS: is Babylon the great! She has become
KJV: mightily with a strong voice, saying,
INT: Babylon the great and is become

Revelation 18:10 Adj-NFS
GRK: πόλις ἡ μεγάλη Βαβυλὼν ἡ
NAS: Woe, woe, the great city, Babylon,
KJV: Alas, alas, that great city Babylon,
INT: city great Babylon the

Revelation 18:16 Adj-NFS
GRK: πόλις ἡ μεγάλη ἡ περιβεβλημένη
NAS: woe, the great city,
KJV: alas, that great city,
INT: city great which [was] clothed with

Revelation 18:18 Adj-DFS
GRK: πόλει τῇ μεγάλῃ
NAS: What [city] is like the great city?'
KJV: [city is] like unto this great city!
INT: city great

Revelation 18:19 Adj-NFS
GRK: πόλις ἡ μεγάλη ἐν ᾗ
NAS: Woe, woe, the great city, in which
KJV: Alas, alas, that great city, wherein
INT: city great in which

Revelation 18:21 Adj-AMS
GRK: ὡς μύλινον μέγαν καὶ ἔβαλεν
NAS: like a great millstone
KJV: a stone like a great millstone, and
INT: as a millstone great and cast [it]

Revelation 18:21 Adj-NFS
GRK: Βαβυλὼν ἡ μεγάλη πόλις καὶ
NAS: will Babylon, the great city,
KJV: shall that great city
INT: Babylon the great city and

Revelation 19:1 Adj-AFS
GRK: ὡς φωνὴν μεγάλην ὄχλου πολλοῦ
NAS: something like a loud voice
KJV: I heard a great voice
INT: like a voice loud of a multitude great

Revelation 19:2 Adj-AFS
GRK: πόρνην τὴν μεγάλην ἥτις ἔφθειρεν
NAS: for He has judged the great harlot
KJV: he hath judged the great whore,
INT: prostitute great who corrupted

Revelation 19:5 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ μεγάλοι
NAS: Him, the small and the great.
KJV: small and great.
INT: and the great

Revelation 19:17 Adj-DFS
GRK: ἐν φωνῇ μεγάλῃ λέγων πᾶσιν
NAS: and he cried out with a loud voice,
KJV: and he cried with a loud voice, saying
INT: with a voice loud saying to all

Revelation 19:17 Adj-ANS
GRK: δεῖπνον τὸ μέγα τοῦ θεοῦ
NAS: assemble for the great supper
KJV: unto the supper of the great God;
INT: supper great of God

Revelation 19:18 Adj-GMP
GRK: μικρῶν καὶ μεγάλων
NAS: and slaves, and small and great.
KJV: small and great.
INT: small and great

Revelation 20:1 Adj-AFS
GRK: καὶ ἅλυσιν μεγάλην ἐπὶ τὴν
NAS: of the abyss and a great chain
KJV: and a great chain
INT: and a chain great in the

Revelation 20:11 Adj-AMS
GRK: εἶδον θρόνον μέγαν λευκὸν καὶ
NAS: Then I saw a great white throne
KJV: And I saw a great white throne,
INT: I saw a throne great white and

Revelation 20:12 Adj-AMP
GRK: νεκρούς τοὺς μεγάλους καὶ τοὺς
NAS: the dead, the great and the small,
KJV: small and great, stand before
INT: dead great and

Revelation 21:3 Adj-GFS
GRK: ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ
NAS: And I heard a loud voice
KJV: And I heard a great voice out of
INT: I heard a voice great out of

Revelation 21:10 Adj-ANS
GRK: ἐπὶ ὄρος μέγα καὶ ὑψηλόν
NAS: in the Spirit to a great and high
KJV: the spirit to a great and high
INT: to a mountain great and high

Revelation 21:12 Adj-ANS
GRK: ἔχουσα τεῖχος μέγα καὶ ὑψηλόν
NAS: It had a great and high wall,
KJV: had a wall great and high,
INT: It had a wall great and high

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page