ὅτε
Englishman's Concordance
ὅτε (hote) — 103 Occurrences

Matthew 7:28 Adv
GRK: Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ
NAS: When Jesus had finished
KJV: it came to pass, when Jesus
INT: And it came to pass when had finished

Matthew 9:25 Adv
GRK: ὅτε δὲ ἐξεβλήθη
NAS: But when the crowd had been sent
KJV: But when the people were put forth,
INT: when moreover had been put out

Matthew 11:1 Adv
GRK: Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ
NAS: When Jesus had finished
KJV: it came to pass, when Jesus
INT: And it came to pass when had finished

Matthew 12:3 Adv
GRK: ἐποίησεν Δαυὶδ ὅτε ἐπείνασεν καὶ
NAS: did when he became hungry,
KJV: David did, when he was an hungred,
INT: did David when he hungered and

Matthew 13:26 Adv
GRK: ὅτε δὲ ἐβλάστησεν
NAS: But when the wheat sprouted
KJV: But when the blade was sprung up,
INT: when moreover sprouted

Matthew 13:48 Adv
GRK: ἣν ὅτε ἐπληρώθη ἀναβιβάσαντες
NAS: and when it was filled, they drew
KJV: Which, when it was full, they drew
INT: which when it was filled having drawn up

Matthew 13:53 Adv
GRK: Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ
NAS: When Jesus had finished
KJV: it came to pass, [that] when Jesus
INT: And it came to pass when had finished

Matthew 19:1 Adv
GRK: Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ
NAS: When Jesus had finished
KJV: it came to pass, [that] when Jesus
INT: And it came to pass when had finished

Matthew 21:1 Adv
GRK: Καὶ ὅτε ἤγγισαν εἰς
NAS: When they had approached Jerusalem
KJV: And when they drew nigh unto
INT: And when they drew near to

Matthew 21:34 Adv
GRK: ὅτε δὲ ἤγγισεν
NAS: When the harvest time
KJV: And when the time of the fruit
INT: when moreover drew near

Matthew 26:1 Adv
GRK: ΚΑΙ ΕΓΕΝΕΤΟ ὅτε ἐτέλεσεν ὁ
NAS: When Jesus had finished
KJV: it came to pass, when Jesus
INT: And it came to pass when had finished

Matthew 27:31 Adv
GRK: καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ
NAS: After they had mocked Him, they took
KJV: And after that they had mocked him,
INT: And when they had mocked him

Mark 1:32 Adv
GRK: δὲ γενομένης ὅτε ἔδυ ὁ
NAS: came, after the sun
KJV: at even, when the sun did set,
INT: moreover having come when went down the

Mark 2:25 Adv
GRK: ἐποίησεν Δαυίδ ὅτε χρείαν ἔσχεν
NAS: did when he was in need
KJV: David did, when he had need,
INT: did David when need he had

Mark 4:6 Adv
GRK: καὶ ὅτε ἀνέτειλεν ὁ
NAS: And after the sun had risen,
INT: and after rose the

Mark 4:10 Adv
GRK: Καὶ ὅτε ἐγένετο κατὰ
NAS: As soon as He was alone,
KJV: And when he was alone,
INT: And when he was with

Mark 6:21 Adv
GRK: ἡμέρας εὐκαίρου ὅτε Ἡρῴδης τοῖς
NAS: day came when Herod on his birthday
KJV: day was come, that Herod on his
INT: [a] day opportune when Herod on the

Mark 7:17 Adv
GRK: Καὶ ὅτε εἰσῆλθεν εἰς
NAS: When he had left the crowd
KJV: And when he was entered into
INT: And when he went into

Mark 8:19 Adv
GRK: ὅτε τοὺς πέντε
NAS: when I broke the five
KJV: When I brake the five
INT: When the five

Mark 8:20 Adv
GRK: ὅτε τοὺς ἑπτὰ
NAS: When [I broke] the seven
KJV: And when the seven among
INT: And when the seven

Mark 11:1 Adv
GRK: Καὶ ὅτε ἐγγίζουσιν εἰς
KJV: And when they came nigh to
INT: And when they drew near to

Mark 14:12 Adv
GRK: τῶν ἀζύμων ὅτε τὸ πάσχα
NAS: of Unleavened Bread, when the Passover
KJV: of unleavened bread, when they killed
INT: of unleavened [bread] when the Passover lamb

Mark 15:20 Adv
GRK: καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ
NAS: After they had mocked Him, they took
KJV: And when they had mocked him,
INT: And when they had mocked him

Mark 15:41 Adv
GRK: αἳ ὅτε ἦν ἐν
NAS: When He was in Galilee,
KJV: (Who also, when he was in
INT: who when he was in

Luke 2:21 Adv
GRK: Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν ἡμέραι
NAS: And when eight days
KJV: And when eight days
INT: And when were fulfilled days

Luke 2:22 Adv
GRK: Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν αἱ
NAS: And when the days
KJV: And when the days of her
INT: And when were fulfilled the

Luke 2:42 Adv
GRK: Καὶ ὅτε ἐγένετο ἐτῶν
NAS: And when He became twelve,
KJV: And when he was twelve
INT: And when he was years [old]

Luke 4:25 Adv
GRK: τῷ Ἰσραήλ ὅτε ἐκλείσθη ὁ
NAS: of Elijah, when the sky
KJV: of Elias, when the heaven
INT: Israel when was shut up the

Luke 6:3 Adv
GRK: ἐποίησεν Δαυὶδ ὅτε ἐπείνασεν αὐτὸς
INT: did David when he hungered himself

Luke 6:13 Adv
GRK: καὶ ὅτε ἐγένετο ἡμέρα
NAS: And when day came,
KJV: And when it was day,
INT: And when it became day

Luke 13:35 Conj
GRK: ἕως ἥξει ὅτε εἴπητε Εὐλογημένος
INT: until comes when you say Blessed [is]

Luke 15:30 Adv
GRK: ὅτε δὲ ὁ
NAS: but when this son
KJV: But as soon as this thy
INT: when however the

Luke 17:22 Adv
GRK: Ἐλεύσονται ἡμέραι ὅτε ἐπιθυμήσετε μίαν
NAS: will come when you will long
KJV: will come, when ye shall desire
INT: Will come days when you will desire one

Luke 22:14 Adv
GRK: Καὶ ὅτε ἐγένετο ἡ
NAS: When the hour had come,
KJV: And when the hour was come,
INT: And when was come the

Luke 22:35 Adv
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Ὅτε ἀπέστειλα ὑμᾶς
NAS: And He said to them, When I sent
KJV: he said unto them, When I sent you
INT: he said to them when I sent you

Luke 23:33 Adv
GRK: Καὶ ὅτε ἦλθον ἐπὶ
NAS: When they came to the place
KJV: And when they were come to
INT: And when they came to

John 1:19 Adv
GRK: τοῦ Ἰωάννου ὅτε ἀπέστειλαν πρὸς
NAS: of John, when the Jews
KJV: the record of John, when the Jews sent
INT: of John when sent to

John 2:22 Adv
GRK: Ὅτε οὖν ἠγέρθη
NAS: So when He was raised from the dead,
KJV: When therefore he was risen
INT: When therefore he was raised up

John 4:21 Adv
GRK: ἔρχεται ὥρα ὅτε οὔτε ἐν
NAS: is coming when neither
KJV: the hour cometh, when ye shall neither
INT: is coming an hour when neither on

John 4:23 Adv
GRK: νῦν ἐστίν ὅτε οἱ ἀληθινοὶ
NAS: and now is, when the true
KJV: now is, when the true worshippers
INT: now is when the true

John 4:45 Adv
GRK: ὅτε οὖν ἦλθεν
NAS: So when He came to Galilee,
KJV: Then when he was come into
INT: When therefore he came

John 5:25 Adv
GRK: νῦν ἐστὶν ὅτε οἱ νεκροὶ
NAS: and now is, when the dead
KJV: now is, when the dead shall hear
INT: now is when the dead

John 6:24 Adv
GRK: ὅτε οὖν εἶδεν
NAS: So when the crowd saw
KJV: When the people therefore
INT: when therefore saw

John 9:4 Adv
GRK: ἔρχεται νὺξ ὅτε οὐδεὶς δύναται
NAS: night is coming when no one can
KJV: the night cometh, when no man can
INT: comes night when no one is able

John 12:16 Adv
GRK: πρῶτον ἀλλ' ὅτε ἐδοξάσθη Ἰησοῦς
NAS: at the first; but when Jesus
KJV: but when Jesus
INT: first but when was glorified Jesus

John 12:17 Adv
GRK: μετ' αὐτοῦ ὅτε τὸν Λάζαρον
NAS: the people, who were with Him when He called
KJV: with him when he called Lazarus
INT: with him when Lazarus

John 13:12 Adv
GRK: Ὅτε οὖν ἔνιψεν
NAS: So when He had washed their feet,
KJV: So after he had washed their
INT: When therefore he had washed

John 13:31 Adv
GRK: Ὅτε οὖν ἐξῆλθεν
NAS: Therefore when he had gone out, Jesus
KJV: Therefore, when he was gone out, Jesus
INT: When therefore he was gone out

John 16:25 Adv
GRK: ἔρχεται ὥρα ὅτε οὐκέτι ἐν
NAS: is coming when I will no longer
KJV: the time cometh, when I shall no more
INT: is coming an hour when no more in

John 17:12 Adv
GRK: Ὅτε ἤμην μετ'
NAS: While I was with them, I was keeping
KJV: While I was with
INT: When I was with

John 19:6 Adv
GRK: ὅτε οὖν εἶδον
NAS: So when the chief priests
KJV: When the chief priests therefore
INT: When therefore saw

John 19:8 Adv
GRK: Ὅτε οὖν ἤκουσεν
NAS: Therefore when Pilate heard
KJV: When Pilate therefore
INT: When therefore heard

John 19:23 Adv
GRK: οὖν στρατιῶται ὅτε ἐσταύρωσαν τὸν
NAS: the soldiers, when they had crucified
KJV: the soldiers, when they had crucified
INT: Therefore soldiers when they crucified

John 19:30 Adv
GRK: ὅτε οὖν ἔλαβεν
NAS: Therefore when Jesus had received
KJV: When Jesus therefore
INT: When therefore took

John 20:24 Adv
GRK: μετ' αὐτῶν ὅτε ἦλθεν Ἰησοῦς
NAS: Didymus, was not with them when Jesus
KJV: with them when Jesus came.
INT: with them when came Jesus

John 21:15 Adv
GRK: Ὅτε οὖν ἠρίστησαν
NAS: So when they had finished breakfast,
KJV: So when they had dined, Jesus
INT: When therefore they had dined

John 21:18 Adv
GRK: λέγω σοι ὅτε ἦς νεώτερος
NAS: I say to you, when you were younger,
KJV: I say unto thee, When thou wast young,
INT: I say to you When you were younger

Acts 1:13 Adv
GRK: Καὶ ὅτε εἰσῆλθον εἰς
NAS: When they had entered
KJV: And when they were come in,
INT: And when they had entered into

Acts 8:12 Adv
GRK: ὅτε δὲ ἐπίστευσαν
NAS: But when they believed Philip
KJV: But when they believed Philip
INT: when moreover they believed

Acts 8:39 Adv
GRK: ὅτε δὲ ἀνέβησαν
NAS: When they came up out of the water,
KJV: And when they were come up out of
INT: when moreover they came up

Acts 11:2 Adv
GRK: Ὅτε δὲ ἀνέβη
NAS: And when Peter came
KJV: And when Peter was come up
INT: when also went up

Acts 12:6 Adv
GRK: Ὅτε δὲ ἤμελλεν
NAS: On the very night when Herod was about
KJV: And when Herod would
INT: when moreover was about

Acts 21:5 Adv
GRK: ὅτε δὲ ἐγένετο
NAS: When our days there were ended,
KJV: And when we had
INT: when moreover it was that

Acts 21:35 Adv
GRK: ὅτε δὲ ἐγένετο
NAS: When he got to the stairs,
KJV: And when he came upon
INT: when moreover he came

Acts 22:20 Adv
GRK: καὶ ὅτε ἐξεχύννετο τὸ
NAS: And when the blood of Your witness
KJV: And when the blood of thy
INT: and when was poured out the

Acts 27:39 Adv
GRK: Ὅτε δὲ ἡμέρα
NAS: When day came,
KJV: And when it was day,
INT: when moreover day

Acts 28:16 Adv
GRK: Ὅτε δὲ εἰσήλθομεν
NAS: When we entered Rome,
KJV: And when we came to
INT: when moreover we came

Romans 2:16 Adv
GRK: ᾗ ἡμέρᾳ ὅτε κρίνει ὁ
INT: that day when will judge

Romans 6:20 Adv
GRK: ὅτε γὰρ δοῦλοι
NAS: For when you were slaves of sin,
KJV: For when ye were the servants
INT: when indeed servants

Romans 7:5 Adv
GRK: ὅτε γὰρ ἦμεν
NAS: For while we were in the flesh,
KJV: For when we were in
INT: while indeed we were

Romans 13:11 Adv
GRK: σωτηρία ἢ ὅτε ἐπιστεύσαμεν
NAS: is nearer to us than when we believed.
KJV: nearer than when we believed.
INT: salvation than when first we believed

1 Corinthians 12:2 Adv
GRK: Οἴδατε ὅτι ὅτε ἔθνη ἦτε
NAS: You know that when you were pagans,
INT: You know that when Gentiles you were

1 Corinthians 13:11 Adv
GRK: ὅτε ἤμην νήπιος
NAS: When I was a child, I used to speak
KJV: When I was a child,
INT: When I was a child

1 Corinthians 13:11 Adv
GRK: ὡς νήπιος ὅτε γέγονα ἀνήρ
NAS: like a child; when I became a man,
KJV: a child: but when I became a man,
INT: as a child but when I became a man

Galatians 1:15 Adv
GRK: Ὅτε δὲ εὐδόκησεν
NAS: But when God, who had set me apart
KJV: But when it pleased God,
INT: when moreover was pleased

Galatians 2:11 Adv
GRK: Ὅτε δὲ ἦλθεν
NAS: But when Cephas came
KJV: But when Peter was come
INT: when moreover came

Galatians 2:12 Adv
GRK: ἐθνῶν συνήσθιεν ὅτε δὲ ἦλθον
NAS: with the Gentiles; but when they came,
KJV: but when they were come,
INT: Gentiles he was eating when moreover they came

Galatians 2:14 Adv
GRK: ἀλλ' ὅτε εἶδον ὅτι
NAS: But when I saw
KJV: But when I saw that
INT: But when I saw that

Galatians 4:3 Adv
GRK: καὶ ἡμεῖς ὅτε ἦμεν νήπιοι
NAS: also we, while we were children,
KJV: so we, when we were children,
INT: also we when we were children

Galatians 4:4 Adv
GRK: ὅτε δὲ ἦλθεν
NAS: But when the fullness of the time
KJV: But when the fulness of the time
INT: when however came

Philippians 4:15 Adv
GRK: τοῦ εὐαγγελίου ὅτε ἐξῆλθον ἀπὸ
NAS: preaching of the gospel, after I left
KJV: of the gospel, when I departed
INT: of the gospel when I came out from

Colossians 3:7 Adv
GRK: περιεπατήσατέ ποτε ὅτε ἐζῆτε ἐν
NAS: walked, when you were living
KJV: walked some time, when ye lived in
INT: walked once when you were living in

1 Thessalonians 3:4 Adv
GRK: καὶ γὰρ ὅτε πρὸς ὑμᾶς
NAS: For indeed when we were with you, we [kept] telling you in advance
KJV: For verily, when we were with
INT: and indeed when with you

2 Thessalonians 3:10 Adv
GRK: καὶ γὰρ ὅτε ἦμεν πρὸς
NAS: For even when we were with you, we used to give
KJV: For even when we were with
INT: also indeed when we were with

2 Timothy 4:3 Adv
GRK: γὰρ καιρὸς ὅτε τῆς ὑγιαινούσης
NAS: will come when they will not endure
KJV: the time will come when they will not
INT: indeed a time when sound

Titus 3:4 Adv
GRK: ὅτε δὲ ἡ
NAS: But when the kindness of God
KJV: But after that the kindness and
INT: when moreover the

Hebrews 7:10 Adv
GRK: πατρὸς ἦν ὅτε συνήντησεν αὐτῷ
NAS: of his father when Melchizedek
KJV: of his father, when Melchisedec
INT: father he was when met him

Hebrews 9:17 Adv
GRK: τότε ἰσχύει ὅτε ζῇ ὁ
NAS: in force while the one who made
KJV: at all while the testator
INT: then it is of force when is living the [one]

1 Peter 3:20 Adv
GRK: ἀπειθήσασίν ποτε ὅτε ἀπεξεδέχετο ἡ
NAS: were disobedient, when the patience
KJV: were disobedient, when once
INT: having disobeyed sometime when was waiting the

Jude 1:9 Adv
GRK: ὁ ἀρχάγγελος ὅτε τῷ διαβόλῳ
NAS: the archangel, when he disputed
KJV: the archangel, when contending
INT: the archangel when with the devil

Revelation 1:17 Adv
GRK: Καὶ ὅτε εἶδον αὐτόν
NAS: When I saw Him, I fell
KJV: And when I saw him,
INT: And when I saw him

Revelation 5:8 Adv
GRK: Καὶ ὅτε ἔλαβεν τὸ
NAS: When He had taken the book,
KJV: And when he had taken the book,
INT: And when he took the

Revelation 6:1 Adv
GRK: Καὶ εἶδον ὅτε ἤνοιξεν τὸ
NAS: Then I saw when the Lamb broke
KJV: And I saw when the Lamb opened
INT: And I saw when opened the

Revelation 6:3 Adv
GRK: Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν
NAS: When He broke the second
KJV: And when he had opened the second
INT: And when he opened the

Revelation 6:5 Adv
GRK: Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν
NAS: When He broke the third
KJV: And when he had opened the third
INT: And when he opened the

Revelation 6:7 Adv
GRK: Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν
NAS: When the Lamb broke the fourth
KJV: And when he had opened the fourth
INT: And when he opened the

Revelation 6:9 Adv
GRK: Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν
NAS: When the Lamb broke the fifth
KJV: And when he had opened the fifth
INT: And when he opened the

Revelation 6:12 Adv
GRK: Καὶ εἶδον ὅτε ἤνοιξεν τὴν
NAS: I looked when He broke the sixth
KJV: I beheld when he had opened
INT: And I saw when he opened the

Revelation 10:3 Adv
GRK: μυκᾶται καὶ ὅτε ἔκραξεν ἐλάλησαν
NAS: roars; and when he had cried
KJV: roareth: and when he had cried, seven
INT: roars And when he cried spoke

Revelation 10:4 Adv
GRK: Καὶ ὅτε ἐλάλησαν αἱ
NAS: When the seven peals
KJV: And when the seven thunders
INT: And when spoke the

Revelation 10:10 Adv
GRK: γλυκύ καὶ ὅτε ἔφαγον αὐτό
NAS: as honey; and when I had eaten
KJV: honey: and as soon as I had eaten it,
INT: sweet and when I did eat it

Revelation 12:13 Adv
GRK: Καὶ ὅτε εἶδεν ὁ
NAS: And when the dragon saw
KJV: And when the dragon saw
INT: And when saw the

Revelation 22:8 Adv
GRK: ταῦτα καὶ ὅτε ἤκουσα καὶ
NAS: these things. And when I heard
KJV: heard [them]. And when I had heard and
INT: these things And when I heard and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page