1.Mosebog 36
Dansk (1917 / 1931)
1Dette er Esaus, det er Edoms, Slægtebog.

2Esau tog sine Hustruer af Kana'ans Døtre: Ada, en Datter af Hetiten Elon, Oholibama, en Datter af Ana, Hivviten Zib'ons Søn, 3og Ismaels Datter Basemat, Søster til Nebajot. 4Ada fødte Esau Elifaz, Basemat fødte Re'uel, 5og Oholibama fødte Je'usj, Jalam og Kora. Det var Esaus Sønner, der fødtes ham i Kana'ans Land.

6Derpaa tog Esau sine Hustruer sine Sønner og Døtre, hele sin Husstand, sit Kvæg og al den Ejendom, han havde samlet sig i Kana'ans Land, og drog til Landet lige over for sin Broder Jakob; 7deres Gods var for meget til, at de kunde bo sammen, og deres. Udlændigheds Land kunde ikke rumme dem, saa store var deres. Hjorde; 8og Esau bosatte sig i Se'irs Bjerge; Esau, det er Edom.

9Dette er Esaus Slægtebog, han, som var Stamfader til Edomiterne i Se'irs Bjerge. 10Følgende var Esaus Sønners Navne: Elifaz, en Søn af Esaus Hustru Ada, og Re'uel, en Søn af Esaus Hustru Basemat. 11Elifaz's Sønner var Teman, Omar, Zefo, Gatam og Kenaz. 12Timna, som var Esaus Søn Elifaz's Medhustru, fødte ham Amalek. Det var Esaus Hustru Adas Sønner. 13Følgende var Re'uels Sønner: Nahat, Zera, Sjamma og Mizza. Det var Esaus Hustru Basemats Sønner. 14Følgende var Sønner af Esaus Hustru Oholibama, Datter af Zib'ons Søn Ana; hun fødte for Esau: Je'usj, Jalam og Kora.

15Følgende var Esaus Sønners Stammehøvdinger: Elifaz's, Esaus førstefødtes, Sønner: Høvdingerne Teman, Omar, Zefo, Kenaz, 16Kora, Gatam og Amalek. Det var de fra Elifaz stammende Høvdinger i Edoms Land; det var Adas Sønner. 17Følgende var Esaus Søn Re'uels Sønner: Høvdingerne Nahat, Zera, Sjamma og Mizza. Det var de fra Re'uel stammende Høvdinger i Edoms Land; det var Esaus Hustru Basemats Sønner. 18Følgende var Esaus Hustru Oholibamas Sønner: Høvdingerne Je'usj, Jalam og Kora. Det var de Høvdinger, der stammede fra Oholibama, Esaus Hustru, Anas Datter. 19Det var Esaus Sønner, og det var deres Stammehøvdinger; det var Edom.

20Følgende var Horiten Se'irs Sønner, Landets oprindelige Befolkning: Lotan, Sjobal, Zib'on, Ana, 21Disjon, Ezer og Risjon. Det var Horiternes Stammehøvdinger, Se'irs Sønner i Edoms Land. 22Lotans Sønner var Hori og Hemam, og Lotans Søster var Timna. 23Følgende var Sjobals Sønner: Alvan, Manahat, Ebal, Sjefo og Onam. 24Følgende var Zib'ons Sønner: Ajja og Ana. Det var denne Ana, som fandt de varme Kilder i Ørkenen, da han vogtede sin Fader Zib'ons Æsler. 25Følgende var Anas Børn: Disjon og Oholibama, Anas Datter. 26Følgende var Disjons Sønner: Hemdan, Esjban, Jitran og Keran. 27Følgende var Ezers Sønner: Bilhan, Za'avan og Akan. 28Følgende var Risjons Sønner: Uz og Aran. 29Følgende var Horiternes Stammehøvdinger: Høvdingerne Lotan, Sjobal, Zib'on, Ana, 30Disjon, Ezer og Risjon. Det var Horiternes Stammehøvdinger efter deres Stammer i Se'irs Land.

31Følgende var de Konger, der herskede i Edoms Land, før Israeliterne fik Konger: 32Bela, Beors Søn, herskede i Edom; hans By hed Dinhaba. 33Da Bela døde, blev Jobab, Zeras Søn fra Bozra, Konge i hans Sted. 34Da Jobab døde, blev Husjam fra Temaniternes Land Konge i hans Sted. 35Da Husjam døde, blev Hadad, Bedads Søn, Konge i hans Sted; det var ham, der slog Midjaniterne paa Moabs Slette; hans By hed Avit. 36Da Hadad døde, blev Samla fra Masreka Konge i hans Sted. 37Da Samla døde, blev Sja'ul fra Rehobot ved Floden Konge i hans Sted. 38Da Sja'ul døde, blev Ba'al-Hanan, Akbors Søn, Konge i hans Sted. 39Da Ba'al-Hanan, Akbors Søn, døde, blev Hadar Konge i hans Sted; hans By hed Pa'u, og hans Hustru hed Mehetab'el, en Datter af Matred, en Datter af Mezahab.

40Følgende var Navnene paa Esaus Stammehøvdinger efter deres Slægter, Bosteder og Navne: Høvdingerne Timna, Alva, Jetet, 41Oholibama, Ela, Pinon, 42Kenaz, Teman, Mibzar, 43Magdiel og Iram. Det var Edoms Stammehøvdinger efter deres Boliger i det Land, de fik i Eje. Det var Esau, Edoms Fader.

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Genesis 35
Top of Page
Top of Page