Josva 15
Dansk (1917 / 1931)
1Loddet faldt for Judæernes Stamme efter deres Slægter saaledes, at deres Landomraade strækker sig hen imod Edoms Omraade, Zins Ørken mod Syd, yderst mod Syd. 2Deres Sydgrænse begynder ved Enden af Salthavet, ved den sydlige Bugt, 3og løber sønden om Akrabbimpasset, gaar videre til Zin, strækker sig opad sønden om Kadesj-Barnea og gaar derpaa videre til Hezron og op til Addar; saa drejer den om mod Karka'a, 4gaar videre til Azmon og fortsætter til Ægyptens Bæk; saa ender Grænsen ved Havet. Det er deres Sydgrænse. 5Østgrænsen er Salthavet indtil Jordans Udløb. Nordgrænsen begynder ved Havets Bugt ved Jordans Udløb; 6derpaa strækker Grænsen sig opad til Bet-Hogla og gaar videre norden om Bet-Araba; saa strækker Grænsen sig opad til Rubens Søn Bohans Sten; 7derpaa strækker Grænsen sig fra Akors Dal op til Debir og drejer nordpaa til Gilgal, som ligger lige over for Adummimpasset sønden for Dalen; derefter gaar Grænsen videre over til Vandet ved Sjemesjkilden og ender ved Rogelkilden; 8derpaa strækker Grænsen sig op i Hinnoms Søns Dal til Sydsiden af Jebusiternes Bjergryg, det er Jerusalem; derpaa strækker Grænsen sig op til Toppen af Bjerget lige vesten for Hinnoms Dal ved Refaimdalens Nordende; 9derpaa bøjer Grænsen fra Toppen af dette Bjerg ben til Neftoas Vandkilde og løber videre til Byerne paa Efronbjerget; saa bøjer Grænsen om til Ba'ala, det er Kirjat-Jearim; 10derpaa drejer Grænsen om fra Ba'ala mod Vest til Se'irbjerget, gaar videre til Jearimbjergets nordre Udløber, det er Kesalon: saa strækker den sig ned til Bet-Sjemesj og gaar videre til Timna; 11derpaa løber Grænsen i nordlig Retning til Bjergryggen ved Ekron; saa bøjer Grænsen om til Sjikkaron, gaar videre til Ba'alabjerget, løber til Jabne'el og ender ved Havet. 12Vestgrænsen er det store Hav. Det er Grænsen rundt om Judæernes Omraade efter deres Slægter.

13Men Kaleb, Jefunnes Søn, gav han et Stykke Land imellem Judæerne efter HERRENS Befaling til Josua: Anaks Stamfader Arbas By, det er Hebron; 14og Kaleb drev de tre Anakiter bort derfra, Sjesjaj, Abiman og Talmaj, der nedstammede fra Anak. 15Derfra drog han op mod Debirs Indbyggere; Debir hed fordum Kirjat-Sefer. 16Da sagde Kaleb: »Den, som slaar Kirjat-Sefer og indtager det, giver jeg min Datter Aksa til Hustru!« 17Og da Kenizziten Otniel, Kalebs Broder, indtog det, gav han ham sin Datter Aksa til Hustru. 18Men da hun kom til ham, æggede han hende til at bede sin Fader om Agerland. Hun sprang da ned af Æselet, og Kaleb spurgte hende: »Hvad vil du?« 19Hun svarede: »Giv mig en Velsignelse! Siden du har bortgiftet mig i det tørre Sydland, maa du give mig Vandkilder!« Da gav han hende de øvre og de nedre Vandkilder.

20Judæernes Stammes Arvelod efter deres Slægter er:

21Byerne i Udkanten af Judæernes Stamme ved Edoms Grænse i Sydlandet er følgende: Kabze'el, Eder, Jagur, 22Kina, Dimona, Ar'ara, 23Kedesj, Hazor, Jitnan, 24Zif, Telam, Bealot, 25Hazor-Hadatta, Kerijot-Hezron, det er Hazor, 26Amam, Sjema, Molada, 27Hazar-Gadda, Hesjmon, Bet-Pelet, 28Hazar-Sjual, Be'ersjeba med Smaabyer, 29Ba'ala, Ijjim, Ezem, 30Eltolad, Betul, Horma, 31Ziklag, Madmanna, Sansanna, 32Lebaot, Sjilhim og En-Rimmon; tilsammen ni og tyve Byer med Landsbyer.

33I Lavlandet: Esjtaol, Zor'a, Asjna, 34Zanoa, En-Gannim, Tappua, Enam, 35Jarmut, Adullam, Soko, Azeka, 36Sja'arajim, Aditajim, Gedera og Gederotajim; tilsammen fjorten Byer med Landsbyer.

37Zenan, Hadasja, Migdal-Gad, 38Dil'an, Mizpe, Jokte'el, 39Lakisj, Bozkat, Eglon, 40Kabbon, Lamas, Kitlisj, 41Gederot, Bet-Dagon, Na'ama og Makkeda; tilsammen seksten Byer med Landsbyer.

42Libna, Eter, Asjan, 43Jifta, Asjna, Nezib, 44Ke'ila, Akzib og Maresja; tilsammen ni Byer med Landsbyer.

45Ekron med Smaabyer og Landsbyer; 46fra Ekron til Havet alt, hvad der ligger paa Asdodsiden, med tilhørende Landsbyer;

47Asdod med Smaabyer og Landsbyer; Gaza med Smaabyer og Landsbyer indtil Ægyptens Bæk med det store Hav som Grænse.

48I Bjerglandet: Sjamir, Jattir, Soko, 49Danna, Kirjat-Sefer, det er Debir, 50Anab, Esjtemo, Anim, 51Gosjen, Holon og Gilo; tilsammen elleve Byer med Landsbyer.

52Arab, Duma, Esj'an, 53Janum, Bet-Tappua, Afeka, 54Humta, Kirjat-Arba, det er Hebron, og Zior; tilsammen ni Byer med Landsbyer.

55Maon, Karmel, Zif, Jutta, 56Jizre'el, Jokdeam, Zanoa, 57Kain, Gibea og Timna; tilsammen ti Byer med Landsbyer.

58Halhul, Bet-Zur, Gedor, 59Ma'arat, Bet-Anon og Eltekon; tilsammen seks Byer med Landsbyer. Tekoa, Efrata, det er Betlehem, Peor, Etam, Kulon, Tatam, Sores, Kerem, Gallim, Beter og Menoho; tilsammen elleve Byer med Landsbyer.

60Kirjat-Ba'al, det er Kirjat-Jearim, og Rabba; tilsammen to Byer med Landsbyer.

61I Ørkenen: Bet-Araba, Middin, Sekaka, 62Nibsjan, Ir-Mela og En-Gedi; tilsammen seks Byer med Landsbyer.

63Men Jebusiterne, som boede i Jerusalem, kunde Judæerne ikke drive bort; og Jebusiterne bor i Jerusalem sammen med Judæerne den Dag i Dag.

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Joshua 14
Top of Page
Top of Page