1.Krønikebog 7
Dansk (1917 / 1931)
1Issakars Sønner var: Tola, Pua, Jasjub og Sjimron, fire. 2Tolas Sønner: Uzzi, Refaja, Jeriel, Jamaj, Jibsam og Sjemuel, Overhoveder for Tolas Fædrenehuse, dygtige Krigere. Efter deres Slægtebøger udgjorde deres Tal paa Davids Tid 22 600. 3Uzzis Sønner: Jizraja, Jizrajas Sønner Mikael, Obadja, Joel og Jissjija, fem, alle sammen Overhoveder. 4Til dem hørte efter deres Slægtebøger, efter deres Fædrenehuse, krigsrustede Skarer, 36 000; de havde nemlig mange Kvinder og Børn. 5Deres Brødre, alle Issakars Slægter, var dygtige Krigere; de, som var indført i deres Slægtebog, udgjorde i alt 87 000.

6Benjamins Sønner: Bela, Beker og Jediael, tre. 7Belas Sønner: Ezbon, Uzzi, Uzziel Jerimot og Iri, fem, Overhoveder for Fædrenehuse, dygtige Krigere; de, som var indført i deres Slægtebog, udgjorde 22 034. 8Bekers Sønner: Zemira, Joasj, Eliezer, Eljoenaj, Omri, Jeremot, Abija, Anatot og Alemet; alle disse var Bekers Sønner; 9de, som var indført i deres Slægtebog efter deres Slægter, Overhovederne for Fædrenehusene, dygtige Krigere, udgjorde 20 200. 10Jediaels Sønner: Bilhan; Bilhans Sønner: Je'usj, Binjamin, Ehud, Kena'ana, Zetan, Tarsjisj og Ahisjahar; 11alle disse var Jediaels Sønner, Overhoveder for deres Fædrenehuse, dygtige Krigere, 17 200 øvede Krigere. 12Og Sjuppim og Huppim var Irs Sønner, og Husjim var Ahers Sønner.

13Naftalis Sønner var: Jahaziel, Guni, Jezer og Sjallum. Bilhas Sønner: ..... .

14Manasses Sønner, som hans aramaiske Medhustru fødte: Hun fødte Makir, Gileads Fader. 15Gilead ægtede en Kvinde ved Navn Ma'aka; hans Søster hed Hammoleket, og hans Broder hed Zelofhad; Zelofhad havde kun Døtre. 16Gileads Hustru Ma'aka fødte en Søn, som hun kaldte Peresj, medens hans Broder hed Sjeresj; hans Sønner var Ulam og Rekem. 17Ulams Sønner: Bedan. Det var Sønner af Gilead, en Søn af Makir, en Søn af Manasse. 18Hans Søster Hammoleket fødte Isjhod, Abiezer og Mala. 19Sjemidas Sønner: Ajan, Sjekem, Likhi og Ani'am.

20Efraims Sønner: Sjutela hans Søn Bered, hans Søn Tahat, hans Søn El'ada, hans Søn Tahat, 21hans Søn Zabad, hans Søn Sjutela — og Ezer og El'ad. Dem dræbte Mændene fra Gat, de indfødte i Landet, fordi de var draget ned for at tage deres Hjorde. 22Deres Fader Efraim sørgede i lang Tid over dem, og hans Brødre kom for at trøste ham. 23Saa gik han ind til sin Hustru, og hun blev frugtsommelig og fødte en Søn, som han kaldte Beri'a, fordi hans Hus var i Ulykke, da det skete. 24Hans Datter var Sje'era, som byggede Nedre— og Øvre-Bet-Horon og Uzzen-Sje'era. 25Hans Søn var Refa, hans Søn Resjef, hans Søn Tela, hans Søn Tahan, 26hans Søn Ladan, hans Søn Ammihud, hans Søn Elisjama, 27hans Søn Nun, hans Søn Josua.

28Deres Besiddelser og Boliger var Betel med Smaabyer, mod Øst Na'aran, mod Vest Gezer med Smaabyer, fremdeles Sikem med Smaabyer indtil Ajja med Smaabyer; 29langs Manassiternes Grænse Bet-Sjean med Smaabyer, Ta'anak med Smaabyer, Megiddo med Smaabyer og Dor med Smaabyer. I dem boede Israels Søn Josefs Sønner.

30Asers Sønner: Jimna, Jisjva, Jisjvi og Beri'a og deres Søster Sera. 31Beri'as Sønner: Heber og Malkiel, som var Birzajits Fader. 32Heber avlede Jaflet, Sjomer, Hotam og deres Søster Sjua. 33Jaflets Sønner: Pasak, Bimhal og Asjvat; det var Jaflets Sønner. 34Sjemers Sønner: Ahi, Roga, Hubba og Aram. 35Hans Broder Hotams Sønner: Zofa, Jimna, Sjelesj og Amal. 36Zofas Sønner: Sua, Harnefer, Sjual, Beri, Jimra, 37Bezer, Hod, Sjamma, Sjilsja, Jitran og Be'era. 38Jeters Sønner: Jefunne, Pispa og Ara. 39Ullas Sønner: Ara, Hanniel og Rizja. 40Alle disse var Asers Sønner. Overhoveder for Fædrenehusene, udsøgte dygtige Krigere, Overhoveder for Øversterne. De, der var indført i Slægtebogen som brugelige til Krigstjeneste, talte 26 000.

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
1 Chronicles 6
Top of Page
Top of Page